Елхан хязяр азадлыьын тющфяси
Yüklə 0.66 Mb.
səhifə1/4
tarix22.02.2016
ölçüsü0.66 Mb.
  1   2   3   4


ЕЛХАН ХЯЗЯР

АЗАДЛЫЬЫН ТЮЩФЯСИ
(шеирляр, поема вя хатиря)

Р


едактор: Щясян Валещ
Елхан Хязяр. «Азадлыьын тющфяси» Бакы, «Нярэиз».

2012, – 128 сящ.
Йарадыъылыьында милли бирлийи, азадлыг, мцстягиллик вя юлкянин ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризяни, мяняви зянэинлийи, ямяксевярлийи, тябият вя инсан мцнаси­бят­ля­рини тяряннцм едян Елхан Хязяр бу дяфя дя юз ядя­би мювгейиня садиг галараг щямин мювзуларда йазды­ьы ясярляри охуъуларына тягдим едир.

Иътимаи-сийаси щадисялярля ялагяли шякилдя гялямя алынмыш бу йазылар мцхтялиф илляри ящатя ется дя, китаб щалында илк дяфя няшр олунур.

Инанырыг ки, топлу иля таныш оланлар Елхан Хязяр йа­радыъылыьы щаггында даща эениш мялумат ялдя едя­ъякляр.
Х

681-2012
© «Нярэиз», 2012
TORPAQ O MİLLƏTƏ

VƏTƏN OLUR Kİ...

АЗАДЛЫЬЫН ТЮЩФЯСИ
Щамы бахыр сабаща гялби цмидля долу,

Эюрцр ки, зирвяляря эедир истиглал йолу.

Бол сярвятдир, немятдир бу йолун саьы-солу;

Онун йолчулары да говушаъаг бащара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!
Йохдур инди юлкядя йерсиз гаршыдурмалар,

Мейданда вахт итирмир даща быьыбурмалар.

Ишдя дя олмайаъаг дайанмалар, дурмалар.

Саьалыр црякляря бир вахт вурулан йара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!
Щаггы эязян адамлар башга йол сечя билмяз,

Цнваны билинмяйян ъыьырдан кечя билмяз,

Тарлада тяр тюкмяйян зямини бичя билмяз.

Даща халга бяллидир бюйцк-кичик, аь-гара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!
Юз щимнимиз, эербимиз, дювлят байраьымыз вар,

Эюзял тябиятимиз, зянэин торпаьымыз вар,

Биз одлар дийарыйыг, сюнмяз оъаьымыз вар!

Ня гядяр бу йолдайыг, щеч вахт дцшмярик дара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!
Бу аз вахтда эюрмцшцк юлкямиздя чох иши,

Эцнбяэцн мятинляшир халгымызын йериши.

Дцнйа етираф едир биздяки йцксялиши;

Тикинти мейданыдыр инди бойлансан щара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!

Инъи кими бязяйир йурдум Йер кцрясини,

Бцтцн бяшяр ешидир миллятимин сясини.

Дюйцшлярдя кясяряк дцшмянин няфясини!

Бир эцн зяфяр чаларыг сядляри йара-йара,

Азадлыг, мцстягиллик эцъ верир инсанлара!


26.05.2010
АТА ДЯЙАНЯТИ
Азярбайъанын Милли Гящряманы Мцбариз

Ибращимовун атасы Аьакярим кишинин дюзцм

вя дяйанятиндян тясирляняряк
Щяйатын бу аьрылы, бу язаблы эцнцндя

Мятанятля дайанды дярд-кядярин юнцндя.

Инилти дуйулмады сядасында, цнцндя,

Тюкмяди эюз йашыны Мцбаризин атасы!


Дяйся дя цряйиня айрылыьын зярбяси,

Вцгарла гаршылады евя эялян щяр кяси,

Щамыйа дайаг олду сакит, тямкинли сяси,

Дик тутанда башыны Мцбаризин атасы!


Ъясарятля вурушду эялян йаманла, шярля,

Милляти фяхр ейляди бу мятин, иэид ярля.

Гящряман атасына йарашан бир щцнярля

Гаршылады йасыны Мцбаризин атасы!


«Щяр бир киши вятянчцн, елчцн доьулуб», – дейя,

Гоймады доьмалары матям либасы эейя.

Яэяр ещтийаъ олса, дюняр бир дюйцшчцйя,

Унудар юз йашыны Мцбаризин атасы!


24.07.2010
ТОРПАГ О МИЛЛЯТЯ ВЯТЯН ОЛУР КИ…
«Нийя дцшмян ишьалы алтында галмыш тор­паг­ларымыз од тутуб йанмыр, бу мцсибятя дюзцр?» – дейян мяъбури кючкцн гардашыма
Торпаг нийя йансын, онда ня эцнащ?!

О дейил, сян ону гойуб эялмисян!

Эялдийин йоллара дюнцб йахшы бах;

Йанмаг горхусуну дуйуб эялмисян!


Щясрятли адамын кядяри битмяз,

Мяъбурдур алышыб шамтяк ярийя.

Атылан атанын йанына эетмяз,

Эедянин боръудур дюнсцн эерийя.


Йерин йери йохдур щараса эедя,

Эется, бцтцн дцнйа лахламалыдыр.

Торпаг истяся дя, истямяся дя

Цстцндя дураны сахламалыдыр.


Танры юлкяляря бюлмяйиб Йери,

Бцтюв бяхш еляйиб инсан оьлуна.

Сонрадан чякмишик бу сярщядляри

Бцкмцшцк дцнйаны нахышлы дона.


Гайдадыр, ъащана эялянляр эедир,

Танры вердийини ала да биляр.

Торпаг дцнян мяним, бу эцн сяниндир –

Сабащ башгасынын ола да биляр.


Кимин ки, коршайыб гылынъы, оху,

Юзц юз одуна дцшцб йаныбдыр.

Мяня инанмырсан, «Тарихи» оху,

Эюр ким ня итириб, ня газаныбдыр.
Йаныглы-йаныглы сян чалыб нейи,

Йерсиз фикирлярля башыны гатма!

Сянин ялиндядир йурдун талейи –

Ишини юзэянин цстцня атма!


Бир шей газанмазсан батмагла гямя,

Юзцня дайаг ет нифряти, кини.

«О йерляр бизимчцн дарыхыр», – демя;

Чохлары олубдур онун сакини!


Силаща сарылыб айаьа дур ки,

Гисмятин, талейин цзцня эцлсцн.

Торпаг о миллятя Вятян олур ки,

Ону од-аловдан горуйа билсин!


27.04.2008

MİLLİ HƏRBİ HİSSƏMİZ
Müstəqilliyimizin bərpası ərəfəsində – 09.10.1991-ci il­də ilk milli hərbi hissə kimi yaranan və erməni cəl­lad­ları ilə döyüşə atılan 701 saylı hərbi hissənin döyüş­çü­lərinə
Elin dar günündə girdi meydana,

Girdi ki, son qoya ölümə, qana.

Səfərbər eyləyib mərd oğulları,

Bakıdan üz tutdu cəbhəyə sarı.

Cürətlə atılıb ağır döyüşə,

Namərd yağılarla gəldi döş-döşə.

Millət, xalq yolunda alışdı, yandı,

Yüz zərbə alsa da məğrur dayandı.

Şəhid versə belə igid ərləri,

Aldı yad əllərdən doğma yerləri.

Saldı yaddaşlara pozulmayan iz,

701 saylı hərbi hissəmiz!


Şüarı “Azadlıq, Vətən, El!” – oldu,

İlk əmri “Yurd qədrin özün bil!” – oldu.

“Ölkəni övladı qoruyar ancaq,

Bu, Odlar yurdudur, gələn yanacaq”.

Xalqa arxalandı, ondan güc aldı,

Döyüşə-döyüşə qalxdı, ucaldı.

Azad edən zaman neçə obanı,

Torpağı suvardı düşmənin qanı.

Yağı öz qınına sıxıldı, qaldı,

Çoxu döyüş vaxtı yıxıldı, qaldı.

Dedi sona çatsın ağrı, qüssəmiz,

701 saylı hərbi hissəmiz!

Ölkədə sabitlik pozulan zaman,

Onun da üstünü aldı çən-duman.

Döyüş meydanında köməksiz qaldı,

Üz tutub millətə o haray saldı:

“Yersiz çəkişmələr verməsə ara,

Bu Vətən alacaq sağalmaz yara.

Puç olub gedəcək uğurlarımız,

Yenə tapdanacaq namus-arımız.

İndi düşünməsin kimsə özünü,

Vətən bizə dikib axı gözünü”.

Oldu əməlində, işində təmiz,

701 saylı hərbi hissəmiz!


Gözləyə-gözləyə o, məni, səni,

Yardı öz gücünə mühasirəni.

Düşmən arzusuna çata bilmədi,

Yenə bu hissəyə bata bilmədi.

Göstərdi yağıya xalqın gücünü,

Yayıldı aləmə sədası, ünü.

Çata bilməsə də böyük zəfərə,

Çalışdı bu yolda çox işlər görə.

Kimsə düşünməsin alışdı, söndü,

Örnək, nümunəyə, məktəbə döndü.

Bizim vüqarımız, qürur hissimiz,

701 saylı hərbi hissəmiz!


09.10.2011
UNUDULMAZ GÖRÜŞ
Görkəmli sənətkarımız Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüşdən sonrakı təəssürat
Bəxtim öz nurunu yoluma saldı,

Bir şair evində mən qonaq oldum.

Qəlbim bu görüşdən qüvvət, güc aldı,

Elə bil böyüyüb, mən yaşa doldum.


Görəndə heyrətlə baxıram ona,

Səmimi görüşüb, “Sıxılma!” – dedi.

Məni dəvət edib iş otağına,

Əvvəlcə çaya da qonaq elədi.


Elə bil gəlmişdim kitabxanaya,

Hər yanda, hər yerdə kitab var idi.

Bu kiçik otağın sahibi sanki,

Şair yox, çoxsaylı kitablar idi.


Əvvəlcə şairə salaraq nəzər,

Çevrilib maraqla baxdım hər yerə.

Demək, oxuduğum nə qədər əsər,

Burada yazılıb ağ vərəqlərə.


Verdiyim qovluğu tutub əlində,

Baxdı vərəqlərə o dönə-dönə.

Adım səslənəndə onun dilində

Sandım ki, dünyanı verirlər mənə.


“Şeir söz izidir, söz naxışıdır,

Rəng kimi sözü də seçəsən gərək.

Bax, burda dediyin fikir yaxşıdır –

Sonrakı misradan keçəsən gərək.


Çox uzun yazmağa sən salma meyl,

Qısa yaz, boş yerə yorma özünü.

Burda “xiffət” sözü yerində deyil,

İşlədə bilərsən “nisgil” sözünü.

Uzaq ol, bu köhnə qafiyələrdən,

Yenisini axtar, təzəsini yaz.

Şeirin formasını dəyişdir hərdən,

Oxucu gözləri dincəlsin bir az.

Oxu Füzulini, oxu Səmədi,

Bəhrələn Müşfiqdən, Əli Kərimdən.

Onda görəcəksən şeiriyyət nədir –

Şair dəyirmandır, sözlər isə dən.

Hər sözün öz yeri, öz məqamı var,

Yoxsa, istədiyin alınmayacaq.

Burada “cahan” yox, “aləm” yazılar,

Bu yerin sahibi o sözdür ancaq!

Bax, bu bənd əladır – yazarlar belə!

Bölmə şeirləri doğma-ögeyə.

Şairlik xidmətdir obaya, elə,

Yaz, yarat, Vətənə gərəyəm deyə”.


Sonra vərəqləri qarşıma düzdü,

Göz qoydum “qızarmış” sətirlərə mən.

İlıq baxışlarla o məni süzdü:

“İncimə tənqidi fikirlərimdən!”

“Nə üçün düz sözdən inciməliyəm,

Məni şad etdiniz bu söhbətlə siz.

Nöqsan tapırsınız yazımda, nə qəm,

Bunu edirsiniz xoş niyyətlə siz.

İnsan öz səhvini görməyir bəzən” –

Deyə çıxarıram mən də səsimi.

“Unut ki, bunları özün yazmısan,

Oxu, hər birini oxucu kimi!

Onda qiymət vermək olacaq asan,

Çoxunu kənara tullayacaqsan.

Oxucu qəlbinə yola salmadan,

Sobaya, ocağa yollayacaqsan!

Mən belə edirəm bu yaşımda da,

Şairlik edənin qəlbi qübardı.

O qədər yazımı atmışam oda,

Qalsaydı, bəlkə də dağ yaranardı.

İndi ki, çıxırsan bu çətin yola,

Dincliyi büsbütün atasan gərək.

Mən sənə deyirəm uğurlar ola! –

Uğura sən özün çatasan gərək.

Yoluna çıxmasın qəfil çən, duman,

Çıxsa, kömək istə, nə qədər sağam.

Bil ki, qəzetlərdə hər vaxt, hər zaman,

Mən sənin imzanı axtaracağam!”


Bitdi, sona çatdı bu söhbətimiz,

Mən ondan ayrıldım, çətin olsa da.

Düşdü bu görüşdən yaddaşıma iz,

Ehtiyac qalmadı salasan yada.


Başqa bir həvəslə çırpındı ürək,

Dəyirmantək üyütdü kədəri, qəmi.

Bunu anladım ki, qələm götürmək,

Asan olmayacaq əvvəlki kimi!


12.11.1976

BÖYÜK SƏNƏT QƏLƏBƏSİ
Azərbaycan təmsilçiləri Eldar Qasımov və Nigar Cama­-

lın “Eurovision - 2011” mahnı müsabiqəsində qələbə

qazanmasından təsirlənərək
Bəşər şahid oldu bizdəki təbə,

Qiymətə minərək dürr, inci olduq.

Qələbə gəzirdik – bu da qələbə!

Öncül Avropada birinci olduq.


İstək-arzuları hiss edib, duyduq,

Qaldıq yaddaşlarda bir yeni izlə.

Bütün baxanları heyrətdə qoyduq,

Gülər üzümüzlə, xoş səsimizlə.


Görəndə ikili yanaşmaları,

Sanırdıq çətindir bu səddi keçmək.

Elə ki, yüksəlib qalxdıq yuxarı,

Gördük ki, hər şeyə qadirdir əmək.


Bülbül qəfəsdə də gələcək dilə,

Heç nə boğa bilməz eşqi, ilhamı.

Yalan nərə çəkib, hay salsa belə,

Haqqı eşitməyə məcburdur hamı!


Avropa bu xalqın halına yandı,

Görəndə ondakı ağlı, kamalı.

Özünün əzizi, doğması sandı,

Eldar Qasımovla, Nigar Camalı.


Odlar diyarının təmsilçiləri,

Soyuq ürəklərdə tonqal qaladı.

İndi rəqiblər də çəkilər geri,

Harda ki, səslənir yurdumun adı.
Sənət yarışında qarşılaşıb biz,

Gördük düşmənimiz necə gündədir.

Günbəgün çoxalır zəfərlərimiz,

Böyük qələbələr hələ öndədir.


15.05.2011

DÜNYA NƏ ETSİN...
Həsən Valeh, sən Allah

inadından gəl əl çək,

Ağıllı adam deməz,

bu dünya düzələcək.
Həsən Valeh
Suçsuz olduğunu biz bilə-bilə

Dünyanı günahkar sayırıq elə.

«Düzəl!» – Tələbləri yük olur dilə

Dünya özü düzdür, biz düzəlmirik.


Bircə yol düşübmü düz ələ dünya,

Vaxt tapıb saflaşa, düzələ dünya?!

Görəndə bürünüb xəzələ dünya

O saat çevrib üz – düzəlmirik!


Dadıb sərvətini rahat ömr edən

Dünyada şikayət eləsin nədən?

Yeməkdən, içməkdən böyüyür bədən

Di gəl ki, doymayır göz – düzəlmirik.
Həmişə meyl edib şadlığa, kefə

Sanırıq ömrümüz dəyir hədəfə.

Düz yolu göstərir Tanrı min dəfə,

Düz yola biz salıb iz – düzəlmirik!


Şair, haqsızlıqlar tükənmir deyə,

Haqq üçün inadın tükənir niyə?

Görünür, insana təsir etməyə

Hələ tapılmayıb söz – düzəlmirik.


06.11.1999
ВЯТЯНПЯРВЯР НЕФТЧИ
Ордубад районундан мящз нефтчи олмаг арзусу

иля Бакыйа эялян вя бу сащядя сямяряли фяалиййят

эюстярян Гцдрят Мяммядова
Одлар дийарыдыр бизим йурдумуз,

Даим йанмалыдыр од-оъаг, дедин.

Нефтчи пешясиня салдын мейлини,

Од олмаз, олмаса йанаъаг, дедин.


Чалышдын цстцня яляняндя гар,

Чалышдын йандырыб-йаханда бащар,

Юз «гара гызыл»ы олмайан дийар

Щясрятдян алышыб йанаъаг, дедин.

Илащи боллуъа пай вериб бизя,

Дцзяк буруглары дянизя, дцзя.

Биз йийя дурмасаг сярвятимизя,

Йадлар юзцнцнкц санаъаг, дедин.


Ермяни елимдя тюкяндя ганы,

Сорушдуг нефтини апаран щаны?!

Бир эцн итиряндя Азярбайъаны,

«Достлар» юз сящвини ганаъаг, дедин.


Щеч вахт итирмядин язми, вцгары,

Шяряфля башыны тутдун йухары.

Вятянин гейрятли вятяндашлары,

Щяр ан нефтчиляри анаъаг, дедин.


01.01.1989
BİZ KƏND ADAMIYIQ
Ordubad rayonunda yaşayan istedadlı yazıçı, dostum Rafiq Babayevə
Bakıda bir kiçik evim var deyə,

Dünyanın xoşbəxti sayırsan məni.

Niyə başlamısan kənddən gileyə?

Nə üçün nigaran qoyursan məni?


Deyirsən orda var muzey, teatr,

Neçə redaksiya, arxiv, nəşriyyat.

İnsan istəyinə daha tez çatır,

Çünki gecə-gündüz qaynayır həyat.

Deyirsən orda var tramvay, qatar,

İstəsən metrodan yararlanarsan.

Hər yana getməyə zamanın çatar,

Bir gündə yüz yeri sən dolanarsan.


Deyirsən insanın oyanar təbi –

Şəhərdə burdakı qayğılar yoxdur.

Oxumaq istəsən – neçə məktəbi,

İşləmək istəsən iş yeri çoxdur.


Deyirsən şəhərdə hamı kef edir –

Yaşamaq, yaratmaq, dolanmaq asan.

Həyatın, taleyin öz əlindədir,

Necə istəyirsən elə qurarsan.


Tək sən yox, çoxları gələrək dilə,

Tənqidə tuş edir kənd həyatını.

Bircə yol şəhəri görməyən belə,

Yönəltmək istəyir ora atını.


Bəzi sözlərində vardır həqiqət,

Bu açıq, səmimi söhbətə şadam.

Şəhərdə rahatlıq tapmayır, fəqət,

Dağların qoynunda böyüyən adam.


Burada sevinib, gülməyir hamı,

Çoxu heç özünü saxlaya bilmir.

Kənddə coşub-daşan şair ilhamı,

Çox zaman şəhərdə çağlaya bilmir.


Kənardan baxanlar elə bilir ki,

Səsimiz, sədamız ucadan gəlir.

Burda o adama yer verilir ki,

Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.


O dağ əzəməti, kəndli isməti,

Bir an tərk etməyir ürəyimizi.

Durub gözləyirik bəxti, qisməti –

Vurub sıxışdırır zirəklər bizi.


Doğma kəndimizin havası təmiz,

Burda təmizi də çirkin edən var.

Əyri dağ yolunu düz gedirik biz,

Şəhərdə düz yolu əyri gedən var.


Kənddə yaz elə yaz, qış elə qışdır,

Burda yer tapmayır düşməyə qar da.

Kənddə bir-birinə hamı tanışdır;

Hamını tanımaq olarmı burda?


Kənddə qız-gəlinə baxmaz yad gözü,

Burda baxışlara hədəf edərlər.

Kənddə yıxılanı qaldırar yüzü,

Şəhərdə yanından ötüb gedərlər.


Orda hamı gələr şadlığa, yasa,

Burdakı məclislər qapalı, xəlvət.

Şəhərdə bircə gün pulun olmasa,

Bir içim suya da qalarsan həsrət.


Bizi öz qoynuna çağırır dağlar,

Doğma yurd, yuvanın əvəzi yoxdur.

Şəhərə can atam adamlar ki var,

Torpaqda çalışmaq həvəsi yoxdur.


O kəndə, o yurda, o elə gülüb,

Nə acı söz işlət, nə acı kəlmə.

Sən mənim ömrümü səadət bilib,

Doğma kəndi qoyub şəhərə gəlmə.


Hər səhər günəşin rənginə boyan,

Tablaş çətinliyə, olsa da ağır.

Qartaltək ən yüksək zirvədə dayan,

Hərdən bizləri də yanına çağır!


15.05.1981

МЯН СЯНЯ БОРЪЛУ ГАЛДЫМ
26 феврал 2010-ъу илдя вяфат етмиш истедадлы алим,

эюзял мцяллим, гайьыкеш инсан Бяхтийар Мям­-

мяд­задянин язиз хатирясиня
Юлцм хябярини мян чох эеъ алдым, гардашым,

Ня дяфниня йетишдим, ня дя йас мяълисиня.

Йеня дя сящщятимля мяним гарышды башым,

Сонунъу боръуму да веря билмядим сяня.


Даим щцъум чякся дя цстцня гям гошуну,

Сянин ъанын зярбяляр алса да нечя йердян,

Аьрылара таблашыб дик тутурдун башыны,

Дярдя атяш ачырдын юз цмид сянэяриндян.


Цряйин танымырды ня пахыллыг, ня дя кин,

Бир чинар аьаъыйдын язямятли, яйилмяз!

О гядяр эцълц иди инамын, щяйат ешгин,

Дейирдик Язрайыл да йанындан кечя билмяз.


Бизя инам верирди цмид долу сюзлярин,

Варлыьында од-алов, нур, ишыг дашыйырдын.

Аддымбашы щагсызлыг эюрся беля эюзлярин,

Щагг цчцн вурушурдун, щагг цчцн йашайырдын.


Зарафатла дейирдин: «Щеч ня истямирик биз,

Эял щярдянбир юзцня од эютцр одумуздан.

О гядяр азалаъаг бизим эюрцшляримиз,

Бир эцн эюркямин беля чıхаъаг йадымыздан!»


Щяйатда дайаг олдун нечя-нечя адама,

Ъаванлар илляр бойу сяндян билик алдылар.

Эедяндя бир кимсяйя борълу галмадын, амма

Мяним кими чохлары сяня борълу галдылар…


15.04.2010
ЯСЭЯРЛЯР АНД ИЧЯНДЯ
Бу тянтяня, бу эюркям,

Йады йандырыб-йахыр.

Доьмаларын ъанында

Ган чаьлайыб эур ахыр.

Мяьрур гарталлар беля

Эюйдян щясядля бахыр.

Бир ан айаг сахлайыр

Йахынлыгдан кечян дя,

Ясэярляр анд ичяндя!
Оьлуну беля эюрцб

Аталар вцгарланыр.

Севинъдян аналарын

Эюз йашы бухарланыр.

Баъылар цряйиндя

Юзцнц ясэяр саныр.

Бахыб хяъалят чякир

Ращатлыьы сечян дя;

Ясэярляр анд ичяндя!
Ясэяр олмуш гоъалар

Баш вурур кечмишляря.

Онлар тязядян дюнцр

Горхмаз иэидя, яря.

Хейир гяним кясилир

Йамана, пися, шяря.

Йеня бир дюйцшчцйя

Дюнцрям еля мян дя,

Ясэярляр анд ичяндя!
Нечя оьул адына,

Ясэяр сюзц ъаланыр.

Азярбайъан байраьы

Шяряфля дальаланыр!

Ясэяртяк юлянин дя

Рущу ращат доланыр,

Сырамыза гайыдыр

Шящид олуб кючян дя,

Ясэярляр анд ичяндя!
15.05.2010
HƏRBİ AND İÇƏN OĞLAN
Sən uşaqlıq ömrünü,

Bu gündən bitirirsən.

Xalq önündə söz verib,

Öhdəlik götürürsən.

Doğmaları ən böyük

Arzuya yetirirsən,

Hərbi and içən oğlan!

Düzdür rahatlığını

Bu and əlindən alır.

Nizamsız həyatını

Fəqət qaydaya salır.

Yurda xidmət işində

İmkanların çoxalır,

Hərbi and içən oğlan!


Hərbi xidmət dünyada

Hər sənətdən çətindir,

O kəs buna dözür ki,

Qeyrətlidir, mətindir.

Sağlamlar əsgər olur –

Bu sənin qismətindir,

Hərbi and içən oğlan!
Fikir ver, diqqət elə,

Əməlinə, işinə.

Baxanlar əhsən desin,

Vüqarlı yerişinə.

Bu gün izin verilir,

Silahla görüşünə,

Hərbi and içən oğlan!
Öz əsgər dostlarından

Estafeti alırsan.

Vətəninin, xalqının,

Qayğısına qalırsan.

Artıq bir evin deyil,

Elin oğlu olursan,

Hərbi and içən oğlan!
14.05.2011
ЯЛЛИ ЙАШДА ДЦШЦНДЦКЛЯРИМ
Ютдц ялли бащар, ютдц ялли гыш,

Эащ дцшдцм сойуьа, эащ дцшдцм ода.

Ня гядяр арзуйа эялиб чатмамыш

Йашын ялли или галды архада.


Тябрик еляся дя достлар, танышлар,

Эюрцрям ишлярин чоху кясирдир.

Инанмаг олмур ки, ялли йашым вар,

Ялли il аз дейил, йарым ясирдир!


Эцнляр ютцб кечиб он сяккиз мини –

Саатлары саймаг дейилдир асан.

Танры чатдырыбса бу йаша сяни,

Боръундур дцнйада бир из гойасан.


Мцшфиг отуз илин гонаьы олду,

Эязир шерляри аьызда, дилдя.

Ъяфяр чичяк кими ачылды, солду,

Эюр няляр йаратды отуз беш илдя.


Гырх дюрд ил йашайан Аббас Сящщяти

Щяр «Вятян» дейяндя салырыг йада.

Щюрмятля баш яйир халгы, милляти,

Гырх беш ил йашамыш Ящмяд Ъавада.


Сабир чата билди гырх доггуз йаша,

Анъаг щяр сюзцнцн олду кясяри.

Вурьун хястяликля эириб саваша,

Ялли илдя йазды нечя ясяри.

Йерим олмаса да юн сыраларда,

Чалышдым йашайам мяьрур, яр кими,

Азадлыг уьрунда чарпышмаларда

Тутдум юз йерими бир ясэяр кими.


Гачмадым, мян эетдим дцшмяня сары,

Торпаьы гыздырды гялбимин оду.

Мейданда кечирдим 20 Йанвары,

Мяни эцллялярдян Танры горуду.


Эюрдцм доьма йурдун щяр эушясини

Мян севдим вятяни дяряли, даьлы.

Бу ялли илимин чох щиссясини,

Хидмятдя кечирдим ялисилащлы.


Галхана, сипяря дюндц бу синя,

Ону медалларла бязямядик биз.

Силащдан йапышдыг гялям йериня,

Мцстягил юлкядир шащ ясяримиз.


28.08.2005

СЕВИНЪ СЯБЯБКАРЫ
Ел шаири Софу Билалын 70 иллийиня
Елə йашамысан бу йетмиш или,

Юмрцня пай дцшян илляр шад олур.

Дилиндян аъы сюз чыхмайыб дейя,

Адын чякиляндя дилляр шад олур.


Ишэцзар адама гыш да бащардыр,

Ямяйя, зящмятя щюрмятин вардыр.

Ялин чалышмагдан габар-габардыр,

Сянинля эюрцшян ялляр шад олур.


Йазыб-йаратдыьын щяр йени ясяр,

Сянят дцнйамызы чичяктяк бязяр.

Эцл ону гопаран кяслярдян кцсяр –

Сянин ялляриндя эцлляр шад олур.


Щямишя йер якиб, аьаъ битирян

Олубдур бу йашда торпаг итирян!

Сяня о йерлярдян мцждя эятирян

Кцлякляр севинир, йелляр шад олур.


Демя, чохдан дцшцб сачларыма дян,

Онлары аь чичяк, нур сайырам мян.

Юзэя севинъиня севиндийиндян

Сянин шад эцнцндя елляр шад олур.

27.11.2010
ДЦНЙАНЫ БЯЗЯЙЯНЛЯР
Нявялярим Азярин вя Азяря
«Нявя» сюзц дейяндян

Аьзымыза дад эялиб.

Нечя адын юнцня,

Йени кялмя, ад эялиб.

Бири анайа дюнцб,

Бири олубдур ата.

Ями дя башга эюзля

Даща бахыр щяйата.

Бибийя дюнян гыз да

Санки бюйцйцб бир аз.

Дайы олан оьланын

Юнцндя дурмаг олмаз.

Няняйя дюнмцш гадын

Юзцнц хошбяхт саныр.

Ушагларын башына

Эцняш кими доланыр.

Бири «ями» дейяндя

Санырдым гоъалырам.

Баба оландан бяри

Йашым йадымдан чыхыб, –

Чинартяк уъалырам.

Арзум будур щяр адам

Ешитсин нявя сяси.

Онларын щай-кцйцндян

Бир кимся динъялмясин.

Бинаны ев ейляйян

Сясдир, оддур, ишыгдыр.

Ушаг бир евя дейил,

Дцнйайа йарашыгдыр!

09.08.2010


ЯЛЛИ БЕШ ЙАШЫМ
Мяним дя бяхтимя беш гоша дцшдц,

Алты гошаны да атаъаьаммы?

Бу дашлы, гайалы юмцр даьынын

Уъа зирвясиня чатаъаьаммы?


Он бир, ийирми ики, отуз цч, гырх дюрд…

Щяйатда эюрмцшдцм бу гошалары,

Шцкцр ки, йетишдим ялли бешя дя,

Шцкцр ки, галхырам щяля йухары!


Чоху беш гошаны ата билмяйиб,

Юмрцня, эцнцня чякилибди сядд.

Йашын бу чаьына йетишмишямся,

Демяк, Улу Танры билиб мяслящят.


Севмирям сыфырла битян рягями,

Йубилей деся дя чохлары буна.

Эюзяллик йарадыр ейни рягямляр,

Вурьунам рягямин гошалыьына.


Гоша рягямлярин арасы он бир…

«Бир»лярдян йараныб, о да гошадыр.

Дцнйада щеч кяся артыг сирр дейил;

Бяшяри гошалыг, ъцтлцк йашадыр.


Эюрясян эюрдцммц эярякли ишляр,

Ня алды, ня верди бу ялли беш йаш?!

Йашымын юлчцсц олан бу «беш»ляр,

Юмрцмя гиймят тяк йазылайды каш!


28.08.2010
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə