Kangal köylere hizmet göTÜrme biRLİĞİ başkanliğindan ihale ilani




Yüklə 26.27 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü26.27 Kb.

KANGAL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

İŞİN ADI :

2014 Model, 1.6 - Dizel veya Benzinli, 4x4 SUV, Siyah Renkli, 120-180 Beygir Arası Motor Silindir Hacmi : 1600’e Kadar Araç Alımı İşi.

İLAN TÜRÜ ve USULÜ:

Açık İhale (K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesi)

 

İDARE ADI:

Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

ADRESİ:

 Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası KANGAL

TELEFON VE FAX NUMARASI:

 Tlf: 0346-457 15 36 - Fax : 0346-457 24 67

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

 kng_khgb@hotmail.com

 

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:

Model : 2014 Model, Yakıt Tipi: 1.6 - Dizel veya Benzinli, 4x4 SUV, Renk: Siyah, Beygir Gücü : 120-180 Beygir Arası, Motor Silindir Hacmi : 1600’e Kadar Araç

MİKTARI:

1 Adet

MALIN TESLİM YERİ:

Sivas ili Kangal İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:

İhale Onayından İtibaren En Fazla 15 Gün İçerisinde

İHALENİN YAPILACAĞI YER:

Sivas İli Kangal İlçe Kaymakamlığı Toplantı Odası

İHALENİN TARİH VE SAATİ:

02.12.2014 Saat 15.00

SARTNAME NO:




 

İHALE İLANI METNİ  

KANGAL KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINCA
2014 Model, 1.6 - Dizel veya Benzinli, 4x4, Siyah Renkli, 90-140 Beygir Arası, Motor Silindir Hacmi : 1598’e Kadar Araç Alımı işi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17/C Maddesi Uyarınca Açık olarak İhale edilecektir.


1. İdarenin Adı: Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a. Adresi : Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası Kangal/SİVAS
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 (346 ) 457 15 36 / 0 (346) 457 24 67

c. Elektronik posta adresi : kng_khgb@hotmali.com


2. İhale Konusu Malın :
a. İhalenin Adı : 2014 Model, 1.6 - Dizel veya Benzinli, 4x4 SUV, Siyah Renkli, 120-180 Beygir Arası Araç Alımı.
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : (2014 Model, 1.6 - Dizel veya Benzinli, 4x4 SUV, Renk: Siyah, 120-180 Beygir Arası, Motor Silindir Hacmi : 1600’e Kadar Araç Alımı İşi.) -1 Adet
3. İhalenin;
a. Yapılacağı Yer :Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası Kaymakamlık Toplantı Salonu KANGAL/SİVAS
b. Tarihi ve saati : 02.12.2014 Saat : 15.00


4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde yer alan istekli firmaya yönelik ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,
4.1.5. Teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7.
Bu işte alt yüklenici kullanılabilecektir.
4.1.8. İhale dokümanı ücretsiz olarak verilecektir.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ve 15 nci maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde sunulacaktır.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.11. SSK ve Maliye Borçsuzluk Yazıları.


5. İhale sadece üreticilere ve/veya üretici adına yetkili satıcılara ve / veya aracın uluslar arası standartlarda tanımladığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretim yapanlara ve gerekli garantisini sağlayanlara açıktır.


6. İhale Dokümanı Kangal Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adreslerinde veya www.kangal.gov.tr. İnternet adresinden görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.


7. Teklifler, 02/12/2014 günü, saat 15:00 a kadar Kaymakamlığı Hizmet Binası, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KANGAL/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

8. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gün olmalıdır.

9/a. Teslim Yeri : Kangal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Kangal/SİVAS

b.Teslim Şekli : İhale Konusu Araç yüklenici tarafından her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere tek seferde faal ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. Erken teslim tercih edilebilecektir. Erken teslim için fiyat farkı ödenmeyecektir.

c.Teslim Tarihi : İhale Konusu Araç sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

10. İstekliler, ihale konusu işin ihale dokümanında verilen “Anahtar Teslimi Fiyat Teklif Mektubunu” ayrı iç zarf da idareye sunacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Yeni Türk Lirası cinsinden geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirler.

13. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

14. İhale Usulü: KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/A Maddesine Göre Açık İhale

15/a. İhaleye Katılacak İstekli; İhale Konusu Malla ile ilgili Yeterlilik Belgeleri ile Garanti Şartlarını Belirten Belgeleri İdaremize İbraz etmek zorundadır.
b. İhaleye İştirak Edecek Firmaların ihale öncesinde Maliye Borcunun Olmadığına İlişkin Belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Diğer Hususlar:
-Yüklenicinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Teklifi ile birlikte verecektir. İhaleye katılan isteklinin söz konusu belgesi olmayıp, servis hizmetlerini veren anlaşmalı olduğu başka bir firmadan bu belge mevcutsa anlaşmalı olduğu firmanın belgesi ile birlikte belge sahibi firmanın, servis hizmetlerini vereceğini taahhüt eden belgeyi teklif ile birlikte verecektir.
-Nakit Teminat’lar Birliğimiz Ziraat Bankası Kangal Şubesindeki :31868570-5012 No’lu Hesabına Yatırılacaktır.

-Teknik ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.



-Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Yapılan Tüm İhaleler ‘www.kangal.gov.tr.’ İnternet Adresinden Görülebilir



Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə