Dyrektywa 94/52/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 7 grudnia 1994 r zmieniająca po raz drugi dyrektywę 88/344/ewg w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Yüklə 16.62 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü16.62 Kb.


DYREKTYWA 94/52/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 7 grudnia 1994 r.
zmieniająca po raz drugi dyrektywę 88/344/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności


parlament europejski i Rada unii europejskiej,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
działając zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu3,
a także mając na uwadze, co następuje:
na mocy dyrektywy 88/344/EWG4, rozpuszczalnik cykloheksan stosowany w przygotowaniu środków aromatyzujących, miał zostać wykreślony z części III Załącznika do tej dyrektywy, od dnia 1 stycznia 1994 r.;
na podstawie uzupełniających informacji, jakie otrzymano w międzyczasie, Komitet Naukowy ds. żywności zadecydował o przywróceniu poprzedniej tymczasowej akceptacji dla tej substancji; dlatego rozpuszczalnik ten może być nadal stosowany do czasu wydania przez Komitet ostatecznej opinii,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 88/344/EWG wprowadza się następujące zmiany:


w części III: Wprowadza się ponownie rozpuszczalnik cykloheksan z maksymalnym limitem pozostałości wynoszącym 1 mg/kg.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie zmienią swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tak, aby zezwolić na handel produktami spełniającymi wymagania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 7 grudnia 1995 r.


Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Gdy Państwa Członkowskie przyjmą środki określone w ust. 1, środki te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 1994 r.W imieniu Parlamentu EuropejskiegoK. HÄNSCHPrzewodniczącyW imieniu Rady

G. REXRODTPrzewodniczący

1 Dz.U. nr C 15 z 18.1.1994, str. 17.

2 Dz.U. nr C 133 z 16.5.1994, str. 21.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 1994 r. (Dz.U. nr C 61 z 28.2.1994, str. 101), wspólne stanowisko Rady z dnia 10 marca 1994 r. (Dz.U. nr C 172 z 24.6.1994, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. nr C 276 z 3.10.1994, str. 13).

4 Dz.U. nr L 157 z 24.6.1988, str. 28. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 92/115/EWG (Dz.U. nr L 409 z 31.12.1992, str. 31).Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə