İmar kanununun 38 İNCİ maddesinde sayilan mühendisler, Mİmarlar ve şEHİr plancilari dişinda kalan fen adamlarinin yetki GÖrev ve sorumluluklari hakkinda yönetmeliK
Yüklə 62.42 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü62.42 Kb.
İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

                                           BİRİNCİ BÖLÜM                                            Genel Hükümler

Amaç:


Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamalarının yetki, görev ve sorumluklarını
belirlemektir.

Kapsam:


Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında görev yapacak 38 inci maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında
kalan fen adamlarını kapsar.

Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin 11 inci fıkrası gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar:

Madde 4 - Fen Adamları: Yapı, Elektrik Tesisatçılığı, Sıhhi Tesisat ve Isıtma, Makina, Yapı Ressamlığı,Harita Kadastro, Tapu Kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğretim
veren okullarda diploma ve kurs belgesi alarak, yapıların mimari, statik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasında ve halihazır harita ve
kadastro işlerinde görev alan elemanlardır.

 

                                           İKİNCİ BÖLÜM                                      Fen Adamlarının Gruplandırılması

Madde 5 - Fen Adamları, kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek üzere alanlarında gördükleri mesleki ve teknik öğretim seviyelerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılırlar:

1. GRUP : Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda üç ve dört yıllık yüksek öğrenim görenler:

         a.Teknik Eğitim Fakültesi mezunları,

         b.Mülga, Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Yüksek Teknik Öğretmem okulu mezunları,

         c.Mülga, Yüksek Teknikler okulu mezunları,

         d.Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

II.GRUP: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda iki yıllık yüksek öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra dört yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

         a.Meslek Yüksek Okulu mezunları,

         b.Mülga, Tekniker Okulu Mezunları,

         c.Mülga, İstanbul Teknik Okulunun Fen Memurluğu okulu mezunları,

         d.Teknik Lise mezunları,

         e.Mülga, Teknisyen Okulu mezunları,

         f.Mülga, Harita ahzi tersim Mektebi ve Harita Umum Müdürlüğü harita Mektebinden mezun olanlar

         g.Mülga, Yapı Kalfa Okulları ve Yapı Kalfası Sınıfı,

         h.Mülga, İstanbul Sanayi Mektebinin İnşaat Bölümü,

         i.Mülga, Fen Tatbikat okulu İstihdam ve Demiryolu Bölümü

         j.Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

III. GRUP: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda ortaokuldan sonra iki ve üç yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

         a.Yapı Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi mezunları,

         b.Mülga Erkek Sanat Enstitüsü, Yapı Sanat Enstitüsü ve Yapı Enstitüsü mezunları,

         c.Mülga, Erkek Sanat Okulu ve Yapı Sanat Okulu mezunları,

         d.Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü tapu ve Kadastro Okulları mezunları,

         e.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünce açılmış lise üstü bir yıllık harita veya kadastro mesleki


          tedrisatlı kurslarını bitirenler,

         f.Mülga, İnşaat Ustası Okulu mezunları,

         g.Mülga Yapı Ustası Okulu mezunları,

         h.Çırak Kalfa ve Ustalık Kanununa göre USTALIK BELGESİ alanlar,

         i.Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilerek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar ile bunlara denk
          kursları bitirenler.

IV. GRUP: İlkokul mezunu olup, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarla mesleki ve teknik öğrenim veren kurslar veya ortaokulu bitirenler,

         a.Mülga, Yapı Sanat ve Erkek Sanat Ortaokulu mezunları,

         b.Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre “kalfalık” belgesi alanlar,

         c.Gece ve Gündüz Endüstri Pratik Sanat Okulunu bitirenler,

         d.Milli Eğitim Bakanlığının Sürveyan yetiştiren kurslarını bitirenler,

         e.Belediyelere Fen elemanı yetiştirilmek üzere Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca düzenlenen kursları bitirenler,

         f.Evvelce Belediyelerce ve Bayındırlık Müdürlüklerince veya ilgili meslek teşekküllerince açılmış olan Yapı Kalfası Kurslarından mezun olup da iştirak şart ve esasları


          Milli Eğitim Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken tesbit edilmek suretiyle belirli bir tarihte, bir defaya mahsus olmak üzere açılan imtihanda başarı
          sağlayıp yukarıda bu grupta sözü geçen kurs mezunlarına verilen belgeyi alanlar.

 

                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                      Fen Adamlarının Yetki ve Görevleri

İnşaat İşlerindeki Yetki ve Görevleri :

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren Fen adamlarının, kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamına giren inşaatlar hariç olmak üzere, inşaat işlerindeki görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

I. GRUP:

a) Mimari, Statik, plan-proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların kendi
uzmanlık dallarında iştigal etmek üzere tatbikatına yetkilidir.

b) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları


içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapılarını,

1) Mimari, Statik, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mimar ve mühendisler tarafından tanzim edilmiş, bodrumları ile birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat


sahaları toplanı 1000 m2’yi geçmeyen 6 metreye kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) en çok 4 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 500 kg. Hareketli yüke
mütehammil olan yapıların fenni mesuliyetini deruhte ederek tatbikatını yapmaya,

2) Bodrumları ile birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplanı 300 m2’yi geçmeyen 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) en çok 3 metre kat yüksekliğinde ve


döşemeleri en çok metrekareye 250 kg. Hareketli yüke mütehammil olan basit yığma plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya,

yetkilidir.

c) Mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü
yapıların yapılmasında, öğrenim alanlarına göre, kontrol yardımcısı ve şantiye mühendis yardımcısı görevlerini deruhte etmeye yetkilidir.

II. GRUP:

         a.İlave tadiller hariç her türlü yapıların tamirini yapmaya,

         b.Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

         c.Mimarı, statik, plan-proje resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş bodrumları
          ile birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2’yi geçmeyen 6 metreye kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) en çok 4 metre kat yüksekliğinde ve
          döşemeleri en çok metrekareye 500 kg. Hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatını yapmaya,

         d.Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve


          mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede ilgili idarece ihtisas ve iştigal konuların göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve
          mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapıların; bodrumları ile birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplanı 300 metrekareyi
          geçmeyen, 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) en çok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metre kareye 250 kg. Hareketli yüke mütehammil olan
          basit yığma binaların, plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya, fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatını yapmaya,

          e) Mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte


          edilen her türlü yapıların yapılmasında, öğrenim alanlarına göre, kontrol yardımcısı ve şantiye mühendis yardımcısı görevlerini deruhte etmeye yetkilidirler.

III: GRUP:

         a.İlave ve tadiller hariç her türlü yapıların tamirlerini yapmaya,

         b.Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

         c.Mimari, statik, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre, mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş, yığma
          binalarda imar durumlarına göre bodrumları ile birlikte 3 kat ve bütün katların inşaat sahaları toplanı 300 m2'’i geçmeyen 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil)
          en çok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 250 kg. Hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatına yetkilidirler.

IV. GRUP:

Bu gruba dahil fen adamları her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

Sıhhi Tesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri:

Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla sıhhi tesisat ve ısıtma işlerindeki yetki ve görevleri şunlardır:

I.GRUP:


a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Teshin, klima, sıhhi tesisat, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş yapıların kalorifer,


banyo, hela, mutfak tesisat tatbikatında,

c) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir al ansınırları içinde, belediyece, belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisinde en yakın belediye ve mücavir alan sınırları


içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgi idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde
ve sürece, bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2’yi ve hacmi 4000 m3’ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak, tesisat,
plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına,

yetkilidir.

II.GRUP :

a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c) Teshin, klima, sıhhi tesisat plan - proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş yapılardan bütün


katlarının inşaat sahaları toplanı 1000 m2’yi ve hacmi 4000 m3’ü geçmeyenlerin kalorifer ve banyo, hela mutfak, tesisat tatbikatına,

d) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyece, belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan


sınırları içinde yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği
takdirde ve sürece bütün katların inşaat sahaları toplanı 500 m2’yi ve hacmi 2000 m3’ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak,
tesisat, plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına,

yetkilidirler.

III.GRUP :

a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c) Teshin, klima, sıhhi tesisat, proje plan ve resimleri ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş binalardan bütün katlarının


inşaat sahaları toplanı 500 m2’yi ve hacmi 2000 m3’ü geçmeyenlerin kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak tesisat tatbikatına,

yetkilidirler.

IV. GRUP :

Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma tesislerinin sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

Elektrikçi Tesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler:

Madde 8 - Elektrik iç tesisatı yapacak olanlar, 8/8/1983 tarihli, 18129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik” ve bunun


değişikliklerine dair yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Harita Alımı İşlerindeki Yetki ve Görevleri:

Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla harita alımı işlerindeki görev ve yetkileri şunlardır:

II.GRUP :

Harita alımı yapılan yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyelerce; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı ilin sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan
sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği
takdirde ve sürece nirengi ve nivelman noktaları tesisi, ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlerini yapmaya yetkilidirler.

III.GRUP:

Fenni mesuliyetleri bir harita-kadastro mühendisi tarafından deruhte edilmek şartıyla, ana nirengi ve ana nivelman hariç, nirengi ve nivelman noktaları tesisi ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve
arsa düzenlemesi uygulamaları işlerini yapmaya yetkilidirler.

Ancak, harita alımı işlerinde 2644 sayılı Tapu Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

 

                                          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                        Fen Adamlarının Sorumlulukları

Sorumluluk:

Madde 10 - İmar planları ile bunların tatbikat planlarını, halihazır haritaları, mimarı, statik ve tesisat plan, proje ve resim, hesaplarını hazırlayan fen adamları, bunların bilcümle fenni
hatalarından sorumludurlar.

İlgili idarelere karşı, ihtisas ve iştigal mevzularına göre imar planına halihazır yapı ve tesisat tatbikatındaki sürveyan işlerinin yapılması ve bunların mesuliyeti bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7


nci maddelerinde yazılı fen adamlarınca deruhte edilmek üzere aldıkları işlerin tasdikli imar planlarına ve tasdikli vaziyet planına, tatbikat projelerine, mer’i kanun,tüzük, yönetmelik ve
şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptırılmasından mükellef ve sorumludurlar.

İşbu sürveyanlık hizmetlerinden dolayı sorumluluklar; mal sahibi tarafından adı ilgili idareye bildirilecek sürveyana aittir. Bu vazifeyi kabul ettiğini sürveyanın da ilgili idareye bildirmesi


şarttır.

İlgili idarelere karşı (ihtisas ve iştigal mevzularına göre) yapı,tesisat, harita ve bina aplikasyon işleri tatbikatını deruhte eden,bu yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde yazılı fen


adamları, sürveyanlık hizmetleri dahil tatbikatın, tasdikli imar planına ve tasdikli vaziyet planına, projelerine, mer’i kanun,tüzük, yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine göre
yaptırılmalarından mükellef ve sorumludurlar.

Müeyyideler:

Madde 11 - Bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen fen adamlarının 10 uncu maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri veya hatalı ve ihmalkar
davranışları tesbit edildiğinde:

 

         a.Birinci tespitte kendisine yazılı ihtarda bulunulur,         b.İkinci tespitte yazılı tevbih verilir,

         c.Başka başka işlerin sorumluluğunu deruhte ettiği sırada da olsa üçüncü tespitte belgesi bir yıl süre ile askıya alınır.

         d.Sorumlu olduğu işde kendi kusuru nedeniyle hasara, hatalı veya yanlık uygulamaya meydan vermesi halinde ilgili idare sınırları içinde bir yıl süre ile başka bir iş
          almasına izin verilmez.

         e.Bu müeyyideler sicile işlenir.

 

                                           BEŞİNCİ BÖLÜM                                            Çeşitli Hükümler

Madde 12 - Bu Yönetmelikte bahsedilen sürveyanlık hizmetleri, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

Havagazı iç tesisatı yapacak olanlar 24 Mart 1953 gün ve 8367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Havagazı İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi” hükümlerine tabidirler.

Sicil:


Madde 13 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil
bürolarınca tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak
fen adamlarının sicillerinin tutulması, o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine aittir. Sicil fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, bitimine (oturma izninin alınmasına) kadar geçecek
süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.

Sürveyanlık hizmetleri ise,sürekli olup sürveyanlar asıl fenni sorumlunun tesbit edeceği vakitlerde iş başında bulunmak zorunda ve projeye, teknik şartnameye aykırı gördükleri hususları da


deftere işlemek ve süt düzeydeki teknik sorumlulara iletmek zorundadırlar. Kötü sicil alan sürveyanlar 1 yıl süreyle sürveyanlık görev yapmaktan idaresince men edilebilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 14 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 1/3/1960 tarih ve 10445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6785 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Fen Adamlarının
Selahiyetleri ve Belediyelere Karşı Deruhte Edebilecekleri Fenni Mesuliyet Hudutları Hakkında Talimatname” ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili idareye karşı bu Yönetmelik dışında mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin ikmaline kadar devam


ettirmeye yetkilidir.

Yürürlük:

Madde 15 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme:Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Yürütür.

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə