Iv fəSİl bədii – estetik GörüşlƏri
Yüklə 409.55 Kb.
səhifə6/6
tarix22.02.2016
ölçüsü409.55 Kb.
1   2   3   4   5   6

ARXİV SƏNƏDLƏRİ

209. Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi. İlyas Əfəndiyevin arxivi. - Fond № 137.

210. Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı. - Fond № 340

211. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin arxivi. İlyas Əfən­di­yevin şəxsi işi.


M Ü N D Ə R İ C A T
Giriş ................................................................................3


  1. FƏsil. Həyat yolu. Ədəbi qaynaqlar ........................16

1. Uşaqlıq və gənclik illəri ........................................16

2. 30-cu illərin ictmai-siyasi həyatı və

yazıçı taleyi .................................................................25

3. Bakı ədəbi mühitində ................................................31


  1. FƏsil. Bədii nəsrin uğurları ......................................43

1. Nəsrdə ilk addımlar. Hekayələrdə

epik və lirik səhnələr ...............................................43

2. Povest və romanlarında müasir

həyatın in’ikası ........................................................86

3. Yazıçı və tarix .........................................................110
  1. FƏsil. Dramaturgiyasının özünəməxsusluğu .........129

1. «İntizar»la başlanan yol .......................................129

2. Mə’nəvi gözəlliyin lirik-psixoloji təsviri.........159

3. Tarixi simaların səhnə həyatı ..............................205IV. FƏsil. Bədii - estetik görüşləri..............................238

1. Ədəbiyyat haqqında düşüncələr ...............................246

2. Teatr və səhnə problemləri ....................................266

3. Elm, mədəniyyət və incəsənət məsələləri ..............279


NƏTİCƏ............................................................................290
İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı .......................2971 Йени йол. - 1938. - 2 нойабр.

2 Коммунист. - 1939. - 17 декабр. /Мягаля В.Сейидзадя иля мцштяряк йазылмышдыр.

3 Комунист. - 1940. - 6 май.

4 Комунист. - 1939. - 6 нойабр.

5 Йени йол. - 1938. - 14 декабр.

6 Ядябиййат гязети. - 1940. - 15 ийул.

7 Йеня орада. - 1940. - 26 ийул.

8 Ядяби тянгидимиз барядя бя’зи фикирляр. //Ядябийат вя инжясянят. - 1983. - 28 йанвар.

9 Ядябиййат гязети. - 1940. - 11 феврал.

10 Йеня орада. - 1940. - 23 феврал.

11 Ядябиййат гязети. - 1940. - 23 феврал.

12 Азярбайжан. - 1959. - № 8. - с.151-161.

13 Йеня орада. - С.154.

14 Азярбайжан. - 1954. - №7. - С.164.

15 Азярбайжан. - 1954. - № 7. - С.148-170.

16 Ядябиййат вя инжясянят. - 1986. - 3 йанвар.

17 Азярбайжан.- 1955. - № 12. - С.135-146.

18 Йеня орада. - 1954. - № 7.

19 Азярбайжан. - 1954. - №7. - С.159.

20 Ядябиййат вя инжясянят. - 1958. - 22 март

21 Ядябиййат вя инжясянят. - 1958. - 22 март

22 Йеня орада. - 1983. - 28 йанвар.

23 Коммунист. - 1965. - 14 нойабр.

24 АРДЯИ архиви,.- Фонд 137. - Сийащы 1. - С.в.149.

25 АРДЯИ архиви. - Фонд 137. - Сийащы I. - С.в. 149. - С. 1-5.

26 Ядябиййат вя инжясянят. - 1959. - 28 ìàğò.

27 Яфяндийев И. Бизим гярибя талейимиз.-Б.:Йазычы , 1989. - С.229-246.

28 Яфяндийев И. Бизим гярибя талейимиз.-Б.:Йазычы , 1989. - С. 237.

29 Ядябиййат вя инжясянят. - 1960. - 9 апрел.

30 Ядябиййат вя инжясянят. - 1960. - 9 апрел.

31 Йарадыжылыг юмрц. - //Коммунист. - 1968. - 18 май.

32 Ядябиййат вя инжясянят. - 1958. - 26 апрел.

33 Дцщанын гцдряти. - // Ядябиййат вя инжясянят. - 1978. - 9сентйабр.

34 Щяр бир ясярим юмрцмцн бир парчасыдыр. // Улдуз. - 1990. - № 9. -С.65.

35 Коммунист. - 1964.- 11 март.

36 Азадлыг жарчысы. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1969. - 4 йанвар.

37 Вятяндашлыг ляйагяти. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1981.

38 Ядябиййат вя инжясянят. - 1954. - 30 йанвар.

39 Йеня орада. - 1956. - 25 нойабр.

40 Йеня орада. - 1976. - 27 март.

41Кяримов И. Илйас Яфяндийев театры. //Гобустан. - 1997. -№1-2. - С.8.

42 Театр вя драматурэийа мясяляляри. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1986. - 3 йанвар.

43 Ìярдлик ожаьы. //Коммунист. - 1974. - 31 май

44 Ядябиййат вя инжясянят. - 1971. - 19 ийун.

45 Чятинликляря дюзмяйя мяжбуруг. //Ядябиййат гязети. - 1992. - 6 нойабр.

46 Театр гайьылары. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1985. - 24 май.

47 Театр вя драматурэийа мясяляляри. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1986. - 3 йанвар.

48 Ясяри дя, тамашаны да исте’дад йарадыр. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1987. - 22 май.

49 Йеня орада.

50 Коммунист. - 1961. - 26 àïğåë

51 Ядябиййат вя инжясянят. - 1987. - 22 май.

52 Яфяндийев И. Бизим гярибя талейимиз. - Б.:Йàçû÷û, 1989. - С..251.

53 Театр гайьылары. // Ядябиййат вя инжясянят. - 1985. - 24 май.

54 Яфяндийев И. Бизим гярибя талейимиз. - Б.:Йазычы, 1989. - с.246-254.

55 Йеня орада. - С. 248.

56 Яфяндийев И. Тофиг Казымову хатырларкян. // Бизим гярибя та­лейимиз. - Б.:Йазычы, 1989. - С.255.

57 Йеня орада. - С.262.

58 Ядябиййат вя инжясянят.-1977.-17 сентйабр; Коммунист.-1980. - 3 ийул.

59 Парлаг улдуз. //Ядябиййат вя инжясянят. - 1985. - 4 октйабр.

60 Коммунист. - 1980. - 3 ийул.

61“ Ядябиййат вя инжясянят. - 1968. - 25 май.

62 Йеня орада. - 1955. - 30 октйабр.

63 Ядябиййат вя инжясянят. - 1977. - 17 сентйабр.

64 Коммунист. - 1980. - 3 ийул.

65 Ядябиййат вя инжясянят. - 1990. - 8 март.

66 Азярбайжан гадыны. - 1964. - №3. - С.18.

67 Ядябиййат вя инжясянят. - 1968. - 16 нойабр.

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə