Kafanız karışık mı? Sözü edilen bu oniki tane İmam, Halife ve Emir’lerin
Yüklə 25.48 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü25.48 Kb.

Kafanız karışık mı?

Sözü edilen bu oniki tane İmam, Halife ve Emir’lerin gerçekten kimlerin olduğunu aydınlatmak için bir Ehl-i Sünnet alimine daha ihtıyaç vardır:


Ünlü âlim Ez-Zehebî Tezkirat ul-Huffaz adlı eserinde (cilt 4, s. 298) ve İbn Hacer el-Askalanî El-Durar el-Kamine’de (cilt1, s. 67) Sadruddin İbrahim bin Muhammed bin el-Hamaveyh el-Cuveynî eş-Şafiî’nin büyük bir Hadis alimi olduğunu söylüyor. Aynı El-Cuveynî, Abdullah ibn Abbas (r.a.) vasıtasıyla Hz. Peygamber’den (s.a.a.s.) şu sözleri rivayet ediyor: "Ben peygamberlerin efendisiyim ve Ali ibn Ebî Talib benden sonra gelenlerin efendisidir. Ve benden sonra gelenlerin sayısı oniki olacak, birincisi Ali ibn Ebî Talib’dir ve sonuncusu Mehdi olacak."
El-Cuveynî ayrıca İbn Abbas’tan (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.a.s.) şu sözlerini de rivayet etti: “Şüphesiz, halifelerim ve benden sonra gelenlerim ve benden sonra Allah’ın yaratıklarına ayetlerinin sayısı onikidir. Birincisi kardeşimdir, sonuncusu ise oğlum (torunum)’dur." Ona soruldu: "Ya, Allah’ın Resûlu, kardeşiniz kimdir?" O dedi ki, "Ali ibn Ebî Talib" Onun üzerine sordular, "ve oğlunuz kimdir?" Hz. Peygamber (s.a.a.s.), “El Mehdî”, diye cevap verdi. Dünya haksızlık ve zulüm ile dolup taşıyacağı bir zamanda onu adalet ve dürüstlükle dolduracak olan. Ve beni uyarıcı ve hayırlı şeylerin tebliğcisi kılanın adına; Bu dünyadaki hayat için sadece bir gün bile kalsa, her şeye kadir olan Allah bu günü uzatır, tâ ki oğlum Mehdi’yi gönderene dek. Sonra Ruhullah İsa ibn Meryem’i (a.s.) indirecek ve o onun (Mehdi’nin) arkasında namaz kılacaktır. Dünya onun parlaklığı ile parlayacaktır ve onun kudreti doğuyu ve batıyı kapsayacaktır.”
Yine El-Cuveynî Allah Resûlü’nün şu şekilde bilgi verdiğini rivayet etmiştir: “Ben ve Ali ve Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin’in dokuz evladı arındırılmış ve masum olanlardır.”

[El-Cuveynî, Fara'id el-Simteyn, Müessesset el-Mahmudî li-Tebaa, Beyrut 1978, s. 160.]Tüm islamî meheplerin arasında bu insanların Hz. Peygamber’in oniki masum halife olduğuna inanıp, islam anlayışını onlardan alan, sadece İsna Aşeriyye İmamiyye Şiası’dır. Gerçek İslam hakkında daha ayrıntılı bilgi

edinmek için http://al-islam.org/faq sayfasını

ziyaret ediniz.

v1.0

İbn Semure rivayet etmiştir: Ben Resulullah’ın (s) şunları söylediğini duydum:
Oniki tane emir olacak.” Sonra benim duymadığım bir cümleyi söyledi. Babam dedi, “Resulullah, “Hepsi Kureyş’ten olacak” diye ilave etti.”

[Sahih el-Buharî (İngilizce), Hadis: 9.329, Kitab ul-Ahkam;Sahih el-Buharî, (Arapça), 4:165, Kitab ul-Ahkam]

Hz. Peygamber (s) demiştir ki:

“Din (İslam) ol saate kadar kalacaktır (Kıyamet gününe kadar), ve içinde sizin için oniki tane Halife barındıracak; Hepsi de Kureyş’ten olacaktır.”

[Sahih-i Müslim, (İngilizce), Böl. DCCLIV, c.3, s.1010, rivayet #4483; Sahih-i Müslim (Arapça), Kitab al-İmaara, 1980 Suudî Arabistan baskısı, c.3, s.1453, rivayet #10]


Hz. Peygamber’in (s) bu oniki Halifesi

kimdir?Ehl-i Sünnet âlimlerinin dedikleri:

İbn el-Arabi:

Biz Hz. Peygamber‘den sonra gelen emirleri on iki olarak saydık. Onları şöyle tespit ettik: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Muaviye, Yezid, Muaviye ibn Yezid, Mervan, Abd ul-Malik ibn Mervan, Yezid bin Abd ul-Malik, Mervan bin Muhammed bin Mervan, As-Saffah... Bunları Benî Abbas’tan yirmiyedi halife takip etmiştir.

Bunların oniki’sini alırsak, sadece Süleyman’a kadar varırız. Kelimenin sözlük anlamını alırsak, onlardan beş’i kalır ve onlara Hulefa-i Raşidin bir de Ömer bin Abdulaziz’i eklersek….Bu hadisin manasını anlayamıyorum.

[İbn el-Arabî, Şerh Sünen-i Tirmizî, c.9, s.68-69]Kadı Iyad el-Yahsûbî:

Halifelerin sayısı bundan fazladır. Sayılarını oniki ile sınırlamak yanlıştır. Hz. Peygamber (s.a.a.s.) bunların sadece oniki olup, daha fazlasına mahal olmadığını dememiştir. Böylece daha fazla oldukları mümkündür.
[En-Nevevî, Şerh Sahih-i Müslim, c.12, s.201-202;

İbn Hacer el-Askalanî, Feth el-Berî, c.16, s.339]Celâl ad-Dîn el-Suyûtî:


Hesap gününe kadar sadece oniki tane halife olacaktır. Ve onlar hakk üzere hareket etmeye devam edecekler, ard arda gelmeseler de.

Oniki’nin dördünün Hulefa-i Raşidin olduğunu görüyoruz. Sonra Hasan, sonra Muaviye, sonra İbn Zübeyr, ve son olarak Ömer bin Abdulaziz. Onlar sekiz tanedir. Kalır dört tane. Muhtemelen bir Abbasî olan Mehdi’yi de, Ömer bin Abdulaziz, Emevî olduğu gerekçesiyle onlardan sayıldığı gibi, Abbasî olduğu için, onlardan sayabiliriz. Ve Tahir Abbasî de, adil bir emir olduğu için ilave edilir. Böylece daha iki’sinin gelmesi beklenir. Onlardan bir tanesi Mehdi’dir, çünkü o Ehl-i Beyt’tendir. (a.s.).


[El-Suyûtî, Tarih el-Hulefa, s. 12;

İbn Hacer el-Heytamî, El-Sava'ik el-Muhrika s. 19]İbn Hacer el-Askalanî:

Hiç kimse Sahih-i Bukhari’nin bu hadisi hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildir.

Bu İmam’ların aynı zamanda yaşayacaklarını söylemek yanlıştır.

[İbn Hacer el-Askalanî, Feth el-Berî c.16, s.338-341]


İbn el-Cevzî:

Benî Ümeyye’nin ilk halifesi Yezid ibn Muaviye idi ve sonuncusu Mervan El-Hımar. Toplamı onüç’tür. Osman, Muaviye ve İbn Zübeyr buna dahil değildir, çünkü onlar Hz. Peygamber’in (s) ashabındandır.

Mervan bin el-Hakem’i, sahabi olup olmadığı hakkındaki tartışmalardan ve Abdullah İbn Zübeyr’in halk tarafından desteklendiği halde, onun hilafette bulunduğundan dolayı çıkarırsak, oniki elde ederiz. … Halifelik Benî Ümeyye ile geldikten sonra, büyük bir kargaşa doğdu. Tâ ki Benî Abbas kendilerini kabul ettirmelerine kadar. Böylece, esas şartlar tamamen değişmiştir.

[İbn el-Cevzî, Keşf ul-Müşkül, İbn Hacer el-Askalanî’nin, Feth ul-Berî’ sinde geçtiği gibi. c.16, s.340; Sıbt İbn el-Cevzî’den]


En-Nevevî:

Oniki İmam’ın İslam’ın hakimiyeti döneminde geleceği manasına da gelebilir. O zaman ki, İslam baskın bir din olacaktır. Bu halifeler, devirleri boyunca, dini ululayacaklardır.
[En-Nevevî, Şerh Sahih-i Müslim ,c.12, s.202-203]

El-Beyhaki:

Bu sayı (oniki) Velid ibn Abdulmalik döneminde tamamlanmıştır. Bundan sonra, karışıklıklar ve kargaşa meydana gelmiştir. Sonra Abbasî hanedanı gelmiştir. Bu vakıa İmam’ların sayısını yükseltmiştir. Eğer, kargaşa dönemi geldikten sonraki bazı özelliklerini görmemezlikten gelirsek, onların sayısı çok daha yüksek olacaktır.
[İbn Kesîr, Tarih, c.6, s.249; El-Suyûtî, Tarih el-Hulefa s.11]

İbn Kesîr:

Her kim Beyhaki’ye uyup, cemaat ile bir günahkâr olan Velid ibn Yezid ibn Abdulmalik dönemine kadar aralıklarla gelen halifeler kastedilmekte olduğu görüşüne katılırsa, böyle insanları tenkit ve itham ederek sözünü ettiğimiz rivayetin gölgesine girmektedir.
Ve İbn Zübeyr’in Abdulmalik’ten önceki hilafetini kabul edersek, toplam onaltı olacak. Halbuki, Ömer ibn Abdulaziz’e kadar olan sayıları oniki olmalıydı. Bu yöntemle Yezid ibn Muaviye dahil olup Ömer ibn Abdulaziz dahil değildir. Nasıl olursa olsun, ulemânın ekserisi, Ömer ibn Abdulaziz’i adil ve dürüst bir halife olarak görmektedir.

[İbn Kesîr, Tarih, c.6, s.249-250]
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə