Fábiánsebestyén Község Települési Környezetvédelmi Programja
Yüklə 1.28 Mb.
səhifə16/16
tarix24.04.2016
ölçüsü1.28 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

VI. Környezetvédelmi Prioritások

A települések környezeti állapotának elemzése, valamint Csongrád megye Környezetvédelmi programja és a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján a kistérségben az alábbi prioritásokat lehet megfogalmazni.A környezeti levegő minőségének javítása

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

Közműellátás javítása

Felszíni vizek rendezése

Talaj védelme

Korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek a megteremtése

Településkép javítása

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Az energiagazdálkodás racionalizása

Természet- és tájvédelem

Zajvédelem
A prioritások alapján lettek meghatározva a térség településein azok az intézkedések, melyek végrehajtásával a megfogalmazott célok és célállapotok elérhetőek.

1. sz. mellékletHatályos jogszabályok jegyzéke

Általános környezetvédelmi jogszabályok


 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

 • 1995. évi törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

 • 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 • 311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférések rendjéről

 • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 • 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok maghatározásáról

 • 33/2005 (XII. 27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 • 29/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről


Hulladékgazdálkodási jogszabályok


 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

 • 115/2004. (VII. 9.) FVM rendelet az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosításáról

 • 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

 • 4/2001. (II. 23.) KÖM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

 • 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól.

 • 9/2001. (IV. 9.) KÖM rendelet az elemek és akkumulátorok. illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

 • 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről

 • 22/2001. (X. 10.) KÖM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről

 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 • 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről

 • 10/2002. (III. 26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról

 • 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

 • 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 • 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól

 • 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

 • 224/2004. (VII. 22.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 • 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályiról

 • 109/2005. (VI.23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

 • 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

 • 264/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

 • 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokon átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 • 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

 • 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésnek részletes szabályairól

 • 103/2003. (IX. 11.) FVM renelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

 • 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről

 • 110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről


Levegőtisztaság-védelemi jogszabályok


 • 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. Törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 • 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról

 • 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

 • 32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól

 • 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szbályairól

 • 7/2003. (V. 16.) KvVM rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

 • 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

 • 3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 • 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszenyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

 • 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeirőlTáj- és természetvédelemi jogszabályok


 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

 • 2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről

 • 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 • 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

 • 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

 • 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

 • 8/1998. (I.23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról

 • 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

 • 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelméről

 • 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól

 • 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

 • 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

 • 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről

 • 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról


Vízvédelemi, vízgazdálkodási jogszabályok


 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

 • 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól

 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelemének szabályiról

 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

 • 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműve szennyvízelvezető és – tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról

 • 30/2003. (III. 18.) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

 • 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről

 • 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 • 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési Megvalósítási Programról

 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 • 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályiról

 • 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

 • 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

 • 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

 • 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról

 • 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

 • 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról

 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

 • 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályiról

 • 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

 • 16/1982. (IV. 22.) Korm. rendelet az árvízi szükségtározókról

 • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

 • 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

 • 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályiról

 • 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

 • 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályiról

 • 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról

 • 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkészltre használt vagy ivóvízbázisnak vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

 • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

 • 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti íz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

 • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

 • 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól

 • 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

 • 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről

 • 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közétételéről

 • 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról

 • 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról

 • 2/1971. (V. 18.) OVH rendelkezés a hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról


Zaj- és rezgésvédelemi jogszabályok


 • 280/2004. (X 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

 • 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

 • 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

 • 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

 • 43/2002. (VII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről

 • 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

 • 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról
* 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

** 14/2001 (V.9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

* 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

** 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

* 11/2003. (II. 19.) OGY határozat A ,,Parlagfűmentes Magyarországért'' eseti bizottság felállításáról

1 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő

települések besorolásáról2 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi

védelméhez szükséges határértékekről3 219/2004. (VII.21.) Kormányrendeleta felszín alatti vizek védelméről

4 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint a vízellátást szolgálóvízilétesítmények védelméről

1 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

1 3/1997 (I.8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről

2 4/1999. (V.5.) KöM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről

3 18/1991. (XII.24.) KTM rendelet a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

4 Emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek, amelyeknek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentőségük van.5 Olyan, nem feltétlenül összefüggő élőhelysáv, amely lehetővé teszi, ill. megkönnyíti a migrációt, ill.

génáramlást populációk között. (Forrás: Környezet- és Természetvédelmi Lexikon)6 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

7 KvVM közlemény az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett

földrészletek jegyzékéről8 A Páneurópai Ökológiai Hálózat létrehozását is magában foglaló Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát 36 ország írta alá 1995-ben a környezetvédelmi miniszterek szófiai találkozóján.

9 Forrás: Natura 2000-Európai hálózat, Öko Rt. Budapest, 2002.

* E/nap: egységjármű/nap - személygépkocsi egységben kifejezett forgalom.

10 Forrás: Kiss László: A Vasúti közlekedés szerepének változása Orosháza térségében az 1990-es években, különös tekintettel az ingázásra, 2004

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə