İstanbul nöbetçİ İdare mahkemesi sayin başkanliğina istanbul idare mahkemesi 2008/873 E
Yüklə 50.07 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü50.07 Kb.

 Ali Sami Yen Dava Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA


İSTANBUL 2. İDARE MAHKEMESİ 2008/873 E.

07.03.2008

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR
İPTAL İSTEMİNDE

BULUNAN DAVACI : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası

Beşiktaş İstanbul
VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası

Beşiktaş İstanbul
DAVALI İDARE : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İstanbul
KONU Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385

parsellere ait 16.06.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazının kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan 18.10.2007 t.t. 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ İSTEMİDİR.PLANIN ASKIDAN

İNİŞ TARİHİ : 07.01.2008


AÇIKLAMALAR
I- YARGI KONUSU NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ
1-Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel 34640 m2 yüzölçümlü olup Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde; 385 parsel ise 2127,32 m2 yüzölçümlü olup Galatasaray Spor Kulübü derneği adına kayıtlı bulunmaktadır. Söz konusu alanda halen Ali Sami Yen stadı ile bu stadın gerektirdiği kullanımlar bulunmaktadır
2-Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parseller;

16.06.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve bu adı geçen plan tadilatına itirazımızın reddini ve TOKİ yeni teklif ve itirazlarının kabulünü içeren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2007 gün ve 2263 sayıl kararı ile kabul edilen davamız konusu 18.10.2007 t.t. 1/5000 ölçekli plan tadilatlarından önce; 29.12.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında 384 parsel, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları kısmen de Genel Otopark Alanında;

385 parsel ise Transfer Merkezi Alanı ve Yol alanında kalmaktaydı.
Bölgenin tümü için geçerli ve yürürlükte bulunan 29.12.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında söz konusu parseller kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış olup;

24. plan notunda "Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan l.bodrum kat iskân edilebilir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde, açığa çıkan her bodrum kat; ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark vs.) olarak kullanılacaktır." Ve 25. plan notunda "Emsal verilen alanlarda; iskan edilen bodrum katlar emsale dâhil edilecektir." Genel Hükmü bulunmaktadır.


3- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne 02.03.2007 tarihinde iletilen yazı ile; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Belediye idarecileri arasında 28.08.2006 tarihinde bir protokol yapıldığı bildirilmiştir. Bu protokol ile "İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı ve 384.398m2 yüzölçümlü taşınmazın, arsa üretim alanı olarak belirlenecek 120.000m2'lik kısmının mülkiyetinin Maliye Bakanlığı'nca TOKİ'ye bedelsiz devri, bedelsiz devredilecek taşınmaz ile mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve 34.640.43m2 yüzölçümlü taşınmazın kaynak geliştirme projesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla trampa edilmesi ve bu taşınmazlar üzerine inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi" karara bağlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu protokolün 4.maddesinde ise; "İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait olup, 120.000m2'lik kısmı TOKİ'ye devredilecek olan, 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı 384.398m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz ile trampa edilmek suretiyle mülkiyeti TOKİ'ye devredilecek olan Dikilitaş Mahallesinde bulunan 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve 34.640.43m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılacak projeler istikametinde TOKİ'nin talebi doğrultusunda hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının onanmasında ilişkin gerekli her türlü katkıyı sağlayacaktır." hükmünün yer aldığı bildirilerek;


plan yapımı ile ilgili gerekli vekaletnamelerin alınmış olduğu, bu kapsamda İdareleri tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yapıldığı, plan değişikliğine ilişkin kurum görüşleri alındığı yapılan plan değişikliği ile; mevcut onaylı imar planında; "Spor Tesisi Alanı" olarak tanımlanan alan mevcut kullanım kararı ve yapı yoğunluğu değiştirilerek, "Turizm + Ticaret Alanı", Emsal:3.00 olarak belirlendiği ifade edilerek; İdarelerince teklif edilen planın ilgi protokol gereği gereğinin yapılması ve plan tadilinin yapılması talep edilmiştir. Protokol kapsamı dışında kalan 385 parsel ise, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden muvafakat alınarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onama sınırı içerisine alınmıştır.
4-Protokola bağlı söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi ile kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış bulunan alanlar 29.12.2003 onanlı Nazım İmar Planı üzerine, Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellerden onama sınırı geçirilerek, kısmen E: 3.00 H:serbest bodrum katlar hariç yapılanma şartlarında Turizm-Ticaret alanı kısmen de Park (zemin altı otopark) alanına alınmıştır.

Ayrıca plan değişikliği teklifinde;


 • Turizm+Ticaret alanlarında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Ofis, Büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Ticaret kullanımı toplam emsale inşaat alanının %30'unu geçemez.
 • Yapılanma koşulları E:3.00 H:serbest şeklindedir.
 • Emsal hesabı brüt kadastral parseller üzerinden yapılacaktır.
 • Bodrum katlar emsale dahil değildir.
 • Bodrum katlar iskan edilebilir.
 • TOKİ tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
 • Alanın tamamı ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla zemin altı otopark olarak düzenlenebilir.
 • Metro istasyonuna zemin altından bağlantı yapılabilir.
 • Uygulama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve 1. Hava Kuvvet Komutanlığı (Eskişehir), 15. Füze üs Komutanlığından (Alemdağ/İstanbul) görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.
 • Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır. Şeklinde plan notları önerilmiştir.

5-İlgili teklif İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün, ilgili kurum görüşlerine uyulmadığı ve İstanbul'un bütününe hizmet eden ve Şişli gibi yapı ve trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölgenin nadir boş alanlarından olması nedeniyle ayrıca önem arz eden söz konusu alana, İlgi teklif ile ayrıcalıklı imar hakları talep edilmekte olup; söz konusu teklifte kaç adet bodrum kat yapılacağı belirtilmediği için oluşacak emsal, teklif planda önerilen E:3.00'ün çok üzerinde olacağından söz konusu teklifin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı ve Transfer Merkezi donatılarını azaltıcı, meri plan bütünlüğünü bozucu, meri imar planlarına, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve 3194 sayılı imar kanununda tanımlanan Plan hiyerarşisine aykırı, çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu …’’ şeklindeki son derece haklı teknik görüşleri ile belediye meclisine iletilmiş

Belediye Meclisinin 18.05.2007/ 1286 kararı ile teklif 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi Raylı sistem yapım müdürlüğü görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilgili müdürlüğe iade edilmiştir. EK-1

6-Bu karar üzerine ilgili müdürlük tarafından teklif plan değişikliğin incelemesine esas olacak görüşlerinin ivedilikle iletilmesi için konu: Raylı Sistem Müdürlüğüne ve 58 pafta, 1199 ada, 230 parselde bulunan tescilli eski esere komşuluğu nedeniyle İstanbul II No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir
7- Şişli Dikilitaş Mahallesi 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının Büyükşehir Belediye Meclisince Raylı Sistem Müdürlüğünün görüşünün alınması yönündeki kararı ile Planlama Müdürlüğüne iade edildiğinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından öğrenilmesi üzerine ilgili müdürlüğe yeniden yapılan başvuru ile ‘’Belediyemiz nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde İlgi yazı ekinde sunulan teklif plandaki ticaret+turizm alanından yaklaşık 12.000m2’lik kısmının rekreasyon alanına ayrılması konusunda fikir birliğine varıldığı ve bu doğrultuda teklif planın yeniden düzenlenerek yazı ekinde sunulduğu belirtilerek ekte sunulan plan tadilatı teklifinin konunun aciliyetine binaen ivedilikle tarafımızca değerlendirilerek Belediye Meclisinde görüşülmesinin sağlanması’’ istenilerek yeni bir plan tadilatı teklifi sunulmuştur.


8- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 04.06.2007 gün ve 4962 sayılı yazı ile tekraren iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile (teknik uzman müdürlük görüşlerine rağmen ) 29.12.2003 onanlı Nazım İmar Planı üzerine, Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellerden onama sınırı geçirilerek, 385 nolu parsel turizm+ticaret alanı ve yol, 384 parsel kısmen turizm+ticaret alanı ve rekreasyon (zemin altı otopark) alanı lejantında, E: 3.00 H:serbest yapılanma şartlarına alınmasında ısrar edilmiş; Plan Açıklama Raporunda ise, açıklamalarımızın 3. maddesinde belirtilen protokol uyarınca ve 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve 34.640.43m2 yüzölçümlü taşınmazın kaynak geliştirme projesi kapsamında değerlendirilmesinin amaçlandığı yinelenmiştir. Ayrıca:
 • "Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199ada, 385 nolu parsel Turizm+Ticaret Alanı veyol, 384 parsel kısmen Turizm+Ticaret alanı ve kısmen de Park (zemin altı otopark), rekreasyon (zemin altı otopark) alanıdır.

 •  Turizm+Ticaret alanlarında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Ofis, Büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve fınans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Ticaret kullanımı toplam emsale esas inşaat alanının %30'unu geçemez.

 • Turizm+Ticaret alanlarında yapılanma koşulları E:3.00 H:serbest olup inşaat alanı 1199 ada 384 parsel ile 1199 ada 385 kadastral parselin brüt alanı üzerinden hesaplanacaktır.

 • 1199 ada 384 parselin Büyükdere caddesi cepheli bölümü söz konusu parsel üzerinde yapılacak tesis(ler) tarafından kullanılmak üzere rekreasyon alanı (zemin altı otopark) olarak belirlenmiştir.

 • Enerji ihtiyacı yapılacak binalar içinde ayrılacak trafolardan karşılanacaktır.

 • Avan proje onayından önce Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgilileri arasında (alansal kullanımlar, yaya, taşıt, toplu taşıma araçları bağlantısı ve giriş-çıkışı, bina otopark işletme planı ile transfer merkezi kullanım protokolünün hazırlanması vb. gibi hususlar için) sağlanacak koordinasyon ile Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 • 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygulama yapılabilir. Avan proje meriyetteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planından istikamet alınarak düzenlenecektir. Bu alan üzerinde yapılacak uygulamalar TOKİ'nin uygun görüşü doğrultusunda İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

 •  Alanın tamamı ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla zemin altı otopark olarak düzenlenebilir.

 •  Metro istasyonuna zemin altından bağlantı yapılabilir.

 • 10.Uygulama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve 1. Hava Kuvvet Komutanlığı (Eskişehir), 15. Füze üs Komutanlığından (Alemdağ/İstanbul) görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.

 • Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır." şeklinde plan notları önerilmiştir.

9- İlgili teklif İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün ısrarla tekrarladığı;1/5000 ölçekli meri planda parsel ölçeğinde tadilat gerektiren Şişli Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199ada, 384-385 parsellerin E:3.00 H:serbest yapılanma şartlarında Turizm-Ticaret alanı ve kısmen de Rekreasyon (Zeminaltı Otopark) alanına alınmasına ilişkin İlgi teklif hakkında; Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşlerinin dikkate alınması ve 1199 ada, 230 parselde bulunan tescilli eski esere komşuluğu nedeniyle Koruma Kurulunun görüşünün alınması gerekmekte olup, İstanbul'un bütününe hizmet eden ve Şişli gibi yapı ve trafik yoğunluğunun çok nedeniyle ayrıca önem arz eden söz konusu alana, İlgi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 04.06.2007 gün ve 4962 sayılı teklif ile ayrıcalıklı imar hakları talep edilmekte ve rezidans yapılması halinde gelecek olan nüfusun ihtiyacı olacak donatının ayrılması gerekmekte olup söz konusu teklifin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alam ve Transfer Merkezi donatılarını azaltıcı, mer'i plan bütünlüğünü bozucu, meri imar planlarına, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve 3194sayılı imar kanununda tanımlanan Plan hiyerarşisine ve yargı kararlarına aykırı, çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu Müdürlüğümüz görüşüdür." Şeklinde ki görüşleri ne rağmen; söz konusu plan teklifi ilgili imar komisyonunun:


 • Uygulama aşamasında tarihi eser bulunan 1199 ada, 230 parsele komşuluğu nedeniyle KTVK Bölge Kurulu görüşü alınacaktır plan notunun ilave edilmesi,

 • Kamuya terki gereken kısımlar Yol, Reglaasyon alanı, Park v.s kamuya terk işlemi yapılmadan uygulama yapılamaz plan notunun ilave edilmesi,

 • Kamuya terk edilecek park alanın altına 3 kat otopark yapılacak (herkatı 10.000 m2) üstü ise yeşil alan düzenlenilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine bila bedel terk edilecektir plan notunun ilave edilmesi,

 • 7 nolu plan notunun son satırının iptal edilerek yerine TOKİ'nin uygun görüşü doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır cümlesinin konularak yeniden düzenlenmesi,

 • Maksimum E=2.50 H: serbest yapılanma şartlarında TAKS=0.40 (net parsel üzerinden hesaplanacaktır)

 • 3 nolu plan notunda belirtilen E=3 ibaresinin iptal edilerek yerine E=2.5 ibaresinin konularak uygulanması,

 • Bodrum katlar emsale dahil değildir plan notunun ilavesi ile;

tadilen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2007 tarihinde aynen onanarak 03.08.2007- 03.09.2007 tarihleri arasında Harita Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. EK-2


10- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parsellere ait 16.06.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış söz konusu plan değişikliğinin iptal edilerek; konunun kurum kaynaklarını değerlendirme açısından değil, kentsel sağlık, güvenlik ve yüksek kamu yararı açısından planlama ilmi ve hiyerarşisi bütünlüğünde yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.EK-3
11- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 20.8.2007 gün ve 7291-43557 sayılı itirazlarında ise:
-Madde 2'deki son cümlede yer alan "Bu alanlarda ticaret kullanımı toplam emsale esas inşaat alanının %30'unu geçemez." İbaresinin iptal edilmesi,
-Madde 4'deki plan notunun "1199 ada 384 parselin Büyükdere Caddesi cepheli bölümü, rekreasyon alam (zemin altı otopark) olarak belirlenmiştir. Bu alanının zemin üstünde rekreasyon alanı düzenlenerek kullanım hakkı bila bedel İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilecektir." Şeklinde değiştirilmesi,
-Madde 14'deki plan notunun "Parsel alanının zemin altında birinci ve ikinci bodrum katlarda ticari fonksiyonlar yer alabilir. Üçüncü ve dördüncü bodrum katlar ise otopark olarak düzenlenecektir. Dördüncü bodrum katın 30.000m2'sinin mülkiyeti kat irtifakı tesis edilmek suretiyle bila bedel İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecektir." Şeklinde değiştirilmesi,
-Madde 13'deki plan notunun "Kamuya terki gereken kısımların kamuya terk işlemi yapılmadan uygulama yapılamaz." Şeklinde değiştirilmesi,
-Madde 15'deki plan notunun son cümlesinde yer alan "....(net parsel üzerinden hesaplanacaktır.)" ibaresinin iptal edilerek, bunun yerine "rekreasyon alanının (zemin altı otopark) 10.000m2'si düşüldükten sonra kalan alan üzerinden hesaplanacaktır." Şeklinde değiştirilmesi istenmiştir.

11-Yapılan bu plan değişikliğine itirazımıza herhangi bir yanıt alınamamışken 10.10.2007 tarihli ve 2263 sayılı meclis kararı ile Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parsellere ait 16.06.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazları ve yeni önerilerinin kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan 18.10.2007 t.t. 1/5000 ölçekli yeni bir plan tadilatı kamu idaresinin planlama ile sorumlu teknik birimlerin bütün uyarılarına rağmen yürürlüğe sokulmuştur. EK-4II- YARGILAMA KONUSU İDARİ İŞLEM ŞEKİL, SEBEP,KONU VE MAKSAT AÇISINDAN HUKUKA AYKIRIDIR.


1) Yargılama konusu plan değişikliği amaç ve içerik bakımından bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmamakta; yapılan işlemler ve alınan kararlar kamu ve toplum yararına, hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı bulunmaktadır. Düzenleyici işlem yapma yetkisi ile donatılmış ilgili kamu otoriteleri bu yetkilerini, ilgili idarelerin kuruluş kanunları ile belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarını aşarak hatalı ve kamu yarına aykırı olarak kullanmışlardır.

Anayasa ve yasalımızla güvence altına alınmış olan Hukuk devletinin, kamu kudretinin hukuk kuralları ile sınırlandırılması olduğu; hukuk devletinde düzenleyici işlem yapma yetkisi ile donatılmış kamu otoritelerinin, kendilerine tanınmış yetkiyi, kamu hizmetinin etkin, verimli ve kamu yararına uygun gerçekleştirmek için kullanması gerektiği; hukuk devletinin gereklerinden biri olan; yönetilenlerin kendileri ile ilgili olarak idarenin izleyeceği usulü önceden bilmesi ve buna uygun davranması anlamına geldiği; hukukun, idarenin takdirine ve yetkisine bıraktığı konuların, idare tarafından önceden çıkarılan idari metinlerle düzenlenmesi demek olan düzenli idare ilkesinin (idarenin yasallığı) de, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için gerekli ilkelerden biri olduğu; hem yönetimin iyi işlemesini, hem de yönetimin yönetilenlere karşı eşit uygulamada bulunması gerekli olduğu ilkesi gibi temel hukuksal ilkelere karşın;

Dilekçemizin I. bölümü ve özellikle 3. maddesi incelendiğinde;

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol ve bu protokol gereği yapılan dava konusu plan değişikliklerinde bu temel hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı;

Hiçbir bilimsel, teknik gerekçe göstermeden ve kamu ve toplum yararı doğrultusunda hiç bir açıklama yapmadan ve aksine sadece kar amaçlı bir kaynak geliştirme projesi adına ve rantçı bir şirket mantığıyla denetlemekle sorumlu oldukları bütün düzenleyici işlem ve kurallara aykırı davranıp ve planlama ve uygulamadaki eşitlik ilkesini de ihlal ederek son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilmiş olduğu ve bu konuda ilgili uzman müdürlüklerin defalarca tekrar edilmiş uyarı ve görüşlerine ısrarla uyulmadığı görülecektir.

Üstelik bu ayrıcalıklı, planlama da eşitlik ilkesine aykırı imar hakları sadece kamu mülkiyetindeki alanlar geçerli kılınmamış; ilgili Protokol kapsamı dışında kalan ve Galatasaray Spor Kulübü derneği adına kayıtlı bulunan 385 parsel de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onama sınırı içerisine alınarak aynı ayrıcalıklı imar haklarından yararlandırılmış ve bir başka eşitsizlik ve usulsüzlük durumu yaratılmıştır.
2-Dava konusu plan değişikliği plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olup; imar kanun ve mevzuatı ile şehircilik bilim ve ilkelerine, yargı kararlarına, kamu ve toplum yararına aykırı ve emsal teşkil edicidir.
3194 sayılı İmar Kanunu ve “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”, “Nazım İmar Planı Değişikliği”nin kabul ve onay aşamaları konularını hükme bağlamıştır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinde Nazım İmar Planı “ Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır”;

Yönetmeliğin 3. Maddesinin 6. bendi ise “Plan Değişikliği” terimini “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.” şeklinde açıkça tanımlamaktadır.

Yargı konusu plan değişikliğine ait plan notlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre yapılacak avan projeye göre uygulama yapılacağı açık olarak belirtilmektedir. Getirilen bu plan hükmü, 3194 sayılı kanun ve yönetmeliklerine 1/5000 ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılamayacağı yönünde alınmış Danıştay kararlarlarına ve meri 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamayacağına ilişkin genel hükümlerine de açıkça aykırıdır.
Sayın mahkemenizce dilekçemizin I. bölümünde yer alan açıklamalar incelendiğinde dava konusu planlama sürecinin bütün aşamalarında, imar kanunu şehircilik bilimi ve kuralları ile plan değişikliği yapılabilmesi ile ilgili mevzuatın hiç bir koşuluna uyulmadığı; 18.10.2007 t.t. 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve plan notları ile getirilen değişikliklerinin; Bölgenin tümü için geçerli ve yürürlükte bulunan 29.12.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planının bütünlüğünü yok ettiğini; kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış bulunan bu önemli alanda ayrıcalıklı imar hakları getirildiğini, yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunun arttırıldığını, Kentsel ve kamusal donatıların yok edildiğini, Plan hiyerarşisine ve yargı kararlarına aykırı olduğu ve çevreye emsal teşkil edici nitelik taşıyacağı tespit edilecektir.
SONUÇ VE İSTEM 1. Yargılama konusu kararın hukuka aykırı olması ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan öncelikle olarak YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

 2. Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384-385 parsellere ait 16.06.2007 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazının kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan 18.10.2007 t.t. 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatınınİPTALİNE,

 3. Sayın Mahkemenizce yürütmenin durdurulması kararı verilmesi durumunda veya gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılması ve tamamlayıcı açıklamalarımızla kanıtlarımızı sunmamız için süre verilmesine,

 4. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

 

Davacı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

Vekili Av. Ş. Can ATALAY

 

Ekler:1- 18.05.2007tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı

2- 15 06.2007 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı

3- İtiraz dilekçemiz

4- 10.10.2007 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə