H o t ă r î r e pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal
Yüklə 30.4 Kb.
tarix09.03.2016
ölçüsü30.4 Kb.
H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea

echipelor mobile ale Serviciului Vamal

 

nr. 108  din  30.01.2006

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.25-27/149 din 10.02.2006

 

* * *

Întru executarea art.189/1 alin.(2) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal (se anexează).

 


Prim-ministru

Vasile TARLEV


Contrasemnează:

Ministrul economiei şi comerţului

Valeriu Lazăr


Chişinău, 30 ianuarie 2006.

Nr.108.
 

Aprobat


prin Hotărîrea Guvernului

nr.108 din 30 ianuarie 2006

 

REGULAMENT

cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal

 

I. Dispoziţii generale1. Regulamentul cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea art.189/1 alin.(2) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, şi stabileşte regulile ce reglementează organizarea, competenţa şi activitatea echipelor mobile.

2. În activitatea lor echipele mobile se călăuzesc de prevederile Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi ale prezentului Regulament, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Echipele mobile au ca sarcină de bază prevenirea, depistarea, contracararea contrabandei, altor infracţiuni şi contravenţii ce ţin de competenţa organelor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal, asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor prin teritoriul vamal, acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracţiuni, a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere.

4. Echipele mobile îndeplinesc sarcinile lor de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni ale organelor vamale sau de drept.

5. Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative, subordonate secţiei echipe mobile a Direcţiei analiza riscurilor şi audit postvămuire a Serviciului Vamal.

6. Crearea şi restructurarea echipelor mobile se efectuează de către Serviciul Vamal în limita personalului scriptic, stabilit de Guvern.

7. Se interzice a pune în sarcina echipelor mobile activităţi în afara celor prevăzute de Codul vamal şi de prezentul Regulament.

 

II. Sarcinile de bază ale echipelor mobile8. Echipele mobile au următoarele sarcini de bază:

participă la contracararea traficului ilicit de mărfuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova, la depistarea, documentarea încălcărilor reglementărilor vamale, în limitele competenţei lor, asigură respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice la trecerea mărfurilor şi obiectelor peste frontiera vamală, la transportarea şi la tranzitarea lor pe teritoriul republicii;

efectuează controlul situaţiei operative privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor prin teritoriul vamal al republicii, analizează starea de lucruri privind traficul ilicit de mărfuri, precum şi de obiecte limitate în circuitul civil;

depistează căile, mijloacele şi mecanismele de introducere/scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi a unităţilor de transport, stabileşte cauzele care contribuie la aceasta, elaborează şi implementează metode eficiente de contracarare a fraudelor menţionate;

localizează, în comun cu alte organe de drept, situaţiile de conflict, apărute în legătură cu exercitarea funcţiilor de serviciu de către colaboratorii vamali pe teritoriul vamal al republicii;

participă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale apărute în raza de activitate a birourilor vamale, în care sînt detaşate echipele mobile;

efectuează, în cazurile prevăzute de legislaţie, reţineri administrative ale persoanelor care au încălcat regulile vamale sau sînt suspectate de aceasta, pentru documentarea faptelor de contravenţie vamală;

informează subdiviziunile organelor vamale asupra tentativelor de trecere ilegală a mărfurilor şi a unităţilor de transport peste frontiera vamală;

colectează şi generalizează informaţiile despre traficul ilicit de mărfuri pentru eficientizarea lucrului respectiv de către subdiviziunile vamale;

însoţesc, în cazul în care există temeiuri de a considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte, mărfurile şi unităţile de transport pînă la organul vamal proxim sau locurile situate în raza lui de activitate, unde este posibilă examinarea mărfii şi unităţilor de transport;

efectuează, după caz, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite de către organele vamale.

 

III. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile9. Echipele mobile controlează respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice la trecerea oricăror bunuri peste frontiera vamală, precum şi la transportarea şi la tranzitarea lor prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.

10. Echipele mobile îşi îndeplinesc obligaţiile de serviciu pe tot teritoriul vamal al republicii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11. Echipele mobile sînt în drept să oprească unităţile de transport, suspectate de încălcarea reglementărilor vamale, în perimetrul teritoriului vamal şi să efectueze controlul mărfurilor şi unităţilor de transport aflate în tranzit, care transportă aceste mărfuri, în scopul prevenirii, combaterii şi constatării fraudelor vamale. Aceste acţiuni se realizează cu aplicarea criteriilor de selectivitate, stabilite în baza procesului de analiză a riscurilor.

12. După oprirea unităţilor de transport membrii echipelor mobile prezintă legitimaţiile, explică cauza opririi şi apoi încep controlul, care constă în:

identificarea şoferului şi persoanelor care îl însoţesc în cazul în care aceştia au atribuţie la mărfurile şi obiectele transportate;

constatarea datelor despre unitatea de transport şi ruta sa;

examinarea informaţiei privind mărfurile transportate;

examinarea sigiliilor şi mijloacelor de identificare vamală;

examinarea mărfii şi unităţii de transport;

prelevarea mărfurilor pentru constatare şi testare la faţa locului.

În cazul în care pentru atingerea scopului controlului se impune descărcarea mărfii la faţa locului, aceasta se efectuează sub supravegherea şefului echipei mobile.13. În cazul în care tipul, cantitatea şi alte particularităţi ale mărfii nu permit descărcarea sau examinarea ei la faţa locului, precum şi în cazul în care datele despre şofer sau unitatea de transport nu pot fi identificate, şoferul şi persoanele care îl însoţesc se deplasează cu unitatea de transport, urmînd echipa mobilă la organul vamal proxim sau la un alt loc optimal pentru realizarea controlului.

14. În cazul în care, drept rezultat al controlului, s-a constatat o contravenţie vamală sau o infracţiune, ofiţerii echipei mobile informează ofiţerii de legătură despre aceasta şi efectuează acţiunile de procedură, cu transmiterea ulterioară a materialelor organelor respective, conform competenţelor.

15. În cazul în care, drept rezultat al controlului la faţa locului, au fost constatate contravenţii/infracţiuni ce ţin de competenţa altor organe, ofiţerii echipelor mobile informează imediat ofiţerii de legătură, care implică organele respective, conform competenţelor.

16. În cazuri în care, drept rezultat al controlului, nu au fost constatate unele contravenţii sau infracţiuni, persoanele şi unităţile de transport sînt eliberate, iar mijloacele de identificare vamală se restabilesc, se aplică sigilii noi din contul Serviciului Vamal şi se efectuează notele respective în documentele de însoţire pentru deplasarea unităţii de transport conform destinaţiei, cu respectarea reglementărilor vamale.

17. Loturile de marfă supuse de către echipele mobile controlului fizic total se scutesc ulterior de controlul fizic repetat la birourile vamale de destinaţie.

18. La efectuarea controlului unităţilor de transport şi a mărfurilor, ofiţerilor echipelor mobile li se interzice cauzarea prejudiciilor nefundamentate agenţilor economici şi persoanelor fizice şi tergiversarea neîntemeiată a controlului, care vor atrage răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.

19. După efectuarea controlului se întocmeşte, în mod obligatoriu, un proces-verbal, de modelul specificat în anexă.

Procesul verbal se înregistrează într-un registru special, aprobat de directorul general.

 

IV. Supravegherea activităţii echipelor mobile

20. Fiecare echipă mobilă prezintă lunar rapoarte privind obiectele inspectate/controlate şi rezultatele obţinute.

Raportul conţine următoarele date:

numărul total de controale;

durata controalelor;

obiectele supuse controalelor;

descrierea detaliată a controalelor;

faptele constatate;

informaţia generalizatoare privind lucrul efectuat, inclusiv propuneri pentru perfecţionarea acestuia şi lichidarea neajunsurilor, recomandări cu privire la perfecţionarea profilurilor de risc şi metodelor selective.21. În baza rapoartelor şeful secţiei echipelor mobile depune raportul despre activitatea echipelor mobile, care, după coordonare cu şeful direcţiei, în subordinea căreia se află, îl prezintă directorului general.

22. Acţiunile/inacţiunile ofiţerilor echipelor mobile pot fi atacate de către persoanele interesate, dacă acestea consideră că au fost lezate drepturile sau interesele sale legitime.

 

Anexă

la Regulamentul cu privirela activitatea echipelor

mobile ale Serviciului Vamal

 

SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

 


PROCES-VERBAL PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI DE CĂTRE ECHIPA MOBILĂ

Nr. de ordine al controlului

 


Nr. echipei mobile

Tipul controlului: total/parţial

Locul efectuării controlului

Data

Ora

Controlul a fost efectuat de către ofiţerii echipelor mobile:

 


Controlul a fost dispus de către:

Caracterul riscului: cantitatea,originea, codul mărfii, valoarea de factură, documentele însoţitoare, altele

Nr. de înmatriculare a unităţii de transport:

Numele, prenumele şoferului, cetăţenia, seria/nr. actelor de identitate

Declarantul/brokerul vamal

Unitatea de transport controlată: autocamion, benă, remorcă, container, altele

Descrierea mărfii:

Valoarea de factură, nr. invoce

Regimul vamal

Cantitatea (unitatea  de măsură)

Ruta

Ţara de origine

Nr. carnetului TIR; CMR

Expeditorul (date complete) Descrierea detaliată a controlului

Destinatarul (date complete)

Descrierea detaliată a controlului

Nr. sigiliului

Nr. sigiliului aplicat de echipa mobilă

Rezultatele controlului (întocmit proces-verbal cu privire la contravenţia vamală, prelevate probe, anexate documente, explicaţii etc.)

Procesul-verbal a fost întocmit de către:

Au asistat:

__________


Hotărîrile Guvernului
108/30.01.2006 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale Serviciului Vamal //Monitorul Oficial 25-27/149, 10.02.2006


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə