I beynəlxalq konfrans Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi
Yüklə 4.39 Mb.
səhifə3/31
tarix22.02.2016
ölçüsü4.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

РЕЗЮМЕ

В статье исследуется проблема влияния ислама на формирование национально-духовных ценностей азербайджанского народа. Сделана попытка раскрыть постановку проблемы и проанализировать ее эволюцию в контексте сложных социально-культурных процессов.


SUMMARY

In the article written in historic-philosophical aspect, the problem of influence of Islam on the formation of national-cultural values of the Azerbaijan people is investigated. The attempt to open statement of the problem and to assay its evolution in a context of difficult sociocultural processes is presented.
Abdullayeva Sənubər
AZƏRBAYCAN DİLİNİN BEYNƏLXALQ STANDARTLARA

UYĞUN ÖYRƏDİLMƏSİNƏ DAİR
Bakı Slavyan Universiteti dünyanın bir çox ölkələrinin qabaqcıl universitetləri ilə əlaqələr qurmuşdur. Bu əlaqələr arasında Rusiya universitetləri xüsusi yer tutur. Moskva Dövlət Linqvistik Univesiteti ilə Bakı Slavyan Universiteti arasında olan əlaqələr günü-gündən möhkəmlənir, universitetlərarası imzalanmış müqavilələrə əsasən birgə layihələr həyata keçirilir. Bu layihələrdən biri də Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm xadimi, prof. Kamal Abdullayevin təşəbbüsü ilə Moskva Dövlət Linqvistik Univesitetində Azərbaycan dili ixtisasının açılmasıdır. Bu ixtisasın açılması «Praktik Azərbaycan dili» dərsliyinin yazılması zərurətini yaratdı.

Dərslik Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunmuş metodik göstərişlərə uyğun tərtib olunmuşdur ki, bu da onun yüksək səviyyədə yazılacağına təminat verirdi. Bu layihənin diqqət çəkilən məqamı odur ki, Azərbaycan dili xarici dil kimi öyrədilməli idi. Bu da, əlbəttə, Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artması ilə də sıx bağlıdır.

Struktur-semantik cəhətdən bu dərslik ənənəvi təlim vasitəsi kimi ümümtəhsil standart və proqramlarına uyğun olaraq tədris materialının sistemli şəkildə izahı ilə xarakterizə olunur. Təqdim olunan bu dərslik vasitəsilə həm tədris prosesi təşkil edilir, həm dərsin mənimsənilməsi təmin edilir, həm də tələbədə şəxsi sosial təcrübə əldə etmək qabiliyyəti, ətraf mühitdə baş verən hadisələri qiymətləndirmək, cəmiyyətdə öz yerini tapmaq bacarığını formalaşdırır.

Dərslik həmçinin şəxsiyyəti inkişaf etdirmə və tərbiyə etmə funksiyası daşıyır. Xüsusən də o, təlim alanın təxəyyülünün, düşüncəsinin, yaddaşının inkişafına təsir göstərməli və onun mənəvi tərbiyəsini həyata keçirməlidir.

Səriştəli innovasion yanaşma xarici dillərin tədrisi və öyrədilməsi prosesində obyektiv ölçüyə gələn və kommunikasiya bacarığının formalaşma səviyyəsi şkalasına uyğunluq nəzərdə tutulur. Bu səviyyə şkalasına görə dil 3 səviyyədə - A, B, C səviyyələrində öyrədilir. Bu cəhətdən dərslik, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, mühüm əhəmiyyət daşıyır, belə ki:

- istifadə olunan tədris materialları kompleksində daha sabit komponentdir;

- xarici dilin öyrənilməsi və tədrisində bütöv müəllif konsepsiyasını əks etdirir;

- bu dərslik təhsil alan müəyyən kontingent üçün seçilmiş autentik mətn və oxu bacarığının inkişafına yönəldilmiş tapşırıqları olan qiraət kitabı, yəni müntəxəbatla müşayiət olunur.

Dərslik modul quruluşuna malikdir. Burada modul dedikdə, təlimin qoyduğu məqsəd və tapşırıqlara görə Azərbaycaq dilinin praktik kursunun müəyyən məntiqi bitkinliyə malik olan bir bölməsi nəzərdə tutulur.

Hər bir modula ünsiyyətin bir mövzusu/situasiyası ilə birləşən bir neçə dərs daxildir.

Hər bir modulun əvvəlində biliklər – vərdişlər – bacarıq xətti üzrə onun məqsəd və məzmunu müəyyənləşdirilir; burada biliklər və vərdişlər fənnin bölmələrinə (fonetika, qrammatika, leksika, üslubiyyat) görə fərqli, ancaq bacarıq hissəsi nitq fəaliyyətinin bütün növləri (dinləmə, danışıq, oxuma, yazma) üzrə verilmişdir. Ayrı-ayrılıqda «təlim bacarığı» və bunun verilmiş modul çərçivəsində formalaşma dərəcəsi təsvir edilir. Bura dili ünsiyyət vasitəsi kimi inkişaf etdirmək üçün sorğu kitabları, xüsusi lüğətlər, fonolaboratoriya, kompyuter proqramları və s. ilə müstəqil işləmək, öz nailiyyətlərini düzgün qiymətləndirmək bacarığı daxildir.

Modulun quruluşu və məzmunu onun konkret məqsəd və vəzifələrindən asılıdır. Müəlliflər dərsliyin bütün modullarını və onları təşkil edən dərsləri dəqiq və vahid formada tərtib etməyə çalışmışlar.

Bu dərslik 16 moduldan ibarətdir. Bu modullardan hər birinin yerinə yetirilməsi üçün saatların miqdarı tədris planı ilə müəyyənləşdirilir.

Birinci modul bir semestr üçün nəzərdə tutulmuşdur, kompleks şəkildə giriş kursundan ibarətdir, sonrakı modullar əsas kursu təşkil edir.

Təlimin başlanğıc mərhələsində (giriş modulu) bütün qaydalar və onların izahları rus dilində, eyni zamanda, azərbaycanca sətiraltı tərcümə ilə verilir.

Hər bir dərs məhsuldar lüğət siyahısı ilə müşayiət olunur; burada bütün yeni sözlərin mənaları və işlədilmə xüsusiyyətləri verilir.

Dərsliyin sonunda rus dilində qısa qrammatik material verilmişdir; burada proqramda nəzərdə tutulmuş fonetik, leksik və qrammatik mövzularının məniməsnilməsi üçün zəruri olan məlumat, həmçinin sözlərin məhsuldar lüğət siyahısı verilmişdir. Skriptrlər Müəllimlər üçün kitabda verilmişdir.

Dilin müxtəlif aspektləri üzərində iş aşağıdakı kimi xarakterizə edilir:

a) kompleksliliklə – bir tərəfdən, ünsiyyətin müxtəlif vasitələrinə – fonetik, qrammatik və leksik normalara eyni zamanda yiyələnmək nəzərdə tutulur; digər tərəfdən, şifahi və yazılı ünsiyyət bacarığı formalaşdırılması həyata keçirirlir.

b) polifunksionallıqla - xarici dil həm təlimin məqsədi, həm də müxtəlif bilik səhələrində məlumat əldə etmək vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.

Son məqsədi mütəxəssisin mədəniyyətlərarası kommunikasiya bacarığının inkişafı olan dərsliyin hazırlanmasında aşağıdakılar innovasiondur:

- nitq qabiliyyətinin formalaşdırılmasında dil materialını mənimsəməklə tələffüzdə aksentin aradan qaldırılması;

- tədris materiallarının sosialinqvistik və sosiamədəni məzmununun nəzərə alınması;

- kommunikativ situasiyanı şəkillərlə əks etdirən oxu materiallarının olması;

- real ünsiyyətə həvəsləndirən çalışma və tapşırıqların üstünlük təşkil etməsi;

- xarici dildə şifahi və yazılı nitqin imkanlarını mənimsəyərkən təhsil alanların ana dilindəki nitq və linqvomədəni təcrübəsindən istifadə etmək;

- müxtəlif mədəniyyətlərdə dəyərlər haqqında təsəvvürləri təhlil və dərk etməyi tələb edən tapşırıqlara meyl edilməsi.

Dərsliyin hazırlanması zamanı əsasən onun kommunikativ yönümü üstün tutulmuşdur, xüsusən:

- autentik mətnlərin üstünlüyü;

- dil öyrənənlərə xüsusi maraq oyadan mətnlərin problematikasının rəngarəngliyi;

- şifahi və yazılı kommunikasiyaya alışdırmaq üçün mətnlərdən istifadə edilərkən balansın gözlənilməsi;

- dərsliyin tərtibatında qrafikadan istifadə edilməsi;

- ölkəşünaslıqla bağlı informasiyasının yüksək səviyyədə şərh edilməsi və onun təlim alanlar üçün anlaşıqlı olması;

- dərslikdə geniş şəkildə təqdim olunmuş mədəniyyətlərarası ünsiyyət situasiya­larından istifadə etməklə tələbələrin maraq dairələrinin genişləndirilməsinə meyl;

- dərslikdəki tapşırıq və çalışmaların kommunikativ yönümünün yüksək səviyyəsi; bu da özünü, hər şeydən əvvəl, məşq çalışmalarına nisbətən kommunikasiya yönümlü çalışmaların çoxluğunda, mahiyyət etibarilə fonetik, qrammatik və leksik vərdişlərin formalaşdırılması zamanı kommunikativ yönümə əməl edilmədə göstərir.

Azərbaycan dili dərsliyinin yaradılması zamanı verilmiş ünsiyyət situasiyalarının rəngarəngliyinə (rəsmi/qeyri-rəsmi ünsiyyət normaları çərçivəsində), nitq fəaliyyətinin reseptiv və məhsuldar dil vahidlərinin fəaliyyət spesifikasının nəzərə alınmasına, xüsusən də təhsil alanların kreativ bacarıqlarına təkan verən spesifik problem tapşırıqların yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Dərsliyin tələbədə müstəqillik yaratma və formalaşdırma meyli özünü aşağıda­kılarda göstərir:

- dərsliyin məqsəd və məzmununun tələbə və müəllimlər üçün şərhlərlə müşayiət edilməsi;

-tələbələrin ölkəşünaslıqla bağlı informasiyalarının seçilmə və sistemləşdirilməsini nəzərdə tutan tapşırıqların olması;

- tələbələrin fərdi və şəxsiyyət özünəməxsusluğunu, onların maraq və tələbatlarını nəzərə alan tapşırıqların daxil edilməsi;

- tələbələrin konkret dərs tapşırıqlarını həll etmək üçün zəruri olan, onların hərəkətlərinin ardıcıllığını müəyyənləşdirən tapşırıqların olması;

- tələbələrin əldə etdikləri nəticələri qiymətləndirməyi nəzərdə tutan tapşırıqların olması.

Xüsusi «qiymətləndirmə cədvəli» mövcuddur. Özünüqiymətləndirmə üçün yoxlama aparılır. Müxtəlif ünsiyyət situasiyalarında (dinləmə, danışma, oxu və yazı) əsas kommunikativ bacarıq formalaşdırılması səviyyəsini müstəqil qiymətləndirmək üçün XD bilik səviyyəsinə müvafiq parametr-deskriptorlar daxil edilir ki, bu aşağıdakı meyarlarla edilir:

- «Mən bunu asanlıqla edə bilirəm.»

- «Mən bunu edə bilirəm, ancaq çətinlik çəkirəm.»

-«Bu mənim məqsədimdir».

Refleksiv özünüqiymətləndirmə üçün tapşırıqlar, bir qayda olaraq, bu terminlərlə ifadə olunur : «Mən bacarıram…», «Mənə …lazımdır», «Ünsiyyət prosesində mənim çə­tin­liklərim / problemlərim ….. ilə bağlıdır» və s. Məsələn: Mən əlifbanı bilirəm: a) b) c)

Bu qrafalar o deməkdir ki:

a) Mən əlifbanı yaxşı bilirəm;

b) əlifbanı dəqiq bilmirəm, ancaq çap formalı mətndə hərflərin çoxunu tanıyıram;

c) hələ ki əlifbanı pis bilirəm, ancaq onu öyrənmək mənim üçün çox önəmlidir, bu, mənim məqsədimdir.

Mənə müraciət olunan zaman tanış sözləri və çox sadə ifadələri başa düşürəm: a) b) c)

a) asanlıqla;

b) əgər mənim müsahibim asta-asta, aydın, fasilələrlə danışırsa;

c) pis, mən bunun üçün öz üzərimdə işləməliyəm və s.

Bu dərslik mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilməsi zəminində yazılmışdır. Belə hesab edirik ki, yeni layihə ilə yazılmış bu dərslik universitetlər arasında mövcud olan xoş, dostluq münasibətlərinin daha da artmasına yardım edəcək.


ƏDƏBİYYAT


 1. Европейский языковой портфель (для филологов). Москва, 2005.

 2. Методические рекомендации по созданию учебника по практическому курсу 1 иностранного языка для обучения языкам и культурам стран СНГ. Москва, 2008.РЕЗЮМЕ

Учебник по практическому курсу азербайджанского языка ориентирован на подготовку бакалавров по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуни­кация» и составлен согласно классификации, принятой Советом Европы. В основе учебника лежит современная инновационная методическая концепция. Проект позволяет представить культуру, экономику, древнюю историю азербайджанского народа.

Учебник имеет модульное построение, содержит 16 модулей. Каждый модуль имеет четкую рамочную структуру. Учебник включает в себя вводный курс (4 модуля), и основной курс (12 модулей). Целью учебника является достижение уровня А 2 по общеевропейским стандартам.

SUMMARY

The textbook on a practical course of the Azerbaijan language is focused on preparation of bachelors in a direction «Linguistics and intercultural communications» and made according to the classification accepted by the Council of Europe. At the heart of the textbook modern innovative methodical concept lies. The project allows to present culture, economy, ancient history of the Azerbaijan people.

The textbook has modular construction, contains 16 modules. Each module has accurate frame structure. The textbook includes an introduction course (4 modules), and a basic course (12 modules). The textbook purpose is achievement of level A 2 under the all European standards.

Abışova Sevinc
СТИЛЕВОЙ ПЛАСТ ТЕКСТА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК
Одним из основных отличительных особенностей является своеобразие художественного текста Платонова, неповторимость синтаксической презентации. Именно этого Платонова невозможно перевести на азербайджанский язык. Речь не идёт о силе или слабости языка. Дело в том, что поднятый Платоновым художественно-эмоциональный пласт в русском языке ещё не пробудился в азербайджанском. Именно не пробудился! Потому что этот пласт в качестве «сырого материала» существует в азербайджанском языке, да, видимо, и в других языках тоже. Но более всего этот пласт должен быть пробуждён, лишь после этого, Платонов может быть перенесён туда.

Платонов ещё потому является гениальным творцом, что он своим синтаксисом фразы может смеяться, говорить. До него никто не мог заставить говорить русский синтаксис. Обычно говорит и говорит содержание фразы. Оказывается подлежащее и сказуемое предложения тоже могут говорить, смеяться... Можно ли всё это так же передать на азербайджанский язык?

Пусть говорят – платоновский пласт на соответствующем уровне ещё не раскрыт на азербайджанском языке…» (3, 50-52), - пишет Камал Абдулла в своей книге. В самом деле, в стартовавшем третьем тысячелетии изучение творческого наследия Платонова чрезвычайно важно и актуально как нестандартный эталон стилевой манеры письма. Прав К.М. Абдуллаев и те современные русские критики, которые анализируют стиль этого писателя как неповторимый источник, памятник ушедшей эпохи, но отзвуки, которой доносятся и до наших дней. Тонкий стилист, он сумел уловить, быть может, не столько осознанно с политической точки зрения, сколько интуитивно те проблемы, которые возможно было передать языком, глубоко отличным от своих прозаиков-современников.

Самые сокровенные философские идеи А.Платонов развивал в своих рассказах для детей, где через их взгляд на мир, через их жизненное пространство показывал детей как «спасителей вселенной». Несмотря на то, что они написаны на доступном для детского восприятия языке, все же и в них проявляется своеобразие стиля Платонова. Это с первого взгляда они кажутся незамысловатыми, а на самом деле через детскую сказку дается урок взрослым.

Рассмотрим рассказ А.Платонова «Свет жизни». Переводчик с первых же страниц воссоздания текста на азербайджанском языке пытается воздержать тональность повествования автора: «В глубине нашей памяти сохраняются и сновидения, и действительность; и спустя время уже нельзя бывает отличить, что явилось некогда вправду и что приснилось, - особенно если прошли долгие годы и воспоминание уходит в детство, в далекий свет первоначальной жизни. В этой памяти детства давно минувший мир существует неизменно и бессмертно... Росло дерево где-то на поляне, в окрестностях родины, освещенное июньским полуденным солнцем; свет неба лежал на траве, и от волнения зноя тень древесных листьев неслышно трепетала по травяной сияющей земле, словно видно было, как дышит солнечный свет» (2, с. 81). – “Həm yuxuya bənzəyən,həm də olan olan hadisələr uzun müddət yaddaşımızda qalır; zaman keçdikcə adam bunlardan hansının həqiqət və hansının yuxu olduğunu ayırmaqda çətinlik çəkir, aradan çox keçəndə xatirələrin bir ucu uşaqlığa, insan ömrünün ilk çağlarına gedib çıxanda bu iş daha çətin olur. Bu uşaqlıq xatirələrində keçmiş illər dəyişməz və canlı qalır... Yurdumuzun ətraf yerlərində hardasa bir talada göyə qalxan bir ağac, iyin ayının günörta günəşi ilə işıqlandırılır; gün işığına batıb bürkünün təsirindən yaşıl ağacların gövdəsi, otlar işıldayan torpağın üstündə titrəşir, sanki günəşin işığı nəfəs alır” [4, 13]. В оригинале сочинительный союз «и», указывающий на взаимоот­ноше­ния между однородными единицами («и сновидения и действительность»), не отделяются запятой. То же самое мы наблюдаем и в последующем повторе с изъяснительным союзом «что» («что явилось некогда вправду и что приснилось»). Переводчик соблюдает эти повторы, выраженные союзами, лишь отступив в первом случае прибавлением запятой (“həm yuxuya bənzəyən, həmdə olan hadisələr”; “hansının həqiqət və hansının yuxu olduğunu”).

Второе предложение, данное после многоточий, выделяется своим лиризмом и поэтическими деталями. Эта живописная картина богата образными мазками, полными светлых и ярких тонов – «освещенный», «солнце», «свет», «сияющий», «солнечный». Фонема «с» насыщает всю ритмико-фонетическую структуру текста, придает ему оттенок посвященной духовности. Переводчик передает аналогичную структуру посредством фонемы «э», –“günorta”, “günəş”, “gün”, – усиливая ее лексической единицей “işıq”. Да и предшествующий текст нацеливает внимание читателя на «свет первоначальной жизни», хотя и «далекий». Правда, переводчик обходит ее, сохраняя в целом содержание фразы и укрепив его, как мы уже отметили, ритмико-фонетическими вкраплениями.

Однако при удачном сохранении ключевых сочетаний – «в окрестностях родины – yurdumuzun ətraf yerində»; «otlar işıldayan torpağın üstündə titrəşır – тень древесных листьев неслышно трепетала по травяной сияющей земле»; «sanki günəşin işığınəfəs alır» - «словно видно было, как дышит солнечный свет» – переводчик упустил из виду образную деталь общей картины «свет неба лежал на траве» (göyün işığı otların üstündə uzanmışdı). Земля отражает свет неба и сама становится светлой. Ведь свет неба лежит, говоря мифическим языком, соединяется с землей, передает ей не только тепло, но и свет, который, таким образом, разливаясь, дышит. Но весь этот процесс происходит незаметно, исподволь, как бы сказал сам писатель – «нечаянно». Вот оно-то выражается фразой «тень... неслышно трепетала». На азербайджанском языке ее можно было бы передать словом «səssiz-səmirsiz». Здесь вспоминаются рассуждения исследователя В.А.Кухаренко: «Индивидуально-художественное значение слова, таким образом, является обобщением целого ряда контекстуальных актуализированных значимостей, реализация которых обусловлена идейно-тематическим и композиционным развитием произведения». [1, 33]

Приведем еще один, на наш взгляд, из удач переводчика. «Аким начал самостоятельно управлять по хозяйству, а женщина молча следила за мальчиком с тем опечаленным терпеливым смирением, которое походило на скромное, но нерушимое счастье» [2, 85] – «Akim evdə istədiyini götürdü, istədiyini qoydu, sərbəst oturub durmağa başladı, qadın isə adi, ancaq davamlı bir səadətə bənzəyən qəmli, səbirli, bir mütiliklə sakitcə oğlana göz qoyurdu» [4, 18]. Выделенные нами фразы являются наглядным примером верно подмеченного и переданного на азербайджанском языке такого сложного и противоречивого стиля Платонова.ЛИТЕРАТУРA

 1. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Учебное пособие для студентов

  1. педагогических институтов по специальности № 2103 «Иностранные

  2. языки». Л., Просвещение, 1978, с. 33.

 2. Платонов А. Свежая вода из колодца. Рассказы. Повесть. Кемерово.

  1. Кемеровское книжное издательство, 1984, 256с.

 3. Abdulla Kamal. 300 azərbaycanlı (ədəbi-bədii esselər). Bakı, Mütərcim, 2007, s. 50-52.

 4. Platotov A. Dörd hekayə: Nikita, Həyat işığı, Sərçənin səyahəti, Ulya. Tərcümə edən Ə.Salahzadə, redaktor Y.Məmmədov. Bakı, Gənclik, 1971, 51s.


XÜLASƏ

Məqalədə A.Platonovun Azərbaycan dilinə tərcümə kontekstində əsərlərinin üslub xüsusiyuyətlərinin verilməsi açıqlanır.


SUMMARY

The article deals with the style particularities of A.Platonov’s works in transfer context to Azerbaijani language.
Акперова Айгюн
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Появление самого термина глобализация связывают со статьей Т.Левита, опубликованной в «Гарвард бизнес ревю» (Harvard Business review) в 1983 году, который обозначил им феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными транснациональными корпорациями. Однако затем этот термин приобрел несколько иное звучание. Глобализация стала восприниматься как социальный процесс, в ходе которого стираются географические границы социальных и культурных систем, и население все более осознает исчезновение этих границ[1,590]. Нередко под глобализацией также понимают распространение западной модели развития на все остальные страны и культуры, что служит теоретическим обоснованием однополюсного (универсального) мирового порядка [2,24]. Отсюда попытки антиглобалистов бороться с глобализацией свелись к радикализму, терроризму. Как правило, антиглобалисты выступают против Америки, которую обвиняют в том, что она навязывает миру свои ценности, так называемый «Pax Americana», а НАТО воспринимается ими противником в том смысле, что проводит интересы США. Конечно, некоторые аргументы антиглобалистов требуют теоретического внимания.

К примеру, имеется доля истины в том, что основные выгоды от глобализации по рецептам Вашингтона получают сами американцы. Остальным же странам достается меньше. Они в основном получают прибыль за счет продукции обрабатывающей промышленности, хотя и получают за нее они сейчас больше, чем ранее [3, 543].

Однако антиглобалисты не хотят видеть, что принципы глобализации не сводятся к американской гегемонии, а могут стать принципами и других цивилизаций и культур. А вот угрозы радикализма и терроризма опасны для любой цивилизации, а не только для западной цивилизации. Поэтому качественно построенная система европейской безопасности нужна не только для НАТО и Европы, но и для всего мира, так как предполагает сокращение вмешательства США в дела Европы.

Одновременно, ослабление Европы перед угрозами антиглобалистов, будет означать усиление доминирования США в Европе. Этот момент беспокоит З. Бжезинского, который в своей книге «Еще один шанс» пишет, [4, 47] что политика бывшего президента США Дж.Буша привела к тому, что оказались «выброшенными на ветер», фактически, усилия восьми американских президентов. Центральным фронтом «холодной войны» была Европа. По сути, по мнению американского ученого, это была война за Европу, которую Америка выиграла.

Американская сторона следующим образом обосновывает смысл своего дальнейшего пребывания в Европе: хотя могущество России в обычных видах во­ору­жений практически исчезло, она остается (как минимум, еще несколько десятилетий будет оставаться) ядерной сверхдержавой - "латентной угрозой евро­пей­ской безопасности... Соединенные Штаты необходимы в качестве противовеса возможному восстановлению России под более агрессивным руководством, которое однажды сможет представить собой угрозу западным соседям [5].

Таким образом, первоочередной задачей нового президента, полагает Бжезинский, должно стать возвращение в Европу, другими словами, возрождение Атлантического сообщества. Как он считает, без опоры на это возрождение Америка не может рассчитывать на еще один шанс. У Европы (отдельно от Америки) нет для этого ни политического единства, ни воли к мировому лидерству. Но если Бжезинского, элиту США интересует вопрос о лидерстве, о принципах лидерства над миром и Европой, то нас интересует вопрос о принципах взаимоотношений между Европой и Америкой, о том, какой они видят глобализацию, ценности глобализации.

К примеру, американские политологи, в том числе Ф. Фукуяма в меньшей степени глобализацию воспринимают, как путь усиления могущества и влияния США в мире. Они уверены в том, что, во-первых, связанность стран мира уменьшается. Происходит явное разделение стран мира на процветающие и периферийные. Появилась группа безнадежно отставших стран (в Африке), которые вообще не рассматриваются в рамках глобальной экономики, а вспоминают о них из-за периодических вооруженных конфликтов. Роль большинства стран в мире сокращается, а требует повышения контроля со стороны Америки, вмешательства в дела большинства стран мира. Акции в Ираке, Афганистане из этого ряда.

Во-вторых, наблюдается, по их мнению, формирование региональных объединений, сфера действий которых коррелирует с соответствующими цивилизациями. Но если имеются позитивные цивилизации, признать, что идет война цивилизаций, то, соответственно, Америка поддерживает региональные объединения «дружественных цивилизаций и борется с «враждебными» цивилизациями.

В-третьих, усиление Америки в определенной степени в интересах стран Европы. Но под Европой понимается группа стран океанической цивилизации: Канада, Великобритания, Австралия и т.д. Страны континентальной Европы оказываются в некотором смысле слова подчиненными англосаксонской (океанической) цивилизации, хотя могут быть и иные взгляды на интересы Европы.

В-четвертых, усиление роли США происходит не только как политический и экономический диктат, но косвенно проявляется в продвижении так называемого западного образа жизни. Но западный образ жизни не обязательно носит характер американоцентричности и «вестернизации». Надо признать, что многие и американские и некоторые европейские ученые глобализацию рассматривают как расширенную версию вестернизации. Сторонниками такой трактовки глобализации являются и С. Амин и Л.Бентон [6, 105], но наиболее ярко униполярное устройство мира смоделировано Айрой Л. Страус, влиятельным экспертом в структурах НАТО, полагающим, что всеобщее признание униполярной модели мира – дело близкого будущего. Такую модель активно поддерживала и экс - госсекретарь США М. Олбрайт.

По мнению А. Страус, в центре находятся США, их окружают кольцо стран Европы и Япония, которые, фактически, играют роль полупериферии униполярной системы, а на периферии находятся остальные страны. В отношении России в этой модели сохраняется неоднозначность, поскольку допускается ее движение как в кольцо стран полупериферии, так и на обочину периферии. Эта модель в реальной политике, к примеру, приводит к тому, что Россия была принята в «Большую 7», которая трансформировалась в «8», был учрежден Совет НАТО и Россия. Однако, как только Россия, пользуясь своим возросшим влиянием, пытается играть более значительную роль, ее пытаются сдерживать. Страус пишет: «Вестернизация – всемирный феномен, даже когда ее спускают на тормозах, осуществляя как «модернизацию». Идеологическая униполярность есть неодолимая реальность; только разнообразные религиозные фундаменталисты упорствуют в своих выступлениях против нее. Униполярный мир является не только краеугольным камнем мирового порядка; он был до сих пор также расширяющимся ядром мирового порядка. Этим компенсируется его самая большая слабость: его статус численного меньшинства в мире, где стремительно растет население многих стран» [7, 27-44].

Совершенно очевидно, что для Страуса, если принять эту модель за основу миропорядка, представляет собой правильное дело, то для представителей полупериферии и периферии возможны различные подходы. Однако следует отметить, что его разграничение «вестернизации» и «модернизации» важно и для нас, для ученых постсоветского пространства и Азербайджана. Это разграничение оказывается методологически важным, так как показывает, как можно двигаться по направлению к Европе: либо, не обращая внимания на реакции населения, либо коррекции движения с учетом их отношения к этому процессу. Конечно, первый выбор может выглядеть более скоростным, тогда, как второй, предполагает более глубокие преобразования.

Экспорт западных ценностей – идей индивидуализма, свободы, демократии, прав человека, равенства, отделения церкви от государства, либерализма, на взгляд многих ученых из постсоветского пространства, дело бесперспективное, но попытка понять их значимость, их своеобразие на постсоветском пространстве дело как раз таки позитивное. Хотя признаем, что есть и такие радикальные идеологи, которые вообще отрицают значимость этих ценностей вне Европы.

Но эти вопросы почти не волнуют самого Страуса, как Ф. Фукуяму вначале не беспокоили проблемы восприятия либерализма со стороны нелиберальной части Европы и Евразии. Страус, например, уверен в том, что, если все будет сделано правильно в соответствии с моделью, то наступит благоденствие, мир станет управляемым, контролируемым и прогнозируемым. Последнее слово оказывается ключевым, поскольку многие хотят стабильности и прогнозируемости. Но дело в том, что такая стабильность и прогнозируемость всегда временна.

Построение униполярного идеального мира – идея, как известно, не новая. Фактически, борьба между США и СССР в идеологическом плане строилась на том, чья модель мира лучше, но эта борьба происходила опять-таки в рамках стремлений все унифицировать, стандартизировать и разработать четкую и однозначную модель существования мира. Отличия заключались лишь в способах его описания и технологии построения.

Следуя этим принципам, свою модель униполярного мира, но уже постиндустриального мира предложил О. Тоффлер в своей книге «Третья волна» [8, 228 – 237]. Кстати, понятие «волны» в контексте развития мира и демократии затем использовали в своих трудах С. Хантингтон, и Ф.Фукуяма. Надо признать, что модель Тоффлера более сложная, так как пытается совместить достоинства нескольких моделей, но страдает и известными недостатками, лишая цивилизацию права выбора. Рациональность прекрасное качество для цивилизации, но она не оправдывает игнорирования моральных принципов и ценностей. Эти принципы сводятся к правам человека, демократии, уважению равенства и свободы. Интересно то, что эти принципы сформировались в рамках западной цивилизации. Но, одновременно, именно на них может базироваться любое сообщество. Этот тезис применим, как к принципам, на основе которых формируется как государство, так и межгосударственным сообществам.

Как правило, многие ученые считают, что индивидуализм и права человека с трудом принимаются в незападных цивилизациях, а потому вмешательство в эту сферу со стороны западных стран, НАТО усложняет взаимодействие между странами. (9, 34). На самом деле гуманитарные операции, проводимые международными организациями, в том числе и НАТО, иногда оказывает позитивное влияние на происходящие процессы в мире.

Кроме того, те ученые, которые считают, что индивидуализм как ценностная установка в странах Востока не имеет большого значения, не замечают изменений. (10, 22) Можно признать, что в этом мире главным критерием, ценностью является коллектив, семья, но, во-первых, коллективизм бывает различный, а, во-вторых, в силу процесса вестернизации в мире индивидуализм и свобода в этих странах в последнее время повышается в цене. Китайские и японские культурологи отмечают, что появился иероглиф ''свобода'' в этих языках, идет формирование гражданского общества и гражданских ценностей. Если рассмотреть процессы, которые идут на постсоветском пространстве можно также увидеть изменения в этой сфере. Кроме того, вопрос о ценностях, об отношении к демократии, правам и свободам человека для постсоветского пространства имеет особое значение, и особенно этот вопрос важен для Азербайджана, который ориентируется в своем развитии на ценности европейской цивилизации.

Многие эксперты уверены в том, что Азербайджан не только должен сотрудничать с НАТО, но и со временем стать членом этой организации. Но для этого следует не только понять, но и воспринять европейские ценности. Понятно, что свобода может выглядеть в чьих-то представлениях, как свобода от любых ограничений. Так, известно, что на постсоветском пространстве свободу нередко трактуют как отсутствие ответственности за свое поведение. Индивидуализм, свобода, равенство и права человека – это атрибуты демократии, при этом оказывается своего рода императивом современного международного права.

Сюда вписывается и процесс сокращения возможностей государств в современных условиях, когда они оказываются ограниченными во всех сферах деятельности. К примеру, российские исследователи В.Г. Барановский, П.А. Цыганков отмечают, что государство не может обеспечить национальную безопасность страны в традиционном понимании данного термина; в создании условий для экономической безопасности и устойчивого развития экономики; в поддержании внутреннего порядка, подрываемого преступностью и терроризмом, коррупцией, нелегальной иммиграцией и т.п; в гарантировании гражданских свобод и прав человека; в защите окружающей среды ради экологической безопасности [11]. Некоторые ученые считают, что эти принципы приводят к неравенству в межгосударственных отношениях, так как государства и общества, принадлежащие к незападной культуре и цивилизации, испытывают сложности с пониманием этих ценностей. Но отказ от них в данных условиях невозможен, так как иных принципов, на основе которых государства и общества могли вести диалог, человечество не выработало. Понятно, что эти принципы принадлежат культуре постиндустриальных обществ и с трудом могут быть принятыми странами, принадлежащими к сельскохозяйственной или индустриальной стадии развития. Отсюда следует, что будут выигрывать и диктовать правила поведения страны с максимальной долей постиндустриальной экономики и культуры, и тот слой населения, представители которого имеют возможность получить высокий уровень образования, и не просто образования как такового, а престижного, связанного с высокими технологиями, знанием английского языка – языка международного общения.

Тут важно заметить, что на этих принципах построено НАТО, оно выступает против угроз этим ценностям и принципам. Однако возникает вопрос, требующий размышления, может быть НАТО в своей политике по расширению на Восток участвует в навязывании чуждых стандартов другим странам. Такие идеи широко освещены в российской публицистике и аналитике. К примеру, известный российский геополитик и ученый А. Дугин в своей книге «Основы геополитики» [12, 56] прямо утверждает, что для России наступление НАТО является угрозой. Он также считает, что России чужды принципы европейской цивилизации, в частности, индивидуализм.

Здесь следует отметить, что такая позиция характеризуется гегемонистскими устремлениями и заблуждениями, которые присущи некоторым политикам России. Дугин и некоторые другие российские авторы оправдывают стремление к многополярности, ограничению распространения НАТО на Восток, которые считают, что России принадлежат особые права в «Совете НАТО-Россия», но не могут определить принципов многополярности, а отсутствие определенных принципов, скорее всего, сведет мир к новой «холодной войне». Она может угрожать самой России, которая как раз таки в современном состоянии может оказаться разменной картой в этой «войне». Следует обратить внимание на то, что новые лидеры глобализации – Китай, Индия расположены рядом с Россией, многие конфликты идут рядом с территориями России, а некоторые очаги конфликтов тлеют внутри России. Подавляющее большинство узловых, а то и болевых точек (Ближний Восток, Ирак, Афганистан) многополярного мира находятся в непосредственной близости от России. Многие страны опережают Россию либо по уровню своего экономического развития, либо по темпам экономического роста, либо по политической пассионарности своего населения (мусульманский Восток).

Каждый геополитический полюс обладает своим полем политического и экономического притяжения, в меньшей степени это можно отнести к Европе. Она этот процесс ведет осмысленно и осторожно, чего нельзя о влиянии на Россию, например, мусульманского Востока, с которым она заигрывает.

Таким образом, Россия с ее экономическими проблемами (несмотря на высокие цены на нефть), с не сформировавшейся идентичностью рискует оказаться в окружении полюсов, гравитационное поле которых может превысить прочность связей, скрепляющих страну в единое целое. Тут интересно отметить, что в российской Концепции национальной безопасности 2000 года НАТО, к примеру, упоминается всего два раза, в то время как терроризм 17 раз. Однако общественное сознание уверено в том, что три процесса относятся к особым угрозам национальной безопасности. Расширение НАТО на Восток, размещение иностранных войск вблизи границ России, причем особую угрозу несет их появление в Средней Азии, и, наконец, ослабление связей в СНГ. Некоторые российские ученые, аналитики признают, что угроза изоляции России от интеграционных процессов как в Европе, так азиатско-тихоокеанском регионе опасна в условиях глобализации. Но даже в этом случае никто из исследователей не меняет своего негативного отношения к расширению НАТО, программе включения в свой состав бывших союзников СССР и постсоветских республик.

Как известно, общепринятым считается, что превращение НАТО в основу европейской системы безопасности создает очень серьезные проблемы для Российской Федерации и других стран, не являющихся членами альянса. Хотя, к примеру, Грузия, Украина, Азербайджан и некоторые другие страны, не являющиеся членами блока, наоборот уверены в том, что расширение НАТО добавляет стабильности на постсоветском пространстве, на том же Южном Кавказе. Такое беспокойство свидетельствует о том, что Россию беспокоит не расширение НАТО само по себе, а превращение в связи с расширением НАТО России во второразрядного участника европейского процесса.

Однако уже сейчас заметно, что в современной политике и, прежде всего, на европейском пространстве берут вверх коллективные формы защиты и безопасности, причем и сама Россия без Европы и НАТО, США не способна защитить себя от многочисленных угроз и вызовов, которые стали слишком ассиметричными.

Конечно, чем скорее Россия примет правила игры, предлагаемые Европой, тем стабильнее будет не только Россия, но и страны постсоветского пространства. Хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас между США, Азербайджаном и Россией идут переговоры по совместному использованию Габалинской РЛС (Россия эксплуатирует Габалинскую РЛС до 2012 года). Казалось бы, Россия предлагает свои ресурсы для совместной защиты вместе с американцами от опасности с юга. На деле это предложение поступило в ответ на стремление Вашингтона разместить элементы ПРО (противоракетная оборона) в Польше и Чехии. И предложение о сотрудничестве возможно только при условии отказа американцев от их планов в Польше и Чехии. Азербайджан, конечно, заинтересован в том, чтобы Россия отказалась от своих амбиций и стала частью коллективной форм защиты. Любая кооперация России по этим вопросам с НАТО, с США выгодна и устраивает Азербайджан.

Следует понимать, что сутью и смыслом эпохи глобализации является интеграция, а кооперация и сотрудничество увеличивают стабильность и безопасность в мире.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə