Hasanağa organize sanayi BÖlgesi su satiş SÖzleşmesi
Yüklə 31.2 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü31.2 Kb.

HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SU SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile diğer taraftan ……………………………………………………………………………….arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme akdedilmiştir.

Bu sözleşmede Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kısaca HOSAB ve …………………………………………………………………………….……………...adresindeki ………………………………………………………………….…… firma ABONE olarak ifade edilmiştir.
MADDE 1- İş bu sözleşmenin konusu ABONEnin Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ……. Ada ……….. Parseldeki tesislerine içme suyunun teminidir. Talep edilen içme suyunu HOSAB temin edebileceği sürece, ABONE yalnız kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacaktır. HOSAB’ın yazılı muvaffakatı alınmadan bu su 2.(ikinci) şahıs ve/veya firmalara direkt ve endirekt olarak verilemez ve satılamaz.
MADDE 2- ABONE’nin tesisatına içme suyu bağlantısı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra yapılacaktır.
MADDE 3- HOSAB, BUSKİ’den temin ettiği suyun, dağıtım şebekesine verilmesini, ABONEnin parsel bacası içindeki vanaya kadar iletilmesini temin etmek, şebekenin bakım-onarım ve işletilmesini yapmakla sorumludur. Su sayacı ve su sayacından sonraki arızalardan ise ABONE sorumludur. ABONE, su sayacına kadarki(su sayacı dahil) su tesisatındaki arızaları derhal HOSAB’a haber vermek zorundadır. Abone su sayacını parsel bacasında ki vanaya en yakın noktaya montajını yapmakla yükümlüdür. Parsel bacasında ki vanaya uzak olan su sayaçları montajı kabul edilmemektedir.
MADDE 4- BUSKİ’den temin edilen içme suyu, temin edildiği oranda su dağıtılacağından, ABONEnin su talebi kısmen veya tamamen karşılanamayabilir, bundan dolayı ABONE hiçbir istem ve tazminat talebinde bulunamaz. HOSAB BUSKİ’den temin ettiği içme suyu için garanti veremez.
MADDE 5- HOSAB tarafından parsele ait parsel bacasından ABONE ’ye su verilir. Şebekeye bağlantı parsel bacasındaki mevcut parsel vanasına ekli bir boru ile yapılır.
MADDE 6-

a) Her ABONE parsel giriş noktasında by-pass devreli sayaç, filtre ve hat ayırma vanalarını ihtiva eden korumalı bir sayaç odası teçhiz edecektir.

b) Müesseseye su verilen sayacın dış etkenlerden korunması ABONEye ait olup, arıza yaptığında hemen bölgeye bildirilecektir; arızalı sayaç en geç 1(bir) aylık zaman zarfında ABONE tarafından onartılacak, arıza onarım ve sayaç sorumluluğu ABONEye ait olacaktır.
MADDE 7-

a) ABONE tesisatına taktığı su sayacını hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın HOSAB’a hibe etmiş olup, bahse konu su sayacı HOSAB’ın malıdır. ABONE su sayacını dış etkenlerden koruyacak ve zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri alarak HOSAB yetkililerinin sayacı okuyabilmesi için gerekli ortamı yaratacaktır.
Ayrıca sayacın takılı olduğu tesisatını tekniğine uygun halde bulunduracaktır. Tesisat ve tesisat üzerindeki malzemenin uygun ve çalışır durumda olmadığının tespiti halinde HOSAB tarafından yapılacak tebligatı müteakip 7 takvim günü zarfında tesisatını uygun ve çalışır hale getirecektir. Bu süre içerisinde ABONE tarafından onarım işinin yapılmaması halinde uygun olmayan tesisat ve arızalı malzeme HOSAB tarafından tekniğine uygun hale getirilecek ve bedeli %10 fazlasıyla ABONEden tahsil edilecektir.
b) ABONEnin, su tüketimi ABONE tarafından yapılan sayaç odasına takılacak su sayacı ile ölçülür. Su sayacı HOSAB tarafından mühürlenerek ABONEye çalışır vaziyette tutanakla teslim edilir. Su sayacındaki HOSAB tarafından takılan mührün korunmasından ve sayaç odasının okumaya hazır tutulmasından ABONE sorumludur. Hiçbir şekilde mühür ve su sayacı ABONE tarafından sökülemez, arıza anında ABONE derhal HOSAB’a haber vermek zorundadır.
MADDE 8- HOSAB, ana şebekede vuku bulabilecek arızaları en kısa zamanda onaracaktır. Ancak HOSAB, iradesi dışında vuku bulacak arızalardan sorumlu değildir.
MADDE 9- Su şebekesinin, parsel sınırına kadar olan kısımlarının bakımı HOSAB’a, parsel içindeki mütebaki tesislerin bakımı ise ABONEye aittir.
MADDE 10- Su sayacı ayarları konusunda, Bayındırlık Bakanlığı’nın “Şehir ve Kasabalarda ABONElere Su Satış Nizamnamesi” esasları dairesinde hareket edilir.
MADDE 11- ABONE tarafından tahakkuk etmiş herhangi bir döneme ait bedelin ödenmesi, o dönemden önceki dönemlere ait tahakkuk etmiş ancak ödemesi yapılmamış bedellerin de ödendiği anlamına gelmez.
MADDE 12- Tesisatta mevcut sayacın doğru kayıt yapmadığının ABONE tarafından iddia edilmesi ve yazılı başvuru da bulunması halinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce su sayacı usule uygun olarak kontrole tabi tutulur. ABONEnin itirazı tahakkuk eden bedelin süresinde tahsilini durdurmaz. Sayacın yapılan kontrolü sonucunda doğru kayıt yapmadığının belirlenmesi halinde bu konuyla ilgili yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, v.b. hükümlerine uygun olarak tahakkuk veya tahsil edilen bedelin düzeltme işlemleri yapılır. Sayacın doğru kayıt yaptığının tespiti halinde bu işlem için yapılacak giderler ABONElerden tahsil edilir.
MADDE 13- ABONE HOSAB’a olan tüm borçlarını ödemek ve yazılı başvuruda bulunmak suretiyle sözleşmesinin feshini isteyebileceği gibi suyunun geçici bir süre ile kapatılmasını da isteyebilir. Suyunun geçici süre ile kapatılmasını isteyen ABONE açma ve diğer hizmet bedelini ödemek mecburiyetindedir.


MADDE 14- a- ABONEnin su sarfiyatı HOSAB görevlisi tarafından saat üzerine konulan barkodlarla tespit edilir.

b- HOSAB su servisi görevlileri sayaç odalarını her an kontrol etmeye yetkilidir. Her ABONE firma sayaç okuma ve kontroller sırasında azami kolaylığı göstermek zorundadır.
MADDE 15- Tesisatta mevcut su sayacı ile tespit edilen ABONEnin kullandığı su miktarı ve diğer hizmet bedelleri, tarifelerle belirlenen ait olduğu dönemde geçerli olan fiyatlarla, dönemler halinde tahakkuk ettirilerek ABONEden tahsil edilir. ABONE su ve diğer hizmet bedellerini ihbarnamelerde belirtilen tarihlere kadar HOSAB’a ödemek zorundadır.
MADDE 16- By-pass devreli sistemin durması veya ayarsız çalışması halinde sarfiyat sayacın tam çalıştığı son ay üzerinden ABONEye fatura edilir. Madde 6 – b belirtilen bir aylık tamir süresi aşıldığı takdirde, bundan sonraki süre için, arızasız çalışılan son tam aylık sarfiyat %50 ilaveli olarak fatura edilir.
MADDE 17- a) ABONE Su satış sözleşmesinin devamı süresince HOSAB tarafından belirlenen miktarda teminatı HOSAB’a verecektir.
b) İlk su bağlantısı yapılırken ABONE faizsiz ve nakit olarak yaklaşık 3(üç) aylık döneme ait su bedeli kadar bir parayı YTL veya teminat mektubunu depozito bedeli olarak yatıracaktır. Su, ancak bu depozito yatırıldıktan sonra verilecektir. Depozito bedeli 6(altı) ayda bir yeniden değerlendirilecek; %25’ten fazla fark olduğunda depozito yenilenecektir.
MADDE 18- Su sözleşmesinin taraflarca iptal edilmesi halinde ABONEnin yazılı isteği üzerine, bu sözleşme için yatırmış olduğu teminatı iade edilir. ABONEnin borcu olması halinde teminatı borcuna mahsup edilir. Teminatlar için ABONE lehine faiz yürütülmez.
MADDE 19- ABONEnin ölümü halinde varisleri iş bu sözleşmenin feshini yazılı olarak istemedikçe, sözleşme aynı şartlarda devam eder ve hükümleri varisler hakkında geçerli olur. ABONE: ABONE sözleşmesini iptal ettirmeden gayrimenkulünü 3. Şahıslara kiraya verme, satış v.b. durumlarda 3. Şahısların kullanacağı su bedeli v.b giderleri HOSAB’a ödemekle yükümlüdür.
MADDE 20- ABONE: sözleşmenin ön yüzünde sayacın takılacağı adres olarak belirttiği yeri aynı zamanda kanuni tebligat adresi olarak göstermiştir. Bu adrese HOSAB tarafından bırakılan su ihbarnameleri ve diğer faaliyetlerle ilgili yapılacak tebligatlar aynı gün ABONEnin kendisine yapılmış olacaktır. ABONE bu sözleşmeyi imzalamakla tebligatla ilgili şartları aynen kabul etmiş olacaktır.
MADDE 21- Her ayın su sarfiyatı, ondan sonra gelen ayın ilk 7(yedi) iş günü zarfında tespit ve fatura edilecektir.

MADDE 22-

a) ABONE borcunu faturanın üzerinde belirtilen son ödeme tarihi akşamına kadar ödeyecektir.

b) HOSAB’ca düzenlenen fatura, bu maddenin a bendinde verilmiş olan mühlet içinde ödenmediği takdirde, her ay için %10 faiz uygulanacak; 2.(ikinci) faturanın da ödenmemesi durumunda su kesilerek mühürlenecektir.

c) Bir faturanın tanziminde yapılması muhtemel hatalar o faturanın ödenmemesine sebep teşkil etmez. Faturanın tevdi tarihinden itibaren 20(yirmi) gün zarfında ABONE tarafından yapılacak itirazlar varid görülürse, müteakip faturanın tanziminde nazarı itibara alınır.

d) Faturanın tevdi tarihinden itibaren 2(iki) ay içinde fatura tutarının tamamı ödenmediği takdirde, HOSAB, ABONEye yazılı olarak suyunu keseceğini ihbar edebilir. İhbar mektubunun tevdi tarihinden itibaren 10(on) gün zarfında da borç ödenmediği takdirde, su bedelini ABONE tarafından verilen teminattan tahsil ederek, HOSAB ABONEnin suyunu kesebilecek, bundan doğacak her türlü zarar ve mesuliyet ABONEye ait olacaktır.
ABONEnin tekrar su verilmesi talebinde bulunabilmesi için o zamana kadar olan borçlarının tamamını faizi ile birlikte HOSAB’ın su kesilmesi için yaptığı ve tekrar su verilmesi için yapacağı tüm masraflarını da ödemesi gerekir.
MADDE 23- Su satış fiyatı HOSAB tarafından belirlenir.
MADDE 24- ABONE faaliyetlerini başka birine devretmek istediği takdirde, iş bu sözleşmenin tanıdığı hakları ve vecibeleri HOSAB’ın muvaffakatı ile kendi yerine kaim olana devredebilecektir.
MADDE 25- Su sayacının mührünün kopması, su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandığı takdirde, ABONEnin son 3 aylık ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli ceza olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Depozitosu hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın HOSAB lehine irad kaydolur ve ayrıca sözleşmesi feshedilerek yasal işlem uygulanır. ABONE her ne ad altında olursa olsun, başka bir gerçek kişi ve tüzel kişiliğe su satamaz veya veremez, aksi takdirde sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın feshedilerek, depozitosu irad kaydolur.
MADDE 26- ABONE, bu sözleşme hükümlerine uymadığı, Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu veya Yönetim Kurulunca alınan ve alınacak kararları, Bölge Müdürlüğünce yapılacak yazılı tebligata rağmen yerine getirmediği, yine Bölge Müdürlüğünce yapılacak yazılı talimatlara, OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkan ve çıkacak tüm meri mevzuata ve Gayrisıhhi Müessese Yönetmeliğine, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere ve Bölge Müdürlüğünce vize edilmiş projelere ve proje vize şartlarına uymadığı, Bölge Müdürlüğüne katılım Payı, gecikme cezaları v.b. bedelleri, yapılacak yazılı uyarıya rağmen ödemediği takdirde, Bölge Müdürlüğünce ABONEnin suyu kesilir. ABONE, suyunun kesilmesinden dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamaz ve sözleşme HOSAB tarafından tek taraflı feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

MADDE 27- Taraflar arasında doğacak ihtilaflar Bursa Mahkemelerinde ve icralarında hal ve fasledilir.
MADDE 28- Sözleşmenin mevzuunu teşkil eden suyun tüketimi ve bedelinin ödenmesi ile ilgili işbu sözleşmenin imza tasdik ve temdidi için lüzumlu tüm vergi, resim ve harçlar ABONE tarafından ödenecektir.
MADDE 29- İşbu sözleşme ……………………… tarihinde yürürlüğe girecek ve ………………………. tarihine kadar muteber olacaktır. Müddetin hitamından 1(bir) ay evvel taraflardan birisinin yazılı müracaatı halinde, sözleşme müddetinin bitiminde feshedilmiş kabul edilir. Ve o gece saat 24:00’den itibaren ABONEnin suyu kesilir.Müracaat yapılmadığı takdirde sözleşme aynı şartlarda devam eder.
MADDE 30- İşbu sözleşme 30(otuz) maddeden ibaret olup ……………………… tarihinde taraflarca 2(iki) nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. ABONE iş bu sözleşme maddelerinde geçen hüküm ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.


FİRMA BİLGİLERİ HOSAB

FİRMA İSMİ:

Tarih:

Kaşe:

İmza
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə