Ftyk lwpuk,oa yksd lEidZ dk;kZy; 9],Lysgky] nsgjknwu izsl&uksV nsgjknwu 27 twu 2015]
Yüklə 7.51 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü7.51 Kb.
ftyk lwpuk ,oa yksd lEidZ dk;kZy;

9] ,Lysgky] nsgjknwu

izsl&uksV
nsgjknwu 27 twu 2015] ftykf/kdkjh jfoukFk jeu dh v/;{krk esa ftyk efgyk fpfdRlky; dh fpfdRlk izcU/ku lfefr ¼lapkyu e.My½ dh cSBd esa foRrh; o’kZ 2015&16 ds fy, fpfdRlk izcU/ku lfefr ] ftyk efgyk fpfdRlky; nsgjknwu dk :0 5]43]73]000-00¼:i;s ikap djksM+ frjkfyl yk[k frgRrj gtkj ek=½ ctV izLrko dh Lohd`fr iznku dh xbZA

cSBd esa eq[; fpfdRlk v/kh{kd efgyk fpfdRlky; MkW pUnzk iar }kjk ftykf/kdkjh dks voxr djk;k x;k fd ftyk efgyk fpfdRlky; esa ikfdZax Bsdk 1 flrEcj 2014 ls 31 vxLr 2015 rd dh vof/k ds fy, fn;k x;k Fkk] fdUrq ikfdZax LFky esa lkbZfdy] LdwVj] dkj ikfdZax dk Bsdk lapkfyr Fkk ml LFkku ij vks-ih-Mh Hkou dk fuekZ.k gksus ls Bsdsnkj dks i;kZIr LFkku u fey ikus ds dkj.k vkfFkZd uqdlku ogu djuk iM+kA Bsdsnkj }kjk ikfdZx Bsdk 2 ekg c

ftykf/kdkjh us eq[; fpfdRlk v/kh{kd dks ;g Hkh funsZ”k fn;s gS fd ftyk efgyk fpfdRlky; ds izcU/k lfefr esa jkT; lHkk ds lklan ds izfrfuf/k dks ukfer djus fy, mudh vksj ls jkT;lHkk lkaln ds fy, lnL; ukfer djus gsrq vuqjks/k i= Hkstk tk,A

eq[; fpfdRlk vf/kdkjh MkW ,l-ih vxzoky us ?kVrs fyaxkuqikr ij fpark O;Dr djrs gq, dgk fd fyaxkuqikr dks larqfyr djus ds fy, mfpr dne mBk;s tkus ij cy fd;k rkfd lsDl jsf”k;ks dks lgh fd;k tk ldsA

cSBd esa ek0 jkT;lHkk lkaln izfrfuf/k nhik “kkg] ek0 fo/kk;d izfrfuf/k vYiuk tnyh] es;j izfrfuf/k epay ckyk] dks’kkf/kdkjh lqJh iwtk usxh] lekt lsod ,u-ds nRrk vkfn mifLFkr FksA

&&&0&&&
nsgjknwu 27 twu 2015] nsgjknwu “kgj dks ikWfyFkhu tSls egknkuo ls eqDr djkus ds fy, ukxfjd lqj{kk laxBu ds rRok/kku esa ikWfyFkhu mUewyu tkx:drk vfHk;ku dks vij ftykf/kdkjh foRr ,oa jktLo izrki “kkg }kjk ?k.Vk?kj ls jSyh dks gjh >.Mh fn[kkdj jokuk fd;k x;kA

nsgjknwu “kgj dks LoPN lqUnj ,oa iznw’k.k ls eqDr djkus rFkk vke tu ekul dks ikWfyFkhu ds izfrcU/k gsrq tkx:d djkus ds mn~ns”; ls vk;ksftr jSyh ?k.Vk?kj gksrs gq, iYVu cktkj] eksrh cktkj] guqeku pkSd] /kkekokyk] iqjkuh lCthe.Mh ¼rglhy pkSd½ gksrs gq, ?k.Vk?kj ij jSyh dk lekIr gqbZA jSyh ds }kjk yksxksa dks ikWfyFkhu ls gksus okys fofHkUu uqd”kku ds ckjs esa Hkh ldaYi i= ,oa iEiysV Hkh nqdkunkjksa ,oa vke tuekul dks ckaVs x;sA

bl volj ij vij ftykf/kdkjh foRr ,oa jktLo izrki flag “kkg us dgk fd vkt jSyh ds ek/;e ls vke tuekul@O;kikfj;ksa dks tkx:d fd;k tk jgk gS] dy ls ikWfyFkhu ds mi;ksx djus ij tqekZuk yxk;k tk,xkA

bl volj ij uxj eftLVsªV yfyr ukjk;.k feJ] phQ okMZu flfoy fMQsal lrh”k vxzoky] mi fu;a=d lh-,l ckSafFk;ky] jkts”k “kekZ ;ksxs”k vxzoky] nhid vxzoky] jfoUnz dkyk] fouksn dkyk] izseyrk] lqfurk ukSfV;ky] jktho “kekZ] ,l pUnzk Lokeh lfgr flfoy fMQsUl ds okMZu@ Lo;a lsod }kjk ikfyFkhu mUewyu dk;Zdze tkx:drk jSyh esa izfrHkkx fd;k x;kA

&&&0&&&
¼ch-ih- f?kfYM;ky½

foKfIrla[;k&2015&16@147@50 lgk;d funs”kd@ ftyk

Qksu&135&2656508 mail- dio.ddn@gmail.com lwpuk vf/kdkjh nsgjknwuAeksckby u0¼9412950057½


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə