Ders Kurulu: 201 Dersin Adı: Bacağın Arka Bölgesi
Yüklə 39.5 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü39.5 Kb.
Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Bacağın Arka Bölgesi

Özet: Bacağın arka bölgesinde yüzeyel fascia içerisinde deri duyusunu alan sinirler ve yüzeyel damarlar bulunur. Bu bölgedeki kaslar yüzeyel ve derin grup olmak üzere iki kısımda incelenirler. Yüzeyel grup kaslar m.triceps surae’yi oluşturur. Bu kaslar m. gastrocinemius, m. soleus ve m. plantaris’tir. Tendonları tendo calceneus’u (Achillis) oluştururlar.Derin gruptaki kaslar ise m. popliteus , m. flexor digitorum longus, m. flexor hallusis longus ve m. tibialis posterior’dur. Origo ve insertiolarına göre ayak ve ayak parmaklarına fleksiyon yaptırırlar. M. tibialis posterior ayrıca ayağa inversiyon yaptırır. Bu bölge a. tibialis post. ve dalları tarafından beslenir. Venler arterlere yandaşlık eder. Bu bölgedeki kasların motor siniri n. tibialis’tir.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ruhgün Başar


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Çiğneme Kasları

Özet: Çene eklemine etki ederek ağzın açılmasını veya kapanmasını sağlayan kaslara çiğneme kasları denir. Çiğneme kasları m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus lateralis ve m. pterygoideus medialis’tir. M. pterygoideus lateralis çift taraflı kasılınca mandibula’yı aşağı çeker, ağzı açar. Diğer çiğneme kasları ağzı kapatır. M. temporalis ayrıca arka liflerinin kasılmasıyla mandibula’yı retraksiyona getirir. Çiğneme kaslarının motor siniri nervus mandibularis’tir.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ruhgün Başar


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Yüz Anatomisi ve Kafa Derisi

Özet: Yüzün yüzeyel kasları, yüzde bulunan deliklerin çevresinde bulunurlar. Bu kaslar yüze belirgin şekiller vermekle birlikte, bu deliklerin kapanıp açılmasına yardım ederler. Ağız çevresinde bulunan kaslar: Musculus orbicularis oris m.depressor labii inferior, m.depressor anguli oris, m.mentalis, m. levator labii superior, m. levator anguli oris, m. depresor septi, m. zygomaticus major ve minor, m. buccinator, m. risorius’dur. Burun çevresindeki kaslar: Musculus nasalis ( iki parçası vardır alar part, transvers part), m. levator labii superior alaqua nasi, m. procerus’dur. Göz çevresindeki kaslar: m. orbicularis oculi ( üç parçası vardır a) pars palpebralis, b) pars orbitalis, c) pars lacrimalis), m.depressor süpercilii, m. corrigator süpercilii’dir. Kafa derisi kafa kemiklerine birkaç noktada yapışır, geri kalan kısımlarda gevşek bağ dokusu ile tutunmuştur. Kafa kemikleri ile kafa derisi arasında galea aponeurotica denilen fibroz bir tabaka vardır. Galea içinde musculus epicranius bulunur. İki gruptur 1- Musculus occipitofrontalis 2- Musculus temporoparietalis m. occipitofrontalis ‘in iki parçası vardır pars frontalis ve pars occipitalis. Yüz kaslarının siniri nervus facialis’tir. Yüzün deri duyusunu nervus trigeminus’un dalları alır.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Sezgin İlgi


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Subocccipital Bölge ve Derin Sırt Kasları

Özet: Derin (otokton) sırt kasları genellikle vertebraların spinal çıktıları ile transvers çıkıntıları arasında uzanan, bir grubuda vertebra’larla costa’lar arasında uzanan grup kaslarıdır. İlk gruba en yüzeyde ve en üstteki iki kas girmektedir. M. splenius capitis ve m. splenius cervicis. Bu iki kas servikal ve üst thoracal vertebranların spinal çıkıntılarından, servical vertebraların transvers çıkıntılarına ve occipital kemiğe uzanırlar. İkinci grup sakrospinal ( Erector Spina) gruptur. üç tane alt gruptan oluşur a) iliocostalis b) longissimus c) spinalis bu grupların bulundukları yerlere göre capitis, cervicis, thoracis ve lumbalis denilen alt grupları vardır. Üçüncü grup transversospinal gruptur. bununda üç tane alt grubu vardır. a) semispinalis b) multifidus c) rotatores . Dördüncü grup ise a) interspinal grup b) intertransversal gruptur.

Suboccipital bölge occipital kemiğin altında kalan bölgedir. Bu bölgede m. rectus capitis posterior major ve minor ile m. obliquus capitis superior ve ınferior bulunur.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Sezgin İlgi
Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Bacağın Ön ve Lateral Bölgeleri

Özet: Yüzeyel ve derin (fascia cruris) altında ön tarafta m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor tertius ve m. extensor hallucis longus bulunur. Ayağa ve parmaklara ekstansiyon yaptıran bu kaslar insertio noktalarına göre inversiyon ve eversiyon yaptırabilirler. Inervasyonları n. peroneus profundus tarafından gerçekleştirilir. Bu bölgenin arterleri a. tibialis anterior’un dallarıdır. Bacağın lateralinde bulunan m. peroneus longus ve m. peroneus brevis ayağa plantar fleksiyon ve eversiyon yaptıran, n. peroneus superficialis tarafından inerve olan kaslardır. Bu bölgenin arterleri a. peronealis’in dallarıdır.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. H. Hamdi Çelik


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Uyluğun Arka ve Lateral Bölgeleri Fossa Poplitea

Özet: Uyluğun arka bölgesinde yüzeyel ve derin fascia (fascia lata) altında m. biceps femoris (caput longum-caput breve), m. semitendinosus ve semimembranosus bulunmaktadır. Tuber ischiadicum’dan başlayan bu grup kaslara ischiocrural kaslar adı da verilmektedir. Fonksiyonları bacağa fleksiyon, uyluğa ekstansiyon olup, m. biceps femoris bu bölgedeki diğer kasların yaptırdığı iç rotasyondan farklı olarak dış rotasyonu gerçekleştirir. M. biceps femoris’in caput breve’si n. peroneus communis tarafından inerve olurken digerleri n. tibialis tarafından inerve olurlar. Bu bölgenin arteri a. profunda ve dallarıdır. M. tensor fascia latae uyluğun lateralinde bulunan kas olup , uyluğa abduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır. Inervasyonu n. gluteus superior tarafından gerçekleştirilir. Fossa poplitea yukarı da uyluk arka bölgesi kasları, alt tarafta m. gastrocnemius kasına ait caput laterale ve caput mediale tarafından sınırlanan, içerisinde başlıca a. poplitea, v. poplitea, n. tibialis ve n. peroneus communis’i barındıran eşkenar dörtgen şeklinde bir bölgedir.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. H. Hamdi Çelik


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Uyluğun Ön ve Medial Bölgeleri

Özet: Uyluğun ön ve medial bölgelerinin deri duyusunu taşıyan sinirler genel olarak plexus lumbalis’ten gelir ve yüzeyel fascia içinde bulunurlar. Bu bölgedeki yüzeyel ven vücudun en uzun veni olan v. saphena magna’dır. Uyluk derin fascia’sına fascia lata adı verilir. Ön bölgede yer alan kaslardan m. sartorius uyluğa ve bacağa fleksiyon, ayrıca uyluğa abduksiyon ve dış rotasyon yaptırır. M. quadriceps femoris bacağa ekstansiyon ve rectus femoris uyluğa fleksiyon yaptırır. Her iki kasın da siniri n. femoralis’tir. Uyluğun medial bölgesinde yer alan kaslar m. pectineus, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus ve m. gracilis’ir. Bu kaslar da genel olarak uyluğa adduksiyon yaptıran kaslardır. M. pectineus’un siniri n. femoralis, diğer adduktor grup kaslarının siniri n. obturatorius’tan gelir. Trigonum femorale, uyluğun ön-üst kısmında yer alan bir bölgedir. Bu üçgenin içinde a., v., n. femoralis,n. saphenus, yüzeyel ve derin inguinal lenf nodülleri bulunur. Canalis adductorius uyluğun 1/3 orta kısmında m. sartorius’un derininde bulunan bir kanaldır. İçinden a., v. femoralis ve n. saphenus geçer

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Meserret Cumhur


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Plexus Lumbosacralis

Özet: Plexus lumbosacralis alt ekstremitenin inervasyonunu sağlayan sinirlerin çıktığı pleksustur. Lumbal ve sakral spinal sinirlerin ramus ventralis’leri tarafından oluşturulur. Plexus lumbalis ve sacralis olmak üzere iki kısımdan oluşur. Plexus lumbalis’i L1,L2,L3, ve kısmen L4 spinal sinirler oluşturur. Bu pleksus T12’den de dal alabilir. L4’ün bir kısmı da L5 ile birlikte truncus lumbosacralis’i yapar. Bu pleksus’a ait sinirler n.iliohypogastricus,n.ilioinguinalis, n.genitofemoralis, n. cutaneus femoris lateralis,n. obturatorius, n. obturatorius accesorius, n. femoralis ve kaslara giden direkt dallardır. Truncus lumbosacralis ile birlikte S1,S2,S3 spinal sinirler ve S4’ün bir kısmı plexus sacralis’i oluşturur. Bu pleksus’a ait sinirler n. glutealis superior, n. glutealis inferior,n. cutaneus femoris posterior cutaneous femoral, n. peroneus communis, n. tibialis, n. pudentus ve kaslara giden dallardır.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Mürvet Tuncel


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Omuz ve Kolun Arka Bölgesi

Özet: Omuz bölgesi articulatio acromioclavicularis ve articutio humeri çevresindeki bölgedir.Bu bölgedeki yüzeyel fascia’da deri sinirleri ve yüzeyel damarlar bulunur. Omuz bölgesi kasları musculus deltoideus,musculus teres major ve minor, musculus infraspinatus ve supraspinatus ve musculus subscapularis’tir. Bu kaslar omuz ekleminin hareketlerinden soruludur. Musculus deltoideus ve musculus teres minor nervus axillaris, musculus teres major ve musculus subscapularis nervus subscapularis,musculus supraspinatus ve musculus infraspinatus nervus suprascapularis tarafında inerve edilir.

Kolun arka bölgesinde bulunan tek kas musculus triceps brachii’dir. Bu kasın caput laterale, caput mediale ve caput longum olmak üzere üç parçası vardır ve kasın siniri nervus radialis’tir. Musculus triceps brachii önkolun ana extensorudur. Omuz ve kolun arka bölgesini arteria axillaris ve arteria profuda brachii veya dalları besler.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Meserret Cumhur
Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Gluteal Bölge

Özet: Gluteal bölgede yer alan kalça kabarıntılarına nates denir.Oldukça kalın yüzeyel fascia içersinde Nn clunium superiores,Nn clunium mediales,Nn clunium inferiores denilen cuten sinirler ile yüzeyel arter ve venler bulunur.Kasları yüzeyelden derine;M.gluteus maximus(uyluğa ekstansiyon yaptıran en kuvvetli kas),M.gluteus medius(uyluğa abduksiyon yaptıran en kuvvetli kas),M.gluteus minimus’dur.Daha derin planda uyluğun dış rotator grup kasları;M.piriformis,M,gemellus superior,M.obturator internus,M.gemellus inferior,M.obturator externus ve M.quadratus femoris bulunur. .Bu kaslardan M.obturator externus ,sinirini N.obturatorius’dan diğerleri plexus sacralis’ten alır.M.piriformis,foramen ischiadicum majus’u foramen suprapiriforme ve foramen infrapiriforme olmak üzere iki kısma böler. Foramen suprapiriforme’den a, v, n. gluteus superior, foramen infrapiriforme’den ise a, v, n. gluteus inferior, n. pudendus, n. cutaneus femoris posterior, n. ischiadicus, a, v. pudenda interna geçer.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nuran Yener


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Memeler

Özet: Glandula mammaria pektoral bölgenin yüzeyel fasciası içerisinde yer alır. Bayanlarda değişik büyüklük ve şekilde olabilen glandula mammaria, gelişim süreci içerisinde de değişim gösterir. Erkeklerde ise yaşam boyu rudimenter olarak kalmaktadır. Ekzokrin bez yapısındaki memelere arterler a. thoracica interna’dan, ve a. Axillaris’ten gelir. Memeleri drene eden venler ise bu arterlere eşlik ederler ve aynı adla anılırlar. Kanser metastazı bakımından memenin lenfatik drenajı önem arzeder. Bu yolla meme kanseri diğer vücut kısımlarına yayılabilir. Esas olarak memenin lenfatik drenajı nodi axillares’e olur.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. C. Cem Denk


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: El Anatomisi

Özet: El carpal ve metacarpal kemiklerden ve parmakları yapan phalanx’lardan oluşur. Carpal kemikler dördü prokimalde, dördü distalde olmak üzere sekiz kemikten oluşur . Beş tane metecarpal kemik vardır. Başparmak iki diğer parmaklar üçer phalanx’tan oluşmuştur. Elin bir palmar bir de dorsal olmak üzere iki yüzü vardır. Palmar yüzde dış tarafta thenar, iç tarafta hypothenar bölge vardır. Thenar bölgede başparmağa, hypothenar bölgede küçük parmağa giden kaslar bulunur. Elde aynı zamanda ön koldan başlayıp ele ve parmaklara giden kaslar vardır. Ön yüzde flexor kaslar, arka yüzde extansor kaslar vardır. Ayrıca ön ve arkadaki kasların bir grubu da ele abduksiyon ve adduksiyon yaptırırlar. Ön kol ve eldeki kaslar parmaklara flexion, extansion, abduksiyon ve adduksiyon yaptırırlar. Eli arteria radialis ve arteria ulnaris besler. Elde üç tane ark oluştururlar. Arcus palmaris süperficialis, arcus palmaris profundus ve arcus dorsalis. Bu arklardan parmaklara giden dallar çıkar. Elin yüzeyel venleri vena cephalica ve vena basilica’ya dökülürler. Derin venleri vena ulnaris ve vena radialis’e dökülürler. Nervus medianus, nervus radialis ve nervus ulnaris elin kaslarını inerve ederler ve duyusunu alırlar.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Sezgin İlgi


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Ön Kolun Arka Bölgesi

Özet: Önkolun arka bölgesinde yüzeyel ve derin tabaka olmak üzere kaslar iki grupta incelenir. Yüzeyel tabakadaki kaslar m. brachioradialis, m. extansor carpi radialis longus, m. extansor carpi radialis brevis ve m. extansor digitorum. Derin tabakadaki kaslar ise m. supinator, m. abductor pollicis longus, m. extansor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus ve m. extensor indicis’tir. Bu kaslar genellikle humerusun epicondylus lat.’den (yüzeyel grup) veya radius, ulna’ya (derin grup) yapışarak başlarlar. Metacarpal kemiklere veya phalanxlara insertio yaparlar. M. brachioradialis dışında ele ve el parmaklarına ekstansiyon yaptırırlar. N. radialis tarafından innerve edilirler. Bu bölgenin damarları a. interossea post. ve v. interossea post.’dur.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ruhgün Başar


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Ön Kolun Ön Bölgesi-Fossa Cubiti

Özet: Önkolun ön bölgesinde yüzeyel fascia içerisinde deri sinirleri (n. cutaneus antebrachii medialis ve n. cutaneus antebrachii lateralis) ve yüzeyel damarlar bulunur. Bu bölgedeki yüzeyel venler v. cephalica, v. basilica, v. mediana cubiti ve v. mediana antebrachii’dir. Önkolun derin fascia’sına fascia antebrachii denir. Bu fascia el bileği hizasında kalınlaşarak retinaculum musculorum flexorum’u oluşturur. Bu bölgedeki arterler a. brachialis’in uç dalları olan a. ulnaris ve a. radialis’tir. Derin sinirler n. medianus ve n. ulnaris’tir. Önkolun fleksor kasları yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç grupta incelenir. Yüzeyel grupta; m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris bulunur. Orta grupta; m. flexsor digitorum superficialis yer alır. Derin grupta; m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus ve m. pronator quadratus bulunur. Bu kaslar genel olarak önkola, ve ele fleksiyon, önkola pronasyon yaptırırlar. Fossa cubitalis, dirseğin ön yüzünde tabanı yukarıda ve tepesi aşağıda olan üçgen şeklinde bir bölgedir. İçinden m. biceps brachii’nin tendonu, a. brachialis, n. medianus ve n. radialis’in bir kısmı geçer.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Meserret Cumhur


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Axilla-Plexus Brachialis

Özet: Axilla kolun üst parçası ve Thoraks arasında yerleşen piramid şeklinde bir çukurlukdur. Anterior duvarı m.pectoralis major, minor ve fascia clavipectoralis tarafından oluşturulur. Medial duvarı 1.-4. costalar, mm. intercostales ve m. serratus anterior kasları tarafından oluşturulur. Lateral duvarı humerus tarafından oluşturulur. A., v. axilaris, lenf nodları, plexus brachialis’in pars infraclavicularis’i axilladaki önemli yapılardır. A. axillaris a.subclavia’nın devamıdır ve a. brachialis olarak devam eder. A. axillaris m. pectoralis minor’e göre üç kısıma bölünür. Plexus brachialis C5-T11 segmentlerinin ramus anterior’ları ile oluşturulur. Beş terminal sinire( ulnar, radial, axiller, median, musculocuteneal) ilaveten üst extremitenin bütün sinirlerini verir.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. M. Mustafa Aldur


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Sinir Sistemine Giriş

Özet: Betimleyici gerekçeler doğrultusunda sinir sitemi merkezi ve periferik sinir sistemi olmak üzere iki kısım halinde ele alınır. Merkezi sinir sistemi medulla spinalis ve cerebrum olarak isimlendirilen beyinden oluşmaktadır. Beyinden çıkan 12 çift kranial sinir ve medulla spinalis’ten çıkan 31 çift spinal sinir ise periferik sinir sistemini oluşturmaktadır. Periferik sinir sistemi buna ek olarak otonom sinir sisteminin periferik parçasını, otonomik ve duyusal ganglionları da içermektedir. Medulla spinalisten köken alan radix sensoria ve radix motoria adı verilen nervus spinalis’in iki kökü foramen intervertebrale civarında bir araya gelerek nervus spinalis’i oluşturur. Oluşan nervus spinalis seyrine deva ederken ramus ventralis ve ramus dorsalis olarak isimlendirilen iki dala ayrılır. Ramus anterior olarak isimlendirilen dallar, vücudun torakal bölümü hariç pleksus adı verilen sinir ağlarını oluştururken, ramus dorsalis olarak isimlendirilen arka dallar derin sırt kaslarının innervasyonu ve uyan bölgelerin deri duyusundan sorumludur.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. M. Mustafa Aldur


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Parotis bölgesi

Özet: Parotis bezi kasların ve kemiklerin oluşturduğu fossa retromandibularis piramid şeklindeki bir alanda bulunur. Bezin 4 yüzü vardır. Bez n.glossopharyngeus’tan gelen parasempatik liflerle salgı yapar. Ganglion oticum parasempatiklerin sinaps yaptığı gangliondur. Bezin salgı kanalı olan ductus parotideus vestibulun oris’e açılır. Bezin medial yüzü spatium parapharyngeum ile pharnxle komşuluk yapar. Bezin içinde a.carotis externa uç dalları olan a.temporalis superficialis ve a. maxillaris’i verir. Bezin etrafındaki venler v. retromandibularis’i oluştururlar. N. facialis mimik kaslarına giden 5 motor dalına bezin içinde ayrılır. N. auriculotemporalis ve n. auricularis magnus bezle önemli komşuluk yapar. Kabakulak bezin en bilinen hastalıklarından birisidir.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. C. Cem Denk


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Sırt ve Yüzeyel Sırt Kasları

Özet: Sırtın yüzeyel kasları scapula, clavicula, baş, columna vertebralis’in cervical parçası kol üzerinde rol oynayan kaslardandır. Üçgen şeklindeki trapezius omuzun arkasını örter ve scapula ve clavicula’yı columna vertebtalis ve kafaya bağlar. Trapeziusun daha derininde m. rhomboideus major ve m. rhomboiedus minor kasları scapula’nın columna vertebralise tutunmasını sağlar. M. latissimus dorsi, columna vertebralis ve pelvis’ten humerus’a uzanır ve sırtın alt kısmını kaplar. M. trapezius kası aynı zamanda yukarda üst cervical vertebraların proccessus transversus’larına ve aşağıda scapula’nın angulus superior’una tutunan m. levator scapulae’yıda altında örter. M. trapezius n. accessorius ile innerve olur. Rhomboid’ler ve m. Levator scapulae n. dorsalis scapula ve m. latissimus dorsi n. thoracodorsalis ile innerve olur.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. C. Cem Denk


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Kas-Genel Bilgiler

Özet: Yapılarına göre 3 tip kas vardır: İskelet kası, kalp kası ve düz kas. Bunlardan iskelet kası ve kalp kası çizgili kaslardır. İskelet kasları şekillerine ve liflerin dizilişine göre farklı biçimler oluştururlar. Bu özelliklerine göre farklı biçimlerde isimlendirilirler.

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Mürvet Tuncel


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Fossa Infratemporalis Fossa Pterygopalatina

Özet: Fossa infratemporalis fossa temporalis’in altında ve ramus mandibula’nın derininde yer alır. Tabanında foramen ovale ve foramen spinosum bulunur. Fossa infratemporalis bu delikler aracılığı ile fossa crani media’ya açılır. İçinde yer alan oluşumlar, yağ ve bağ dokusu, m. pterygoideus lateralis ve medialis, a. maxillaris ve dalları, n. mandibularis ve dalları, v. maxillaris, ganglion oticum ve plexus venosus pterygoideus’tur. Fossa pterygopalatina ise piramit şeklinde bir boşluktur. Fissura orbitalis inferior ile orbita’ya açılır. Tabanında foramen rotundum bulunur. İçindeki oluşumlar, yağ ve bağ dokusu, a. maxillaris ve dalları, n. maxillaris ve dalları, ganglion pterygopalatinum’dur.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nuran Yener


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Ayak Anatomisi

Özet: Ayak plantar ve dorsal olmak üzere iki kısımda incelenir. Dorsal kısmın deri inervasyonu n. peroneus superficialis ve profundus tarafından sağlanır. Derin fascia içinde plexus venosus dorsalis yer alır. Bu kısımda yer alan m. extensor digitorum brevis parmakların ektansiyonundan sorumludur. Dorsal kısmın deri inervasyonu n. tibialis, n. plantaris medialis ve lateralis. Ayağın plantar yüzünde kalın ve güçlü bir aponöroz olan aponeurosis plantaris yer alır. Ayağın plantar kompatmanındaki kaslar 4 tabaka halinde düzenlenmiştir. Arteria plantaris lateralis a. dorsalis pedis ile birlikte arcus plantaris’i oluşturur. Ayağın çatısını oluşturan kemikler lateral, medial ve transvers arcusları oluştururlar

Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Mürvet Tuncel


Ders Kurulu: 201

Dersin Adı: Omuz ve Kolun Ön BölgesiÖzet: Omuz ve kolun ön bölgesi deri duyusunu taşıyan sinirler esas olarak brachial plexus’ten gelir ve yüzeyel fascia içersinde yer alır.V.cephalica kolun lateralinde,V.basilica kolun medialinde seyreden yüzeyel venlerdir.Omuz bölgesi ön kısmında yüzeyelden derine;M.pectoralis major,M.pectoralis minor ve M.subclavius yer alır.Gövdenin yan kısmında (1-8 costa’ların anterolateral yüzlerinde) yer alan M.serratus anterior kolun 90 derecenin üzerindeki abduksiyonunu sağlayan kastır.Bu kası nervus thoracicus longus inerve eder.Kolun ön kısmında M.biceps brachii,M.brachialis ve M.coracobrachialis olmak üzere üç kas bulunur.Bu kasları inerve eden nervus musculocutaneus genellikle M.coracobrachialis’i delerek geçer.Kolun ön bölgesi kasları esas olarak ön kola fleksiyon yaptırır. Bu bölgeyi besleyen ana arter arteria brachialis’tir.

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nuran Yener


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə