Devlet planlama teşKİlati müsteşarliği bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Yüklə 0.67 Mb.
səhifə1/9
tarix22.04.2016
ölçüsü0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi Toplumu Dairesi BaşkanlığıKamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Güncelleştirilmiş Sürüm


Temmuz 2009

Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi

e-posta ile lütfen kamubitkilavuz@dpt.gov.tr adresine iletiniz.
Bu kılavuza, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim

adresinden erişebilirsiniz.DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

İnternet Adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr

e-Posta: btd@dpt.gov.tr

Telefon: 90 312 294 6417

Faks: 90 312 294 6477
İÇİNDEKİLER

1. KILAVUZUN AMACI 1

2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ PROJELERİ 3

3. KAMU BİT PROJELERİNDE İZLENECEK POLİTİKALAR VE GENEL ESASLAR 4

3.1. İlke ve Politikalar 4

3.2. Öncelik Verilecek Projeler 6

3.3. Proje Tekliflerine İlişkin Hususlar 6

4. PROJE TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI 8

4.1. BİT Proje Dosyası 8

4.1.1. Yeni Projeler 8

4.1.1.1. Fizibilite Raporu Gerektirmeyen Projeler 8

4.1.1.2. Fizibilite Raporu Gerektiren Projeler8 8

4.1.2. Devam Eden Projeler 9

4.1.2.1. Fizibilite Etüdü Tamamlanan Projeler 9

4.1.2.2. Yeni Bir Aşamaya Geçen Projeler 9

4.1.2.3. Proje Maliyetinde Değişiklik Olan Projeler 9

4.1.2.4. Diğer Devam Eden Projeler 10

4.2. BİT Proje Dosyası Dokümanlarının Hazırlanması 10

4.2.1. Proje Bilgi Formu 10

4.2.2. Teknik-Sistem Analizi 10

4.2.3. Maliyet Bileşenleri 11

4.2.4. Kuruluş BİT Envanteri 11

4.2.5. Fizibilite Etüdü 11

4.2.6. Proje İzleme ve Değerlendirme Raporları 12

4.2.6.1. Proje İzleme Raporu 12

4.2.6.2. Performans Değerlendirme Raporu 12

4.3. Proje Bileşenleri 12

4.3.1. Danışmanlık Hizmeti 12

4.3.2. Donanım 13

4.3.3. Ağ Altyapısı 13

4.3.3.1. Ağ Topolojisi 13

4.3.4. Bilgi Güvenliği 14

4.3.4.1. Elektronik İmza Altyapısı 15

4.3.5. Yazılım 16

4.3.5.1. Hazır Yazılım 16

4.3.5.2. Uygulama Yazılım Geliştirme 17

4.3.6. Eğitim 17

4.3.7. Veri İhtiyacı ve Sayısallaştırma 185. FİZİBİLİTE ETÜDÜ 19

5.1. Proje Bilgi Formu 19

5.2. İhtiyaç Analizi 19

5.3. Teknik-Sistem Analizi 19

5.4. Maliyet Bileşenleri 19

5.5. Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi 20

5.6. Ekonomik ve Sosyal Analiz 20

5.6.1. Ekonomik Analiz 20

5.6.1.1. Fayda-Maliyet Analizi 21

5.6.1.2. Maliyet Etkinlik Analizi 22

5.6.1.3. Risk Analizi 22

5.6.1.3.1. Duyarlılık Analizi 22

5.6.2. Sosyal Analiz 23

6. TAMAMLANAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 24

6.1. Proje Tamamlama Raporu 24

6.2. Proje Etki Değerlendirme Raporu 24

KAYNAKLAR 26

EK: TABLOLAR 27TABLOLAR


KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

BİT : Bilgi ve İletişim Teknolojisi

BT : Bilgi Teknolojisi

CAD/CAM : Bilgisayar Destekli Tasarım / Üretim (Computer Aided

Design/Manufacturing)

CASE : Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (Computer Aided Software

Engineering)

CMM : Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model)

CMMI : Entegre Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model-Integration)

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

İKO : İç Karlılık Oranı

NBD : Net Bugünkü Değer

OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

UEKAE : TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

TS ISO 12207 : Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı

TS ISO 15504/SPICE : Yazılım Süreç Geliştirme ve Yetenek Belirleme Standardı (SPICE –

Software Process Improvement and Capability Determination)

TS ISO/IEC 17799 : Bilgi Teknolojisi Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri

TS ISO/IEC 27001 : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler

TS ISO/IEC 15408 : Ürün Bazında Bilgi Güvenliği İçin Ortak Kriterler Standardı (Common

Criteria)

UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development

Program)

1.KILAVUZUN AMACI


DPT Müsteşarlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından iletilen proje tekliflerini; plan hedefleri, kamu yatırım politikası, ulusal ekonomi, Avrupa Birliği süreci, sektörel ve sektörler arası öncelikler açısından değerlendirerek projeler arasında seçim yapmakta ve bu projelere kaynak tahsis etmek suretiyle kamu yatırım programını oluşturmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uyumlu olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca DPT Müsteşarlığına iletilen yatırım önerilerinin belli kriterlere uyularak hazırlanmış fizibilite etüdleri ile desteklenmesi, kamu yatırım programının teknik, ekonomik, mali ve sosyal açıdan iyi analiz edilmiş öncelikli projelerden oluşturulmasını, ülke kaynaklarının akılcı kullanılmasını ve dolayısıyla toplum yararının maksimize edilmesini sağlayacaktır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise ülke kaynaklarının israfı söz konusu olacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinin hazırlanmasında, diğer yatırım projelerinden farklı olarak, teknolojinin hızlı gelişimi karşısında ortaya çıkan güncel ve doğru kriterlerin belirlenmesinde yaşanan zorluklar, kaynakların etkin kullanımı konusunu daha kritik konuma getirmektedir. Dünya örnekleri, BİT yatırımlarının gerçekçi analizler yerine teknolojideki hızlı değişimlere uyumun ve teknolojiye yatırımın her koşulda fayda sağlayacağı varsayımıyla yürütülmesi, bu projelerin yüzde 80’in üzerinde bir kısmının tamamlanma süresi, maliyet veya beklenen fayda açısından başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtığını göstermektedir.1 OECD ülkelerinde, BİT projelerinin yaklaşık yüzde 30’unun zamanında, kapsam ve bütçe dahilinde tamamlandığı görülmüştür; kurumsal hedeflere katkıda bulunan ve yatırımdan pozitif getiri sağlayan projelerin oranı ise daha düşüktür2.

BİT yatırım proje tekliflerinde projenin başarısını önemli ölçüde etkileyecek hazırlık çalışmalarının yeterince yapılmaması ve/veya hazırlanan proje planlarına uygun hareket edilmemesi, projeden beklenen faydanın elde edilememesine sebep olacaktır. Tecrübeler ışığında kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla bu tür yatırımların belli bir sistematik çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan, 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile DPT Müsteşarlığına verilen e-Dönüşüm Türkiye Projesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi görevi kapsamına giren hususlardan biri de; “kamunun tüm bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarının e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde değerlendirilmesi ile bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması”dır.

Bu hususa ilişkin olarak, 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı’nda 35 No’lu “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi yatırım projeleri hazırlama ve değerlendirme kılavuzlarının hazırlanması ve bu projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” eylemine yer verilmiştir. İlk sürümü 2004 yılında hazırlanan kılavuzun geliştirilmiş ikinci sürümü 2005 yılında yayımlanmıştır. Kılavuzun her yıl yatırım programı hazırlama döneminde güncelleştirilen sürümlerinde, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının BİT projeleri hazırlama sürecine ilişkin hususlar daha kapsamlı olarak belirlenmeye çalışılmaktadır.

2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanan ve 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin de etkisiyle önümüzdeki dönemde kamu bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarının proje sayısı ve tutar bakımından giderek artacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde kritik öneme sahip bu tür projelerin hayata geçirilmesinde ve bu amaca yönelik yapılan yatırımlarda azami etkinlik ve verimlilik sağlanmasında bu kılavuzda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Özetle, bu kılavuzun temel amacı, kamu BİT yatırımlarının hazırlık sürecinden başlayarak gerçekçi fayda ve maliyet analizlerine dayandırılması, belirlenen iş programıyla uyumlu kaynak tahsisine imkan sağlayarak projelerin zamanında ve beklenen faydayı sağlayacak şekilde tamamlanması, kurum içi ve kurumlar arası mükerrerliklerin önlenmesi yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve kamu kuruluşları arasında bilgi paylaşımını esas alan birlikte çalışabilir bir e-Devlet yapısının oluşturulması için kamu kuruluşlarına yol göstermektir.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə