Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili” Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğlu
Yüklə 0.56 Mb.
səhifə2/5
tarix12.03.2016
ölçüsü0.56 Mb.
1   2   3   4   5

82. Əsas fondlara olan tələb necə təyin edilir?

A) məhsulun göslənilən miqdarı, qiymətlərin səviyyəsi və elmi-texniki tərəqqinin tendensiyaları ilə müəyyən olunur

B) qiymətlərin səviyyəsinə görə

C) elmi-texniki tərəqqinin tendensiyasına görə

D) buraxılan məhsulun həcminə görə

E) onların istismar müddətinə görə


83. İstehsalın əsas vasitələrinin artmı mənbəyi nədir?

A) investisiyalar

B) kreditlər

C) əsas fondların alınmasına çəkilən xərclərin artması

D) istehsal vasitələri hesabına fondların yenilənməsi

E) köhnələrin satılması yolu ilə əsas fondların dəyişdirilməsi


84. İqtisadi modelləşdirilmə nəyə xidmət edir?

A) əmək məhsuldarlığının yaxşılaşdırılmasına

B) müəssisə və ya təşkilatların funksiyaində problemlərin həllinə

C) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə

D) müəssisənin təşkilinin və idarəedilməsinin yaxşılaşdırılmasına

E) müəssisənin gəlirliyinin yüksəlməsinə


85. Müəssisə və ya təşkilatların səmərəli işlənməsinin ümumi şərti nədir?

A) keyfiyyət sistemi prinsiplərinə riayət edilməsidir

B) onların gəlirli olmasıdır

C) yüksək məhsuldarlıqdır

D) işlərin maya dəyərinin aşağı salınmasıdır

E) məhsulun yüksək keyfiyyətidir


86. Keyfiyyət sisteminin neçə prinsipi mövcuddur?

A) 5


B) 2

C) 8


D) 3

E) 6
87. Keyfiyyət sisteminin prinsipləri hansılardır?

A) istehlakçıya yönəlmə; rəhbərin lider olması; işçilərin cəlb edilməsi; prosesli yanaşma; menecmentə sistemli yanaşma; daim yaxşılaşma; qərarların qəbulu; tədarükçülərlə qarşılıqlı əlverişli münasibət

B) rəhbərin lider olması; işçilərin cəlb edilməsi

C) faktlara əsaslanan daim yaxşılaşma; qərarların qəbulu; tədarükçülərlə qarşılıqlı əlverişli münasibət

D) prosesli yanaşma

E) menecmentə sistemli yanaşma
88. Müəssisənin yüksək səmərə ilə işlənməsinin şərti nədir?

A) yüksək məhsuldarlıq prinsiplərinə riayət edilməsi

B) keyfiyyət sisteminin bütün prinsiplərinə riayət edilməsi

C) yüksək rentabellik prinsiplərinə riayət edilməsi

D) yüksək gəlirlilik prinsiplərinə riayət edilməsi

E) yüksək mənfəətlilik prinsiplərinə riayət edilməsi


89. «Beyin həmləsi»ndən nə vaxt istifadə olunur?

A) keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün mümkün həllərinin və potensial imkan¬la¬rın tapılması məqsədi ilə

B) istehsal fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün

C) müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün

D) təşkilatın texnoloji modernləşdirilməsi üçün

E) istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün


90. «Beyin həmləsi»nin məqsədi nədir?

A) bəzi ideyaları, problem və posesləri hazırlamaq və dəqiqləşdirmək olan qru¬pun yaradıcı təfəkkürünün imkanlarının açılmasına həvəsləndirmək

B) mühüm istehsalat tapşrıqlarının həllidir

C) maliyyə problemlərinin həllidir

D) istehsalatın zəruri xammalla təchizatının həllidir

E) istehsalata investisiya qoyuluşlarının həllidir


91. «Beyin həmləsi» zamanı texnoloji sxemin qrafik təsviri nə ifadə edir?

A) proses mərhələlərinin qrafik təsvirini

B) bu, «beyin həmləsi» ideyalarının həyata keçirilməsinin tətbiqi sxemidir

C) bu, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi sxemidir

D) bu, iqtisadi layihələrin tətbiqi metodunu nəzərdən keçirir

E) bu, yaxşılaşdırılmış maliyyələşdirmə sisteminin tətbiqi üzrə hazırlanmış sxemdir


92. «Niyə? Nə üçün?» metodunun tərifini verin.

A) istehsalat çatışmazlıqlarının aşkarlanmasının səmərəli metodudur

B) bu, səbəb və nəticənin müəyyənləşdirilməsi üçün sadə və səmərəlievristik metoddur

C) istehsalatdakı maliyyə pozuntularının həqiqiliyinin aydınlaşdırılması me¬to¬du¬dur

D) qabaqcıl texnologiyanın müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi metodudur

E) kadr problemlərinin səbəbini müəyyən edən metoddur


93. «Niyə? Nə üçün?» metodunun təyinatı nədir?

A) məntiqi olaraq əsas səbəbə çatmaq, səbəb və nəticənin qarşılıqlı əlaqəsini dərk etmək və komanda təfəkkürünü strukturlaşdırmaq

B) komanda təfəkkürünü strukturlaşdırmaq

C) məntiqi olaraq qabaqcıl texnologiyanın tətbiqinin əsaslandırılmaq

D) həyata keçirilməsi üçün təklif olunmuş ideyalarn strukturlaşdırmaq

E) tətbiqi məqsədəuyğun olmayan təklif olunmuş ideyaları rədd etmək


94. Məlumatların toplanma formasının düzgün izahını verin.

A) bu, məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin nəticələrinin lazımi və kifayətedici informasiyalarının toplanması və qeyd alınması üçün sərbəst forma şablonudur ki, onun köməyi ilə qayrşıya qoyulmuş məsələlər həll edilir

B) bu, məlumatların müəssisədən toplanmasıdır

C) bu, müəssisənin istehsal-maliyyə fəaliyyətinin toplanmasıdır

D) bu, buraxılan məhsulun keyfiyyəti barədə zəruri informasiyanın toplanmasıdır

E) bu, zəruri göstəricilərin toplanması və onların xüssui cədvəldə yerləşdirilməsidir


95. Planlar sistemi və planlaşdırma səviyyələri necə qurulmalıdır?

A) planlaşdırma səviyyələri və planlar sistemi dəqiqliyi ilə fərqlənməlidir

B) planlaşdırma səviyyələri və planlar sistemi çevikliyə malik olmalıdır

C) planlaşdırma səviyyələri və planlar sistemi aktuallığı ilə fərqlənməlidir

D) planlaşdırılan məlumatları faktiki məlumatlarla daim müqayisə edən və böyük çevikliyə, aktuallığa və səmərəliliyə malik olan “əks-əlaqə” prinsipindən istifadə edilməklə

E) planlaşdırma səviyyələri və planlar sistemi aktuallığı və səmərəliliyi ilə fərqlənməlidir


96. Planların hansı növləri mövcuddur?

A) konseptual plan, planların reallaşdırılmasının strateji planı, taktiki plan

B) uzunmüddətli plan

C) qısamüdətli plan

D) strateji plan

E) taktiki plan


97. Strateji planlaşdırma nədir?

A) strateji, iriləşdirilmiş, uzunmüddətli planların hazırlanması prosesidir

B) uzunmüddətli planların tərtibidir

C) bütün dərinliyi ilə layihələrin hazırlanması prosesidir

D) inşaat prosesinin hazırlanması prosesidir

E) inşaatın başlanması və sonu prosesidir


98. Alınmış və emal olunmuş ekspert informasiyası necə istifadə olunur?

A) doğru qərar qəbul edilməsi üçün

B) doğru qərar qəbul edilməsinə yardım edir

C) istehsalın inkişafına yardım edir

D) hazırlanan qərarın seçilmiş proseduru çərçivəsində

E) vəziyyətin obyektiv qiymətləndirilməsinə yardım edir


99. Ekspert informasiyası alınmasının sadə üsulu nədir?

A) bir mütəxəssisin fikrinin nəzərə alınmasıdır – fərdi ekspertizadır

B) ilkin göstəricilərdir

C) mütəxəssilər qrupunun informasiyasıdır

D) iqtisadi vəziyyətin təhlilidir

E) müəssisənin maliyyə dayanıqlığının təhlilidir


100. ETT – in əsas istiqamtləri

A) köklü dəyişikliklər, ara formaların yaradılması ,sənye istehsalı

B) getdikcə təkmilləşdirmə, sabitlik, fundamental , tədqiqatlar

C) getdikcə təkilləşdirmə, ara formaların yaradılması, köklü dəyişikliklər

D) getdikcə təkmilləşdirmə , fundamental tədqiqatlar, mərkəzləşmə

E) ara formaların yaradılması, mərkəzləşmə, sənaye istehsalı


101. Biznesin infrastukturuna daxil edilən idarəetmə strukturları hansı iştirakçılardan ibarətdir?

A) birbaşa , dolayı

B) işçi və müəssisə rəhbərliri

C) menecerlərdən və rəhbərlərdən

D) yalnız menecerlərdən

E) broker şirkətlərindən və marketinq mərkəzlərindən


102. Biznes infrastrukturunun birbaşa iştirakçıları hansılardır?

A) Dövlət statistika kommitəsi , müxtəlif peşəkar cəmiyyətlər

B) ticarət palataları , milli məclis , maliyyə nazirliyi

C) marketinq mərkəzləri , birjalar , broker şirkətləri , ticarət palataları

D) ticarət palataları , hesablama palataları

E) Çek investiya fondları , sahə elm tədqiqat institutu , birjalar


103. Dünya təcrübəsində investisiya qoyuluşunun neçə əsas forması fərqləndirilir?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 8

E) 6
104. Maliyyə bazarlarının tərkibinə hansı bazarları daxil etmək olar ?

A) Pul , qiymətli kağızlar , kredit

B) Qiymətli kağızlar , reklam , siğorta

C) kredit , əmək , lizinq

D) pul , kredit, lizinq

E) informasiya , qiymətli kağızlar , pul
105. Pul bazarının tərkibinə hansı bazarlar daxildir ?

A) fond bazarı , qiymətli kağızlar bazarı

B) valyuta , investisiya bazarları

C) banklararası bazar və fond bazarı

D) valyuta və banklararası bazarlar

E) kreit və investisiya bazarı


106. Maddi-texniki yeniliklər hansılardır ?

A) texnika texnologiya , sənaye materialları

B) texnika , sənaye materialları , təşkilati idarəetmə

C) hüquqi , texnika , texnologiya

D) sənaye materialları , təşkilati idarəetmə , hüquqi

E) hüquqi , pedaqoji , texniki


107. İnnovasiya prossesinin əsas mərhələlərinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olar ?

A) yeni texnologiya ilə məhsul istehsal etmək

B) məhsulun satışı

C) məhsul istehsal etmək

D) yeni məhsulun işlədilməsi səmərəliliyinin təhlili və marketinq proqramının hazırlanması

E) məhsul istehsalını təzələmək


108. İnnovasiya biznesini həyata keçirn firmalar hansılardır ?

A) vençur , eksplerent , patient , komutant , violent firmaları və biznes inkubatorları

B) Vençur , violent , xususi firmalar

C) biznes inkubatorlarv, özçl firmalar , patient firmalar

D) vençur və özəl firmalar

E) patient və violent firmalar


109. “Riskli firmalar” hansılardır ?

A) özəl


B) eksplerent

C) violent

D) vençur

E) dövlət


110. Kiçik biznesin kəmiyyət meyarlarına aiddir ?

A) aktivlərin dəyəri , rəqabət

B) yalnız aktivlərin dəyəri

C) materialların alınması

D) satışın həcmi , işçilərin sayı , rəqabət

E) məşğul işçilərinin sayı , satışın həcmi , aktivlərin dəyəri


111. Riskin əsas cəhətləri hansılardır ?

A) ziddiyətlilik, alternativlik, qeyri müəyyənlik

B) ziddiyətlilik, alternativlik, məcburilik

C) alternativlik, durğunluq, qeyri müəyyənlik

D) q/ müəyyənlik, məcburilik , yüksliş

E) q/müəyyənlik, alternativlik, məcburilik


112. Yaranma vaxtına görə risklər hansə növlərə ayrılır ?

A) retrospekti, cari, perispektiv

B) cari, perispektiv, siyasi

C) retrospekti, cari, siyasi

D) prespektiv, retrospektiv, iqtisadi

E) siyasi, cari


113. Yaranma amillərinə görə risklər ?

A) siyasi, iqtisadi

B) perispektiv, cari

C) siyasi, cari

D) cari, iqtisadi

E) siyasi, perispektiv


114. Qeydiyyatın xarakterinə üzrə risklər ?

A) cari, daxili

B) xarici, sadə

C) siyasi, daxili

D) daxili və xarici

E) xarici, cari


115. Riskin ən ümumi, səmərəli, geniş istifadə edilmə üsulları hansılardır ?

A) sığorta vəsaitlərinin toplanması , diversifikasiya , limitləmə

B) limitləmə, sığorta, geri çəkilmə

C) geri çekilmə, vəsaitlərin toplanması

D) diversifiksiya, sığorta, işgüzar aktivliyi azaltmaq

E) işgüzar aktivliyi azaltmaq, vəsaitlərin toplanması


116. Lizinq nədir ?

A) məhsul satış

B) məhsulu icarəyə vermə əməliyyatı

C) mənfəət götərmək

D) məhsul istehsalı

E) yeni məhsul yaratmaq


117. Rəqabətin mənası nədir ?

A) yenilik

B) pul kisəsi

C) idarəetmə

D) toqquşma

E) mənfəət


118. Ədalətli rəqabətin əsas metodlarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olar ?

A) reklam

B) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

C) çox məhsul istehsal etmək

D) satışdan öncə və satışdan sonra xidmətin yüksəldilməsi

E) qiymətin aşağı salınması


119. Strateji nəzarət prossesi neçə fazadan ibarətdir ?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 5

E) 8
120. Firmadaxili funksiyalara aşagıdakılardan hansılarını aid etmək olmaz ?

A) firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət

B) fond bazarında firmanın səhmlərinin yaxşı satılması

C) layihənin məqsədə uygunlugu təşkilati maliyyə əsaslandırılması

D) üştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması

E) Layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyanın cəlb olunması
121. Kommersiya biznesinin məzmunu nədən ibarətdir ?

A) reklam etmək

B) istehsal etmək

C) informasiya toplamaq

D) malların və xidmətlərin yenidən satılması

E) məsləhət vermək


122. Konsepsiya nədir ?

A) firmanın bütün qollarinin çoxluğunu birləşdirən davraniş xəttidir

B) müddəalar toplusu

C) firmanın nizamnaməsi

D) iqtisadi sistem

E) iqtisadi birlik


123. Biznesin infrastrukturu nədir ?

A) istehsalçıdan istehlakçıya dak əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətini təmin edən və işgüzar münasibətləri əlaqələndirən idarəetmə strukturu

B) bazarın bir növü

C) iqtisadi sistem

D) investisiya növü

E) sadəcə fəaliyyət


124. Konyuktura nədir ?

A) iqtisadi system

B) innovasiyanın növü

C) tələb və təklif arasında nisbətləri qiymət- əmtəə hərəkətlərini əks etdirən formalaşmış iqtisadi sıstem

D) biznesin infrastrukturu

E) biznesin növü


125. Biznes planın neçə bölməsi var?

A) 11


B) 13

C) 8


D) 7

E) 9
126. Biznesin maliyyələşdirmə mənbəələri neçə qrupa bölünür ?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6
127. Xüsusi maliyyələşmə mənbəələri neçə qrupa bölünür

A) şəxsi vəsait , mənfəət , amortizasiya ayırmaları , debitor borcları

B) lizinq , şəxsi vəsaitlər, amortizasiya ayırmaları , vençur kapitalı

C) vençur kapitalı , mənfəət , amortizasiya ayırmaları

D) lizinq , göturulən kreditlər , amortizasiya ayırmaları

E) səhmlrəin satılmasından alınan gəlirlər, amortizasiya ayırmaları


128. Borc vəsaitlərini aşağıdakılardan hansı daxildir ?

A) aktivlərin və səhmlərin satışından alınan vəsaitlər

B) lizinq , vençur kapitalı, mənfəət, amortizasiya ayırmaları

C) vençur firmalar, mənfəət, lizinq, kreditlər

D) kommersiya banklarından alınan kreditlər , faktorinq və françayzinq şirkətlərinin xidmətlərini, lizinq, vençur kapitalını

E) kommersiya banklarından alınan kreditlər, lizinq, mənfəət


129. İnvestisiyanın ödəmə müddəti necə hesablanır ?

A) investisiya / ( illik amortizasiya + illik xalis mənfəət )

B) orta illik xalis mənfəət / (1/2(investisiyanın məblği – vəsaitin qalıq dəyəri )

C) ümumi xalis mənfəət / vəsait qoyuluşunun ümumi məblği

D) Diskont edilmiiş gəlirin həcmi – ilkin investisiyanın ümumi həcmi

E) Diskont edilmiş gəlirin ümumi həcmi / investisiyanın həcmi


130. investisiyanın səmərəlilik əmsalı hansı düsturla hesablanır ?

A) Diskont edilmiş gəlirin həcmi – ilkin investisiyanın ümumi həcmi

B) investisiya / ( illik amortizasiya + illik xalis mənfəət )

C) ümumi xalis mənfəət / vəsait qoyuluşunun ümumi məblği

D) orta illik xalis mənfəət / (1/2(investisiyanın məbləği – vəsaitin qalıq dəyəri )

E) Diskont edilmiş gəlirin ümumi həcmi / investisiyanın həcmi


131. Kapitalın səmərəliliyi hansı düsturla hesablanır ?

A) ümumi xalis mənfəət / vəsait qoyuluşunun ümumi məbləği

B) orta illik xalis mənfəət / (1/2(investisiyanın məblği – vəsaitin qalıq dəyəri )

C) investisiya / ( illik amortizasiya + illik xalis mənfəət )

D) Diskont edilmiş gəlirin həcmi – ilkin investisiyanın ümumi həcmi

E) Diskont edilmiş gəlirin ümumi həcmi / investisiyanın həcmi


132. İnvestisiyanın xalis cari dəyəri necə hesablanır ?

A) investisiya / ( illik amortizasiya + illik xalis mənfəət )

B) orta illik xalis mənfəət / (1/2(investisiyanın məbləği–vəsaitin qalıq dəyəri )

C) ümumi xalis mənfəət / vəsait qoyuluşunun ümumi məbləği

D) Diskont edilmiş gəlirin həcmi – ilkin investisiyanın ümumi həcmi

E) Diskont edilmiş gəlirin ümumi həcmi / investisiyanın həcmi


133. Imvestisiyanın rentabelliyi hansı düsturla hesablanır ?

A) Diskont edilmiş gəlirin ümumi həcmi / investisiyanın həcmi

B) orta illik xalis mənfəət / (1/2(investisiyanın məbləği – vəsaitin qalıq dəyəri

C) ümumi xalis mənfəət / vəsait qoyuluşunun ümumi məbləği

D) Diskont edilmiş gəlirin həcmi – ilkin investisiyanın ümumi həcmi

E) investisiya / ( illik amortizasiya + illik xalis mənfəət )


134. Qiymətə təsir edən amillər hansılardır ?

A) dövlət büdcəsinin kəsiri, tələb və təklifin dinamikası

B) tələb , qiymət rəqabəti , dövlət büdcəsini profisiti

C) istehlakçı, qiymətin elastikliyi, vergilər

D) tələblə təklifin dinamikası, qiymət rəqabəti , istehlakçı

E) tələb və təklifin dinamikası


135. Azadlıq dərəcəsinə görə hansı qiymətlər fərqləndirilir ?

A) azad, tənzimlənən və təsbit edilmiş qiymətlər

B) tənzimlənən, bazis, transfert qiymətlər

C) birja, bazis, faktiki qiymətlər

D) təsbit edilmiş, pilləli, cari qiymətlər

E) cari, sürüşkən, kontrakt


136. Əsaslandırılma dərəcəsinə görə qiymətlər

A) birja, cari, azad, faktiki, arayış

B) bazis, azad, pilləli, faktiki, istehlak

C) azad, sürüşkən, cari, mövsümü

D) bazis, arayış, preyskurant, faktiki, istehlak qiymətləri

E) azad, birja, mövsümə, pilləli, istehlak


137. Biznesin idarə edilməsinin subyekti kimi kimlər çıxış edir ?

A) investorlar, dövlət orqanları

B) firmaların idarəetmə apparatları, menecerlər

C) ictimai təşkilatlar, menecerlər

D) firmaların idarəetmə apparatları, ictimai təşkilatlar

E) dövlət orqanları, istehlakçılar


138. Biznesin obyekti kimi kimlər çıxış edir ?

A) firmaların təsərrüfat fəaliyyəti , əmək kollektivi

B) əmək kollektivləri, menecerlər

C) menecerlər, firmaların təsərrüfat fəaliyyəti

D) firmanın idarə etmə apparatı, əmək kollektivi

E) menecerlər , idarə etmə apparatı


139. Sahibkarlıqda istifadə olunan informasiyalar hansılardır?

A) cari, işgüzar, mədəni

B) relevant, cari, siyasi

C) işgüzar, relevant, siyasi

D) işgüzar, relevant, cari

E) relevant , siyasi , iqtisadi


140. Başvermə yerinə görə informasiyalar hansı növə ayrılır ?

A) cari,siyasi

B) daxili, cari

C) xarici, işgüzar

D) daxili, xarici

E) xarici, mədəni


141. Biznesin bugünki uğurla aparılmasına zəruri müasir avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri hansı növlərə bölünür ?

A) biznesin informasiya köməyi, maliyyə iqtisadi və idarə etmə avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri

B) maliyyə iqtisadi informasiya və qiymət sisteminə

C) biznesin informasiya köməyi və iqtisadi sistem

D) siyasi idarəetmə, avtomatlaşdırma sistemi

E) qarışılıqlı sistem, idarəetmə sistemi, siyasi sistem142. Təbiətcə riskin neçə növü var ?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 5

E) 7
143. Biznesin planlaşdırılması aşağıdakilardan hansılarının həllinə imkan vermir?

A) sahibkarları qanun çərçivəsindən çıxmağa imkan verir

B) sahibkarliq fəaliyyətində riskləri azaltmaq

C) biznesin perispektiv kəmiyyət və keyfiyyət qöstəricilərini müəyyən etmək

D) müssisənin fəaliyyət qabiliyyətini müəyyən etmək

E) planlaşdırmanın müsbət təcrübəsini əldə etməyə imkan yaradır
144. Biznes – planın yerinə yetirmə funksiyaları neçə növü ayrılır ?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 7
145. Biznes – planin istehsal bölməsində sahibkar tərəfdaşlarına nəyi sübut etməlidir ?

A) onun müəssisəsi tələb olunan miqdarda və keyfiyyətdə məhsul istehsal edə bilər

B) istədiyi qədər məhsul sata bilər

C) risklərin neytrallaşdırılması profilaktikası üzrə tədbirlər göstərməli

D) xammala görə ödəmələr göstərməli

E) əmək haqqı fondu götürilür
146. Müasir servis xidmətinin əsas prinsipi nədir?

A) Xidmətin səviyyəsini daima yüksəltmək

B) Məmulatı istehlak yerinə çatdırmağı təşkil etmək.

C) Məmulatın təkmilləşdirilməsində və modernləşdirilməsində iştirak etmək.

D) Rəqiblərin servis xidmətini həyata keçirməsinə mane olmaq.

E) Kim istehsal edirsə, o da xidmət etməlidir.


147. Biznesə təsir edən mühitlər hansılardır ?

A) mikromühit

B) işgüzarlıq

C) makromühit

D) xarici və daxili mühit

E) ətraf mühit


148. Biznesin xarici mühiti hansı xüsusiyyətləri malikidir ?

A) amillərin qarışılıqlı asılı olması , mürəkkəblik , dinamiklik , qeyri müəyyənlik

B) mürəkkəblik , sabitlik , yüksəliş, dinamiklik

C) qeyri müəyyənlik , işgüzarlıq , sabitlik

D) amillərin qarışılığı , dinamiklik , işgüzarlıq

E) sabitlik , zərurilik , işgüzarlıq , dinamiklik


149. Biznesin infrastukturuna daxil edilən idarəetmə strukturları hansı iştirakçılardan ibarətdir?

A) broker şirkətlərindən və marketinq mərkəzlərindən

B) işçi və müəssisə rəhbərliri

C) menecerlərdən və rəhbərlərdən

D) yalnız menecerlərdən

E) birbaşa, dolayı


150. Biznes infrastrukturunun birbaşa iştirakçıları hansılardır?

A) marketinq mərkəzləri , birjalar , broker şirkətləri , ticarət palataları

B) ticarət palataları , milli məclis , maliyyə nazirliyi

C) Dövlət statistika kommitəsi , müxtəlif peşəkar cəmiyyətlər

D) E.A- Ə ,ticarət palataları , hesablama palataları

E) Çek investiya fondları , sahə elm tədqiqat institutu , birjalar


151. Biznesin xarici mühitini neçə qrupa bölmək olar və hansılardır ?

A) 2- ənənəvi , dəyişkən

B) 3- birbaşa , dolayı , qarışıq

C) 2- sabit , dolayı

D) 2- birbaşa , dolayı

E) 3 – sabit , dəyişkən , qarışıq


152. Hər bir biznes hansı iki əsas kateqoriya ilə qiymətləndirilməlidir ?.

A) Biznes mühiti və kommunikasiya səviyyəsi

B) Gəlirlərin həcmi və xərclərin məbləği.

C) İstehsalçıların və istehlakçıların mənafeyi.

D) İstehlakçıların sayı və mənafeyi

E) Biznesin cəlb ediciliyi və səmərəliliyi.


153. Məhsulun istifadəsindən alınan ümumi səmərənin onun alınmasına və istifadəsinə çəkilən xərclərə olan nisbəti onun hansı göstəricisini əks etdirir?

A) Rəqabət qabiliyyətlilik.

B) Gəlir gətirmə.

C) İxrac imkanları.

D) Satış həcmi.

E) idxal imkanları


154. Qiymətin uçot funksiyası nə deməkdir?

A) İdxalın üçotunun aparılması.

B) Əmtəələrin uçotunun aparılması

C) Əmtəələrə sərf olunan ictimai əmək məsrəflərinin üçotunun həyata keçirilməsi.

D) İxracın uçotunun aparılması.

E) dxalın və ixracın uçotunun aparılması


155. Bazarda müəssisənin yerini təyin edərkən marketoloq mütləq nəzərə almalıdır.

A) Müəssisənin istehsal imkanlarını

B) Marketinq mühitini

C) Müəssisənin maliyyə gücünü.

D) Qeyd olunan bütün amillər

E) Müəssisənin buraxdığı məhsulun çeşidini


156. Layihənin dəyərinin idarə edilməsi prosesinə nə daxildir?

A) layihənin təsdiq olunmuş büdcə çərçivəsindhə icra olunması üçün zəruri olan təminat və zəmanət prosesləri

B) layihənin dəyəri

C) layihənin həyata keçirilməsinin tətbiqi məsələsi

D) layihəyə uyğun olaraq inşaat problemi

E) layihəyə uyğun olaraq inşaatın daxil edilməsi


157. Yaranma amillərinə görə risklər ?

A) siyasi, cari

B) cari, iqtisadi

C) siyasi, perispektiv

D) siyasi, iqtisadi

E) perispektiv, cari


158. Strateji nəzarət prossesi neçə fazadan ibarətdir ?

A) 8


B) 6

C) 5


D) 3

E) 2
159. Bazarın seqmenti nədir?

A) bazarın statistik təhlil bölgüsüdür

B) bazarın əlamətlərə görə qruplaşdırılmasıdır

C) bazarın istehlakçılara bölünməsidir

D) bazarın növlərə görə fərqləndirilməsidir

E) bazarın bir-birindən öz parametrləri ilə fərqlənən hissələrə bölünməsidir
160. Qiymətin ən geniş yayılmış hansı formaları mövcuddur?

A) alış və satış qiymətləri

B) bazar və müqavilə qiymətləri

C) tələbvə təklif qiymətləri

D) idxal və ixrac qiymətləri

E) topdansatış və pərakəndə qiymətlər


161. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin təhlili hansı bölmədə əks olunur?

A) istehsalın inkişafı strategiyası

B) marketinq strategiyası

C) istehsal olunan məhsulun yeniləşməsi strategiyası

D) menejment sisteminin inkişafı strategiyası

E) əlavələr.


162. Marketinqin hansı funksiyaları var?

A) bölgü,satış,istehsal

B) analitik,istehsal,satış

C) tənzimləyiji,təhlil,bölgü

D) nəzarət,bölgü,istehsal

E) bölgü, tənzimləyiji,istehsal


163. Bazarın seqmenti nədir?

A) bazarın növlərə görə fərqləndirilməsidir

B) bazarın əlamətlərə görə qruplaşdırılmasıdır

C) bazarın istehlakçılara bölünməsidir

D) bazarın bir-birindən öz parametrləri ilə fərqlənən hissələrə bölünməsidir

E) bazarın statistik təhlil bölgüsüdür164. «Seqment» sözü mənşəyinə görə nə deməkdir?

A) növ


B) parça

C) forma


D) hissə

E) əlamət


165. Marketinq strategiyası nədir?

A) rəqabətlərin və əmtəələrin siyahısıdır

B) imkanların və təhlükələrin siyahısıdır

C) vəzifə və problemlərin siyahısıdır

D) məqsədlərin həyata keçirilməsidir

E) işin səmərəli və məntiqi qurulmasıdır


166. Risklə əlaqədar olan qərarları qəbul edən şəxs hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

A) sərbəstlik,iradə,düşünjə

B) qətiyyət,sərbəstlik ,düşünmə

C) müstəqillik,qətiyyət,iradə

D) düşünmə orijinallığı,aqressivlik,müstəqillik

E) qətiyyət,iradə,sərbəstlik


167. Xarici mühit amillərinin əsas qrupları hansılardır?

A) ictimai ,siyasi mühit

B) ictimai ,iqtisadi mühit

C) bazar,rəqabət

D) istehlakçı ,rəqabət

E) siyasi, iqtisadi mühit


168. İqtisadi sistem hansı fəaliyyətlə bağlıdır?

A) məhdud ehtiyatların rəqabət aparan istifadəçilər arasında paylaşması üçün olub,ehtiyatların və hər hansı əmlak üzərində mülkiyyətin tənzimlənməsi və əlaqələndirilməsi ilə

B) cəmiyyətin yaşayan və fəaliyyət göstərən bir bütöv kimi formalaşması ilə

C) idarəetmə fəaliyyətinin həyata keçirilmasi ilə

D) ayrı-ayrı dövlətlər arasında işgüzar münasibətlərin qurulması və inkişafı etdirilməsi ilə

E) xarici mühit amillarinin biznes fəaliyyətinə göstərdiyi təsir ilə


169. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti nədən və ya nələrdən asılıdır?

A) işçilərin həvəsləndirilməsindən

B) menecerlərin fəaliyyətindən

C) rəqabətin səviyyəsindən

D) cari gəlirlərdən ,qiymətlərdən , iqtisadi artım,işsizlik səviyyəsi ,vergilər sistemindən

E) xarici və daxili amillərin biznesə təsirindən


170. Biznesin mikromühitinin ən əsas mühüm amili hansı bazarlardır?

A) ehtiyat və istehlak bazarları

B) istehlak bazarları

C) ehtiyat bazarları

D) xidmət bazarları

E) əmək ,torpaq.xidmət bazarları


171. Ümumi hüquqi mühit dedikdə nə başa düşülür?

A) ətraf mühitin qorunması ,sanitar-gigiyenik normaları və təhlükəsizlik texnikası qaydaları

B) potentlərin müdafiəsi

C) müəllif hüquqların müdafiəsi

D) mühasibatın standart formaları ,potentlırin müdafiəsi

E) kartel haqqında qanunlar vergi tutulmaları


172. Ehtiyat bazarlarına aşağıdakılardan hansı və ya hansılar aid edilə bilər?

A) əmək,kapital ,torpaq, informasiya ,infrastruktur xidmətləri bazarları

B) xidmət bazarları

C) mal bazarları

D) qeyri istehsalat təyinatlı bazarlar

E) istehsalat təyinatlı bazarlar


173. Dəyişən daxili makroiqtisadi amillərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) valyuta məzənnələri

B) xarici ticarət balanslarının durumu

C) mal və kapitalın idxalının sərbəstliyi dərəcəsi

D) mal və xidmətlərin ixracının sərbəstliyi dərəcəsi

E) infilyasiya və işsizlik səviyyəsi kapital qoyuluşu ,vergitutmanın səviyyəsi


174. Dəyişən xarici mühit amillərinə aşağıdakılardan hansıları aid etmək olar?

A) xarici ticarət balanslarının durumu ,valyuta məzənnələri ,dünya bazarlarındakı konyuktura

B) infilyasiya və işsizlik dərəcəsi

C) kapital qoyuluşu ,vergitutmanın səviyyəsi

D) kreditlərin əlverişli olması ,mal və kapitalın idxalının sərbəstliyi dərəcəsi

E) infilyasiya ,vergitutmanın səviyyəsi


175. Strateji planlaşdırma məqsədləri üçün hansı funksional zonaların müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur?

A) ixracat ,maaliyə ,idxal

B) menecer ,ixracat,marketinq

C) marketinq ,istehsalat ,kadr potensialı ,menecment ,maaliyə

D) satış həcmi ,rəqabət ,maaliyə

E) istehsalat ,rəqabət ,satışın həcmi


176. Xarici mühit amilləri təhlükə və imkanların meydana çıxdığı sahələr üzrə necə qruplaşdırılır?

A) iqtisadi,siyasi,texnoloji ,sosial,bazar,rəqabət , beynəlxalq amillər

B) iqtisadi,siyasi, bazar, daxili amillər

C) iqtisadi ,sosial ,ictimai amillər

D) rəqabət ,daxili ,ictimai ,istehsalat amilləri

E) iqtisadi, siyasi amillər


177. Firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici və daxili amillərin təhlili elmi ədəbiyyatda necə adlanır?

A) stop təhlili

B) slow təhlili

C) stow təhlili

D) soft təhlili

E) swot təhlili


178. Firmanın fəaliyyəti üçün təhlükəlür və yeni imkanlar yaradan amillər barədə məlumatları əldə etdikdən sonar rəhbərlik əsasən nə etməlidir?

A) firmanın güclü və zəif tərəflərini təhlil etməlidir

B) bazarın konyukturasını öyrənməlidir

C) məhsul istehsalına başlamalıdır

D) istehlakçi qrupu toplamalıdır

E) vasitəçilərlə əlaqəyə girməlidir


179. Firmanın rəhbərliyi yeni imkanlardan istifadə etmək üçün nə etməlidir?

A) firmanın zəif tərəfləri və təhlükələri asanliqla arxada qoymaq üçün güclü tərəflər qiymətləndirilməlidir

B) firmanın güclü tərəflərini qiymətləndirməlidir

C) firmanın güclü tərəfləri təhlil edilməlidir

D) firmanın zəif tərəfləri qiymətləndirilməlidir

E) firmanın güclü tərəfləri vəyaranan təhlükələrə uyğunlaşmaq ,onları qismən aradan qaldırmaq üçün zəif tərəflər qiymətləndirilməlidir


180. Strateji planlaşdırma mütəxəssisləri firma üçün potensial təhlükələri ,yeni imkanları öncədən görmək üçün hansı amilləri nəzarətdə saxlayır?

A) sosial amilləri

B) daxili amillərini

C) rəqabət amillərini

D) xarici amillərini

E) siyasi amillər


181. Swot təhlili hansı dildə olan terminlərdən əmələ gəlib?

A) ingilis terminlərindən

B) italyan terminlərindən

C) yunan terminlərindən

D) ingilis –yunan terminlərindən

E) rus terminlərindən


182. Biznes plan müəssisənin rəhbərliyinə əsasən hansı imkanları verir?

A) yüksək gəlir və mənfəət gptürməyə

B) satışın həcmini qiymətləndirməyə

C) məhsul istehsalının həcmini qiymətləndirməyə

D) rəqabət şəraitində layihənin həyata keçirilməsini əsaslandırmağa və qiymətləndirməyə

E) biznes fəaliyyətinə mənfi təsir edən amillərin təsirini azaltmaq


183. Biznes planda əsasən nələr təsvir edilir?

A) vaxtın qiymətləndirilməsi ,layihənin tam reallaşması ,onun zəif tərəfini və bazarın təhlili haqqında məlumatlar

B) rəhbərlik haqqında məlumatlar

C) firmanın fəaliyyətinə təsir edən amillər haqqında məlumatlar

D) işçilərin amak haqqının səviyyəsi

E) idarəetmə qanunları haqqında məlumatlar


184. Biznes planı nə qədər vaxt ərzində tərtib etmək əlverişli hesab olunur?

A) 9 ay ərzində

B) 1 il ərzində

C) 7 il ərzində

D) 6 ay ərzində

E) bir neçə il müddətində


185. Biznes planın müəssisənin imkanı bölməsində nələr göstərilir?

A) müəssisənin adı ,ünvanı,nəzərdə tutulan layihənin əsas vəziyyəti ,onun mənası, məqsədi,dəyəri və s.

B) məhsulun həcmi

C) satış haqqında dolöun məlumatlar

D) bazarda tikinti məhsullarına olan tələbatın səviyyəsi və bu tələbatın gələcəkdə necə dəyişəcəyi haqqında məlumatlar

E) məhsulların istehlakçilara nə üçün lazım olduğu haqqında məlumatlar


186. Marketinq planına daxildir?

A) məhsulun həcmi

B) marketinqin məqsədi, reklam,qiymətin əmələ gəlməsi ,təşkilat haqqında ictimaiyyətdə fikrin formalaşması

C) satışın səviyyəsi ,bazarın konyukturası

D) maaliyə aspektlərinin qiymətləndirilməsi və maaliyə tələbatı haqqında

E) müəssisənin fəaliyyət mexanizmi haqqında məlumatlar


187. Daxili risklər əsasən nə ilə bağlıdır?

A) müəssisınin daxili fəaliyyəti ilə

B) xarici mühit amilləri ilə

C) iqtisadi fəaliyyətlə

D) xarici fəaliyyətlə

E) siyasi - iqtisadi fəaliyyətlə


188. Mənşəyinə görə strategiya sözü aşağıdakılardan hansına aid edilir?

A) rus


B) ingilis

C) yunan

D) alman

E) türk
189. Strateji planlaşdırma dedikdə nə başa düşülür?

A) firmanın qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün spesifik strategiyaların işlənib hazırlanmasına yönəldilən idarəetmə qərarlarının və praktiki hərəkətlərin məcmusu

B) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən xarici və daxili amillərin təsirini azaldır

C) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən bu və ya digər amillərin təhlili

D) tələb və təklif arasında tarazlığın yaradılması

E) qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün bazar tədqiqatları aparmaqla firmanın maaliyə və material ehtiyatlarının əldə edilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər
190. Strategiya hansı yunan sözündən götürülmüşdür?

A) strategas

B) stragetos

C) strategos

D) stratages

E) stratigos


191. Strateji planlaşdırmanı həyata keçirmək üçün ilk öncə hansı işlər görülməlidir?

A) strategiyalar firmaların ali rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanması və müəyyən edilməsi

B) strateji planın bütövlükdə firmanın və ya təşkilatın perspektivi baxımından işlənib hazırlanması

C) xarici mühit amillərinin təhlil edilməsi

D) daxili amillərin təhlil edilməsi

E) müəssisənin istehsal imkanlarının araşdırılması


192. Aşağıdakılardan hansını müasir şəraitdə inkişaf etmiş strateji planlaşdırma sisiteminin xüsusiyyətlərinə aid edilə bilər?

A) firmanın faktiki idarəetmə strukturundan asılı olmayaraq strateji məqsədlər üçün resursların ayrılması

B) firmanın mövqelərini möhkəmləndirən daxili amillərin təhlili

C) firmanın potensialının , resurslarının , imkanlarının qiymətləndirilməsi

D) proqramların və büdcələrin işlənib hazırlanması

E) marketinq fəaliyyəti sahəsində meyllərin və tendensiyaların qiymətləndirilməsi


193. Missiya dedikdə nə başa düşülür?

A) firmanın məqsəd və prioritetlərinin qısaca,eynizamanda dəqiq ifadə edilməsi

B) firmanın məqsədlərinin məcmusu

C) firmanın prioritetlərinin məcmusu

D) firmanın idarəetmə qərarlarının məcmusu

E) ideyaların məcmusu


194. Strateji planlaşdırma məqsədləri üçün hansı funksional zonaların müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur?

A) menecer ,ixracat

B) marketinq,menecer

C) maliyyə ,kapital

D) marketinq, istehsalat,menecment,maliyyə , kadr potensialı

E) ixracat ,istehsalat,marketinq


195. SWOT- təhlil hansı ingilis terminlərindən əmələ gəlib?

A) week,stranger

B) strenghts,weaknesses,opportunities,threats

C) start,weaknesses,opposition,theatre,

D) strengths,week,operasion

E) structure,weight,opposition,theatre


196. Miqdarına görə firma məqsədlərinin hansı növləri var?

A) çoxsaylı,azsaylı,birbaşa

B) qısamüddətli

C) uzunmüddətli ,qısamüddətli

D) maliyyə,marketinq,eynihüquqlu

E) sosial,maliyyə


197. Firmanın xarici mühitdə yeni imkanlardan istifadə etmək üçün firmanın güclü tərəflərivə yaranan təhlükələrə uyğunlaşmaq ,onları qismən aradan qaldırmaq üçün firmanın zəif tərəflərinin qiymətləndirilməsi necə adlanır?

A) qərarların təhlili

B) xarici mühit amillərinin təhlili

C) ideaların təhlili

D) daxili mühit amillərinin təhlili

E) planların təhlili


198. Firmanın məqsədləri xarakterinə görə neçə yerə ayrılır?

A) 4


B) 3

C) 6


D) 2

E) 7
199. Firmanın məqsədləri müəyyən edilməsi üfüqünə görə hansı növləri var?

A) istehsalat,sosial,maliyyə

B) çoxsaylı,azsaylı

C) real,azsaylı,çoxsaylı

D) birbaşa, maliyyə,marketinq

E) qısamüddətli,uzunmüddətli
200. Üfüqi inteqrasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) rəqiblər arasında birləşmə

B) vasitəçilər arasında birləşmə

C) istehlakçılar arasında birləşmə

D) bazar iştirakçılarının birləşməsi

E) işçilər arasında birləşmə


201. Biznes sahəsində qiymət hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) bölgü və nəzarət

B) ictimai əmək məsrəflərinin uçota alnması və tənzimləyici

C) bölgü və tənzimləmə

D) təlabat həcmini artırılması; uzunmüddətli rentabelliyin təmin edilməsi

E) tənzimləyici və bölgü


202. Topdan satış qiymətlər hansı qiymətlərə deyilir?

A) malların cəm halında satıldığı qiymətdir

B) məhsulların tək-tək satıldığı qiymətdir

C) məhsulların öz qiymətləri ilə satıldığı qiymətdir.

D) malların iri partiyalarla satıldığı qiymətdir

E) məhsulların nominalına görə satıldığı qiymətdir


203. Qiymətqoyma strategiyasının seçilməsində firmanın müstəqillik dərəcəsi hansı amillərlə məhdudlaşır?

A) rəqabət mühitinin xarakteri;məhsulun qəbul olunan dəyəri

B) firmanın qiymətqoyma metodları,vasitələri,üsulları

C) rəqabət intensivliyi,aşağı rəqabət

D) inhisarçı rəqabət,oliqopoliya

E) monopoliya və monopsoliya


204. Qiymətə yanaşmanın iki əsas forması hansılardır.

A) Satıcı və alıcının mövqeyindən

B) Firmanın və dövlətin mövqeyindən

C) Dövlət mövqeyindən və şəxsi mövqedən

D) Firmanın mövqeyindən

E) İxrac və idxal mövqeyindən


205. Keyfiyyət sertifikatı nədir?

A) Müəyyən məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir

B) Malların xaricdə satışına icazə verən sənəddir

C) Malların idxalına icazə verən sənəddir

D) Malların müəyyən bazarda satılmasına icazə verən sənəddir

E) Malların idxalına və ixracına icazə verən sənədlər


206. Məhsulun bazar qiyməti hansı amillərin təsiri altında formalaşır ?

A) rəqabətdən

B) Bazarda tələb və təklif münasibətlərindən

C) istehsalçının arzularından

D) istehlakçının arzularından

E) istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılaşmailə


207. Biznes plan dedikdə nə başa düşülür?

A) Firmanın gələcək kompleks inkişafı planıdır

B) Məqsəd firmanın rəhbərliyinə firmanın cari vəziyyəti haqqında tam informasiya vermək və onun inkişaf imkanlarını müəyyən etməkdən ibarətdir

C) Maliyyə hesabat sənədləri ilə birlikdə investisiya qoyuluşunun əsasalandırılmasına xidmət edir

D) Onda əks olunan ədədlərin düzgünlüyündən çox, onun ayrı-ayrı bölmələrinin düzgün və keyfiyyətli əsaslandırılmasıdır

E) Düzgün metodikanın seçilməsi və göstərcilər arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları, yenilikləri nəzərə alaraq düzgün hesablanmasıdır


208. Biznes mühiti neçə hissədən ibarətdir?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 5

E) 6
209. Biznesmen kimdir ?

A) Risk şəraitində fəaliyyət göstərən təşəbbüskar , yaradıcı , sosial – iqtisadi mexanizmi təşkil edin insandır

B) Risk etməyən şəxs

C) Müəllim

D) Mal alan

E) Dost
210. Əmtəənin bazarda rəqabətə davam gəirən mövqeyinin təmin edilməsi və dəqiq marketinq kompleksinin işlənib hazırlanması nejə adlanır?

A) istehlakçıların alıjı motivlərinin nəzərə alınması

B) bazarın məqsədli seqmentlərinin seçilməsi

C) bazarın seqmentləşdirilməsi

D) marketinq strategiyası və nəzarət

E) bazarda əmtəənin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi211. Qiymət siyasətinin hazırlanmasına təsir edən əsas amil hansıdır?

A) rəqabət

B) bazar konyukturası

C) rəqabət formaları

D) istehlakçıların reaksiyası

E) marketinq konsepsiyası


212. Qiymətin dinamikasına təsir edən əsas amillər hansıdır?

A) əmtəənin unikal keyfiyyətləri

B) məqsədli bazarların seçilməsi

C) rəqabət mühiti

D) strateji və taktiki əmtəənin bazarda mövqeyi

E) İstehlakçıların bazarda davranışı


213. Marketinq nədir?

A) Ehtiyajların və tələbatların mübadilə vasitəsi ilə ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir .

B) Əmtəə və yaxud daxidmətin istehsaldan istehsalçılara olan hərəkətdir.

C) İşgüzar fəaliyyətin əsas istiqamətidir

D) Məhsulun satışı və stimullaşdırılmasıdır.

E) Bazar konsepsiyasıdır.


214. Marketinq tədbirlərinin yerinə yetiriləmsinə nələr aiddir?

A) strategiya, planlaşdırma, nəzarət

B) marketinq informasiya sistemi, strategiya, tələbin həjminin öyrənilməsi

C) mallara qiymətin müəyyən edilməsi

D) marketinq mühiti, tələbin həjminin öyrənilməsi, nəzarət

E) malların yayılma metodları, tələbin həjminin öyrənilməsi


215. Təşkilata real və ya otensial maraq gösətərən və ya onun qoyduğu məqsədlərə çatmaq qabiliyyətinə təsir göstərən hər hansı bir qrup nejə adlanır?

A) dövlət idarələri

B) marketinq vasitəçiləri

C) xariji istehlakçılar

D) ünsiyyət auditoriyaları

E) istehsalçılar


216. Alıcılıq qabiliyyətinə təsir edən iqtisadi tənəzzül, işsizlik, kredit alınması və s. göstərijilərini nəzərə alınması makromühitin hansı amilidir?

A) İqtisadi mühit

B) Demoqrafik mühit

C) Siyası mühit

D) Mədəni mühit

E) Təbii mühit.217. İnnovasiyanın hansı meyarları vardır

A) Bazarın payını tutmaq və yeniliyin potensialı

B) Yerli sistem

C) Uyğunlaşdırılmış

D) Texnoloci

E) Səmərəli


218. Müəssisənin aktivlərinə nələr aiddir?

A) Nizamnamə fondu

B) Əsas vəsaitlər, mənfəətin istifadəsi, zərərlər

C) Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi

D) Sair mənbəələr

E) Möhkəm passivlər


219. Xüsusi dövriyyə vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələri hansılardır?

A) Nizamnamə, əlavə, ehtiyat kapitalı

B) Gələjək dövrün xərjləri

C) İstehsal ehtiyatları

D) Bitməmiş istehsalat

E) Əsas materiallar


220. Heyətin idarə edilməsi strukturuna nələr lazımdır?

A) İşsizlik

B) Resursların planlaşdırılması

C) Əmək bazarı

D) Əmək qabiliyyətli əhali

E) Ümumi əmək


221. İdarəetmənin neçə funksiyası var ?

A) 7


B) 6

C) 3


D) 5

E) 4
222. Ümumi məqsədə çatmaq üçün insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətproses necə adlanır?

A) təşkil

B) nəzarət

C) planlaşma

D) rəhbərlik

E) koordinasiya


223. Planların işlənməsi və yerinə yetirlməsi sisteminin fazaları hansılardır?

A) planlaşdırma, təşkil, rəhbərlik

B) hazırlıq, planlaşdırma, rəhbərlik

C) hazırlıq,təşkil, koordinasiya

D) hazırlıq, ijra, nəzarət

E) planlaşdırma, təşkil, koordinasiya


224. Strateci idarəetmə prosesinin neçə fazası vardır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 2
225. Funksional planlaşdırmanın məqsədi nədir?

A) bazar stiuasiyalarının təhlili

B) müəssisənin imijinin formalaşdırılması

C) məhsulun yeniləşdirlməsi

D) rentabellik səviyyəsinin yüksəlməsi

E) əmək və material resurslarınından optimal istifadə olunması
226. Strateci idarəetmə neçə səviyyədə həyata keçirilir?

A) 7


B) 6

C) 3


D) 4

E) 5
227. İstehsalın texniki səviyyəsi və keyfiyyət xüsusiyyətləri hansı resurslara aiddir?

A) material.

B) bazar

C) maliyyə

D) əmək resursları

E) operativ
228. Marketinq, planlaşdırma, uçot və nəzarət, motivasiya, tənzimləmə hansı sistemə daxildir?

A) funksional

B) idarəediji

C) təminediji

D) məqsədli

E) təşkilati.


229. Elmi-texniki proqnozlaşdırmanın əsas prinsipləri.

A) aktuallıq, adekvatlıq

B) komplekslik, kifayət etmək

C) mötəbərlik, fasiləsizlik

D) sistemlilik, optimallıq

E) optimallıq, kifayət etmək


230. Proqnozlara düzəliş verilməsini tələb edən prinsip.

A) fasiləsizlik

B) adekvatlıq

C) sistemlik

D) komplekslilik

E) optimallıq


231. Firmanın istehsal-satış fəaliyyətində əsas vəzifə və məqsədlərin seçilməsi və reallaşdırılması prosesi.

A) strateci marketinq

B) marketinq strategiyası strateci marketinq

C) strateci menejment

D) planlaşdırma

E) proqnozlaşdırma.


232. Tikinti təşkilatının məqsədəuyğun kompleks fəaliyyəti .

A) strateci marketinq

B) strateci menejment

C) marketinqin strategiyası

D) iqtisadi proqnozlaşdırma

E) planlaşdırma.233. Şaquli inteqrasiya necə izah olunur?

A) istehsalçıların birgə içgüzar fəaliyyəti

B) vasitəçilərin birgə fəaliyyəti

C) rəqiblərin birgə fəaliyyəti

D) istehsalçı-istehlakçı zəncirvari xətt üzrə birləşmə

E) idarəedicilərin birgə fəaliyyəti


234. Təsərrüfat daxili ehtiyat mənbələrinə aşağıdakılardan hansıları aid etmək olar?

A) işçi qüvvəsi,xammal və materillardan səmərəli istifadəni

B) istehlakçılar qrupunu

C) səmərəli bazar seqmentinin seçilməsini

D) satışın həvəsləndirilməsini

E) məhsullara tələbatın səviyyəsinin yüksəldilməsini


235. Qiymətləndirmə əsasən neçə mərhələdə aparılır?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6
236. Ümumi istehsal ehtiyat mənbələrinə hansıları daxil etmək olar?

A) satışın səmərəli təşkil edilməsini

B) xammal və materiallardan səmərəli istifadəni

C) bazar seqmentinin səmərəliliyini

D) istehsalın təşkilini,təsərrüfatdaxili ixtisaslaşmanı

E) tələb və təklif arasında tarazlığın yaradılmasını
237. Qeydiyyatın xarakteri üzrə risklərin hansı növləri var?

A) iqtisadi, siyasi və cari

B) iqtisadi və siyasi

C) cari və perspektiv

D) xarici və daxili

E) xarici,siyasi


238. İqtisadi risklər əsasən nə ilə bağlı olur?

A) müəssisənin və yaxud bütövlükdə ölkənin iqtisadi durumunda mənfi dəyişikliklərlə

B) firmanın səmərəli fəaliyyəti ilə

C) ölkənin yüksək səviyyədə iqtisadi siyasi fəaliyyəti ilə

D) ölkənin siyasi durumundakı mənfi dəyişikliklərlə

E) firmaların daxili mühit amillərinin firmanın fəaliyyətinə təsiri ilə


239. Firmanın məqsədləri,firmanın missiyası ,xarici mühitin təhlili və qiymətləndirilməsi aşağıdakılardan hansına aid edilə bilər?

A) idarəetmə qərarlarına

B) strateji planlaşdırma prosesinin mərhələlərinə

C) biznes planın mərhələlərinə

D) müəssisənin fəaliyyət mexanizminə

E) maliyyə planının mərhələlərinə


240. Aşağıdakılardan hansını strateji planlaşdırma prosesində firmanın ali rəhbərliyi səviyyəsində həyata keçirilən vəzifələrə aid edilə bilər?

A) firmanın strateji məqsədlərinin və missiyasının işlənib hazırlanması

B) bazarların araşdırılması

C) istehsal olunan məhsula tələbatın yüksəldilməsi

D) strateji planın mərhələlərinin müəyyən edilməsi

E) son nəticələrin yüksək səviyyədə olmasını müəyyən etmək


241. Deklarativ məqsədlər dedikdə nə başa düşülür?

A) ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulan məqsədlər

B) ölkə üçün nəzərdə tutulan məqsədlər

C) ayrı- ayrı fərdlər üçün nəzərdə tutulan məqsədlər

D) istehlakçı qrupu üçün nəzərdə tutulan məqsədlər

E) bazarlar üçün nəzərdə tutulan məqsədlər


242. İstehsal funksiyası nədir?

A) istehsal faktorları və məhsulun kəmiyyfəti arasındakı əlaqəni xarakterizə edən funksiyadır: y=f(x1, x2, …,xn)

B) y=f(x1, x2) ifadəsi istehsal funksiyasıdır

C) x=f(y1 + y2) ifadəsi istehsal funksiyasıdır

D) belə bir funksiya yoxdur

E) istehsal funksiyası y= S1 + S2 + …+ Sn ifadəsi üzrə istehsal münasibətlərinin mahiyyətini aşkarlayır


243. İstehsal funksiyasının qurulması zamanı həlledici olan nədir?

A) istehsal faktorlarının məhsul həcminə təsirinin hesablamaqla qiymət­lən­diril­məsinə imkan verən istehsal faktorlarının seçimi və daxil olan kəmiy­yət­lərin ölçüsünün təyinidir

B) daxil olan kəmiyyətilərin ölçüsüdür

C) istehsal faktorlarının məhsul həcminləe asılılığının aşkarlanmasıdır

D) məhsul buraxılışı həcminin müəyyən olunmasına yardım etməsidir

E) daxil olan kəmiyyəilərin ölçüsünün və buraxılan məhsulun həgminin müəy­yən olunmasıdır


244. İstehsal funksiyaları dəyişənlərin sayı üzrə necə bölünür?

A) çoxfaktorlulara

B) birfaktorlular

C) ikifaktorlulara

D) birfaktorlulara, ikifaktorlulara, çox faktorlulara

E) çoxqiymətlilərə


245. Birfaktorlu istehsal funksiyaları nəyi ifadə edir?

A) ya bir əsas istehsal vasitəsindən, ya da yalnız işçi qüvvəsindən asılılığını

B) əsas fondların işçi qüvvəsindən asılılığını

C) müəssisədə əmək məhsuldarlığını əks etdirir

D) əsas fondların məhsuldarlığını əks etdirir

E) istehsalın mənfəətliliyini müəyyən edir


246. İkifaktorlu istehsal funksiyaları nəyi əks etdirir?

A) mənfəətliliyin məhsuldarlıqdan asılılığını

B) son məhsulun eyni zamanda əsas fondlardan və işçi qüvvəsindən asılılığını

C) əmək haqqının istehsal olunan məhsulun həcmindən asılılığını

D) müəssisənin məhsuldarlığını

E) istehsalın həcmindən asılılı olaraq işçi qüvvəsinə olan tələbatı


247. Çoxfaktorlu istehsal funksiyaları nəyi əks etdirir?

A) əks etdirdiyi istehsal fondlarından (F) və işçi qüvvəsindən (Z) başqa, həm də istehsala təsir edən digər, məsələn, texniki tərəqqi kimi faktorları da nəzərə alır

B) yalnız istehsalatdakı texniki tərəqqini

C) yalnız elmi tərəqqini

D) məhsuldarlığın artım səbəbini

E) istehsal olunan məhsulun artımını


248. İstehsal funksiyalarını təhlil növü üzrə necə bölmək olar?

A) işçi qüvvəsinə və istehsal həcminə

B) yalnız xətti istehsal funksiyalarına

C) yalnız dərəcəli istehsal funksiyalarına

D) xətti istehsal funksiyalarına və dərəcəli istehsal funksiyalarına

E) işçi qüvvəsinə və məhsuldarlığa


249. Tələb funksiyası nə ifadə edir?

A) tələbin iqtisadi və qeyri-iqtisadi faktorlardan asılılığını ifadə edir

B) istehlakçılardan asılı olaraq məhsul istehsalının həcmini

C) məhsulun keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətliliyini

D) faktiki olaraq realizə olunmuş məhsulun həcmini

E) satış bazarının vəziyyətini


250. Tələb funksiyaları necə ola bilər?

A) bütün istehsal sahəsini əhatə edə bilər

B) yalnız makroiqtisadi

C) yalnız mikroiqtisadi

D) istehlaıçının tələbini əks etdirə bilər

E) bütün istehlak sferasını əhatə edirlərsə, makroiqtisadi, fərdi istehlakçıların tələbini əhatə edirlərsə, mikroiqtisadi olurlar


251. Tələb funksiyası işlənib hazırlanarkən nə nəzərə alınmalıdır?

A) yalnız demoqrafik aspektlər

B) yalnız sosial aspektlər

C) demoqrafik və sosial aspektlər

D) müəssisənin istehsal qabiliyyəti

E) realizə olunmuş məhsulun həcmi


252. Əsas fondlara olan tələb necə təyin edilir?

A) məhsulun göslənilən miqdarı, qiymətlərin səviyyəsi və elmi-texniki tərəqqinin tendensiyaları ilə müəyyən olunur

B) qiymətlərin səviyyəsinə görə

C) elmi-texniki tərəqqinin tendensiyasına görə

D) buraxılan məhsulun həcminə görə

E) onların istismar müddətinə görə


253. İstehsalıe əsas vasitələrinin artmı mənbəyi nədir?

A) investisiyalar

B) kreditlər

C) əsas fondların alınmasına çəkilən xərclərin artması

D) istehsal vasitələri hesabına fondların yenilənməsi

E) köhnələrin satılması yolu ilə əsas fondların dəyişdirilməsi


254. İqtisadi modelləşdirilmə nəyə xidmət edir?

A) müəssisə və ya təşkilatların funksiyaində problemlərin həllinə

B) əmək məhsuldarlığının yaxşılaşdırılmasına

C) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə

D) müəssisənin təşkilinin və idarəedilməsinin yaxşılaşdırılmasına

E) müəssisənin gəlirliyinin yüksəlməsinə255. Müəssisə və ya təşkilatların səmərəli işlənməsinin ümumi şərti nədir?

A) keyfiyyət sistemi prinsiplərinə riayət edilməsidir

B) onların gəlirli olmasıdır

C) yüksək məhsuldarlıqdır

D) işlərin maya dəyərinin aşağı salınmasıdır

E) məhsulun yüksək keyfiyyətidir


256. Keyfiyyət sisteminin neçə prinsipi mövcuddur?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 8

E) 6
257. Keyfiyyət sisteminin prinsipləri hansılardır?

A) istehlakçıya yönəlmə, rəhbərin lider olması, işçilərin cəlb edilməsi, prosesli yanaşma, menecmentə sistemli yanaşma, tədarükçülərlə qarşılıqlı əlverişli münasibət

B) rəhbərin lider olması, işçilərin cəlb edilməsi

C) faktlara əsaslanan daim yaxşılaşma, qərarların qəbulu, tədarükçülərlə qarşılıqlı əlverişli münasibət

D) prosesli yanaşma

E) menecmentə sistemli yanaşma
258. Müəssisənin yüksək səmərə ilə işlənməsinin şərti nədir?

A) keyfiyyət sisteminin bütün prinsiplərinə riayət edilməsi

B) yüksək məhsuldarlıq prinsiplərinə riayət edilməsi

C) yüksək rentabellik prinsiplərinə riayət edilməsi

D) yüksək gəlirlilik prinsiplərinə riayət edilməsi

E) yüksək mənfəətlilik prinsiplərinə riayət edilməsi


259. Keyfiyyət üzrə Avropa mükafatı təşkilatının modeli neçə meyar nəzərdə tutur?

A) 9 – liderlik; personal; siyasət və staregiya; tərəfdaşlıq və resurslar; proseslər; personala aid olan nəticələr; istehlakçıya aid olan nəticələr; cəmiyyətə aid olan nəticələr; əsas rəsmi nəticələr

B) 6 – personal; tərəfdaşlıq və resurslar, proseslər; personala aid olan nəticələr; istehlakçıya aid olan nəticələr; cəmiyyətə aid olan nəticələr

C) 3 – liderlik; siyasət və staregiya; personala aid olan nəticələr

D) 1 – cəmiyyətə aid olan nəticələr

E) 4- istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini müəyyən edən xüsusi model, istehlakçıya aid olan nəticələr; cəmiyyətə aid olan nəticələr; əsas rəsmi nəticələr


260. V.Pareto üzrə neçə dioqram mövcuddur?

A) fəaliyyətin nəticələri və səsəbləri üzrə olmaqla iki növü

B) səbəblər üzrə olmaqla bir növü

C) fəaliyyətin nəticələri olmaqla bir növü

D) məhsulin keyfiyyəti üzrə olmaqla bir növü

E) müəssisənin rentabelliyi üzrə olmaqla bir növü


261. Pareto dioqramının mümkün tətbiq sahəsi hansıdır?

A) kargüzarlıq sahəsi

B) maliyyə və istehsalat sahələri

C) maliyyə, maddi-texniki təchizat, istehsalat, kargüzarlıq sahələri

D) təchizat sahəsi

E) keyfiyyətə nəzarət sahəsi


262. İstehsal fondları neçə növə ayrılır?

A) əsas, dövriyyə

B) əsas, bilavasitə

C) dövriyyə, qeyri dövriyyə

D) əsas, qeyri əsas

E) əsas, qeyri dövriyyə


263. Dəyər ifadəsində əsas fondlar hansı formada qiymətləndirilir.

A) ilkin dəyərə görə , qalıq dəyərinə görə, bərpa olunan dəyərə görə

B) bərpa olunan smeta dəyərinə görə, balans dəyərinə görə

C) ilkin dəyərinə görə, balans dəyərinə görə, qalıq dəyərinə görə

D) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə, bərpa olunan dəyərə görə

E) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə


264. Əsas fondlar necə qiymətləndirilir?

A) İlk,bərpa və qalıq dəyəri

B) Bərpa dəyəri iləmüəyyən edilmiş oxşar məhsulların növləri

C) Qiymətlərin dəyişdirilməsinin iriləşdirilməsi əmsalı

D) Yeni bazar qiymətlərinə görə indeksləşdirmə

E) Dondurulmuş əsas fondların dəyəri


265. Tikinti istehsalı prosesində əsas fondun məhsul üzərnə keçən dəyərinə nə deyilir?

A) amortizasiya

B) bərpa dəyəri

C) gəlir

D) mənfəət

E) maya dəyəri


266. İllik amortizasiya ayırmalarının əsas fondlarının dəyərinə faizlə olan nisbətinə nə deyilir?

A) fondverimi

B) gəlirlilik əmsalı

C) rentabellik göstəricisi

D) amortizasiya ayırmaları

E) fondtutumu


267. Əsas istehsal fondunun hər vahidinə düşən tikinti məhsulunun həcmi nəyi ifadə edir?

A) fond verimi göstəricilərini

B) gəliri

C) plan yığımı

D) maya dəyərini

E) fond tutumu göstəricilərini


268. Əsas fondlardan istifadəni daha ətraflı hansı göstəricilər xarakterizə edir?
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə