İÇİndekiler genel çERÇeve 5
Yüklə 1.26 Mb.
səhifə1/17
tarix26.04.2016
ölçüsü1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

T.C BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN

SATIN ALMA REHBERİ

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Ankara, 2009

İÇİNDEKİLER

1.GENEL ÇERÇEVE 5

1.1. Satın Alma Nedir? 5

1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı 6

1.3. Temel Satın Alma Kuralları 6

1.3.1. Ayrım Gözetmeme 6

1.3.2. Adil Rekabet 6

1.3.3. Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması 6

1.3.4. Etkin Duyuru 7

1.3.5. Yeterli Süre Tanınması 7

1.3.6. Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı 7

1.3.7. Kayıtların Tutulması 72.(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.10) HARCAMA USUL VE ESASLARI HİÇBİR KANUN TARAFINDAN BELİRLENMEMİŞ YARARLANICILAR İÇİN SATIN ALMA USULLERİ 8

2.1. Doğrudan Temin 10

2.2. Pazarlık Usulü 11

2.3. Açık İhale Usulü 15

2.4. Teklif Değerlendirme Süreci 17

2.5. İhaleye Katılanlarda Aranacak Uygunluk Kriterleri ve Diğer Şartlar 19

2.5.1. Genel İlkeler 19

2.5.2. Aday veya İsteklinin Mali Kapasitesinin Doğrulanması 19

2.5.3. İsteklilerin ve Personellerinin Teknik ve Mesleki Kapasitelerinin Doğrulanması 20

2.5.4. İhalelere Katılamayacak Olanlar 21

2.5.5. İdari ve Mali Cezalar 21

2.5.6. Görünürlük 21

2.5.7. Diğer Önemli Noktalar 22

2.5.7.1. Çıkar İlişkisi 22

2.5.7.2. Değerlendirme İlkeleri 22

2.5.7.3. Geriye Dönük İhale Yapmamak 22

2.5.7.4. Standart Belgelerin Kullanılması 22

2.5.7.5. Etik Kurallar 22

2.6. Teknik Şartnameler 24

2.7. İhale Dosyasının Hazırlanması 25

2.8. Değerlendirme Komitesi 26

2.8.1. Değerlendirme Komitesinin Oluşumu 26

2.8.2. Tarafsızlık ve Gizlilik 26

2.8.3. Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Sorumlulukları 262.9. İhalenin Duyurulması 27

2.10. İhale Verme Kriteri 27

2.11. Satın Alma Sürecinin İptali 28

2.12. İtirazlar 28

2.13. Teklif Geçerlilik Süresi 29

2.14. İhalenin Verilmesi 29

2.14.1. İhaleyi Kazanan İstekliye Bildirim 29

2.14.2. Sözleşmenin Hazırlanması ve İmzalanması 29

2.14.3. İhale Kararının İlanı 302.15. Sözleşme Değişikliği 30

3.SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ 32

4.EKLER LİSTESİ 33

51112


TANIMLAR


Açık İhale Usulü

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul

Danışman

Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini ihaleye çıkan kişi ya da kuruluşun yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, ihaleyi gerçekleştiren kişi ya da kuruluştan danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucusu

Doğrudan Temin

Bu rehberde belirtilen hallerde ve limitler dahilinde ihtiyaçların, davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul

Hizmet Alımı

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, etüd ve proje, mimarlık ve mühendislik, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer işlerin temin edildiği satın alma

Hizmet Sunucusu

Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişim

İhale

Bu düzenlemede yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler

İhale Dosyası

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin genel, özel, teknik detayını ve projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin tamamı

İhale Yetkilisi

(Sözleşme Makamı)

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan destek alan yararlanıcının ihale ve harcama yapma, sözleşme imzalama yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler

İstekli

Mal veya hizmet alımı veya yapım işleri için teklif veren gerçek veya tüzel kişiler

İş

Mal, hizmet veya yapım tanımlamasına giren her türlü faaliyet

Kısa Liste

Pazarlık Usulünde, ihtiyaç duyulan alımın (mal veya hizmetin veya yapım işinin) nitelik ve gereğine göre yeterliği tespit edilmiş, teklif verebilecek en az beş adaydan oluşan ve teklif vermek üzere davet edilecek teklifçilerin yer aldığı liste

Mal Alımı

Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakların temini kapsamındaki satın alma faaliyeti

Ortak Girişim

İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar

Pazarlık Usulü

İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Sözleşme Makamının ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul

Sözleşme

Mali destek yararlanıcısı ile yüklenici arasında imzalanan, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri

Tedarikçi

Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler

Teklif

Bu düzenlemede yazılı usul ve şartlarla yapılacak ihalelerde isteklinin ihaleyi gerçekleştiren kurum/kuruluşa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler

Usulsüzlük

Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve ilgili yönetmelik ile onu tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar

Yaklaşık Maliyet

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere, projede tanımlanan iş(ler)in gerçekleştirilmesi için gerekli olan harcama tutarı

Yapım İşleri

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri,

Yapım Müteahhidi

Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,

Yararlanıcı

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiler,

Yüklenici

Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə