Karar no: 2009/12 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 27/03/2008 tarih ve 2008/4 sayılı kararı ile onanan Tapu Sicil Müdürlüğünün 11/03/2008 tarih ve 522 yevmiyeli ret kararına
Yüklə 13.98 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü13.98 Kb.
KARAR NO:2009/12 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA ... Tapu ve Kadastro ... Bölge Müdürlüğünün 27/03/2008 tarih ve 2008/4 sayılı kararı ile onanan.... Tapu Sicil Müdürlüğünün 11/03/2008 tarih ve 522 yevmiyeli ret kararına ....BAŞARIR tarafından 21/04/2008 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş olup, ret kararına yasal süresi içinde itirazda bulunulduğundan itiraz incelemeye alınmıştır. İSTEM: ............. ili,..........ilçesi, ...... Mahallesi, 35 ada 22 parsel numaralı 536,00 m2 miktarındaki Bahçeli Kargir Ev ve Ahır vasfındaki gayrimenkulun tamamı; aynı mahalle 3404 ada 5 parsel numaralı 602,00 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazın 1029/2400 hissesi; aynı mahalle 3405 ada 2 parsel numaralı 500,00 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazın tamamı; aynı mahalle 3405 ada 3 parsel numaralı arsa vasfındaki 506,00 m2 miktarındaki taşınmazın tamamı ..... oğlu ......KAYA adına tescilli iken, ......... oğlu .....BAŞARIR 11/03/2008 tarihinde ........Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ....... Sulh Hukuk Mahkemesince düzenlenen 26/11/1980 tarih 1980/366 Esas, 1980/348 Karar sayılı veraset belgesine göre yukarda yazılı taşınmazlar maliki ........ oğlu .......KAYA'mn 09/12/1931 tarihinde ölümü ile çocukları ......ALAGÖZ ile 1957 yılında ölen kızı ... BAŞARIR'ın çocukları ve ....BAŞARIR'ın kızı .......... SERDAROGLU'nun eşi ve çocuklarım terk ettiğini; söz konusu taşınmazların yukarıda yazılı veraset belgesindeki mirasçılar adına tescili ile bu mirasçılardan .........ALAGÖZ'ün miras payım ......Noterliğince düzenlenen 12/06/1981 tarih 12520 numaralı miras hissesi devir temlik sözleşmesi ile; ........BAŞARIR mirasçılarından ......BAŞARIR ve .......BAŞARIR'ın hisselerini de 26/04/1983 tarihli hisse satış senedi ile (harici senet ile) devraldığından adı geçenlerin hisselerinin, kendisine intikalen gelen hisse ile birleştirilmek suretiyle tescil edilmesini isteyen talebidir. RED NEDENİ: Mirasçılar tarafından gerek noterde yapılan miras hissesi devir temlik sözleşmesi, gerekse adi satış senedi ile yapılan miras payı temlik sözleşmesinde mirasçıların, bizzat kendileri veya yetkili vekilleri aracılığı ile miras payı temlik talebinde bulunmadıklarından söz konusu talep ret edilmiştir. YAPILAN İNCELEME VE HUKUKİ SEBEBLER: Yapılan incelemede; redde konu ..... ili,..... ilçesi, .....Mahallesi, 35 ada 22 parsel numaralı 536,00 m.2 miktarındaki Bahçeli Kargir Ev ve Ahır vasfındaki gayrimenkulun tamamı; aynı mahalle 3404 ada 5 parsel numaralı 602,00 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazın 1029/2400 hissesi; aynı mahalle 3405 ada 2 parsel numaralı 500,00 m.2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazın tamamı; aynı mahalle 3405 ada 3 parsel numaralı arsa vasfındaki 506,00 m2 miktarındaki taşınmazın tamamı .... oğlu ....... KAYA adına tescilli iken, ..... oğlu ...BAŞARIR 11/03/2008 tarihinde ......Tapu Sicil Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yukarda yazılı taşınmazlar maliki ..... oğlu .......... KAYA'nın 09/12/1931 tarihinde ölümü ile çocukları ........ALAGÖZ ile 1957 yılında ölen kızı ....... BAŞARIR'm çocukları ve ......BAŞARIR'ın ölü kızı .........SERDAROGLU'nun eşi ve çocuklarını terk ettiğini bu konuda ........ Sulh Hukuk Mahkemesince düzenlenen 26/11/1980 tarih 1980/366 Esas, 1980/348 Karar sayılı veraset belgesinin bulunduğunu; söz konusu taşınmazların yukarda yazılı veraset belgesindeki mirasçılar adına tescili ile bu mirasçılardan .....ALAGÖZ (KAYA)'mn miras payını .......Noterliğince düzenlenen 12/06/1981 tarih 12520 numaralı miras hissesi devir temlik sözleşmesi ile; ........BAŞARIR mirasçılarından ... BAŞARIR ve........ BAŞARIR'ın hisselerim de 26/04/1983 tarihli hisse satış senedi ile (harici senet ile) devraldığım; adı geçenlerin hisselerinin, kendisine terekeden intikalen gelen hisse ile birleştirilmek suretiyle tescil edilmesini isteyen talebi .........Tapu Sicil Müdürlüğünün 11/03/2008 tarih 522 yevmiye numaralı ret kararı ile gerek noter kanalı ile gerekse adi satış senedi ile pay temlikinde bulunan mirasçıların bizzat veya yetkili vekilleri aracılığı ile talep de bulunmadıklarından talebin ret edildiği görülmüştür. Ayrıca taşınmazlar üzerinde 15/09/2006 tarih 2160 yevmiye numarası ile 2942 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince konulan kamulaştırma şerhi bulunduğu; ret kararı yazılırken ret kararının istem bölümünde 35 ada 22 parselin ada numarasının yanlışlıkla 135 ada 22 parsel olarak yazıldığı; yine ret kararının yapılan inceleme bölümünde de harici satış senedi ile satış yapan mirasçı ....... BAŞARIR'ın soyadının yanlışlıkla ..... ALAGÖZ olarak yazıldığı; ancak bu yazımların adi yazım hatası olduğu, kararın özüne tesir etmediği; yukarıda yazılı veraset belgesindeki mirasçılardan .......BAŞARIR ve .........BAŞARIR ve .........ALAGÖZ'ün ölü oldukları veraset belgesi ve nüfus kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 677.maddesi "Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar." hükmündedir. 27/11/1985 tarih ve 1478 sayılı Genelgemizin "Miras Payının Temliki" başlıklı kısmının 1.maddesinde "Medeni Kanunun 612 nci maddesi gereğince gerek noterler ve gerekse tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek miras payının temlikine ilişkin sözleşmelerin terekedeki bütün miras paylarını kapsamasına gerek bulunmamaktadır. Mirasçılar arasında yapılacak miras payı temliklerinin iştirak hali bozulmadan yine iştirak halinde mülkiyet olarak, payını devreden mirasçı veya mirasçıların yerlerine devralan mirasçı veya mirasçılar yazılmak suretiyle tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir." hükmündedir Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payım,iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara veya üçüncü kişiye devretmesidir.(MK.677). Devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış şeklinde değerlendirilir. Mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir. Bu devrin tapu sicilinde gösterilebilmesi için öncelikle miras intikalinin tescil edilmiş olması gerekir. Miras payının devri için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenir. Medeni Kanunun 677. maddesine göre bu işlemin noterde düzenlenmesi de mümkündür. Söz konusu talepte her ne kadar mirasçılar arasında noterde miras hissesi devir-temlik sözleşmesi yapılmış ise de miras payını devreden mirasçının tapu sicil müdürlüğünde, tescil istemi başvuru gününde hayatta olmadığı için bizzat tescil talebinde bulunmasının hukuken mümkün olmadığı; ....... Noterliğinde 12.06.1981 tarih 12520 yevmiye ile düzenlenen miras payı temlik sözleşmesinde devir ve temlik de bulunan ...... ALAGÖZ (KAYA)'nın miras payını devralan .........BAŞARIR'a sözleşmede adına intikal edecek olan miras payının .........BAŞARIR'in adına tapuya tescili yönünde yetki verdiği ancak noterde verilen bu yetkinin vekalet verme olarak kabul edileceği, vekalet veren ...... ALAGÖZ (KAYA)'nın ölümü ile vekalet yetkisinin ortadan kalkacağı, miras payını devreden ...... ALAGÖZ (KAYA)'mn yetkili vekilleri ve kanuni mirasçılarınca da ...... BAŞARIR'm lehine tescil talebinde bulunulmaması sebepleriyle, Yine söz konusu talepte her ne kadar mirasçılar arasında hisse satış senedi (harici senet, adi yazılı belge) sözleşme yapılmış ise de miras payım devreden mirasçılardan ........BAŞARIR'm tapu sicil müdürlüğünde bizzat tescil talebinde bulunmadığı, diğer mirasçı ........BAŞARIR'ın ise tescil istemi başvuru gününde hayatta olmadığı için bizzat tescil talebinde bulunmasının hukuken mümkün olmadığı; miras payını devreden hissedarlar ..........BAŞARIR ve ........BAŞARIR ile miras payını devralan ....BAŞARIR arasında yapılan 26.04.1983 tarihli hisse satış senedinde miras payını devralan .......BAŞARIR'a sözleşmede "...bu satıştan mütevellit tapu ferağ işlemi için kendilerine veyahut istedikleri şahıslara vekalet vereceğiz..." şeklinde hüküm olmasına rağmen adı geçen sözleşmede ve ayrı bir belge (vekaletname) ile adlarına intikal edecek olan miras payının ........BAŞARIR adına tapuya tescili yönünde yetki vermedikleri; yetkili vekilleri veya kanuni mirasçılarınca da söz konusu hisselerin talepte bulunan .....BAŞARIR adına miras paylarını temlik ettikleri yönünde ........ Tapu Sicil Müdürlüğünden her hangi bir talep de bulunmadıklarından yukarda yazılı 11.03.2008 tarih 522 yevmiye numaralı .........Tapu Sicil Müdürlüğü ret kararı ile .... Tapu ve Kadastro ....Bölge Müdürlüğünün 27.03.2008 tarih ve 2008/4 sayılı onama kararının yerinde olduğu düşünülmektedir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ....... Tapu ve Kadastro ....Bölge Müdürlüğünün 27.03.2008 tarih ve 2008/4 nolu kararı ile onanan ....... Tapu Sicil Müdürlüğünün 11.03.2008 tarih 522 yevmiye sayılı ret kararının "ONANMASI" gerektiği sonucuna varılmıştır. Takdirlerinize arz ederim.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə