Gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850
Yüklə 1.01 Mb.
səhifə14/14
tarix17.04.2016
ölçüsü1.01 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

d) 17, 25, 16 ncı madde ile değişik 75 inci maddesinin ikinci

fıkrasının 4 numaralı bendi ve 13 numaralı bent 1/1/1995

e) 28 inci madde ile eklenen geçici 39 uncu maddenin 6 numaralı fıkrası 1/1/1997 tarihinden itibaren elde edilen gelir-

lere uygulanmak üzere 1/1/1997

f) 19, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri 1994 yılı gelirlerine de uy-

gulanmak üzere 1/1/1994

g) Diğer hükümleri 1/1/1994

3986 — 7/5/1994

4008 a) 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergi

si Kanununun 15 inci maddesine eklenen 12 numaralı bent 1/1/1995

b) 8 inci maddesi, 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi-

ne eklenen 13 numaralı bent 1/1/1996

c) 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

d) Diğer hükümleri 6/7/1994

4108 a) 6 ncı maddesi, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu- 1/1/1994 tarihin-

na eklenen geçici 23 üncü (bu geçici maddenin “a” bendinin hinden geçerli

son fıkrası hariç) ve geçici 24 üncü maddeleri ve 39 uncu olmak üzere

maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (c) alt bendleri 2/6/1995

b) 37 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa ekle-

nen geçici 12 nci madde hükmü 27/11/1994 tarihinden geçerli olmak üzere 2/6/1995

c) 5,7,18,19,20,21, 22, 25, 27, 29 ve 31 inci maddeleri, 17 nci 1/1/1995 tarihin-

maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun ek 3 ve ek den geçerli olmak

4 üncü maddelerine ilişkin hükümleri üzere 2/6/1995

d) 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (b) ve (c) alt bend- 1/1/1996 tarihin-

leri 1995 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere hinde

e) 16 ve 24 üncü maddeleri 2/6/1995

tarihini izleyen

aybaşında

f) 12 ve 23 üncü maddeleri 2/6/1995 tarihini izleyen ikinci ayın başında

g) 34 ve 36 ncı maddeleri, 37 nci maddesi ile Katma Değer Ver- 1/1/1996 tari-

gisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde ve 39 uncu mad- hinde

desinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 3 numaralı bendi

h) Diğer hükümleri 2/6/1995

4325 9 uncu maddesi, 1997 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 23/1/1998

3414-3
193 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIYÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

4369 a) 34 ve 35 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddesi, 81 inci maddesinin € fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) ve (n) bentleri ile 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerine ilişkin hükümleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere 29/7/1998

b) 6 ncı maddesi 31/12/1998

c) 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 76 ve 79 uncu maddeleri, 12 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesine eklenen 8 ve 10 numaralı bentler, 20 nci maddesi ile Vergi Usul Kanunununa eklenen Geçici 21 ve 22 nci maddeler, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendine eklenen € alt bendi, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 16 ncı madde, 70 inci maddesiyle değişik Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin cezaya ilişkin hükmü, 81 inci maddesinin; (A) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27 numaralı bentleri, (B) fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri, (C) fıkrasının 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 numaralı bentleri, (D) fıkrasının 3,4,5,6 numaralı bentleri, € fıkrasının 1 numaralı bendi, (F), (J) ve (L) fıkraları, (M) fıkrasının 1 numaralı bendi, (N) fıkrasının 2 numaralı bendi ve (O) fıkrası, 82 nci maddesinin; 1 numaralı fıkrasının (b) bendi, 2 numaralı fıkrasında yer alan 6183 sayılı Kanunun 38 nci maddesine ilişkin hüküm, 3 numaralı fıkrasının (c), (d), (h), (i), (k), (l), (m), (o), (p), €, (s), (t), (u) ve (v) bentleri, 4 numaralı fıkrasının (b), (c), (d), (g) ve (h) bentleri, 5 numaralı fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Ka-

nununun 35 inci maddesine ilişkin hükmü, 7 numaralı fıkrası 1/1/1999

d) 57 nci maddesi, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendini değiştiren hükmü, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere 1/1/1999

e) 59, 60, 63, 71, 72, 78 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddesi, 73 üncü maddesi ile değişik Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası hükmü, 81 inci maddesinin € fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri, (G) fıkrası ve 82 nci maddesinin 5 numaralı fıkrasının € bendi bu Kanunun yayımını izleyen aybaşında,

f) 27, 38, 44 ve 45 inci maddeleri 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 29/7/1998

g) 47 ve 51 inci maddeleri 1/1/1999 tarihinden itibaren verilen beyan-

nameler için uygulanmak üzere 29/7/1998

h) 81 inci maddesinin € fıkrasının 6 numaralı bendi,1/1/2000 tari-

hinden sonra elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere 29/7/1998

i) 81 inci maddesinin (D) fıkrasının 2 numaralı bendi

1/1/2000 tarihinde 1/1/2000

j) 16 ncı maddesi 1/1/2003

k) 18 inci maddesi uzlaşma kapsamına giren cezalarla ilgili hükümleri 31/12/1998 tarihinden sonraki vergilendirme dö-

nemlerine ilişkin tarhiyatlardan başlamak üzere 1/1/1999

l) 30 uncu maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 1/1/1998 tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında

yapılan yatırım harcamaları için geçerli olmak üzere 29/7/1998

3414-4
Kanun YürürlüğeNo. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

m) 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 8,9 ve 14 numaralı bentlerini değiştiren hükmü; vadesiz hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iktisap veya elden çıkarılması işlemleri dolayısıyla bu tarihten sonra sağlanan menfaatlere uygulanmak üzere 29/7/1998

n) Diğer hükümleri 29/7/1998

yürürlüğe girer.

4444 9, 51, Geçici 55, Geçici 56, Geçici 57 nci maddeleri 14/8/1999

86 ncı maddesi 1/1/1999 tarihinden başlamak üzere yayımı olan 14/8/1999 tarihinde

18, 64 ve Mükerrer 120 nci maddeleri 1/1/2000

4605 4 üncü madde 30/11/2000

5 inci maddesiyle eklenen 2000 yılı gelirlerine-

Geçici madde 58 de uygulanmak üzere

yayımı olan 30/11/2000

tarihinde

4676 - 7/6/2001

4684 17 nci maddesi 1/1/2002

4697 8 inci maddesi ile bu Kanunun Yayımı tarihi

94 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde yapılan olan 10/7/2001

değişiklik tarihinde

Diğer hükümleri 7/10/2001

4710 - 24/10/2001

4761 - 22/6/2002 tarihini izleyen

ay başında

3 üncü madde 22/6/2002

1/1/2003

4842 a) 2, 8, 9, 13 ve 35 inci maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24/4/2003

b) 27 nci maddesi 31/12/2003

11, 14 ve 20 nci maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 1/1/2004

d) 3, 4, 6, 15, 18, 26, 29 ve 38 inci maddeleri, 36 ncı maddesinin (1), (3) ve (7) numaralı fıkraları ile (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri, 37 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) ve (g) bentleri ve (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları 1/1/2004

e) 21, 33 ve 34 üncü maddeleri ve 23 üncü maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesine eklenen (l) ve (m) bentleri 24/4/2003 tarihini izleyen ay başında,

f) 37 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenleme 24/4/2003 izleyen ikinci ay başında,

g) 23 üncü maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) ve € bentlerinde yapılan değişiklik hükmü 1/7/2003

h) 25 inci maddesi 1/7/2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere 24/4/2003

i) 30 uncu maddesi ile 36 ncı maddesinin 9 numaralı fıkrası 1/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 24/4/2003

j) Diğer hükümleri 24/4/2003

4962 5 inci madde 1/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 7/8/2003

6 ncı madde 1/1/2004

5024 - 1/1/2004

5035 - 2/1/2004

5105 89 uncu madde 13/3/2004

5228 20 madde 1/1/2004

29, 94 madde 1/1/2005

19, 23 ,42 ve 89 31/7/2004

5024 sayılı Kanunun işlenemeyen hükmü

Geçici 1 inci madde, 5228 sayılı Kanunun

İşlenemeyen hükmü Geçici Madde 1 ve 5 31/7/2004

5255 Geçici Madde 66 13/11/2004

5281 76,Mükerrer Madde 80, 81 ve Geçici Madde 67 1/1/2006

Geçici Madde 68 31/12/2004 tarihini izleyen aybaşı

103 1/1/2005 tarihinden itibaren elde

edilen gelirlere uygulanmak üzere 31/12/2004

40, 48, 89 ve Geçici Madde 55, 59 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

3414-5
Değiştiren Kanun Yürürlüğe

No. 193 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi

5436 89, Geçici Madde 67 24/12/2005

5473 63 31/3/2006 tarihini takip eden ay başında

5479 103 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 8/4/2006 tarihinde

(…) (1) Geçici Madde 69 ve 70 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 8/4/2006 tarihinde

5527 Geçici Madde 67 1) numaralı fıkranın altıncı paragraf ve 8) numaralı fıkra parantez içi hüküm 1/10/2006

Diğer hükümleri 7/7/2006
5582 75, 94 6/3/2007

5615 41, 75, Mük.80, 121, Mük. 121,123, Geçici 67 nci

maddesinin (14) numaralı fıkrasına ilişkin değişiklik

hükmü, Geçici Madde 71 1/1/2007 tarihinden geçerli

olmak üzere 4/4/2007


  1. 1/1/2008 tarihinden

itibaren elde edilecek gelir

lere uygulanmak üzere 4/4/2007

9, 92, 94,99,98,99,Mük.120 4/4/2007

5661 53 1/4/2007 tarihinden geçerli

olmak üzere 25/5/2007

5746 89 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 12/3/2008 tarihini takip eden aybaşında

5766 9, Geçici Madde 72 1/7/2008

29, 42 6/6/2008

Geçici Madde 73 ve 74 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 6/6/2008

5838 99 28/2/2009

119, Geçici Madde 75 28/2/2009 tarihini takip eden aybaşında

–––––––––––(1) Anayasa Mahkemesi’nin 15/10/2009 tarihli ve E.: 2006/95, K.: 2009/144 sayılı Kararı ile 30/3/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı bendindeki “2” rakamı iptal edilmiş olup, bu rakam 193 sayılı Kanunun 5479 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yürürlüğünü düzenlediğinden iptal hükmü bu araya işlenmiştir.

3414-6Değiştiren Kanunun/ KHK’nin

Numarası


193 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş

Tarihi

5904

25, 89, Geçici Madde 76 ve 77
32

3/7/2009

1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 3/7/20096009 (1)

103

Geçici Madde 67

Geçici Madde 69

Geçici Madde 781/8/2010 tarihini izleyen aybaşında

1/10/2010

(…) (1) 1/8/2010

1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1/8/20106111

75, Geçici Madde 67

Geçici Madde 6825/2/2011

31/12/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/20116303

Geçici Madde 79

18/5/2012

6322

9, 46, 75, 89, 94,Geçici Madde 67, Geçici

Madde 81


94/10-a, Geçici Madde 80

21
4115/6/2012
1/7/2012

1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 15/6/2012 tarihinde

1/1/2013


6327

Geçici Madde 82

22, 75, 86, 94

40, 63, 89


29/6/2012

29/8/2012

1/1/2013


6353

75, 94

12/7/2012

6358

Geçici Madde 83

10/11/2012

6456

Geçici Madde 84

18/4/2013

6462

25, 31, 63, 89

3/5/2013

6486

Geçici Madde 85

29/5/2013

6487

Geçici Madde 75

11/6/2013

––––––––––––––

(1) Anayasa Mahkemesi’nin 9/2/2012 tarihli ve E: 2010/93, K: 2012/20 sayılı Kararı ile, 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun yürürlük hükümlerini düzenleyen 62 nci maddesinin (ç) bendinde yer alan “2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere” ibaresi iptal edilmiştir.

3414-7Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası


193 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş

Tarihi

Anayasa Mahkemesi 9/2/2012 tarihli E: 2010/93, K: 2012/20

Geçici Madde 69

26/7/20136518

89

19/2/2014

6525

89

27/2/2014

6527

Geçici Madde 76

1/3/2014

6552

89

11/9/2014

6645

40
32

23/4/2015

23/4/2015 tarihini izleyen aybaşından itibaren6655

Geçici Madde 67, Geçici Madde 68

1/1/2016

6663


Mükerrer Madde 20, Mükerrer Madde 123

89


10/2/2016

1/1/2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 10/2/2016 tarihinde6676

Geçici Madde 75

26/2/2016 tarihini takip eden ay başında

3414-8

193 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda

ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
Değişiklik Yapan Yayımlandığı

Mevzuatın Resmi GazeteninTarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde

25/10/1982 8/5521 28/11/1982 17882 51

20/12/1983 83/7511 26/12/1983 18263 18, 21

23/12/1983 83/7518 30/12/1983 18267 13, 53

20/12/1985 85/10172 26/12/1985 18970 47, 48

20/12/1985 85/10175 26/12/1985 18970 94

1/12/1986 86/11239 10/12/1986 19307 13

12/12/1986 86/11307 23/12/1986 19320 46, 47, 48

21/12/1986 86/10380 22/2/1986 19027 94

25/3/1986 86/10415 7/3/1986 19040 94

9/12/1986 86/11306 23/12/1986 19320 Mükerrer 116

23/12/1986 86/11330 31/12/1986 19328 45, 75, 94

12/3/1987 87/11565 14/3/1987 19400 94

27/4/1987 87/11812 6/6/1987 19479 75, 94

14/7/1987 87/11987 27/8/1987 19557 94

16/12/1987 87/12338 28/12/1987 19678 45, 75, 94

30/12/1987 87/12467 31/12/1987 19681 Mükerrer 31, 46, 48, 86, 87, 94, 103, Mükerrer 116

30/12/1987 87/12478 19/1/1988 19699 94

22/1/1988 88/12567 19/2/1988 19730 94

19/2/1988 88/12645 20/2/1988 19731 94

25/5/1988 88/12966 9/5/1988 19837 75, 94

28/12/1988 88/13642 30/12/1988 20035 21, 31, 46, 48, 53, 68/10, 86, 87, 103, Mükerrer 116, Geçici 32

28/12/1988 88/13644 30/12/1988 20035 94

25/3/1989 89/13876 25/3/1989 20119 Mükerrer 120

16/6/1989 89/14258 25/7/1989 20232 13, 53

21/7/1989 89/14365 19/8/1989 20257 94

27/12/1989 89/14913 30/12/1989 20388 17, 21, 31, 46, 48, 68/10, 86, 87, 103, Mükerrer 120

27/12/1989 89/14919 30/12/1989 20388 94

15/12/1990 3689 20/12/1990 20731 13, 17, 21, 24, Ek 2, 47, 53, 68, Mük. 80, 86, 87, 103, 111,112.

12/8/1991 91/2074 16/8/1991 20962 94.

2/10/1991 91/2345 31/10/1991 21037 17

26/12/1991 91/2569 31/12/1991 21098 13, 21, 24/3, 31, 47/2, 53, 68/10, Mükerrer 80, 86, 87, 103, 111, 112 ve geçici 37

26/12/1991 91/2564 31/12/1991 21098 Mük. 94

30/1/1992 92/2682 12/2/1992 21140 94

30/1/1992 92/268 12/2/1992 21140 51

20/5/1992 92/3078 28/5/1992 21241 94, 103

22/12/1992 92/3892 31/12/1992 21452 13, 17, 21, 24/3, 31, 47/2, 53, 68/10, Mükerrer 80, 86, 87, 103, 111, 112 ve Geçici 37

3414-9
Değişiklik Yapan Yayımlandığı

Mevzuatın Resmi Gazetenin

Tarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde

17/11/1992 92/3802 31/12/1992 21452 94

Tebliğ 165 6/3/1991 20806 Geçici 35.

" 167 12/4/1991 20843 69

" 168 15/3/1992 21172 48, Geçici 35.

" 170 28/1/1993 21479 48, Geçici 35.

20/8/1999 99/13230 25/8/1999 23797 Mük. 94

30/12/1993 93/5142 31/12/1993 21805 Mükerrer 46, 47, 48

30/12/1993 93/5143 31/12/1993 21805 Mükerrer Mükerrer 120

30/12/1993 93/5146 31/12/1993 21805 Mükerrer 13, 17, 21, 31, 33, 53, 68, Mükerrer 80, 82, 111, 112

30/12/1993 93/5148 31/12/1993 21805 Mükerrer 94

27/1/1994 94/5255 9/2/1994 21844 94

14/2/1994 94/5307 16/2/1994 21851 94

8/12/1994 94/6300 27/12/1994 22154 13, 17, 21, 31, 47, 53, 68 Mük., 80, 82, 86, 87, 111, 112, ek madde 2

Tebliğ 179 2/1/1995 22159 103, Mükerrer 116, Geçici 35

12/1/1995 95/6429 1/2/1995 22189 94

12/1/1995 95/6430 1/4/1995 22245 46, 48, 51 ve Geçici 35

15/2/1995 95/6595 29/3/1995 22242 47

Tebliğ 183 6/4/1995 22250 48

17/7/1995 95/7137 6/9/1995 22396 94

15/12/1995 95/7593 30/12/1995 22509 13, 17, 21, 23, 31, Ek 2, 53, 68, Mükerrer 80, 86, 87, 103, Mükerrer 111, 112, Geçici 35

Tebliğ 189 31/12/1995 22510 48

Tebliğ 190 11/1/1996 22520 Geçici 35

29/1/1996 96/7843 10/2/1996 22550 47

30/9/1996 96/8635 31/10/1996 22803 Mükerrer 94

20/12/1996 96/8955 29/12/1996 22862 94

Tebliğ 200 31/12/1996 22864 13, 17, 21, 23, 53 68, Mük.80,112, Mük.116, Geçici 35

4/4/1996 96/8005 12/4/1996 22609 46

Tebliğ 199 28/12/1996 22861 46

31/3/1997 97/9516 30/6/1997 23035 Mük. 46

9/12/1997 97/10351 16/12/1997 23202 Mük. 23, Ek Madde 2, 47, 86, 87, 103, Mük. 111.

24/12/1997 97/10416 31/12/1997 23217 31

Tebliğ 204 16/12/1997 23202 Mük. 46, 48, 69

3/4/1998 98/10885 16/4/1998 23315 Mük. 46

10/8/1998 98/11465 13/8/1998 23432 Mük. 94

28/8/1998 98/11593 1/9/1998 23450 94

7/10/1998 98/11794 15/10/1998 23494 94

17/11/1998 98/12030 28/11/1998 23537 31

Tebliğ 205 16/12/1997 23202 Geçici 35.

Tebliğ 215 6/12/1998 23545 48

3414-10
Değişiklik Yapan Yayımlandığı

Mevzuatın Resmi Gazetenin

Tarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde

BKK 98/11601 6/9/1998 23455 94

BKK 99/12626 1/4/1999 23653 94

Tebliğ 62 1/5/1999 23682 41

20/8/1999 99/13230 25/8/1999 23797 Mük. 94

Tebliğ 65 30/10/1999 23861 41

Tebliğ 228 16/12/1999 23908 21, 23, Ek 2, 103

BKK 2000/329 25/4/2000 24030 2. Mük. Mükerrer 120

Tebliğ 66 25/1/2000 23944 41

Tebliğ 69 3/11/2000 24219 41

BKK 99/13645 30/11/1999 23892 Mük. 31

Tebliğ 230 30/12/1999 23922 47

BKK 2000/1713 20/12/2000 24266 94

BKK 2000/1712 20/12/2000 24266 75

Tebliğ 238 22/12/2000 24268 21,23,Ek 2,47,48,103

BKK 2000/1689 8/12/2000 24254 21,23,21,Ek 2,47,48,103

Tebliğ 70 7/2/2001 24311 41

Tebliğ 71 6/5/2001 24394 41

Tebliğ 72 27/7/2001 24475 41

Tebliğ 2001/2839 17/8/2001 24496 94

Tebliğ 2001/2847 17/8/2001 24496 94

Tebliğ 73 3/11/2001 24472 41

BKK 2001/3398 27/12/2001 24623 21,23,31,103

Tebliğ 304 5/4/2002 24717 Mükerrer 120

Tebliğ 308 14/7/2002 24815 Mükerrer 120

Tebliğ 309 2/10/2002 24894 Mükerrer 120

Tebliğ 78 26/10/2002 24918 41

BKK 2002/5000 30/12/2002 24979 94

Tebliğ 79 30/1/2003 25009 41

Tebliğ 313 20/3/2003 25054 Mükerrer 120

Tebliğ 84 18/11/2003 25293 41

BKK 2003/6577 30/12/2003 25332 94

BKK 2003/6578 30/12/2003 25332 19, 21, 23, Mükerrer 80, 82,

86,103


BKK 2004/8295 29/12/2004 25685 19, 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, Mükerrer 121

3414-11
Değişiklik Yapan YayımlandığıMevzuatın Resmi Gazetenin

Tarihi Numarası Tarihi Numarası Değişiklik Gören Madde

BKK 2005/9826 29/12/2005 26038 21, 23, 31, 47, 48, 82, 86

ve Mükerrer Madde 121

Tebliğ Seri No:266 28/12/2007 26740 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer Madde 80, 82, 86

BKK 2007/13044 26/12/2007 26742 Madde 103

Tebliğ Seri No:270 23/12/2008 27089 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80,

82, 86

Tebliğ Seri No:271 31/12/2008 27097( 6.Mük.) 103BKK 2009/14592 3/2/2009 27130 94

Tebliğ Seri No:273 29/12/2009 27447 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80,

82, 86, 103

BKK 2010/1182 29/12/2010 27800 94, Geçici Madde 67


Tebliğ Seri No:278 29/12/2010 27447 (6.Mük.) 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103

Tebliğ Seri No:280 26/12/2011 28154 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103, Geçici Madde 67

BKK 2012/3571 6/9/2012 28403 75

Tebliğ Seri No:284 31/12/2012 28514 (4.Mük.) 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103, Geçici Madde 67

BKK 2013/5174 31/7/2013 28724 Geçici Madde 85

Tebliğ Seri No:285 30/12/2013 28867 (Mük.) 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103, Geçici Madde 67Tebliğ Seri No:287 30/12/2014 29221 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103, Geçici Madde 67

Tebliğ Seri No:290 25/12/2015 29573 21, 23, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86, 103, Geçici Madde 67
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə