Domeenireeglite eelnõu
Yüklə 76.64 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü76.64 Kb.

Domeenireeglite eelnõu


Autoriõigus: Tõnu Metsäär

1 SISSEJUHATUS1.1. Eesti maatunnusega (top level domain, TLD) .ee ning Eestiga seotud teisi tipptaseme domeeninimesid (edaspidi ka domeen) haldab, domeeninimede registrit peab ning domeenide registreerimist korraldab Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi EIS) õigusaktide, kohtu- ja vahekohtu lahendite, põhikirja, käesolevate domeenireeglite (edaspidi: Domeenireeglid) ja internetikogukonnas tunnustatud juhiste ja tavade kohaselt.


1.2 EIS täidab punktis 1 nimetatud ülesandeid kulupõhiselt kõigi kasuks, kellel on huvi interneti vastu (Internetikogukond).


1.3 Käesolevad Domeenireeglid asendavad kogu ulatuses senini tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimisel Eestis kohaldatud Alamdomeeni registreerimise reeglistiku.

1.4 Domeenireeglid on kehtestatud Eesti Interneti Sihtasutuse Nõukogu _____________ 2009.a otsusega nr __.


1.5 Domeenireeglid jõustuvad __________ 2009.a.


1.6 Domeenireegleid kohaldatakse kõigile Domeeninimedele, mis Domeenireeglite jõustumise kuupäevaks on registreeritud Tippdomeeni .ee alla ja millised registreeritakse Tippdomeeni .ee alla jõustunud Domeenireeglite alusel.


1.7 Domeenireeglid reguleerivad tüüptingimustena Eesti Interneti Sihtasutuse, Registripidajate ja Registreerijate vahelisi õigussuhteid, sh õiguste teostamist ja kohustuste täitmist.


1.8 Domeenireeglid on ülimuslikud Registripidaja poolt Registreerija suhtes kehtestatud mis tahes tingimuste suhtes.


1.9 EIS veebilehel on avaldatud nimekiri Registripidajatest, kellel on õigus ja kohustus osutada Registreerijatele Registreerimisteenuseid.

2 MÕISTEDKui ei ole ette nähtud teisiti, on mõistetel alljärgnevad tähendused:


2.1 ASCII” viitab standardile American Standard Code for Information Interchange.


2.2Autoriseerimiskood” tähendab registreeritud Domeeninimele vajadusel loodavat salasõna.


2.3Deaktiveerimine” tähendab, et Domeeninime ja IP aadressi vaheline elektrooniline seos on katkestatud. Deaktiveerimine ei mõjuta Domeeninime registreeritust.

2.4Domeeninimi” tähendab mis tahes nime, mis asub Tippdomeeni all, s.t tippdomeenist .ee või Ülddomeenist vahetult vasakul ja on eraldatud punktiga (näiteks: nimi.ee või nimi.edu.ee).

2.5Registreerija kasutada "Domeeninime taotleja/omanik/kasutaja" "Registripidaja" -> kasutada "Registreerija" "EIS" -> kasutada "Registripidaja" -->” on füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb Domeeninime registreerimist või kes kasutab Domeeninime.


2.6IDN domeeninimi” tähendab domeeninime, milles kasutatavad sümbolid ei vasta ASCII standardile.


2.7Ülddomeen” tähendab domeeninime, mis asub Tippdomeenist .ee vahetult vasakul ja viitab konkreetsele ühiskonnaelu valdkonnale (näiteks: edu.ee).


2.8Registripidaja” on isik või asutus, kes EIS volitusel on õigustatud ja kohustatud osutama Registreerimisteenuseid.


2.9 Registreerimisteenused” hõlmavad Registreerijale lepingulisel alusel osutatavaid järgmisi tasulisi teenuseid:

2.9.1. domeeninime registreerimine;
2.9.2. registreeringu kustutamine;
2.9.3. registreeringu uuendamine,
2.9.4. domeeninime üleandmine;
2.9.5. kontaktandmete uuendamine;
2.9.6. nimeserverite haldamine;
2.9.7. Registripidaja vahetamine.


2.10Alamdomeen” tähendab domeeninime, mis veebiaadressis paikneb Ülddomeenist vahetult vasakul (näit. nimi.edu.ee.).


2.11Tippdomeen” tähendab maatunnusega tippdomeeni .ee. või Eestiga seotud muud TLD - domeeninime.


2.12Halduskontakton füüsiline isik, kes Registreerija esindajana otsustab Registreerijale siduvalt domeeniga seotud küsimusi ning vahetab sellega seotud teavet. Iga domeeni suhtes määratakse ainult üks halduskontakt.


2.13 Tehniline kontakt” on füüsiline või juriidiline isik.


3 DOMEENINIMEDE REGISTREERIMINE


3.1 Taotlemise tingimused


3.1.1 Domeeninime registreerimist Tippdomeeni .ee alla võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on isiku- või registrikood või kelle isikut on võimalik üheselt tuvastada muu tunnuse alusel, mis viitab tema registreeritusele valitsusasutuse poolt peetavas registris või registris, mida peab riigi poolt selleks volitatud isik.

3.1.2 Domeeninimede uuel registreerimisel kehtib põhimõte “kes ees see mees”, st Domeeninimesid registreeritakse vastavate taotluste EIS-le laekumise ajalises järjekorras.

3.2 Domeeninimele esitatavad nõuded


3.2.1 Domeeninimi võib koosneda ainult numbritest (0–9), sidekriipsudest ja ladina tähtedest vastavalt ASCII-le.

Domeeninimi peab sisaldama vähemalt ühte tähestiku tähte ja ei või alata ega lõppeda sidekriipsuga, samuti ei või see sisaldada sidekriipsu nii kolmanda kui neljanda sümbolina.


Suur- ja väiketähti ei eristata.


Domeeninime minimaalseks pikkuseks on kaks tähte ja maksimaalseks pikkuseks on 63 tähte;

kui domeeninimi sisaldab mitte - ASCII sümboleid, määratakse domeeni maksimaalne pikkus vastavalt juhises Request for Comments 3490 sätestatule.
3.2.2 Numbrikombinatsioone kujul xxxxxxxxxxx, mis moodustavad või võivad moodustada isikukoodi ning seitsme-, kaheksa- ja üheteistkümnekohalisi arve domeeninimena ei registreerita.


3.2.3 Tehnilistel põhjustel ei registreerita domeenina nimesid, milles kasutatavad sümbolid ei vasta ASCII standardile. IDN domeeninimi peab enne .ee Tippdomeeni alla registreerimist olema ümberkodeeritud ASCII standardile vastavale kujule.


3.2.4 Domeeninime ei saa registreerida, kui see on identne varem Tippdomeeni .ee alla registreeritud Domeeninimega.


3.2.5 Alamdomeeni eest vastutab Registreerija, kelle domeeninime alla vastav Alamdomeen on registreeritud.


3.2.6 Teatud Domeeninimed on põhjendatud kaalutlustel blokeeritud (Blokeeritud domeenid) ja neid ei saa registreerida. Blokeeritud domeeninimede nimekiri on avaldatud EIS veebilehel.


3.2.7 Teatud Domeeninimed on põhjendatud kaalutlustel reserveeritud (Reserveeritud domeenid) ja neid saab registreerida üksnes eritingimustel. Reserveeritud domeenide nimekiri ja nende registreerimise tingimused on avaldatud EIS veebilehel.


3.3 Ülddomeenid


3.3.1 Alternatiivselt Tippdomeeni alla registreerimisele, võib Registreerija taotleda domeeni registreerimist ka Ülddomeeni alla, arvestades, et vastav Ülddomeen peab olema eelnevalt registreeritud ja iga Ülddomeeni alla registreerimise jaoks kehtivad selle valdkonnanõuded.


3.3.2 Kui valdkonnanõuded ei ole täidetud, domeeni ei registreerita, samuti võib EIS vastava domeeni registreeringu kustutada.


3.3.3 Ülddomeenid ja valdkonnanõuded on avaldatud EIS veebilehel.


3.4 EIS tegevus domeeni registreerimisel


3.4.1 Iga domeeninime kohta avaldab EIS Tippdomeeni .ee WHOIS - andmebaasis Registreerija nime, haldus- ja tehnilise kontakti andmed ning domeeni registreerimise aja.

3.4.2 EIS lisab domeeni registreerimisel selle ühenduvuse tagamiseks nõutavad tehnilised andmed tippdomeeni .ee nimeserveritesse, v.a. juhul kui vastavad tehnilised andmed ei võimalda ühenduvust tagada või tooksid kaasa nimeserverite ülekoormuse.

3.4.3 Kuivõrd EIS teostab domeeni registreerimisel Registreerija taotlusel üksnes eelnimetatud informatiivse- ja/või tehnilise iseloomuga toiminguid, ei kontrolli EIS mitte ühelgi juhul, kas domeeni registreerimisega või registreeritud domeeni mis tahes laadi kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi.


4 REGISTREERIJA KOHUSTUSED


4.1 Üldnõuded


4.1.1 Registreerija on kohustatud domeeni registreerimise taotluses avaldama eeskätt:

a) soovitud domeeninime,

b) andmed nimeserverite kohta,

c) oma halduskontakti nime, alalise elu-või asukoha aadressi Eestis, telefoninumbri ja e-posti aadressi,

d) oma tehnilise kontakti nime, alalise elu-või asukoha aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi,

e) juriidilisest isikust Registreerija puhul oma täieliku nime, registrikoodi ja käibemaksukohustuslase numbri (Euroopa Liidu liikmeriikides registreeritud juriidiliste isikute puhul);

f) füüsilisest isikust Registreerija puhul oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, postiaadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.


4.1.2 Registreerija on kohustatud taotluse allkirjastama omakäeliselt või digitaalallkirjaga.

4.1.3 Registreerija vastutab kõigi tema poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

4.1.4 Registreerija on kohustatud taotluses esitatud andmete muutumisest, k. a. e-posti aadressi muutumine, oma Registripidajale viivitamatult teatama.


4.1.5 Domeeni registreerimise taotluse ja punktis 5.3.6.2 märgitud domeeni üleandmise ühistaotluse allkirjastamisega kohustub Registreerija heas usus täitma domeenireegleid ja neid täpsustavaid juhiseid, ning kinnitab, et:

4.1.5.1 Registreerija poolt taotluses esitatud andmed on õiged;

4.1.5.2 Registreerijal on tahe ja oma teadmiste kohaselt ka õigus kasutada taotluses märgitud domeeni;

4.1.5.3 taotluses märgitud domeeni registreerimise ja kasutamisega ei rikuta:

a) kolmanda isiku õigusi;

b) õigusakte või muud kohustavat nõuet või reeglit.


4.1.6 Registreerija on kohustatud tagama vajalikud tehnilised tingimused domeeni ühenduvuseks ja andma EIS-le viimase nõudel teavet oma vastava tegevuse kohta.

4.1.7 Registreerija peab viivitamata, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul pärast domeeni registreerimisest teada saamist EIS-i WHOIS - andmebaasis avaldatud andmed üle kontrollima ja teatama EIS-le vajalikest parandustest. Sama tähtajaga teatamiskohustus laieneb ka andmetes toimunud muudatustest teatamisele mis tahes muul ajal.
4.1.8 Registreerija on kohustatud hüvitama EIS-ile kõik kahjud ja kulud, mis on tekkinud EIS-le ja/või mille hüvitamist EIS-lt nõutakse (sealhulgas tsiviil-, haldus- või kriminaalkohtumenetluse raames) seetõttu, et domeeni registreerimine ja/või kasutamine Registreerija poolt rikub või väidetavalt rikub kolmanda isiku mis tahes õigusi.

5 REGISTREERIJA ÕIGUS REGISTREERIMISTEENUSTELE


5.1 Registreerimisteenuseid osutab Registripidaja, kellega Registreerija on sõlminud vastava kliendilepingu.
Nimetatud kliendilepingus peab igal juhul sisalduma:

5.1.1 Registreerija poolt EIS ees võetud kohustus järgida kehtivaid domeenireegleid ja EIS veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid;


5.1.2 Registreerija tagasivõtmatu nõusolek, et EIS võib nõuda Registreerijalt punktis 5.1.1 märgitud kohustuste täitmist.


5.2. Kui valitud Registripidaja leping EIS-ga on lõppenud, valib Registreerija uue Registripidaja punktis 7 sätestatud korras.


5.3. Registripidaja osutab Registreerija soovil ning vastavalt Registripidaja hinnakirjale ja muudele tingimustele alljärgnevaid Registreerimisteenuseid:

5.3.1 Domeeninime registreerimine


5.3.1.1 Registripidaja edastab EIS-le Registreerija poolt allkirjastatud taotluse Domeeninime registreerimiseks.

5.3.1.2 EIS saadab Registreerijale seitsme (7) tööpäeva jooksul punktis 5.3.1.1 märgitud taotluse laekumisest e- posti teel teate domeeni registreerimise või mitteregistreerimise kohta.

5.3.1.3 Domeeni registreering kehtib 12 kalendrikuud (edaspidi: registreerimisperiood) registreerimise kuupäevast.
5.3.2 Registreeringu pikendamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija poolt allkirjastatud taotluse Domeeninime registreeringu pikendamiseks järgmiseks registreerimisperioodiks.5.3.3 Kontaktandmete uuendamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija poolt allkirjastatud taotluse Registreerija kontaktandmete muudatuste kohta.5.3.4 Nimeserverite administreerimine

5.3.4.1 Registripidaja lisab, muudab või eemaldab Registreerija soovil nimeservereid puudutavat informatsiooni.


5.3.4.2 EIS jätab endale õiguse nimeservereid muuta või eemaldada, kui nimetatud nimeserverid põhjustavad või võivad põhjustada häireid DNS – süsteemi töös.

5.3.5 Registreeringu kustutamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija poolt allkirjastatud taotluse Domeeninime registreeringu kustutamiseks.5.3.6 Domeeninime üleandmine

5.3.6.1 Domeeninime üleandmisel asendub senine Registreerija uue Registreerijaga, seejuures Registripidajat vahetamata.

5.3.6.2 Domeeninime üleandmise aluseks on Registripidaja poolt EIS-le esitatud ühistaotlus, mis on allkirjastatud üleandva Registreerija ja vastuvõtva Registreerija poolt.

5.3.6.3 Punktis 5.3.6.2 nimetatud ühistaotlusest peab nähtuma üleandva Registreerija tahe Domeeninimest loobuda ja vastuvõtva Registreerija tahe Domeeninimi oma nimele registreerida koos punktis 4.1.1. nimetatud andmetega.

5.3.6.4 EIS saadab kümne (10) tööpäeva jooksul punktis 5.3.6.2 märgitud ühistaotluse laekumisest vastuvõtvale Registreerijale e - posti teel teate domeeni tema nimele (ümber)registreerimise või mitteregistreerimise kohta.

5.3.7 Registripidaja vahetamine

5.3.7.1 Registreerijal on õigus oma senist Registripidajat vahetada, teatades sellest nimetatud Registripidajale.

5.3.7.2 Senine Registripidaja on kohustatud tegema Registreerija ja uue Registripidajaga heas usus ja tasuta koostööd Domeeninime administreerimise üleminekul ühelt Registripidajalt teisele.

5.3.7.3 Senine Registripidaja genereerib ja esitab Registreerija nõudel Registreerijale või Registreerija poolt määratud uuele Registripidajale Domeeninime(de) Autoriseerimiskoodi(d) viie (5) tööpäeva jooksul sellekohase nõude saamisest.

5.3.7.4 Kui senine Registripidaja ei esita Autoriseerimiskoodi viie (5) tööpäeva jooksul, on EIS-l õigus genereerida Autoriseerimiskood ise ja anda see edasi Registreerijale.

5.3.7.5 Tasu Registripidaja vahetamisega seoses võib Registreerijalt nõuda ainult uus Registripidaja.


6 DOMEENINIME MITTEREGISTREERIMINE JA KUSTUTAMINE

6.1 EIS võib taotletud domeeninime mitte registreerida või kustutada domeeninime registreeringu üksnes mõjuval põhjusel, sh eeskätt juhul kui:

6.1.1 domeeni registreerimise taotlus ei vasta Domeenireeglitele või kui Registreerija on esitanud EIS-le nõude oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks;

6.1.2 domeeninimi sisaldab ilmselgelt ebaseaduslikku väljendit või roppust;

6.1.3 Registreerija on rikkunud Domeenireegleid ega ole rikkumist lõpetanud EIS-i poolt Registreerija halduskontaktile saadetud meeldetuletuses määratud vähemalt 10 - tööpäevase tähtaja jooksul;

6.1.4 EIS-ile esitatud andmed Registreerija ja/või Registreerija halduskontakti või tehnilise kontakti kohta ei ole tõesed;

6.1.5 Registreerija ja/või Registreerija halduskontakti või tehnilise kontaktiga ei ole mõistlikest jõupingutustest hoolimata olnud võimalik EIS-le esitatud kontaktandmete kaudu teavet vahetada;

6.1.6 Registripidaja on rikkunud Registreerimislepingus ette nähtud rahalist kohustust ega ole rikkumist lõpetanud Registripidaja ja Registreerijate halduskontaktile saadetud teates märgitud vähemalt 10 - tööpäevase tähtaja jooksul;

6.1.7 Registreerija suhtes on jõustunud vastavasisuline kohtu või Domeenivaidluste Vahekohtu lahend;

6.1.8 Domeeninime registreerimisperiood on lõppenud ja registreeringut ei ole pikendatud 30 päeva jooksul lõppemise kuupäevast arvates;

6.2 Domeeninime kustutamisel punktis 6.1.1 – 6.1.6 ette nähtud alustel ei registreeri EIS sama domeeninime enne kuuekümne päeva möödumist domeeni kustutamise kuupäevast arvates.

6.3 Kustutatud domeeni suhtes punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul esitatud registreerimise taotlus on kehtetu.


7 REGISTREERIMISLEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED

7.1 Kui Registreerimisleping Registripidaja ja EIS vahel on lõppenud, kohaldatakse Registreerijale järgmisi tingimusi:

7.1.1 Kolme (3) kuu jooksul alates Registripidaja lepingu lõppemise kuupäevast (Kaitseperiood) loetakse Registripidajaks automaatselt EIS.

7.2 Kaitseperioodi jooksul on Registreerijal õigus valida endale uus Registripidaja.

7.3 Kui Registreerija ei vali endale Kaitseperioodi jooksul uut Registripidajat, jääb Registripidajaks automaatselt EIS ning poolte suhtele kohaldatakse EIS Direkt Registriteenuste tingimusi, sealhulgas on Registreerija kohustatud maksma talle osutatud Registreerimisteenuste eest tasu vastavalt EIS Direkt Registriteenuste Hinnakirjale.


8 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE

8.1 EIS töötleb Registreerija poolt, sealhulgas Registripidaja kaudu avaldatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

8.1.1 isiklikke andmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne) peamiselt Registreerija ning Registreerija haldus- ja tehnilise kontakti isiku identifitseerimiseks ja EIS-le edastatud andmete õiguse kontrollimiseks;

8.1.2 kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) peamiselt Registreerijale informatsiooni edastamiseks;

8.1.3 Isikuandmete töötlemine on eeskätt vajalik EIS poolt lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, sh domeeninime registreerimise või muu EIS pädevusse kuuluva toimingu otsustamiseks või teostamiseks, sh isikuandmete töötlemine domeeniregistri toimimiseks, Internetis avaldamiseks, sh WHOIS-päringutele vastamise kaudu, õigusakti või muu EIS suhtes kohustuslikku mõjuga normi, juhise või tava järgimiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmise, aruandluse ning riskide juhtimise eesmärgil.

8.2 EIS-l on õigus ülalnimetatud eesmärkidel koostada erinevatel alustel analüüsitud isikuandmetest nimekirju (nt. Registreerijate nimekiri jmt) ning võrrelda talle edastatud isikuandmeid teistes registrites olevate andmetega.

8.3 Domeeninime registreerimise taotluse allkirjastamisega nõustub Registreerija, et EIS või tema poolt volitatud isik, sealhulgas volitatud Registripidaja võib töödelda Registreerija isikuandmeid, kaasa arvatud isikukoodi, punktides 8.1 – 8.2 nimetatud viisil ja eesmärkidel.

8.4 Registreerijal on igal ajal õigus pääseda ligi oma andmetele ning õigus ja kohustus nõuda paranduste tegemist oma andmetes kui andmed on muutunud ebatäpseks.

8.5 Registreerijal on õigus nõuda EIS-lt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.

8.6 EIS on teavitanud Registreerijat sellest, et kõik EIS poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud isikud (volitatud töötlejad), nende aadressid ja muud kontaktandmed on avaldatud EIS veebilehel.


9 TÄIENDAVAD TINGIMUSED

9.1 Registripidaja õigus õigusi ja kohustusi üle anda

9.1.1 Registripidajal on õigus oma õigusi ja kohustusi ilma Registreerija nõusolekuta teisele Registripidajale üle anda.

9.2 Domeenireeglite kehtestamine ja muutmine

9.2.1 Domeenireeglid ning EIS Direkt Registriteenuste tingimused ja Hinnakirja kehtestab EIS.

9.2.2 EIS võib ühepoolselt muuta Domeenireegleid, EIS Direkt Registriteenuste tingimusi ja Hinnakirja.

9.2.3 EIS teavitab Registreerijat punktis 9.2.2 nimetatud muudatustest e-kirjaga halduskontakti e-posti aadressile ning avaldab muudatused EIS veebilehel vähemalt üks (1) kuu enne nimetatud muudatuste jõustumise kuupäeva.

9.2.4 Kui EIS poolt tehtud muudatused ei ole Registreerijale vastuvõetavad, on Registreerijal õigus oma Domeeninime registreering kustutada või õigus oma Domeeninimi üle anda punktis 9.2.3 nimetatud tutvumistähtaja jooksul.

9.2.5 Kui Registreerija punktis 9.2.4 nimetatud õigust ei kasuta, loetakse, et ta on tehtud muudatusi aktsepteerinud ja tal ei ole EIS-le muudatustest tulenevaid pretensioone.


10 KAHJU HÜVITAMINE

10.1 Kui ei ole tegemist EIS poolse tahtlusega, on EIS vastutus Registreerijale tekitatud kahju eest piiratud otsese kahju hüvitamisega ühe (1) domeeninime registreerimistasu ulatuses vastavalt EIS Direkt Registriteenuste Hinnakirjale.

10.1.1 EIS ei vastuta ühelgi juhul saamatajäänud tulu, vähenenud müügi või mis tahes muu kaudse kahju eest.

10.1.2 Registreerija nõue vastavalt ülaltoodule kahju hüvitamiseks kehtib ainult juhul, kui ta on EIS-le nõudest teatanud üheksakümne (90) päeva jooksul hetkest, kui ta nõude alusest teada sai või teada saama pidi.


11 VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1 EIS, Registripidaja ja Registreerija vahelistele suhetele ning Domeenireeglitele kohaldatakse Eesti õigust.

11.2 EIS, Registripidaja ja Registreerija vahelised lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Pretensiooni omajal on õigus esitada läbirääkimistega seoses kirjalik pretensioon.

11.3 Pretensioonis tuleb ära näidata pretensiooni esitamist põhjustanud asjaolud. Kui pretensiooni aluseks olev dokument ei ole vabalt kättesaadav, lisab pretensiooni esitaja pretensioonile nimetatud dokumendi.

11.4 Kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei saavutata, on punktis 11.1 nimetatud isikul õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse. Kõik EIS, Registripidaja ja Registreerija vahelised õigusvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Tallinnas vastavalt Eesti menetlusõigusele.


12 LÕPPSÄTTED

12.1 Domeenireeglite, EIS Direkt Registriteenuste tingimuste ja Hinnakirja kehtivad versioonid on avaldatud EIS veebilehel.

12.2 Võimalike lahknevuste ja mitmeti mõistmiste puhul punktis 12.1 nimetatud dokumentide eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel võetakse aluseks vastava dokumendi eestikeelne tekst.

12.3 Registreerija ja tema esindaja on kohustatud esitama EIS-le ja EIS poolt akrediteeritud Registripidajale oma isiku identifitseerimiseks vajalikud andmed ja dokumendid.

12.4 Füüsiliste isikute identifitseerimine toimub kehtivatele õigusaktidele vastavate isikut tõendavate originaaldokumentide alusel.

12.5 Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal identifitseeritakse vastava registri andmete kehtiva väljatrüki alusel või muude EIS poolt nõutavate dokumentide alusel.

12.6 Välismaa juriidiline isik identifitseeritakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude EIS poolt nõutavate dokumentide alusel.

12.7 EIS-l on õigus nõuda, et välisriigis väljaantud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille`ga), kui välisleping ei näe ette teisiti.

12.8 Võõrkeelsete dokumentide korral on EIS-l õigus nõuda dokumentide tõlget eesti keelde. Tõlge peab olema tehtiud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

12.9 EIS-l on õigus eeldada talle esitatud dokumendi ehtsust, kehtivust ja õigsust. EIS-l on õigus teha koopiaid talle esitatud dokumentidest ning talle sidevahendi teel edastatud teated, avaldused, korraldused ja pretensioonid salvestada ning vajadusel kasutada salvestusi tõenduslikul eesmärgil.

12.10 EIS ei aktsepteeri esindusõigusi ega taotlusi, millest üheselt ja arusaadavalt ei selgu Registreerija tahe ning muid dokumente, mille ehtsus põhjustab kahtlusi. EIS nõudel on füüsilisest isikust Registreerija või Registreerija esindaja kohustatud eeltoodud asjaolude selgitamiseks ilmuma EIS asukohta ning esitama vajadusel selgitusi ja lisadokumente.

12.11 EIS-l on õigus nõuda, et väljaspool EIS asukohta väljastatud volikiri oleks notariaalselt tõestatud.

12.12 Registreerijal on kohustus informeerida EIS-i notariaalselt tõestatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

12.13 EIS aktsepteerib Registreerija või tema esindaja oma- käeliselt kirjutatud allkirja või digitaalallkirja, mille sertifikaat on kehtivatele nõuetele vastav ja väljastatud EIS poolt aktsepteeritud sertifitseerimisteenuse osutaja poolt.

12.14 EIS-l on õigus nõuda allkirja andmist EIS asukohas kohapeal või selle võimatusel allkirja notariaalset kinnitamist.
 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə