İTÜ lisansüstü ders katalog formu
Yüklə 136.45 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü136.45 Kb.
İTÜ

lisansüstü DERS KATALOG FORMU


Dersin Adı

Course Name

Raylı Sistemler Mühendisliğinde Özel konular

Special Topics on Railway Systems Engineering

Kodu

(Code)

Yarıyılı

(Semester)

Kredisi

(Local Credits)

AKTS Kredisi

(ECTS Credits)Ders Seviyesi

(Course Level)

RSM 505

1

3

7.5

YL

(MSc)


Bölüm / Program

(Department/Program)

Raylı Sistemler Mühendisliği

(Railway Systems Engineering)Dersin Türü

(Course Type)

Seçmeli

(Elective)Dersin Dili

(Course Language)

Türkçe

(Turkish)
Dersin İçeriği
(Course Description)
30-60 kelime arası


Raylı Sistemlerde Altyapı planlaması, Şehir İçi Raylı Sistemler, Yeni Jenerasyon Yolcu Vagonları Tasarımı, Raylı Sistemlerde Otomasyon ve Sinyalizasyon, Raylı Sistemlerde Kalite ve Güvence, Şehir İçi Raylı Sistemler Planlaması/Ekonomisi, Hat Üstyapı ve Altyapı Bakımı, Titreşim ve Gürültü Azaltma Çalışmaları, EMU-DMU Set Tren Tasarımı, Hızlı Tren İşletmeciliği


Planning of Infrastructure, City Railway Transportation, Design of New Generation Pessanger Vehicles, Optization and Signalization on Railway Systems, Safety and Quality on Railway Transportation, Planning and Economy of City Transportation, Maintenance of Railway Infrastructure and Track, Design of EMU and DMU Train Sets, High Speed Train Menagement.Dersin Amacı
(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5 adetRaylı Sistemlerin değişik özel konularında demiryolu sektöründen ve değişik üniversitelerden uzman kişilerin vereceği konferanslar serisi sonucunda öğrencilere değişik özel konularda genel bilgilendirme yapmak.

To give general information on different specific topics of railway enginering by different experienced persons from different instutions as serial conferences.
Dersin Öğrenme

Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

 • Raylı Sistemlerde Altyapı planlaması,Şehir İçi Raylı Sistemler

 • Yeni Jenerasyon Yolcu Vagonları Tasarımı

 • Raylı Sistemlerde Otomasyon ve Sinyalizasyon

 • Hat Üstyapı ve Altyapı Bakımı

 • Titreşim ve Gürültü Azaltma Çalışmaları

 • Boji Tasarımı

konularında temel bilgileri edinip, çalışmalarında kullanabilme becerisine sahip olacaktır.

Students who successfully complete this course obtains fundamental information and ability to use on;

 • Rail Systems Infrastructure Planning, Urban Rail Systems

 • Design of New Generation Passenger wagons

 • Rail Systems Automation and Signalling

 • Line Superstructure and Infrastructure Maintenance

 • Titreşim and Noise Reduction Studies

 • Boji Design
(graduate Course Catalogue ForM)


Ders Kitabı

(Textbook)Diğer Kaynaklar
(Other References)
Maddeler halinde en çok 5 adet

 • Theeg G.; Vlasenko S., Railway Signalling & Interlocking . Eurailpress, 2009.

 • Toprak İşleri ve Demiryolu Konu ve Probleml, İnal SEÇKİN ,Çağatay, 2001

 • Demiryolu Mühendisliği, Öztürk Z. Arlı V, ATM Matbaası, İstanbul, 2009.

 • Railway Engineering, V.A. Profillidis, Cambridge University Press USA, 1995.

 • Modern Railway Track, Coenraad Esveld, MRT-Productions, Germany, 1989.

 • Demiryolu, Güngör Evren, Birsen Yayınları, 2002.

 • C. F. Bonett, Practical Railway Engineering, Imperial College Press, 2005.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)

Dersin daha anlaşılır olması için ödevler ve projeler verilecektir.

Homework and project assignments will be given to have a better understanding of the course.

Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)

Ödev ve projelerin hazırlanmasında bilgisayardan yararlanılması teşvik edilecektir.

Students will be encouraged to use computer applications on projects and homeworks.

Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Başarı Değerlendirme

Sistemi
(Assessment Criteria)


Faaliyetler

(Activities)

Adedi*

(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %

(Effects on Grading, %)

Yıl İçi Sınavları

(Midterm Exams)

-

-

Kısa Sınavlar

(Quizzes)

-

-

Ödevler

(Homework)

-

-

Projeler

(Projects)

3

% 30


Dönem Ödevi/Projesi

(Term Paper/Project)

1

% 30

Laboratuar Uygulaması

(Laboratory Work)

-

-

Diğer Uygulamalar

(Other Activities)

-

-

Final Sınavı

(Final Exam)

1

% 40


*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.


Ders PlanıHafta
Dersin

Çıktıları

1

Raylı Sistemlerde Hat planlaması ve Ekonomisi

1

2

Şehir İçi Raylı Sistemler

1

3

Yeni Jenerasyon Yolcu Vagonları Tasarımı

2

4

Raylı Sistemlerde Otomasyon ve Sinyalizasyon

3

5

Raylı Sistemlerde Haberleşme

1,4

6

Demiryollarında Elektrifikasyon

1

7

Hat Üstyapı ve Altyapı Bakımı

4,5

8

Titreşim ve Gürültü Azaltma Çalışmaları

5

9

EMU Set Tren Tasarımı

1,2

10

DMU Set Tren Tasarımı

1,2

11

Hızlı Tren İşletmeciliği

1,2

12

Boji Tasarımı

6

13

Hat-Geometrisi Ölçüm Tren Seti

4

14

Lokomotif tasarımının esasları

2,6


COURSE PLANWeeks


Topics

Course Outcomes

1

Planning of Infrastructure

1

2

City Railway Transportation

1

3

Design of New Generation Pessanger Vehicles

2

4

Automation and Signalization on Railway Systems

3

5

Safety and Quality on Railway Transportation

1,4

6

Planning and Economy of City Transportation

1

7

Maintenance of Railway Infrastructure and Track

4,5

8

Reduction of Vibration and Noise on Railway Vehicles

5

9

Design of EMU Train Sets

1,2

10

Design of DMU Train Sets

1,2

11

High Speed Train Menagement.

1,2

12

Bogie Design

6

13

Measurement Vehicle for Rail and Catenary Parameters

4

14

Principles of Locomotive Design

2,6


Dersin Raylı Sistemler Mühendisliği Programıyla İlişkisiProgramın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)

Katkı Seviyesi

1

2

3

i.

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık

düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).


X
ii.

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
X
iii.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).
X
iv.

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).X

v.

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).
X
vi.

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
X
vii.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).X

viii.

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
X
ix.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).


X
x.

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

Xxi.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
X
xii.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

-

-

-

xiii.

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
X
xiv.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

X

xv.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
X
xvi.

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


X
xvii

Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
X1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and Railway Engineering Curriculum
Program Outcomes

Level of Contribution

1

2

3

i.

Developing and intensifying knowledge in the related program’s area, based upon the

competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).


X
ii.

Grasping the inter-disciplinary interaction related to one’s area (knowledge).
X
iii.

The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (skill).
X
iv.

Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area and the knowledge from various other disciplines (skill).X

v.

Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill).
X
vi.

The ability to carry out a specialistic study related to one’s area independently.

(Competence to work independently and take responsibility).


X
vii.

Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems

arising in the practical processes of one’s area and coming up with solutions while taking responsibility (Competence to work independently and take responsibility).

X

viii.

Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the problems related to the area (Competence to work independently and take responsibility).
X
ix.

Assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical view and directing one’s own learning process (Learning Competence).
X
x.

Systematically transferring the current developments in the area and one’s own work to other groups in and out of the area; in written, oral and visual forms (Communication and Social Competency).

Xxi.

Ability to see and develop social relationships and the norms directing these relationships with a critical look and the ability to take action to change these when necessary. (Communication and Social Competency).
X
xii.

Proficiency in a foreign language –at least European Language Portfolio B2 Level- and

establishing written and oral communication with that language (Communication and Social Competency).-

-

-

xiii.

Using the computer software together with the information and communication Technologies efficiently and according to the needs of the area (Communication and Social Competency).
X
xiv.

Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting,

interpreting, practicing and announcing processes of the area related data and the ability to teach these values to others (Area Specific Competency).

X

xv.

Developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to the area and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes (Area Specific Competency).
X
xvi.

Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are

processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency).


X
xvii

In the programs with thesis, the ability to present one’s own work within the international environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency).
X


1: Little, 2. Partial, 3. Full


Düzenleyen (Prepared by)

Prof. Dr. Tuncer TOPRAK

Prof. Dr. Zübeyde ÖZTÜRK

Prof. Dr. Metin GÖKAŞAN
Tarih (Date)

24.11.2012


İmza (Signature)

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə