E L m I r a f ik r ə t q ı z ı m ə M m ə d o V a-kekeciN
Yüklə 179.5 Kb.
tarix22.02.2016
ölçüsü179.5 Kb.


E L M İ R A F İK R Ə T q ı z ı M Ə M M Ə D O V A-KEKECİN

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin


SİYAHISI

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həc-mi

1

2

3

4

5Osman Türkay yaradıcılığında özgələşmə problemi

Tezis

AMEA Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dis­sertantların elmi-praktik konf­­ransının materialları. Bakı, 2002

s. 64-66
Osman Türkay antik fəlsəfə və filosoflar haqqında

Tezis

Azərbaycanın elm və mədə­niyyəti: aktual prob­lemlər. Elmi-praktiki konfrans. Qərb Universiteti, Bakı, 2003

s.104-106Osman Türkay yaradıcılığının ilk dövrü

Tezis

AMEA gənc alimlərinin (aspi­rantlarının) materialları. Bakı, Elm, 2003

s. 206-208
Kosmik əsrin şairi- Osman Türkay

Tezis

BDU, Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2003

s. 299-302Osman Türkay yaradıcılığında Şərq-Qərb mövzusu

Tezis

Aspirantların və gənc tədqi­qatçıların X Respublika elmi konfransının materialları, Ba­kı: ADPU-nun mətbəəsi, 2005

s. 179-180
Lefkoşalı Əhməd Raiq və Bakıda çxan “Füyuzat” dərgisi (1906-1907)

Məqalə

IV Beynəlxalq Kıbrıs Araş­dırmaları Konqresi , 28-29 noyabr 2002, Qazimağusa-ŞKTR, 2005

s. 339-345Osman Türkayın «Dünyamızın portreti - 1990» şeirində insan, dünya və kosmos mözvuları

Məqalə

KIBATEK, VI Ədəbiyyat Şö­ləni, Bakı, 16-21 mart 2003, Ankara, 2004, Başkent Matbaaçılık


s. 139-148

Osman Türkay yaradıcılığında qürbət motivləri

Məqalə

«Türkologiya» jurnalı, 2005, № 1-2

s. 94-97XX əsrin əvvəllərində Kipr-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin unudulmuş səhifəsi

Məqalə

“Filoloji araşdırmalar”, XVIII kitab. Bakı, 2003


s. 60-65Kipr türk ədəbiyyatı

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı, Bakı, 2003, №11

s. 150-158

Mehmetemin Yurdaqul

Məqalə

"Azərbaycan birliyi" qəzeti, Bakı, 17 may 2004

s. 22İstiqlal mücahidi - Mehmet Akif Ersoy

Məqalə

"Azərbaycan birliyi" qəzeti, Bakı, 24 may 2004

s. 22Osman Türkay yaradıcılığının mifoloji qaynaqları

Məqalə

AMEA-nın Xəbərləri (Humanitar Elmlər Seriyası), Bakı, 2004, № 3-4


s. 181-195Osman Türkay

Məqalə

“Körpü”, Beynəlxalq müstəqil, ictimai-siyasi, ədəbi nəşr. Təbriz, 2004, № 45

s. 23-24Osman Türkayın «Piramida üçlüyü» pyesi


Məqalə

AMEA Z .M.Bünaydov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “El­mi Araşdırmalar” jurnalı, Ba­kı, 2006, 8-ci buraxılış (1-4)

s. 177-181Osman Türkay müasir ədəbi cərəyanlar haqqında

Məqalə

AMEA Fəlsəfə və Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun «So­sial-siyasi problemlər» jurnalı, Bakı, 2006, sayı 1-2 (14-15)

s. 196-200
Osman Türkay yaradıcılığında Asi­ya ilə bağlı motiv və mövzular


Məqalə

Qazaxıstan və Türkiyənin Or­taq Mədəni Dəyərləri Sim­po­ziumu, 21-23 may, 2007. Almatı, 2007

s.435-437Osman Türkay şeirlərində bədii təs­vir və ifadə vasitələri

Məqalə

KIBATEK XII Beynəlxalq Ədə­biyyat Şöləni (9-16 may 2006), Bakı-Azərbaycan. Mə­ru­zələr. Bakı, Vektor Nəşrlər Evi, 2006

s. 50-52Çağdaş Kipr türk şerində Osman Tür­­kay ədəbi məktəbi

Məqalə

“Şərq filologiyası” məsələləri. Ba­­kı, Nafta-Press, 2007

s. 633-657

Osman Türkay yaradıcılığında mis­tisizm

Məqalə

38th International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS 38), Ankara / TÜRKİYƏ, 10-15.09.2007 / Məruzələr/ II cild/ Ankara, Korza Ya­yın­cılık, 2008

s.999-1010Kipr türk nağılları Azərbaycan na­ğıl­ları ilə müqayisədə

Məqalə

II Beynəlxalq Ortaq Türk Keç­mişindən Ortaq Türk Gə­lə­cə­yinə Folklor Konfransının Materialları, 17-20 mart, 2004, Bakı, 2004

s. 88-91Comparative Analysis of Poetry Os­man Turkay and Rza Beraheni (Os­­man Türkay və Rza Bə­ra­hə­ni­nin yaradıcılıqlarının müqa­yi­səli təh­lili)

Məqalə

Second National Congress on Iranian Studies, December 20-23, 2004, Tehran, IRAN (www.iras.ir); (Balochistan Today, April 2010,) (ingilis dilində)

32-37Azərbaycan, Kipr və türkmən ədəbiyyatında vücudnamə

Tezis

Molla Nəfəs və XIX Əsr Türkmən Ədəbiyyatı Beynəlxalq Simpoziumu, 8-10 aprel, 2010, TEA, Əlyazmalar İnstitutu, "Elm" nəşriyyatı

s. 78-79

Osman Türkayın dünya ədəbiy­ya­tın­da yeri və rolu

Tezis

VI Beynəlxalq Türk Mədəniy­yəti Konqresi, 21-26 noyabr, 2005, Ankara, Türkiyə


s. 15Azərbaycan ədəbiyyatında Qara­bağ mövzusu (Elçin Mehrəliyevin yaradıcılığı əsasında)

Məqalə

KIBATEK Ədəbiyyat Simpoziumu (Qaqauz Mədəniyyəti), 6-10 oktyabr, 2007, Moldova

s. 177-183Osman Türkay şeirlərində qiyamət: dini mifologiya və müasir düşüncə aspektində


Məqalə

Yaxın və Orta Şərq: Dünəni, Bu günü, Sabahı. Beynəlxalq El­­mi Konfrans, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Şərq­şünaslıq İnstitutu, 24-25 okt­yabr, 2007, Bakı, (Elmi Araş­dırmalar, Xüsusi bura­xı­lış, Bakı, 2011)

s. 554-558Osman Türkayın şeirlərində dəniz


Məqalə

XV Beynəlxalq KIBATEK Ədə­biyyat Simpoziumu (Türk Mə­dəniyyətində Dəniz və Də­niz Ədə­biyya­tı/Ədəbiy­yat­da Dəniz) Antalya-Türkiyə; 28 Ap­rel-2 May, 2008, Anka­ra, Başkənd Klişe Mətbəəçilik.

s. 93-102Nizamı Zöhrabinin "Fateh" məs­nə­visi


Məqalə

I Beynəlxalq Türk Ədəbiy­ya­tında İstanbul Simpoziumu, Mə­­ruzələr, Beykent Univer­siteti, 3-5 Aprel 2008, İstan­bul - Türkiyə, İstan­bul, Bəşir Nəş­­­riyyatı, 2009, ("Yom" jurnalı, 2008, sayı: 10, s. 32-41)

s. 763-773Ankara Universiteti və azərbay­can­lı ziyalılar


Məqalə

Cümhuriyyət, Dil və Tarix-Coğ­rafiya Fakültəsi Bey­nəl­xalq Simpoziumu, 14-16 may, 2008, Ankara, AU Nəşriyyatı, 2008

s. 237-244Prof. Dr. Samət Əlizadə Füzuli şeir­­lərinin şərhçisi kimi


Məqalə

Prof. Dr. Abdülqədir Qaraxanın xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq I Divan Ədə­biyyatı Simpoziumu, 27-28 may 2008, İstanbul, Beykoz Bələdiyyəsi, Kültür Yayınları, 2008, (Yunus Əmrədən Məhəmməd Füzuliyə İnsan Sevgisi Beynəlxalq Simpoziumunun Materialları. Bakı, 2010. Bakı, İpəkyolu Nəşriyyatı, 2011, s. 159-171)

s. 183-191Nizami Gəncəvinin əxiliklə əla­qə­sinə dair mənbələr və müla­hizələr


Məqalə

I Beynəlxalq Əxilik Mədə­niy­yəti və Kırşehir Sim­po­ziumu, 15-17 Oktyabr 2008, Kır­şehir, cild 2, ("Yom" jur­nalı, Bakı, 2008, sayı 12, s. 58-69 / (“Hik­mət”, Elmi araşdırmalar top­lusu, Bakı, 2009, sayı 15, s. 9-24)


s. 747-761Milli Mübarizə uğrunda iki şə­hid şair: Süleyman Uluçamgil və Ülvi Bün­­yadzadə


Məqalə

TMT-nin 50-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq sim­pozium "Kipr Türk Milli Mü­barizəsi və Bu Mübarizədə TMT-nin Yeri", 19-25 Oktyabr 2008, ŞKTR, Lefkoşa, 2009

s. 121-137Osman Türkayın ilk dövr yara­dı­cı­lı­ğının daha bir özəl­liyi: sevgi şeirləri


Məqalə

Şərqşünaslıq İnstitutu - 50, Elmi Araşdırmalar, Xüsusi Buraxılış, Bakı, Əli Nəşriyyat Evi, 2008

s. 220-226“Div problemlər" şairi Osman Tür­ka­yın çocuq dünyası


Məqalə

Türk Xalqları Ədəbiyyatı II Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi, Bildirilər, Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, I kitab

s. 59-63Divan şairi Necatinin müasir türk şei­rində "xələf"i: Behcet Necatigil


Məqalə

I Beynəlxalq Türk Dili və Ədə­biyyatı Simpoziumu, 15-17 aprel 2009, Kocaeli, Fəal Mətbəəsi, 2009

s. 476-488Füzuli əsərlərində kosmik aləm

(“Həft Cam” və Türkçə Divanı Əsasında)Tezis

Beynəlxalq Füzuli Sim­poziumu, Hüseyn Qazi Kül­tür Və Sənət Vəqfi, 19-21 iyun, 2009 / ANKARA,

s. 13Kipr türk ədəbiyyatı və bu ədə­biy­yatda Süleyman Uluçamgilin yeri


Məqalə

“Elmi axtarışlar: filologiya, ta­rix, incəsənət”. III toplu, Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2001

s. 207-210Kipr türk nağıllarında epik formul­lar


Məqalə

“Elmi Axtarışlar: filologiya, ta­rix, incəsənət”. V toplu, Ba­kı: «Elm» nəşriyyatı, 2001

s. 76-78Müasir Azərbaycan hekayə və ro­ma­nının bugünü


Məqalə

“Turnalar”, Beynəlxalq Türk Dili, Ədəbiyyat və Tərcümə Jurnalı. Gazimagusa-KKTC, 2004, sayı: 15

s. 6-242005-ci ildə Azərbaycan ədəbiy­yatı


Məqalə

Ədəbiyyat İlliyi - 2006, Anka­ra, Kritik Nəşrləri, 2006

s. 907-912Osman Türkayın bədii əsərlərində bə­şə­rilik və ideoloji qaynaqları


Məqalə

Atatürk Universiteti Türkiy­yat Araşdırmaları İnstitutunun Jur­nalı 39, Prof. Dr. Hüseyn Aya­na həsr olunmuş Xüsusi bu­raxılış, Ərzurum: Əsər Ofset Mət­bəəçilik 2009, (T. C. Səlcuq Universiteti Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi və Möv­lana Araşdırma və Tətbiq Mər­kəzi 2007 UNESCO Mövlana İlin­də Beynəlxalq VII Dil, Ədə­biyyat, Elm Simpoziumu, 02-05 May 2007, Konya, SU Mət­bəəsi, II cild, 2007, s. 495-501)

s. 959-967Aşıq Feyzullah və Aşıq Ələsgərin əlif­namələri


Məqalə

“Şərq filologiyası” məsələləri. Bakı, Əli Nəşriyyat Evi, 2009, (Osmanlıdan Cümhuriyyətə Ço­­­rum Simpoziumu, 23-25 no­yabr 2007, Çorum, Türkiyə, Ço­rum Bələdiyyəsi Yayınları: 5, Lider Matbaacılık A.Ş.-Ço­rum, II cild, 2008, s. 1039-1047)

s. 658-669Azərbaycan ədəbiyyatında Səlcuq şahı və vəziri obrazı (Nizami Gən­cəvi “Məxzənül-əsrar” və Hü­seyn Cavid “Xəyyam”)


Tezis

Səlcuqlular Dövrü Ədəbiyyatı və Mədəniyyəti Beynəlxalq Simpoziumu. Türkmənis­tan, Türkmənistanın Milli Mə­dəniyyət Mərkəzi “Miras”, 11-13 mart, 2009-cu il

s. 77-78Osman Türkayın ilk dövr ya­ra­dı­cı­lığına Əhməd Haşimin təsiri


Məqalə

“Turan” Elm Fikir və Siyasət Jur­nalı, İstanbul, 2009, sayı: 7

s. 152-156Azərbaycanda türkcənin tədrisi və istifadəsi


Məqalə

Birinci Beynəlxalq Dünya Dili Türkcə Elmi Simpoziumu, 20-21 noyabr, 2008 , Ankara, TDQ yayınları, 2011, (“Yom”, Türk Dünyası Mə­də­niyyət Jurnalı, İstanbul, Ön­cü Mətbəəsi, Aprel 2009, s. 19-35)

s. 221-233Osman Türkay yaradıcılığında kosmik aləm


Məqalə

“Türk Dünyası” Bülleteni, Beynəlxalq elmi-praktiki jurnal, Ma­haçqala, 2009, sayı 1

s. 25-33Azərbaycandan bir dəyərləndirmə


Məqalə

Samtay Vəqfi 10-cu il kitabı, (Haz.: Suna Atun, Bülent Fevzioğlu). Qa­zimağusa: Samtay Vəqfi Ya­yınları: 40, 2010

s. 267-269Osman Türkayın təsir qaynaqları


Məqalə

“Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks”, [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010), (http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT)

s. 59-81TMT lideri Rauf Denktaşın mü­ca­diləsi azərbaycanlı yazarların də­yər-

l­əndirmələrində
Məqalə

II Kipr Türk Milli Mücadiləsi və Bu Mücadilədə TMT-nin Ye­ri Beynəlxalq Simpoziumu, 30 oktyabr – 5 noyabr 2011, ŞKTR

(çapda)Türkülərin birləşdirici gücü baxımından türk xalqlarının inteq­rasiyası və türkcənin inkişafı


Məqalə

Beynəlxalq Kültürümüzdə Türkü Simpoziumu, Sivas, Türkiyə, 22-25 oktyabr, 2011

(çapda)Ən yeni dövr Azərbaycan poe­ziyasında müharibə və qadın möv­zusu


Məqalə

Gənc Alimlərin I Elm Fes­tivalı (13-15 iyul, 2011) çər­çi­və­sində keçirilmiş elmi konf­ransın materialları, Bakı, 2011

s. 554-559Qazax vücudnamələri


Məqalə

“Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq Sim­po­ziumunun materialları, АМЕА akad. Z.Bünyadov adına Şərq­şü­nas­lıq İnstitutu, Rumıniya Ba­beş-Bolyai Universitetinin Tür­ko­logiya və Mərkəzi Asiya Araş­dırmalar İnstitutu. 1-2 iyun 2011, Bakı, 2011, (Şərq filologiyası mə­sə­lələri: VI buraxılış, Bakı, 2012 s. 555-568)

s. 178Kıbrıs türk şerində Azərbaycan


Məqalə

“Azər­baycan Dünya Ədəbiy­yatında” Beynəlxalq Sim­po­ziumu, Xəzər Universiteti, 27 - 29 may 2011, Bakı, Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2012

s. 110-118"Molla Nəsrəddin" jurnalı və dil­də sadələşmə hərəkatı


Məqalə

“Yeni Lisan Hərəkatı” Bey­nəlxalq Simpoziumu, Kocaeli Uni­ver­siteti, Türk Dil Qurumu, El­ginkan Vəqfi ve Kartepe Bələ­diy­yəsi, 11–13 aprel, 2011, Tür­kiyə, Kocaeli

(çap­da)Vücudnamənin inkişaf tarixindən


Məqalə

“Motif Akademi” Xalqbilimi Dər­­gisi. Azər­­baycana həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Ankara, 2011, sayı:1

s. 176-187Çağdaş vücudnamələr


Məqalə

“Motif Akademi” Xalqbilimi Də­rgisi, Ankara, 2010, sayı: 2

s. 52-57Ən yeni dönəm Kipr türk şeirində Kipr problemi


Məqalə

II Beynəlxalq Kipr Sim­po­ziumunun Materialları, 21-25 okt­yabr, 2010, İzmir. Ankara, Motif Mətbəəsi, 2011, I cild

s. 423-450Türk təsəvvüf şeirində əlifnamə - vü­cudnamənin sinkretik bir nü­mu­nəsi haqqında


Məqalə

XXI əsrdə Türk Dünyası Bey­nəlxalq Simpoziumunun Mate­rialları. 02 - 05 dekabr 2010 / Lefke - K.K.T.C. Məruzələr Kitabı. Ankara: EkoAvrasya Yayını, 2011

s. 231-243Aşıq Alı və Ağrı dağı


Məqalə

Nail Tana Ərmağan. Nəşrə ha­zır­layanlar Prof. Dr. Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin. Ankara: Kültür Ajans Yayın­ları, 2011

s. 287-302Müxtəlif türk dillərindəki vü­cudnamələrdə linqvo-semantik pa­ralellər


Məqalə

“Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” Bey­nəl­xalq Simpoziumu. AMEA Folklor Institutu, İ.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, Türki­yə­nin Ardahan Universiteti, Qaf­qaz Universitetlər Birliyi, Türk Dünyası Mühəndislər və Me­marlar Birliyi, Valeh Hacı­lar Beynəlxalq Elmi-Mədəni Təd­qiqat Fondu, Suxumi Döv­lət Universiteti, Tiflis şəhəri, 18-21 aprel 2012. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012

s. 96-109Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Əs­rimizin Siyavuşu” əsərində tarixdən bugünə Turan və İran mə­sələsi


Məqalə

I Beynəlxalq Türk-Iran Dil və Ədə­biyyat Əlaqələri Sim­po­ziumu, 15-17 may, 2012, İs­tanbul Universiteti və Teh­ran Əl­lamə Təbatabai Uni­ver­siteti, İs­tanbul

(çapda)Azərbaycan ədəbiyyatı 1918-20-ci il­lərdə (ümumi baxış və son illərin təd­qiqatları) - Azerbaijani Lite­ra­tu­re of 1918-1920 years (Ge­ne­ral view and researches of the last years)

Məqalə

“Balochistan today” journal, May- 2010, Pakistan, (ingilis dilində)

s. 14-17Osman Türkay poeziyasında ekoloji problemlər

Məqalə

“Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası”nın Materialları. Bakı, 18-23 noyabr, 2010

s. 405-410Məxdumqulu Fəraqi və Molla Nə­fə­sin vücudnamələri

Məqalə

“Azərbaycan şərqşünaslığı” jur­na­lı, Bakı, 2010, sayı 2

s. 9-14Vücudnamə: mənşəyi və variant­ları

Məqalə

“Azərbaycan şifahi xalq ədə­biy­yatına dair tədqiqlər”, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2010, sayı: 32

s. 119-132Dastan ənənəsi kontekstində klas­sik vücudnamələr (Güney Azərbay­can­dan toplanmış yeni örnəklər)

Məqalə

“Türk epik ənənəsində dastan” Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə VI Uluslararası folklor konfransının mate­rialları. 25-26 noyabr, Bakı, 2010

s. 167-172Qırğız və tatar xalq dastanlarında (“Ma­nas” və “Edigey”) vücudnamə


Məqalə

“Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları” Gənc alimlərin elmi konf­ransının materialları, Bakı, 25-27 iyul, 2012-ci il. Bakı, Elmin İnkişafı Fondu, 2012

s. 263-266Bəzi Azərbaycan və Maraşlı xalq şairlərinin (XVIII-XX əsrlər) əsərlərində ortaq mövzu və bənzərliklər

Məqalə

“Osmanlı Dönəmində Maraş” Beynəlxalq Simpoziumu, 4-6 oktyabr, Türkiyə, Kahraman­ma­raş, 2012/ Kahramanmaraş, II cild, Dərgah Ofset, 2013

s. 291-311Çağdaş Kıbrıs türk şerində vəhdəti-vücud nəzəriyyəsinin poetik ifadəsi

Məqalə

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). Bakı, 2012, IX buraxılış

s. 233-244Behcet Necatigilin 70-ci illər poe­zi­yası

Tezis

Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 14-15 noyabr, 2012. Bakı, Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2012

s. 274-277Ermənilərə Roman-Ağı, yoxsa Zəkəriyya Əylislinin Gündəliyinin Yanlış İnterpretasiyası?

Məqalə

  1. “Vətəndaş həmrəyliyi”qəzeti, Bakı, 2013, sayı: 4, 5, 6, 7

s. 6Türk Dünyasında Vücudnamələr (Azərbaycan, Qazax, Türkiyə, Türkmən, Özbək, Kıbrıs Türk, Başqırd, Tatar, Uyğur)

Məqalə

V Beynəlxalq Türkologiya Konqresi "Kültürəl Əlaqə və Mədəniyyətlər İttifaqı". Xoca Əhməd Yəsəvi adına Beynəlxalq Türk-Qazax Universiteti, Qazaxıstan, Türküstan, 19-20 aprel

s. 293-301Klassik Azərbaycan şairlərinin Kıbrıs türk şerinə təsiri

Məqalə

XXIV Beynəlxalq KIBATEK Ədəbiyyat Şöləni (Ədəbiyyatda Kıbrıs, Ədəbiyyatda Bahar) KKTC; 20 -24 Mart 2013

(çapda)Kıbrıs vücudnamələrinə ümumi bir baxış

Məqalə

Motif Akademi Xalq Bilimi Dərgisi, Kıbrıs Xüsusi Buraxılışı, 2013, Pınarbaş Mətbəəsi, sayı: 1

s. 243-259Yunus Əmrənin "Düşdü könül" qəzəlinin poetik forması haqqında:

dövriyyə, yoxsa vücudnamə?Məqalə

Böyük türk şairi Yunus Əmrənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Yaşayan Yunus Əmrə” Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, TC-nin Bakıdakı Səfirliyinin Kültür və Tanıtma Müşavirliyi, TİKA, Yunus Əmrə Türk Kültür Mərkəzi, 9 dekabr, 2013-cü il, Bakı, “Elm və təhsil”, 2013

s. 478-490Bir vücudnamənin iki müəllifi: Xəstə Hasan və Aşıq Abbas Tufarqanlı

Tezis

“Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları” Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 27-28 iyun, 2013, Bakı, Bakı Çap Evi, 2013

s. 177Özünü və dilini qoruyan şair - Rəşid Təhməzoğlu

Məqalə

"Bütöv Azərbaycan" qəzeti, Bakı, 2013, 28 avqust-3 sentyabr

s. 8-10Modern vücudnamə örnəkləri və özəllikləri

Məqalə

"Şərq filologiyası məsələləri", Bakı, MA Kompani, 2013

s. 456-466Vücudnamələrin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi tarixindən

Məqalə

Gənc Alimlərin Əsərləri, Azərbaycan respublikası Gənclər və idman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və magistrlər Cəmiyyəti, sayı: 8, 2013

s. 337-343Osman Türkayın poetik isri

Kitab (monoq-

rafiya)


Bakı, Elm, 2010

256 s.Mehmet Kamal Pilavoğlu. Mübarək günlərimiz.

Kitab (tərcümə)

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı, 2005

120 s.Mehmet Kamal Pilavoğlu. Şəhidlər və qazilər.

Kitab (tərcümə)

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı, 2005

132 s.Mehmet Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında

Kitab (tərcümə)

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı, 2006

135 s.Mehmet Kamal Pilavoğlu. Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri.

Kitab (tərcümə)

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı, 2006

164 s.Mehmet Kamal Pilavoğlu. Böyük insan Həzrət Əli

Kitab (tərcümə)

Bakı, “Günəş” nəşriyyatı, 2008

220 s.Şahnaz Aras. Uşağını düzgün tərbiyə etmək istəyənlər üçün meyar

Kitab (tərcümə)

Bakı, Oğuz Eli, 2009

200 s.Sədat Adıgözəl. İlyas Əfəndiyev. Zaman və sənətkar.

Kitab (tərcümə)

Bakı, Qafqaz Universiteti Nəşriyyatı, 2009

112 s.Osman Türkay. Ay üçün rekviyem.

Kitab (tərcümə)

Bakı, Kövsər nəşriyyatı, 2011

137 s.Seyid Cafer Pişeveri. Mücadele Girdabında Geçen Ömür.

Kitab (tərcümə)

Trabzon, 2013, Eser Ofset Matbaacılık,

257 s.Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamə

Kitab (tərtibat)

AMEA Folklor İnstitutu

(çapda, 600 s.)Mirzəbala Məmmədzadə. Köylü herekatı. Lenin milli siyasəti.

Kitab (redaktor)

Bakı, 2007

144 s.Azadlıq uğrunda mübarizə tariximizdən: Xiyabani hərəkatı-90

Kitab (redaktor)

Bakı, Bakı Çap Evi, 2011

232 s.Bayram Gündoğdu. Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası

Kitab (redak­tor)

Bakı, 2012

221 s.Səriyyə Gündoğdu. Mehmed Akif Ərsoyun yaradıcılığında sosial məsələlər


Kitab (redak­tor)

Bakı, Bakı Çap Evi, 2013

250 s.

Müəllif: fil.ü.f.d. Elmira Fikrət qızı Məmmədova-Kekeç
Siyahı düzdür:

Elmi Şuranın katibi: fil.ü.f.d. Elçin Hüseynağa oğlu AbbasovVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə