Ekonomi dersi Çalişma sorulari
Yüklə 75.87 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü75.87 Kb.
EKONOMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1.Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasını inceleyen sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyoloji b) Ekonomi c) Psikoloji d) Ekonometri

2.İnsanları, sınırsız ihtiyaçlar karşısında sınırlı kaynak ve alanlardan en etkin biçimde yararlandırmaya çalışan bilim dalına ne denir?a) Ekonomi b) Muhasebe c) Hukuk d) İşletme

3. Sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi gelirini artırmak amacıyla az olan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ne denir?

a) Muhasebe b) Ekonomi c) Hukuk d) İşletme

4. Maddi refah koşullarına erişmek ve insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

a) İkame b) Mali politika c) Ekonomi d) Sistem

5. Sınırsız olan ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin dengeli biçimde dağıtılmasını sağlamak için çaba veren bilim dalına ne ad verilir?

a) Sosyoloji b) İşletme c) Ekonomi d) Jeoloji

6.Ekonomi bilimi toplumun hangi kesimlerini ilgilendirir.

a) Devlet b) Özel sektör c) Tüketici d) Hepsi

7.Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar sistemine göre en üst ihtiyaçtır?

a)Fizyolojik ihtiyaçlar b)Güvenlik ihtiyaçlar c)Aidiyet ihtiyaçlar d)Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

8.Ekonomide ihtiyaçlarımızı gideren mal ve hizmetlerin sürekli bulunabilmesi ve onlardan yeterli faydayı elde etmemizin temeli neye dayanmaktadır?

a) Tüketim b) Üretim c) Sermaye d) Emek

9.Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanlarından değildir?a) Devlet b) Emek c) Sermaye d) Toprak (Hammadde)

10. Aşağıdakilerden hangisinin tasarruf yapması beklenmez?a) Devlet b) Özel şirketler c) Aile d) Bireyler

11.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

a) Emek b) Sermaye c) Hammadde d) Zaman

12.Üretim elemanlarını bir araya getiren, mal ve hizmet üretme amacıyla her türlü kar ve zararı üstlenerek teşebbüsü kuran, işlemesini sağlayan kimseye ne denir?

a)Yönetici b)Müteşebbis c)Patron d)Ustabaşı

13. Zarar riskini göze alarak, üretim faktörlerini bir araya getirip mal ve hizmet üreten kişiye ne denir?

a) İşletmeci b) Girişimci c)Yönetici d)İdareci

14. Ekonomik ortamda talebi sezebilen ve bunu karşılamak için üretim araçlarını derleyip harekete geçirme cesaret ve başarısını gösteren kişiye ne denir?

a) İşletmeci b) Girişimci c) Yönetici d)İdareci

15. Risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişiye ne ad verilir?a) Müteşebbis b) Teşebbüs c) Tüzel kurum d) Kamu görevlisi

16. Menkul kıymetler borsasında bir hisse senedi üzerinden bir kişi veya kurumun aşırıcı derecede alım veya satım işlemi yaparak piyasada dalgalanma oluşturmasına ne ad verilir?

a) Devalüasyon b) Spekülasyon c) Riziko oluşturma d) İflas

17.İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kuruluşa ne ad verilir?

a)İşletme b)Teşebbüs c)Firma d)Dükkân

18.Özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları teşebbüse ne denir?

a)Özel Teşebbüsler b)Kamu Teşebbüsleri c)Karma Teşebbüsler d)Kooperatifler

19.Aşağıdaki üretim elemanlarından ve getirilerinden hangisi doğrudur?

a) Doğa-Ücret b) Emek-Rant c) Girişimci-Faiz d) Sermaye-Faiz

20.Bir malın bedelini ödeyerek, onu satın alabilecek durumda olanların açıkladıkları arzularına ne denir?

a)Tüketim b)Arz c)Talep d)Üretim

21.Tüketicilerin belli bir zaman diliminde çeşitli fiyatlar üzerinden satın almaya hazır olmaları

durumuna ne ad verilir?

a) Arz b) Talep c) Ekonomiklik d) Piyasa

22. Bir malı piyasaya sürmeden önce öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Talep b) İşçi istekleri c) Milli gelir d) Rakip firma olup olmadığı

23. Bir mal veya hizmetin bir fiyat karşılığında sunulmasına ne denir?a) Arz b) Talep c) Kıtlık d) Bolluk

24. Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne

ad verilir?

a) Arz b) Talep c) Denge d) Üretim
25. Belli bir ödeme gücünün belli bir dönem için, belli bir faiz karşılığında, birey veya kurumlara, ödünç verme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Para b)Banka c)Kredi d)Borç

26.Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruşlara ne denir?

a)Bankercilik b)Kredi kurum c)Kooperatif işletme d) Banka

27.Bir malın ekonomik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mal b) Arz c) Talep d) Kıymet

28. Malların ihtiyaçları giderme özelliğine ne denir?

a) İhtiyaç b) Kıymet c) Servet d) Fayda

29. Bir malın önemini gösteren değere ne denir?

a) Fayda b) Servet c) Kıymet d) İhtiyaç

30.Bir malın maliyetine, karın eklenmesi ile oluşan değer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satış Fiyatı b)Kredi c)Servet d)Emek

31. Hangisi malın talebine etki eden en önemli faktördür?

a) Malın maliyet durumu b) Üretim teknolojisi c) Malın fiyatı d) Piyasa özelliği

32.Malların piyasada geçerli olan fiyatla alıcı bulamaması sonucu fiyat düşmesi, para değerinin artması aşağıdakilerden hangisidir?

a)Enflasyon b)Devalüasyon c)Deflâsyon d)Emisyon

33. Aşağıdakilerden hangisi bir canlılığını kaybetmiş ve sönük duruma girmiş piyasa durumunu ifade

etmek için kullanılır?

a) Enflasyon b) Devalüasyon c) Deflasyon d) Değer azalması

34. Yabancı ülke paralarının Türk parası üzerinden değerlendirilmesine ne denir?

a) Çapraz kur b) Change c) Kambiyo d) Döviz kuru

35. Milli paranın diğer ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesine ne denir?

a) Deflasyon b) Devalüasyon c) Enflasyon d) Hiçbiri

36. “Paranın satın alma gücünün sürekli düşmesi ve fiyatların yükselmesi” aşağıdakilerden hangisidir.

a) Enflasyon b) Devalüasyon c) Deflâsyon d) Emisyon

37.Sistem içerisinde malların fiyatlarında oluşan artışların sonucunda ortaya çıkan olgu nedir?

a) Deflasyon b) Devalüasyon c) Enflasyon d) Süspansiyon

38. Sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin hükümetçe alınan bir kararla, ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesi olayına ne denir?a) Devalüasyon b) Zam c) Deflasyon d) Enflasyon

39. Milli paranın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine ne denir?

a) Enflâsyon b) Devalüasyon c) Deflâsyon d) Hiperasyon

40. “TL’nin yabancı paralar karşısında değer kayıp etmesi” olayına ne denir?

a) Enflasyon b) Devalüasyon c) Deflâsyon d) Emisyon

41. 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir de yapılan Türkiye İktisat Kongresi kimin önderliğinde yapılıştır?

a)Ali Fethi Okyar b)Atatürk c)İsmet İnönü d)Celal Bayar

42.Yurtdışında ithal edilen bir malın, yurt içinde üretilmesini öngören sanayileşme stratejisine ne denir?

a) İkame b) Planlama c) İhraç ikamesi d) İthal ikamesi

43. Ülkemizde planlı kalkınma dönemi ne zaman başlamıştır ve bu güne kadar kaç plan uygulanmıştır?

a)1960 yılında başlamış ve 5 plan uygulanmıştır b)1961 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır

c)1962 yılında başlamış ve 6 plan uygulanmıştır d)1963 yılında başlamış ve 9 plan uygulanmıştır

44. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel ekonomik sorunlarından biri değildir?

a) İşsizlik b)Yüksek faiz c) Kamu açıkları d) Eğitim

45.İhtiyaçlarımızı karşılamak için herkes tarafından kabul edilen ve kullanılan mübadele aracına ne denir?

a) Kredi b) Banka c) Çek d) Para

46.Her türlü iktisadi değişimde herkesçe kabul edilen değişim aracına ne ad verilir?

a) Altın b) Çek c) Para d) Senet

47. Eşya ve hizmet sektöründe değişim aracı olarak en çok aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Mal b) Fiş c) Para d) Çek

48. Aşağıdakilerden hangisi satıcı açısından en güvenilir ödeme şeklidir?

a) Bono b) Senet c) Nakit d) Çek

49. Ülkemizde para ve kredi hacmini belirleyen ve ulusal paranın değerini korumak mali konularda hükümete

yardımcı olan kuruluş hangisidir?

a) İçişleri Bakanlığı b) Merkez Bankası c) Sermaye Kurumu d) BIST

50.Çekte vade ne kadar sürelidir?

a) 1 ay b) 20 gün c)10 gün d)Vade yoktur

51. “Yokluk duygusu ile ortaya çıkar, karşılamaya zorlar, karşılanırsa haz, karşılanmazsa sıkıntı veren bir olgudur”

Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?

a) Mal b) Kıymet c) Fayda d) İhtiyaç

52. Giderildiğinde insana mutluluk veren giderilmediğinde insana ızdırap veren olguya ne denir?

a) Kıymet b) Fayda c) İhtiyaç d) Mal

53.Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için

karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir?

a) Lüks tüketim b) Arz c) İhtiyaç d) Sermaye

54. “Mal ve Hizmetlerin insan ihtiyacını karşılama niteliğidir” Bu tanım Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?

a) Mal b) Kıymet c) Fayda d) İhtiyaç

55.Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama niteliği aşağıdakilerden hangisidir?a) Fayda b) Servet c) Kıymet d) Mal

56. Bir mal veya hizmetin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne denir?

a) Zarar b) Kar c) Emek d) Fayda

57. “Fayda oluşturmak amacıyla, her türlü değer oluşturmaya ……..” denir. Aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?

a) Mal b) Kıymet c) Üretim d) İhtiyaç

58.İhtiyaçları gidermek amacıyla mal ve hizmet ortaya çıkarma işlemine ne denir?

a) Harcama b) Tüketim c) Emek d) Üretim

59.Fayda oluşturmak amacıyla her türlü değer oluşturmaya ne denir?

a) Tüketim b) Üretim c) Fatura d) Hiçbiri

60.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ilk kurulan bankalar arasında yer almaz?

a) İş bankası b) Etibank c) Emlak Kredi bankası d) Finans Bank

61. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık faaliyetlerinden değildir?

a) Ödemede aracılık b) Para nakli c) Senet tahsili d) İpotek

62. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi ilminin yakından ilgilendiği problemlerdendir?

a) Ne üretilecek? b) Nasıl üretilecek? c)Kimlere üretilecek? d) Hepsi

63. Şirket sahiplerinin sorumluluğunun, işletmeye koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türü

hangisidir?

a) Limited şirket b) Anonim şirket c) Vakıf şirketi d) Ortak şirket

64. Bir mal ya da hizmetle ilgili olarak piyasada bir tek firma var ise bu piyasaya ne ad verilir?a) Monopol b) Oligopol c)Serbest rekabet d) Monopollu rekabet

65. Tahvil ve hisse senedi gibi iktisadi varlıklara ne ad verilir?

a) Sermaye b) Menkul değerler c)Şirketin alacakları d)Yatırım

66. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevi değildir?

a) Mübadele aracı olması b) Değer ölçüsü olması c)Tasarruf aracı olması d) Dayanıklı madenden yapılması

67. “TTK ’ye göre düzenlenen, devletin veya özel kuruluşların faiz karşılığında borç para bulmak amacıyla çıkardığı borçlanma senedine …………”denir. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır

a) Hisse Senedi b) Bono c) Poliçe d) Tahvil

68.Sahiplerine sabit miktarda sürekli gelir sağlayan kıymete ne ad verilir?

a) Sermaye b) Para c) Tahvil d) Senet

69. “Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenen ve vadesinde belirli bir paranın üçüncü bir şahsa ya da emrine ödenmesini bildiren bir senettir” Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır

a) Hisse Senedi b) Bono c) Poliçe d) Çek

70. “Borçlusu tarafından alacaklıya hitaben belli bir paranın, belli bir süre sonra kayıtsız ve şartsız ödeneceğini kabul ederek düzenleyip imzalayarak, alacaklıya verilen ticari bir belgedir.”Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır?

a) Hisse Senedi b) Bono c) Poliçe d) Tahvil

71. “Bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK’ e belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraktır”

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tanımıdır

a) Hisse Senedi b) Bono c) Poliçe d) Çek

72.Bir alacağın tamamını veya bir kısmını kendisi ya da başkası adına hemen ödenebilmesi için borçlu tarafından bankaya hitaben düzenlenen belge hangisidir?

a) Senet b) Tahvil c) Çek d) Bono

73.Emre yazılı kullanılmaya hazır ve provizyona dayanan ödeme emrine ne denir?

a) Poliçe b) Çek c) Senet d) Tahvil

74. Belli bir ödenmesi için şartsız olarak havaleyi kapsayan belli bir banka üzerine yazılan ve

gösterildiğinde ödeme yapılması gereken ticari belgeye ne denir?

a) Fatura b) Çek c) Kontrat d) Sözleşme

75.Emeğin birikmiş şekline ne denir?

a) Tüketim b) Üretim c) Sermaye d) Hiçbiri

76.İnsanların sahip oldukları ekonomik ve sosyal değerler toplamına ne ad verilir?

a) Para b) Altın c) Makbuz d) Servet

77. Kişilerin sahip olduğu tüm zenginliğe ne denir?

a) Sermaye b) Servet c) Değer d) Kıymet

78.İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan ve genellikle parayla veya başka bir ekonomik madde ile değiştirilebilen ekonomik maddelere ne ad verilir?

a) Giyim b) Mal c) Gıda d) Hiçbiri

79. Toplum içerisinde bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan vasıtalara ne denir?

a) İhtiyaç b) Mal c) Fayda d) Kıymet

80.İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir?a) Mal b) Sermaye c) Emek d) Ticaret

81.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan genellikle parayla veya başka bir ekonomik madde ile değiştirilebilen maddelere ne denir?a) Mal b) Kıymet c) Fayda d) Servet

82.Piyasada satıcının tek olduğu alıcının ise çok olduğu sisteme ne denir?

a) Ortaklık b) Tekel c) Rekabet d) Şirket

83.Aşağıdakilerden hangisi imalat sanayi dalıdır?

a) Tüketim malları sanayi b)Ara mallar sanayi c) Yatırım malları sanayi d) Hepsi

84. Ülkemizde, devletçilik politikasına ağırlık verilmesi sonucunda hazırlanan ilk beş yıllık sanayi planı hangi yılda uygulamaya konulmuştur?

a) 1950 b) 1933 c) 1945 d) 1980

85.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma için toplumda herkese düşen görevlerdendir?

a) Kaynakların planlı kullanılması b) Savurganlığı önlemek, c) İmalatta yeniliklere açık olmak, d) Hepsi

86.Aşağıdakilerden hangisi tüketim malları sanayiinden değildir?

a) Gıda b) Tütün c) Büro Hizmetleri d) Dokuma

87.Ekonomi olaylarını takip eden ve yorumlayan kişilere ne ad verilir?a) Ekonomist b) Teknisyen c) İdealist d) Banker

88. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin kaynaklarından değildir?

a) İnsan kaynakları b) Doğal kaynaklar c) Sermaye d) Muhasebe kaydı

89.Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcını aldığı, malın fiyatını,adedini ve alıcının borçlandığı miktarı gösteren belgeye ne denir?

a) Teklif b) Ciro c) Fatura d) Poliçe

90. “Fatura üzerinde bir hata olduğunda üzerinde değişiklik yapılabilir” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) Bu ifade kesinlikle yanlıştır b) Bu ifade doğrudur c) Duruma göre değişir d) Hiçbiri

91. Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden değildir?

a) Yazar kasa fişi b) Perakende fişi c) Yolcu taşıma bileti d) Tahvil fişi

92. Alıcı veya alıcını temsilcisi tarafından imzalanan teslimatın delili olarak gösterilen belge hangisidir?

a) Fiş b) Gönderim belgesi c) Teslim belgesi d) Dekont

93.Alıcıya verilen siparişin en kısa zamanda eline ulaşacağını bildirmek için satıcı tarafından

gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) İrsaliye b) Fiş c) İhbarname d) Uyarı mektubu

94. Ekonomide tabiat, toprak, yer altı ve yer üstü değerleri nasıl kaynaklardandır?

a) Doğal kaynaklar b) İnsan kaynakları c) Muhasebe kaydı d) Sermaye

95.Hangisi bir malın kıt olmasının bir sonucu değildir?a) Kıt mal ucuzdur b) Daha çok tasarruf edilir c) Kıt malın üretimi artar d) Kıt mal pahalıdır

96. Hangisi üretim miktarına göre üretim çeşidi değildir?a) Parça başı üretim b) Sipariş üzerine üretim c) Parti üretimi d) Seri Üretim

97. Hangisi emeğin özelliğidir?

a) Emek sabittir b) Emek seri olarak üretilemez c) Emek işçiden ayrıdır d) Emek biriktirilir

98. Bir işletmede bir işçinin toplam üretime yaptığı katkıya ne denir?

a) İlave güç b) Para c) Emek d) Arz

99. Ödeme süresi 1 ile 5 yıl arası olan krediler nasıl kredilerdir?

a) Kısa vadeli krediler b) Orta vadeli krediler c) Uzun vadeli krediler d) Tüketim kredileri

100. Ekonomik yapı içerisinde fiyatı yükselen bir malın tüketimi nasıl değişir?

a) Tüketimi artar b) Tüketimi değişmez c) Tüketimi durur d) Tüketimi azalır

101. Küçük esnaf ve sanatkârlara kredi vererek onları destekleyen banka hangisidir?a) Halk Bankası b) Ticaret Bankası c) Merkez Bankası d) Ziraat Bankası

102.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerindendir?

a) Emek b) Sermaye c) Hammadde d) Hepsi

103.İşletmenin yıl sonundaki mali durumunun özetlendiği hesap durumunu gösteren çizelgeye ne ad verilir?

a)Yevmiye defteri b) Hesap ekstrası c) Mizan d) Bilanço

104.İşletme ile pazar arasındaki ilişkileri sağlayan görevliye ne denir?a)Satış elamanı b)Pazarcı c)Bakkal d)Birey

105.Son sahiplerine belirli dönemlerde getiriye sahip olan şirket hisselerine ne ad verilir?

a)Vadeli hesap b)Ortaklık c)Tahvil d)Hisse senedi

106.Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisin özelliklerinden değildir?

a)Kabul edilebilir riskleri göze alma b)İleriyi görme c)İş bitiricilik d)Plansız hareket etme

107.Aşağıdakilerden hangisi üretim malları değildir?

a)Ham maddeler b)Kalite c)Yatırım malları d)İşletme gereçleri

108.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarından biri değildir?

a)Kar b)Topluma hizmet c)Rekabet d)İşletmenin hayatını sürekli kılma

109. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin reklamlardan ötürü uğrayabileceği zararlardan birisi değildir?a)Rekabetten ötürü düşük fiyata mal satılması b)Ürünün bozuk olması c) Ürünün sağlıksız olması d) Hepsi

110. Aşağıdakilerden hangisi kullanan açısından, kredi kartı kullanımının avantajları arasında yer almaz?

a)Ödemede bir formalite gerekmemesi b)Kullanan için güvenli olması c)Alışveriş isteğini artırması d) Hiçbiri

111.Aşağıdakilerden hangisi kredi ile alışverişin avantajlarından değildir?

a) Dayanıklı tüketim mallarını alınmasını kolaylaştırması b) Yaşam standardını yükseltmesi

c) Dolaylı olarak istihdamı artırır d) Müşteri azalmasına sebep olur

112.Aşağıdakilerden hangisi çekin üzerinde bulunmaz?

a)Keşide yeri b)Ödenecek miktar c)Keşidecinin imzası d)Ödeme tarihi

113.Bir ticari senedin başkasına devredildiğini gösteren yazıya ne denir?

a)Ciro b)Havale c)Çek d)Bono

114.Mülkiyeti devlet ve özel kişilere ait olan işletmelere ne denir?

a)Özel işletme b)Kamu işletmesi c)Karma işletme d)Şirket

115.Bir işin kurulması,yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir değerlere ne denir?

a)Kar b)Hisse senedi c)Sermaye d)Emek

116.İnsanların üretim için harcadıkları bedensel ve zihinsel çabalarına ne ad verilir?a) Emek b) Sermaye c) Müteşebbis d) Üretim

117.Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları değildir?

a)Planlama b) Kar c)Kontrol d)Örgütleme

118.Ülkemizde ,girişimcilere anayasanın tanıdığı temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?a)Mülkiyet hakkı b) Seyahat hakkı c)Pazarlama d)Sözleşme feshi

119.Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisin işletmesindeki amaçlarına etki eden faktörlerden değildir?

a)Tüketiciler b)Satıcılar c)Çevre d)Sosyo–kültürel değerler

120.Malların para karşılığı el değiştirmesine ne denir.?

a)Ticaret b)Satış c)Ekonomi d)Muhasebe

121.Aşağıdakilerden hangisi adi şirket için geçerli bir özellik değildir?

a)Birden çok kişinin ortaklığıdır b)Emeklerin ve malların birleşmesiyle oluşur

c)Ortak amaçlar için çalışılır d)Ticaret bakanlığı onayı ile kurulur

122.Satışa arz edilen malın piyasada kabul gördüğü değere ne ad verilir?

a)Maliyet b)Ekonomik değer c) Ücret d) Fiyat

123.İşletmenin yıl sonunda hesaplarında görülen gelir gider farkları işletmenin hangi değerini belirtir?

a)Ciro miktarı b)Verimlilik c) Kar-zarar durumu d) Ekonomiklik

124.Üretilen malların satılmasıyla elde edilen paradan bu malların maliyetlerini çıkarınca ne elde edilir?

a) Kar b) Maliyeti c) Sermayesi d) Hiçbiri

125.Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkenleri arasında yer almaz?

a) Bilgilendirme b) İmaj c) Sabit sayıda müşteri elde etme d) Yurtdışında Pazar bulma

126. Firmaların ürettiği ürünlere uygun pazarı bulmak ve bu ürünleri tanıtma faaliyetlerinin tümüne ne denir?

a) Satış b) Reklam c) Alışveriş d) Üretim

127. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici reklamlardan değildir?

a) Teknik ve ticari yayınlar b) Rekabet amaçlı reklamlar c) Fuarlar d) Sergiler

128.İmalatçı firmanın, ürününün ülke çapında tanıtımını ve reklamını yapmak için nereye başvurmalıdır?

a) Yerel radyo b) Reklam ajansı c) Dergi d) İlan müdürlüğü

129. Aşağıdakilerden hangisi ürün reklamlarının faydalarından biri değildir?a) Reklam maliyetinin çok düşük olması b) Rekabetçi fiyat uygulaması c) Yeni ürünlerin tanınması d) Hiçbiri

130. 1-Reklamın oluşturulması 2-Reklamın gösterilmesi 3- Pazar araştırması 4- Ajansa danışılması Üretici firma ve reklam ajansı arasındaki işlemler hangi sıraya göre yapılmalıdır?

a) 4-1-2-3 b) 4-3-2-1 c) 4-3-1-2 d) 1-2-3-4

131. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin sebeplerinden birisi değildir?

a) Nüfus artışı b) Fiyat artışı c) İhtiyaçlar d) Ekonomik düzeyin artması

132.İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir?a) Piyasa b) İşbirliği c) Organize bölge d) Satış alanı

133. Bazı malların birbirinin yerine kullanılmasına ne denir?

a) İdareli kullanma b) İkame etme c) İktisadi kullanma d) Safi kullanma

134. Aşağıdakilerden hangisi perakende satışta yapılan işlemler arasında yer almaz?

a)Koşullara göre değişen fiyat sistemi b)Markalama ve paketleme c) Self servis yapılması d) Fiyat sabitliği

135.Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı,indirim dahil fiyat koşulları ve taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir?a) Teklif b) Sipariş c) Fatura d) Matbu fiş

136. Alıcılar tarafından adet,tarih ve adres olarak belirtilerek satıcılara yazılan belgeye ne ad verilir?

a) Fatura b) Sipariş belgesi c) Teklif d) Alım satım belgesi

137.Bir tüketicinin veya işletmenin bankadan borç veya ödünç olarak aldığı paraya ne denir?a) Kredi b) Sermaye c) Çek d) Faiz

138. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank b) Petrol Ofisi A.Ş c) T.C.D.D. d) TÜSİAD

139. Devletin bir girişimci olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere kurduğu işletmeler ne denir?

a) Kurumsal işletme b) Kamu İktisadi İşletmesi c) Özel işletme d) Sermaye işletmesi

140. Aşağıdakilerden hangisi Menkul Kıymetler Borsasının sosyal faydalarından biri değildir?

a) Sermaye toplamak b) Devlete vergi vermek c) Şahsi gelir sağlanması d) Borçlanmada kolaylık sağlaması

141. Kültürel veya sportif bir olaya katkı sağlayarak yapılan reklam türüne ne denir?

a) İkna edici reklam b) Bilgilendirici reklam c) Sponsorluk d) Çeşitsel reklam

142. Poliçe sahibinin sigortacı şirkete veya kuruma ödediği paraya ne ad verilir?

a) Hizmet bedeli b) Senet tutarı c) Prim d) Vergi

143- İşçinin sosyal güvenliği ve geleceği açısından işverence yaptırılması zorunlu olan sözleşmeye ne denir?a) Sigorta b) Kontrat c) Riziko anlaşması d) Reasürans

144. Aşağıdakilerden hangisi S.S.K’ ya bağlı olarak çalışmaktadır?

a) Esnaf b) Memur c) İşçi d) Sanayici

145. Ürünlerin ambalajında kullanılan malzemelerden hangisi çevre için zararsızdır?

a) Plastik b) P.V.C c) Kurşun d) Kağıt

146. Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur sigorta kurumuna bağlı olarak çalışmaktadır?

a) İşçi b) Polis c) Esnaf d) Hiçbiri

147. Bir ülkenin dış ülkelere mal satmasına .......... , dışarıdan mal almasına ............ denir.

a) Alım,Satım b) İthalat,Satış c) İhracat,İthalat d) Ticaret,Ortaklık

148- Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir kaynaklarından biri değildir?

a) Kurumlar vergisi b) K.D.V c) Devlet tahvili (Bono) d) Sağlık gideri

149. Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki en önemli faktördür?

a) Makine b) Eğitim c) İnsan d) Hammadde

150. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesinin sebeplerinden birisidir?

a) Tüketiciyi koruma b) Yasal mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı c) Sağlıklı çevre d) Hepsi

151- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal / hizmeti parçalar halinde satan işletmelere ne ad verilir?

a) Toptancı b) Bakkal c) Perakendeci d) Hiçbiri

152.Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın yararlarından değildir?

a) Mal çeşitliliği b) Malın tüketicilere ayağına götürülmesi

c) Şikayetlerin değerlendirilmesi d) Malı toplu olarak satmak

153. Aşağıdakilerden hangisi perakende satış yerlerinden biri değildir?

a) Çarşı-pazar b) Mağaza c) Hâl d) Hipermarket

154.Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan, depolayan ve satan işletmelere ne denir?

a) Perakendeci b) Mağaza c) Depolama şirketi d) Toptancı

155. Aşağıdakilerden hangisi bir toptancı çeşidi değildir?

a) Genel toptancı b) Kişisel toptancı c) Uzman toptancı d) Peşin para ile çalışan toptancı

156. Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün dağıtım kanalını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Ürün rengi b) Ürün yapısı c) Üretim koşulları d) Ürüne olan talep

157. Aşağıdakilerden hangisi toptancının işlevlerinden biri değildir?

a) Depolama b) Pazarlama c) Mal teslimi d) Fiyat artırma

158. Tüzel kişilikleri olan şirketler yıllık kazançlarını hangi beyanname ile beyan etmelidir?a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi c) Geçici vergi d) Muhtasar vergi

159. Üretime yönelik emek faktörünün kullanılmasına ne denir?a) İstihdam b) İşçi c) İşveren d) Şirketleşme

160. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?

a) Doktorlar b) Avukatlar c) Muhasebeciler d) Hepsi

161. Borçlusu ve alacaklısı aynı şehirde olan çeklerde ibraz süresi kaç gündür?a) 10 gün b) 30 gün c) 45 gün d) 15 gün

162. Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir tacir Ocak ayına ait KDV beyannamesini ne zamana kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır?

a) 25 Ocak b) 25 Şubat c) 31 Mart d) 28 Şubat

163.Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapitalist sistem b) Sosyalist sistem c) Karma ekonomik sistem d) Totaliter sistem

164. Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için gerekli ücret miktarına ne ad verilir?

a) Maaş b) Gerçek ücret c) Azami ücret d) Asgari ücret

165.Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir?

a) Uzmanlaşma b) İş anlaşması c) İş bölümü d) Etkin yönetim

166.Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün faydalarından biridir?a) Bireysel yetenekler tam olarak kullanılır b) Üretim azalır

c) Becerileri geliştirme imkanı yoktur. d) Maliyet artar

167. Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini

bulması ve be değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir?

a) Devletçilik b) Sosyalist sistem c) Serbest ortam d) Serbest piyasa ekonomisi

168. Sigortalanan kişinin olası bir kaza, yangın vs. olaylarında önceki maddi durumuna getirilmesi için ne gibi bir ödeme yapılır?a) Tazminat b) Tanzimat c) Vergi d) Prim

169.Ödeme günü Cumartesi gününe gelen bir ticari senedin son ödeme günü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazartesi b) Salı c) Çarşamba d) Perşembe

170.Son ödeme gününde de ödenmeyen bir ticari senet için hangi işlem yapılır?a) Protesto b) İcra c) Ciro d) Tazminat

171.Ödeme tarihi Çarşamba günü olan bir ticari senedin son ödeme günü ne zamandır.

a) Pazartesi b) Salı c) Çarşamba d) Cuma

172. Aşağıdakilerden hangisi özel sektör girişimi sayılmaz?

a) Tek kişilik işletmeler b) K.İ.T ‘ler c) Limited şirket d) Kooperatifler

173.Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketine örnektir?

a) Mahalle bakkalı b) Limitet Şirket c)Kolektif şirket d)Adi Komandit Şirket

174.Üretim elemanlarının sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal hizmet üretimini sağlamaya

ne denir?

a) Teşebbüs b) Müteşebbis c)İşçi d)Satıcı

175. Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para b) Teşebbüs c) Kaynak d) Sermaye
CEVAP ANAHTARI
1 b 2 a 3 b 4 c 5 c 6 d 7 d 8 b 9 a 10 a 11 d 12 b 13 b 14 b 15 a

16 b 17 b 18 c 19 d 20 c 21 b 22 a 23 a 24 a 25 c 26 d 27 d 28 b 29 c 30 a

31 c 32 c 33 c 34 d 35 b 36 a 37 c 38 a 39 b 40 b 41 b 42 d 43 d 44 d 45 d

46 c 47 c 48 c 49 b 50 d 51 d 52 c 53 c 54 c 55 a 56 d 57 c 58 d 59 b 60 d

61 d 62 d 63 a 64 a 65 b 66 d 67 d 68 c 69 c 70 b 71 d 72 c 73 b 74 b 75 c

76 d 77 b 78 b 79 b 80 a 81 a 82 b 83 d 84 b 85 d 86 c 87 a 88 d 89 c 90 a

91 d 92 c 93 c 94 a 95 a 96 a 97 d 98 c 99 b 100 d 101 a 102 d 103 c 104 a 105 d

106 d 107 b 108 c 109 a 110 c 111 d 112 d 113 a 114 c 115 c 116 a 117 b 118 a 119 b 120 b

121 d 122 d 123 c 124 a 125 c 126 b 127 b 128 b 129 a 130 c 131 b 132 a 133 b 134 d 135 a

136 b 137 a 138 c 139 b 140 c 141 c 142 c 143 a 144 c 145 d 146 c 147 c 148 d 149 c 150 d151 c 152 d 153 c 154 d 155 b 156 a 157 d 158 a 159 a 160 d 161 a 162 b 163 c 164 d 165 c

166 a 167 d 168 a 169 c 170 a 171 d 172 b 173 b 174 b 175 d


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə