Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili” Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğlu
Yüklə 0.56 Mb.
səhifə3/5
tarix12.03.2016
ölçüsü0.56 Mb.
1   2   3   4   5

A) Fondverimi, fondların rentabellik göstəricisi

B) Fond tutumu, maşınların vaxtından istifadə əmsalı

C) Əməyin fondla silahlanması, maşınların yüklənmə əmsalı


D) Əməyin fondla silahlanması, növbəlik əmsalı

E) Əməyin mexaniki silahlanması, maşınların məhsuldarlığından istifadə


269. Cəlb edilmiş vəsaitlərin fondlarına nələr aiddir?

A) Lizinq

B) Bankların kreditləri

C) Kommersiya kreditləri

D) İstehla fonları, gələcək dövrün xərcləri

E) Kreditorlar


270. Əsas fondların dəyərinə nə daxildir?

A) Balans üzrə əsas fondların ilk dəyəri, əsas vəsaitlər, əsas fondların qalıq dəyəri

B) İstismarda olan fondların dəyəri

C) Ehtiyatda olan fondların dəyəri

D) Fəaliyyəti dondurulmuş əsas fondların dəyəri

E) Xüsusi əsas fondların dəyəri


271. İstehsalda istifadə olunma əlamətlərinə görə əsas fondlar hansı qruplara bölünür?

A) nəqliyyat vasitələri

B) istismarda və ehtiyatda olan

C) istehsal binaları və qurğuları

D) təsərrüfat inventarı

E) yaşayış binaları


272. Əsas fondlara yönəldilən investisiyalar necə adlanır.

A) kapital qoyuluşları

B) maliyyə investisiyaları

C) portfel investisiyaları

D) dövlət investisiyaları

E) daxili investisiyalar


273. Fondverimi göstəricisi necə təyin olunur?

A) istehsal olunan məhsulun həcmi/məhsulun istehsalında istifadə olunan əsas istehsal fıondların dəyəri

B) məhsulun istesalında istifadə olunan əsas istehsal fondların

C) istehsal olunan məhsulun həcmi/müəssisənin əsas fondların dəyəri

D) istehsal olunan məhsulun həcmi/dövriyyə fondlarının dəyəri

E) istehsal olunan məhsulun həcmi/ dondurulmuş pul vəsaitləri


274. Əsas vəsaitəlrin ləğv edilməsi hansı sənədlərlə rəsmiləşdirilir?

A) qaimə


B) ləğv edilmə aktı

C) tələbnamə ilə

D) qəbul aktı ilə

E) deklarasiya aktı ilə


275. Planlaşdırılan ildə istifadəyə verilmiş əsas fondların orta illik dəyəri aşağıda göstərilən hansı yolla təyin təyin edilir?

A) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla və 12 – ə bölməklə

B) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə aylarının sayına vurmaqla və 4 – ə bölməklə

C) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə aylarının sayına bölməklə və 12 – ə vurmaqla

D) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla

E) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla və 24 – ə vurmaqla276. Tədavül vəsaiti hansı fondlara aiddir?

A) Dövriyyə fondlarına;

B) Maliyyə fondlarına;

C) Əsas fondlara;

D) Birca fonduna;

E) Əsas və birca fondlarına


277. Dövriyyə vəsaiti hansıların hesabına sür’ətlənir?

A) Dövrlər sayının artırılması

B) Azad olumuş vəsaitin həcminin azalması


C) Dövriyyə vəsaitinin miqdarının artırılması

D) Tamamlanmamış tikintinin uçotu

E) Obyektlərdə vəsaitə nəzarət
278. Dövrlərdən kənar aktivlərə nələr aiddir?

A) İstehsal ehtiyatları

B) Kassada və bankın hesablarında pul vəsaitləri

C) Debitor borclar

D) Torpaq, binalar, avadanlıqlar

E) Qısamüddətli qiymətli kağızlar


279. Xüsusi dövriyyə vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələri hansıdır?

A) nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı və mənfəət

B) kredit və ssuda

C) mənfəət və kredit

D) xarici investisiyalar

E) nizamnamə kapitalı və kredit


280. Dövriyyədənkənar aktivlərin tərkibinə daxildir:

A) gəlir


B) debitor borcları;

C) pul vəsaitləri;

D) kreditor borcları;

E) material və qeyri material aktivlər;


281. Lizinq sövdələrində hansı subyektlərdən istifadə edilir?

A) lizinq verən, lizinq alan, lizinq əmlakının satıcısı

B) lizinqi istifadə edən

C) lizinqi özəlləşdirən

D) lizinqi qaytaran

E) maliyyə lizinqi


282. Ödəmə dərəcəsi və müqavilə müddətinə görə lizinqin hansı növləri var?

A) maliyyə, operativ

B) operativ, uzunmüddətli

C) maliyyə, uzunmüddətli

D) qeyri qaytarılan, maliyyə

E) operativ, kredit


283. İcarənin növlərinə nələr aiddir?

A) xayrinq

B) reytinq

C) operativ lizinq

D) maliyyə icarəsi, müəssisələrin icarəsi, kirayə vermə

E) liveric lizinqi


284. Lizinqin növlərini sadalayın

A) maliyyə və operativ

B) büdcə və büdcədən kənar

C) fiksal və vergi

D) büdcə və vergi

E) operativ və büdcə


285. Lizinq şirkətinin maliyyə resursları hansı mənbələrin hesbına formalaşır?

A) iştirakçıların üzvlük haqqı və bankların ssudaları

B) lizinq istehsal fəaliyyəti üçün orta və uzunmüddətli maliyyələşdirmə

C) müqavilənin orta və uzunmüddətdə bağlanması inflyasiyadan sığortalanmaq

D) tikinti maşınlarının ödənilməsi

E) borcların ödənilməsi


286. Maliyyə lizinq nədir?

A) icarəyə götürülməmiş əmlakın tam ödənilməsi ilə lizinq;

B) icarəyə götürülməmiş əmlakın tam ödənilməməsi ilə lizinq;

C) bir neçə gündən bir aya qədər müddətə olan lizinq;

D) bir aydan bir ilə qədər müddətə olan lizinq;

E) üzünmüddətli lizinq


287. İcarə necə təsnifləşdirilir?

A) xüsusi əsas fondlar

B) icarəyə verilmiş

C) fəaliyyəti dondurulmuş əsas fondlar

D) icarə müəssisəsi və təsərrüfat daxili icarə podratı

E) cəlb edilmən əsas fondlar


288. Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsinin hansı növləri mövcuddur.

A) fiziki, mənəvi, natural

B) Dəyər, fiziki, mənəvi

C) Natural, normativ, faktiki

D) Fiziki, faktiki, mənəvi

E) Dəyər, natural, normativ


289. Əmək məhsuldarlığının əsas göstəricilərinə aiddir

A) vaxt ərzində məhsulun hasilatı və məhsulun əmək tutumu;

B) fond verimi və fond tutumu;

C) məhsulun material tutumu;

D) avadanlığın intensiv istifadə əmsalı;

E) fondla silahlanma


290. Əmək məhsuldarlığı təyin edilir:

A) istehsal olunan məhsulun həcminin canlı əməyin məsrəflərinə nisbəti

B) canlı əməyin məsrəflərinin istehsal olunan məhsulun həcminənisbəti

C) istehsal olunan məhsulun və xidmətlərin miqdarının əmək məsrəflərinə nisbəti

D) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin əmək məsrəflərinə nisbəti

E) məhsul istehsalının məsrəflərinin canlı əməyin məsrəflərinə nisbəti291. Operativ pul fondlarına nələr aiddir?

A) investisiya fondu

B) istehlak fondları

C) dividendlər

D) qarşıdakı xərclər

E) əmək haqqını və əmək dividendlərini ödəmək üçün


292. İnnovasiyanın hansı meyarları vardır

A) bazarın payını tutmaq və yeniliyin potensialı

B) yerli sistem

C) uyğunlaşdırılmış

D) səmərəli

E) texnoloci, səmərəli


293. İnnovasiya prosesinin təşkili formalarını sadalayın?

A) inzibati – təsərrüfat, məqsədli proqramm və təşəbbükarlıq

B) çeviklik və təşəbbüskarlıq

C) çeviklik və likvidlik

D) idarəetmə qabiliyyəti və çeviklik

E) mərkəzləşdirilmiş və dövriyyədənkənar


294. Yeniliyin işlənilməisnin əsas mərhələləri hansılardır

A) innovasiya ideyasının axtarışı və ən perspektiv yolun seçilməsi

B) dövriyyə vəsaitinin yeniləşdirilməsi

C) elmi – texnikanın tətbiqi

D) işçi qüvvəsinin ixtisas səviyyəsinin artırılması

E) elmi – texniki məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması


295. Müəssisənin elmi – texniki tərəqqi səmərəliliyinə nələr aiddir?

A) avadanlıq

B) innovasiya

C) istehsal

D) iqtisadi və sosial

E) konstruksiya və məmulatlar


296. Mülkiyyət formasına görə müəssisələr neçə cür olur?

A) şəxsi və dövlət;

B) dövlət;

C) şəxsi;

D) ümumi;

E) kollektiv;


297. Sahibkarlığın hansı modelləri vardır

A) Varislik

B) Özəlləşdirmə

C) Dövlətsizləşdirmə

D) Klassik və innovasiya

E) Təkmilləşdirmə


298. Sifarişçi baş podraiçını nələrlə təmin edir?

A) layihə smeta sənədləri ilə

B) tikinti materialları ilə

C) maşınlarla

D) əlavə podratçıları cəlb etməklə

E) obyektlərin keyfiyyətli yerinə yetirilməsi ilə


299. «Tam hazır obyekt » üzrə hesablaşmada sifarişçinin funksiyası kimə verilir?

A) maliyyə – sənaye qrupuna

B) əlavə podratçıya

C) layihə institutuna

D) texniki nəzarətçiyə

E) baş podratçıya


300. Bazarın əsas elementləri hansılardır

A) tələb və təklif

B) əmtəə

C) əmək bölgüsü

D) kapital

E) investisiya


301. Əmək bazarı və tikinti materialları bazarı bir – birilə əlaqədar olaraq nə yaradır?

A) əmlak bazarı və əmək bazarı

B) əmlak bazarı

C) əmək bazarı

D) qiymətli kağızlar bazarı

E) tikinti məhsulu bazarı


305. Firmanın məqsədləri istiqamətliliyinə görə hansı növlərə bölünür?

A) azsaylı,real,maliyyə

B) maliyyə ,marketinq

C) eynihüquqlu ,çoxsaylı

D) qısamüddətli,birbaşa

E) real,deklarativ


306. Firmanın məqsədləri prioritetliliyinə görə hansı növlərə bölünür?

A) deklarativ,istehsalat

B) real,marketinq

C) maliyyə,sosial

D) eynihüquqlu,prioritetli

E) qısamüddətli,uzunmüddətli


307. Müasir biznes aləmində uğurla rəqabət aparmaq üçün firmalar nə etməlidir?

A) bazar,sahə,rəqabət,və digər amillər barədə iri həcmli informasiyanı toplamalı və təhlil etməlidirlər

B) rəqiblərlə sövdələşmə həyata keçirməlidirlər

C) vasitəçilərlə əlaqəni intensivləşdirməlidirlər

D) istehsal etdiyi məhsullara olan tələbatı tarazlıqda saxlamalıdır

E) tələbin səviyyəsini artmağa qoymamalıdirlar


308. Strateji planlaşdırma nəticəsində firmalar əsasən nə əldə etmiş olurlar?

A) müəyyənlik və fərdililik

B) istehlakçı qrupları

C) maliyyə dəstəkləri

D) vergidən azad olurlar

E) yüksək gəlir


309. Müasir dövrdə marketinqdə əsas prioritetlər hansıdır?

A) strateji idarəetmə

B) tələbatın təhlili

C) rəqiblərin təhlili

D) satışın təşkili

E) strateji idarəetməyə istiqamətlənən strateji marketinq


310. vergilərin hansı funksiyaları var?

A) fiskal, sosial, tənzimləyiji

B) ənzimləyiji , bölgü, nəzarət

C) iskal, nəzarət, bölgu

D) əzarət, planlaşdırıjı, bölgü

E) izamlayıjı, bölgü, fiskal


311. Sahibkar kimdir ?

A) Mal alan

B) Risk etməyən şəxs

C) Müəllim

D) Risk şəraitində fəaliyyət göstərən təşəbbüskar , yaradıcı , sosial – iqtisadi mexanizmi təşkil edin insandır .

E) Dost
312. Xüsusi sahibkarlığın başlıca vəzifəsi nədir ?

A) mənfəət götürmək

B) çoxlu məhsul istehsal etmək

C) işlə təmin etmək

D) yeni məhsul yaratmaq

E) ad qazanmaq
313. Biznesin məqsədi nədən ibarətdir ?

A) məhsul satmaq

B) məhsul istehsal etmək

C) xidmətlər göstərmək

D) mənfəət götürmək

E) müəssisənin öz fəaliyyətində cəhd etdiyi son nəticədir


314. Biznesi təsir edən mühitlər hansılardır ?

A) makromühit

B) işgüzarlıq

C) xarici və daxili mühit

D) mikromühit

E) ətraf mühit


315. Marketinq tədqiqatları apararkən marketoloq üçün aşağıdakı şərtlərdən daha çox önəmli olan hansıdır?

A) Tədqiqatın vaxtının düzgün seçilməsi.

B) İnformasiya mənbəyinin seçilməsi.

C) Təqdimatın yazılması.

D) Tədqiqatın ünvanına çatdırılması.

E) İnformasiyanın təhlili


316. Xariji bazarın tədqiqat metodu hansılardır?

A) Müşahidə, təjrübə və sorğu metodları.

B) Texniki vasitələrdən istifadə metodları.

C) Alıjıların şirnikləndirilməsi metodları.

D) Satıjıların stimullaşdırılması metodları.

E) Əlaqə yaratmaq üçün metodlar317. Tələb və təklifin xarakterinə görə bazarlarhansı növlərə bölünürlər.

A) Alıjı və satıjı bazarlarına.

B) Yerli və xariji bazarlara.

C) Kapital və işçi qüvvəsi bazarlarına.

D) Azad və qapalı bazarlara

E) Topdan satış və pərakəndə satış bazarlarına


318. Hər bir biznes hansı iki əsas kateqoriya ilə qiymətləndirilməlidir ?.

A) Biznes mühiti və kommunikasiya səviyyəsi

B) Gəlirlərin həjmi və xərjlərin məbləği.

C) İstehsalçıların və istehlakçıların mənafeyi.

D) İstehlakçıların sayı və mənafeyi

E) Biznesin jəlb edijiliyi və səmərəliliyi.


319. Qiymətqoymada ayrıseçkilik nejə həyata keçirilir ?.

A) Eyni adlı və növlü əmtəəyə müxtəlif qiymətlər qoymaqla.

B) Aldatma yolu ilə.

C) Qiymət güzəştləri etməklə.

D) Qiymət meyarını dəyişməklə.

E) Tələb və təklifi nəzərə almaqla


320. Qiymət siyasətində bonus nəyi ifadə edir ?.

A) Qiymətin təsbit olunmasıdır.

D) Qiymətin yüksəldilməsidir.

B) Qeyri sağlam rəqabətin həyata keçirilməsi vasitəsidir.

C) Qiymət güzəştinin bir növüdür.

E) Qiymətin aşağı salınmasıdır


321. Qiymət diapozonu nə deməkdir ?.

A) Qiymətin liberalllaşdırılması vasitəsidir.

B) Qiymət güzəştinin həyata keçirilməsi metodudur.

C) Qiymət indeksinin dəyişməsidir.

D) Müəyyən müddət ərzində minimal və maksimal qiymətlər arasındakı intervaldır.

E) qiymətin aşağı salınması metodudur


322. Qiymətin uçot funksiyası nə deməkdir?

A) İdxalın və ixrajın uçotunun aparılması

B) Əmtəələrin uçotunun aparılması

C) İdxalın üçotunun aparılması.

D) İxrajın uçotunun aparılması.

E) Əmtəələrə sərf olunan ijtimai əmək məsrəflərinin üçotunun həyata keçirilməsi.


323. Qiymətin xariji bazarda ən çox istifadə olunan növləri hansılardır?.

A) topdansatış və pərakəndə satış qiymətləri.

B) Tədarük qiymətləri.

C) Güzəştli qiymətlər.

D) Disminikasiya qiymətləri.

E) Dempinq qiymətləri


324. Əmtəənin xariji bazara uyğunlaşdırılması nə deməkdir.

A) Satış kanallarına uyğunlaşmanı nəzərdə tutur

B) Əmtəə qiymətlərində dəyişilikləri nəzərdə tutur.

C) Yerli xüsusiyyətləri nəzərə almağı nəzərdə tutur.

D) Bölgü kanallarının bazara tam uyğunlaşmasını nəzərdə tutur.

E) Əmtəədə dəyişiliklər aparılmasını nəzərdə tutur.325. Bazarda müəssisənin yerini təyin edərkən marketoloq mütləq nəzərə almalıdır.

A) Müəssisənin istehsal imkanlarını

B) Marketinq mühitini

C) Müəssisənin maliyyə güjünü.

D) Qeyd olunan bütün amillər

E) Müəssisənin buraxdığı məhsulun çeşidini326. İqtisadi təhlilin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti hansıdır?

A) Lorens əyrisinin qurulması

B) Cilips əyrisinin istifadə olunması

C) səmərililik əmsallarının hesablanması

D) riyazi üsullardan geniş istifadə olunması

E) xətti tənliklər sistemi ilə parametrlərin təyin olunması


327. Determinləşdirilmiş funksional əlaqə dedikdə nə başa düşülür?

A) müəyyən qeyri təsadüfü nəticə əlamətinin mahiyyətinin amillərin əlamətinin mahiyyətinə tam uyğun gəlməsi

B) korelyasiya əlaqəsi

C) reqressiya tənliyi

D) optimallaşdırılmış modelin qurulması

E) riyazi proqramlaşdırma


328. Xüsusi maliyyələşmə mənbəələri neçə qrupa bölünür

A) səhmlrəin satılmasından alınan gəlirlər, amortizasiya ayırmaları

B) lizinq , şəxsi vəsaitlər, amortizasiya ayırmaları , vençur kapitalı

C) vençur kapitalı , mənfəət , amortizasiya ayırmaları

D) lizinq , göturulən kreditlər , amortizasiya ayırmaları

E) şəxsi vəsait , mənfəət , amortizasiya ayırmaları , debitor borcları


329. Borc vəsaitlərini aşağıdakılardan hansı daxildir ?

A) kommersiya banklarından alınan kreditlər , faktorinq və françayzinq şirkətlərinin xidmətlərini, lizinq, vençur kapitalını

B) lizinq , vençur kapitalı, mənfəət, amortizasiya ayırmaları

C) vençur firmalar, mənfəət, lizinq, kreditlər

D) aktivlərin və səhmlərin satışından alınan vəsaitlər

E) kommersiya banklarından alınan kreditlər, lizinq, mənfəət


330. İdarə etmənin funksiyaları hansılardır?

A) planlaşdırma, təşkiletmə , sərəncam vermə, əlaqələndirmə, nəzrət

B) palnlaşdırma, uçot,qiymətqoyma, idraki

C) qiymətqoyma, əlaqələndirmə, elmi idarəetmə

D) sərəncam vermə, nəzarət , əlaqələndirmə

E) qiymətqoyma, uçot, təkrarlama, idraki


331. İnformasiyanın mənbədən tələbatçıya verilməsi yolu necə adlanır ?

A) işgüzar informasiya

B) informasiya sistemi

C) cari məlumat

D) iqtisadi informasiya

E) informasiya kommunikasiyası


332. Sahibkarlıqda istifadə olunan informasiyalar hansılardır?

A) işgüzar, relevant, cari

B) relevant, cari, siyasi

C) işgüzar, relevant, siyasi

D) cari, işgüzar, mədəni

E) relevant , siyasi , iqtisadi


333. Başvermə yerinə görə informasiyalar hansı növə ayrılır ?

A) daxili, xarici

B) daxili, cari

C) xarici, işgüzar

D) cari,siyasi

E) xarici, mədəni


334. Biznesin bugünki uğurla aparılmasına zəruri müasir avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri hansı növlərə bölünür ?

A) biznesin informasiya köməyi, maliyyə iqtisadi və idarə etmə avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri

B) maliyyə iqtisadi informasiya və qiymət sisteminə

C) biznesin informasiya köməyi və iqtisadi sistem

D) siyasi idarəetmə, avtomatlaşdırma sistemi

E) qarışılıqlı sistem, idarəetmə sistemi, siyasi sistem


335. Qarşılıqlı ticarət növlərinə aiddir ?

A) qarşılıqlı təhcizat, istehsal, satış

B) barter, kommersiya üçbucağı, istehsal

C) kommersiya üçbucağı, istehsal, satış

D) qarşılıqlı təhcizat, istehlak, satış

E) barter, qarşılıqlı ticarıt, kommersiya üçbucağı


336. Rəqabətin mənası nədir ?

A) pul kisəsi

B) toqquşma

C) idarəetmə

D) yenilik

E) mənfəət


337. Ədalətli rəqabətin əsas metodlarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olar ?

A) reklam

B) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

C) çox məhsul istehsal etmək

D) satışdan öncə və satışdan sonra xidmətin yüksəldilməsi

E) qiymətin aşağı salınması


338. Bazar sisteminin əsas tənzimləyici vasitəsi nə hesab olunur:

A) təhlil

B) dizayn

C) məlumat

D) araşdırma

E) reklam


339. Reklamın əsas tənzimləyiciyi nə hesab edilir:

A) güclü informasiya

B) zəif informasiya

C) müasirlik

D) daimlik

E) az məlumatlılıq


340. Mütəssisə tərəfindən seçilmiş son istehlakçı ilə birbaşa əlverişli əlaqə yaratmağa yönələn reklam necə adlanır:

A) tənzinləyici

B) dolayı

C) asılı


D) birbaşa

E) rəqabətli


341. Reklamın sıxlığı nəyin vacib göstəricilərindən biridir:

A) rəqabətin

B) gəlirliyin

C) rentabelliyin

D) marketinqin

E) asılığın


342. Qrafik üsuldan nə zaman istifadə edilir:

A) strateji informasiyanın axtarışında

B) idarəetmə qərarlarının verilməsində

C) iqtisadi infiormasiyanın öyrənilməsi üçün və idarəetmə işlərinin aparılması təcrüləsındə

D) marketing araşdırmaların aparılmasında

E) biznes-planın tərtib edilməsində


343. İqtisadi informasiya qrafiki üsulla yazılanda informasiya necə göstərilir:

A) həndəsi fiqurlarla

B) parabola ilə

C) şəkillərlə

D) yazılı şəkldə

E) işarələrlə


344. Məhsul reklamının hansı növləri mövcuddur:

A) birbaşa, dolayı və yeni

B) məlumatverici, nəsihətverici və xatırladıcı

C) müasir, birbaşa və intensiv

D) məlumatverici, müxtəlif və qarişıq

E) zəruri, intensiv və deduktiv


345. ETT-in və istehsalın inkişafı baxımından innovasiy fıaliyyıtinin hansı formaları var ?

A) böyük radikal , prinsipial , təkmilləşdirilmiş , sadə

B) Real , prinsipial , portfel

C) portfel ,təkmilləşdirilmiş , sadə

D) sadə , real , böyük

E) sadə , radikal, prinsipial , maliyyə


346. Yenilikləri əsasən hansı qruplara bölmək olar ?

A) sosial , iqtisad

B) maddi – texniki , sosial

C) maddi-texniki , hüquqi

D) hüquqi , sosial

E) iqtisadi , hüquqi


347. Maddi-texniki yeniliklər hansılardır ?

A) texnika texnologiya , sənaye materialları

B) texnika , sənaye materialları , təşkilati idarəetmə

C) hüquqi , texnika , texnologiya

D) sənaye materialları , təşkilati idarəetmə , hüquqi

E) hüquqi , pedaqoji , texniki


348. Əsas fondların aktiv hissəsinə daxildir:

A) binalar, invertar və bəzi qurğular, maşın və avadanlıqlar

B) binalar, avadanlıqlar, alətlər, mühərriklər;

C) işçi maşınları, invertarlar, avadanlıqlar, alətlər, mühərriklər;

D) işçi maşınları, avadanlıqlar, bəzi növ qurğular, mühərriklər;

E) işçi maşınları, avadanlıqlar, alətlər, mühərriklər;


349. İqtisadi yüksəlişə nail olmaq mümkündür:

A) sənaye sahələrini inkişaf etdirməklə;

B) maddi istehsalı hər vasitə ilə inkişaf etdirmək yolu ilə;

C) kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalını artırmaqla;

D) infrastruktur və xidmət sahələrini inkişaf etdirməklə;

E) sosial tələbatı ödəmək və məşğulluq problemini həll etməklə.


350. İstehsalın ayrı-ayrı mərhələ və əməliyyatlara görə ayrılmasını əks etdirən hansı ixtisaslaşmadır?

A) texnoloci;

B) hissə;

C) əşya;

D) əşya və hissə;

E) hissə və texnoloci.351. Strateji nəzarət prossesi neçə fazadan ibarətdir ?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 5

E) 8
352. Firmadaxili funksiyalara aşagıdakılardan hansılarını aid etmək olmaz ?

A) firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət

B) fond bazarında firmanın səhmlərinin yaxşı satılması

C) layihənin məqsədə uygunlugu təşkilati maliyyə əsaslandırılması

D) müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması

E) Layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyanın cəlb olunması
353. Biznesin planlaşdırılması aşağıdakilardan hansılarının həllinə imkan vermir?

A) sahibkarları qanun çərçivəsindən çıxmağa imkan verir

B) sahibkarliq fəaliyyətində riskləri azaltmaq

C) biznesin perispektiv kəmiyyət və keyfiyyət qöstəricilərini müəyyən etmək

D) müssisənin fəaliyyət qabiliyyətini müəyyən etmək

E) planlaşdırmanın müsbət təcrübəsini əldə etməyə imkan yaradır


354. Biznes – planın yerinə yetirmə funksiyaları neçə növü ayrılır ?

A) 7


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
355. Müəssisələrin müvəqqəti idarəyə verilməsi neçə formada həyata keçilir ?

A) 3

B) 2


C) 5

D) 10


E) 4
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə