Defterdarlik personel müDÜRLÜĞÜ tarafindan yapilan hizmetler 657 sayili devlet memurlari kanununa göre devlet memurluğuna alinma şartlari: Genel ve özel şartlar
Yüklə 323.58 Kb.
səhifə1/6
tarix13.04.2016
ölçüsü323.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Amasya Defterdarlığı


Kamu Hizmetleri

Rehberi


DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN HİZMETLER
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI:

Genel ve özel şartlar:

             Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)   Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

             A) Genel şartlar:

             1. Türk Vatandaşı olmak,(1) (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.)

             2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

             3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

             4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

             6. Askerlik durumu itibariyle;

             a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

             b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

             c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

             7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Bu Bağlamda, Maliye Bakanlığında görev alacak memur adaylarında aranan özel şartların başında “meslekle ilgili yüksek öğrenim yapmış olmak” gelmektedir. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliği’nin 4 Üncü Maddesinin (k) bendinde Meslekle İlgili Yükseköğrenim ise şu şekilde tanımlanmıştır. “Üniversitelerin; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında ön lisans, lisans veya lisans üstü öğrenimi ifade eder.”Diğer Taraftan;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ 1 SERİ NOLU KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİNDE (DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA) (28/07/2009 TARİHLİ, 27302 SAYILI RESMİ GAZETE) AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.
“ Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

(Devlet Memurluğuna AlInma)

(Seri No: 1)

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir.


1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmüne, ikinci fıkrasında ise; "Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 13 üncü maddesinde; "(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur." hükmü, 14 üncü maddesinde ise; "Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir..." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 16/09/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunludur.” hükmü, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Özürlüler için dönemler itibarıyla yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, özürlü vatandaşlarımızdan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, özürlü kontenjanı kapsamındaki kadrolar için ilan edilecek sınavlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşça yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.
Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenlerin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurmaları ve söz konusu Kurum tarafından bildirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca bu kontenjan kapsamındaki kadrolar için yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.
4. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malûllerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinde;

“A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 1'ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;


a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,

b) Malûl olup da çalışabilir durumda olanların,İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.
İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan Malûllerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, bu hükme dayanılarak hazırlanan ve 29/03/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malûllerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Başvurularda, şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri, çalışabilir durumdaki Malûlün kendisi; çalışamayacak durumdaki Malûlün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışan hak sahiplerinin iş talepleri kabul edilmez." hükmü, 7 nci maddesinde ise; "Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, EK: 2’ deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik ya da Malûllük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvururlar. İkamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına yapılan başvurular, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderilir. Bu gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından Durum Belgesi düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, belirtilen şartları taşıyanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, ikamet ettikleri veya şehitlik ya da Malûllük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları gerekmektedir.
5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
6. Diğer Personel Kanunlarına Tabi Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, en az iki yıl çalışmış olup da görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş bulunan veya görev süreleri sona eren;


- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubayların,

- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların,

- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların,

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.


Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde yer alan aynı hüküm gereğince aşağıda sayılanların da Devlet memurluğuna alınmaları mümkündür:
A) Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna Alınmaları

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.


Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
B) Öğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Öğretim Yardımcılarının Devlet Memurluğuna Alınmaları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesine göre istihdam edilen öğretim görevlileri, 32 nci maddesine göre istihdam edilen okutmanlar ve 33 ile 50 nci maddelerine göre istihdam edilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim-öğretim planlamacılarından, kendi istekleri ile görevlerinden çekilmiş olanlar ile görev süreleri sona erenlerin, en az iki yıl süreyle görev yapmış olmaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan durumlarına uygun memur kadrolarına açıktan atanmaları, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.


7. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü yer almaktadır.


Diğer taraftan, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki şartlara uygun olarak yeniden memurluğa dönmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
8. Ortak Açıklamalar
Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına ataması yapılacak olanlar, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde hüküm altına alınan ve memur olmak için gerekli olan genel ve özel şartları taşımak zorundadır.
(A) ve (B) alt başlıklarında sayılanlar da dahil olmak üzere, bu Tebliğin 6 numaralı başlığı altında sayılanların Devlet memurluğuna alınmalarında, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlama şartı aranmaz.

Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınmasını veya atanmalarını talep etmek amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular dikkate alınmayacaktır.


9. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

6/6/2000 tarihli ve 24071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ” ile 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur. “ denilmektedir.

Söz Konusu Başbakanlık Tebliğine İlişkin Bakanlığımız uygulamaları aşağıda gösterilmiştir.
MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ GEREĞİNCE KPSS SONUCU BAKANLIĞIMIZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu Defterdarlıkta boş bulunan B grubu memur kadrolarına yerleştirilenlerin Genel Müdürlükçe bildirilmesi üzerine, adaylardan aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç onbeş gün içerisinde ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüğüne başvurmaları yazılı olarak tebliğ edilir.

a) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

b) Mezuniyet belgesi

c) Askerlik durum belgesi

ç) Adli sicil belgesi

d) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyanı

e) Mal bildirimi

f) Kamu kurumunda çalışıp çalışmadığına dair dilekçesi
2) Yukarıdaki belgelerden Personel Müdürlüğünce kimlik paylaşım sistemi (KPS) kullanılmak suretiyle temin edilebilecek olanlar adaylardan istenilmez. (Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah İlmuhaberi kurumumuzca KPS’den temin edildiğinden adaylardan istenilmemektedir.)
ÖZÜRLÜLERİN MEMURİYETE ALINMALARI:

Özürlülerin memuriyete alınmalarına ilişkin sınav, 20/08/2004 tarihli ve 2004/7745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmelik gereğince yapılacak sınavı ifade eder. Özürlü sınavı Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Buna göre;

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin ( c ) bendinde özürlü tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.

Yine aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ( c) bendinde Kamu kurum ve kuruluşlarının sınavları kendilerinin yapacağı belirtilmiştir.Şartların belgelendirilmesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, özürlü vatandaşlardan Devlet memurluğuna atanacaklarca;

- Nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneği,

- Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararının onaylı örneği,

-Öğrenim durumlarına ilişkin olarak diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek geçici mezuniyet belgeleri,

-Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu'nca verilecek belgeler,

-Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ise 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu gereğince diplomalarının onanıp tescil edildiğine dair Sağlık Bakanlığı'nca verilecek belgeler,

-Adli sicil kayıt belgesi,

-Özür durumlarına ilişkin, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarından alınmış olan resmi sağlık kurulu raporu,

-Atanılacak kadronun gereği olarak kurum ve kuruluşlarca istenilen kurs bitirme belgesi, bonservis, sertifika ve benzeri belgelerin, asılları veya noter tasdikli nüshaları ibraz edilir.MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ GEREĞİNCE YENİDEN ATANMA TALEPLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER :

(1) Çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden görev talep etmeleri halinde, yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere öncelikle, ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi, var ise son üç yıllık sicil raporu, öğrenim belgesi ve adli idari soruşturmasının bulunup bulunmadığı yazı ile istenir.

(2) Belgeler temin edildikten sonra talep dilekçesindeki gerekçeler de dikkate alınarak; Defterdar veya Defterdar Yardımcısı başkanlığında, Personel Müdürünün de katılımıyla oluşacak komisyon tarafından değerlendirme yapılır.

(3) Komisyon tarafından yeniden atanmaları uygun görülenler hakkında gerekli bilgi ve belgeler atama iznine esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Memuriyette bulunmadığı sürede hangi iş ile iştigal ettiğini gösterir belgeler de yazıya eklenir.

(4) Genel Müdürlükten atama izni geldiğinde, atamaya esas diğer belgeler tamamlattırılır. Ayrıca Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesine göre zorunlu olan veya ihtiyaç duyulanlar hakkında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(5) Atama onayının hazırlanması, sonuçlandırılması, göreve başlama ve başlamama hallerinde Yönergenin 70 ve 72 nci maddelerinde belirtilen işlemler yapılır. Bu arada özlük ve sicil dosyası en son görev yaptığı yerden temin edilir.

(6) Seçimler nedeniyle görevinden çekilenlerden tekrar göreve dönmek isteyenlerin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kesin aday listelerinin veya seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, Personel Otomasyon Projesi (PEROP) üzerinden eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atamaları yapılır.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN KURUMUMUZDA STAJ YAPMA TALEPLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

13/12/1983 Tarih Ve 18250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum Ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde Bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan yararlanma alanı ve şekli düzenlenmiş bulunmaktadır. Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların yetkilileri ile ilgili yükseköğretim kurumu yetkilileri arasında, yapılacak işbirliğinin kapsamı ve karşılıklı yükümlülüklerin neler olacağı bir protokolle belirlenir. Bu Protokolde staj ve uygulama programı, personel görevlendirme, tesis ve araç tahsisi, bunlardan ortak ve müstakil yararlanma süreleri, güvenlik ve çalışmaların kontrol ve değerlendirmesi konuları öncelikle düzenlenir.    Yükseköğretim kurumlarının, ilgili kuruluşların çeşitli imkanlarından yararlanması amacıyla yapılacak işbirliğinde, işbirliği yapılacak kurumun hizmetlerinin aksamaması esastır.(Md.4)

Yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin Kurumumuzda staj yapma talebi olması halinde;


  • Staj uygulamasının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde bulunan vergi mahremiyeti göz önüne alınarak, vergi dairesi ve gelir müdürlükleri ile malmüdürlüklerinin tahakkuk ve tahsilat servisleri dışındaki birimlerde yaptırılması,

  • Staj için ücret ödenmemesi,(ilgilinin ücret talep etmediğine dair yazılı bildirimi gerekir ) kaydıyla,

13/12/1983 tarih ve 18250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum Ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği uyarınca Bakanlığımızdan (Personel Genel Müdürlüğü) uygun görüş alınmasını müteakip aşağıda belirtilen,staj için öğrenciden istenecek belge ve bilgilerin tamamlanması suretiyle staj talepleri karşılanır.

Staj İçin Öğrenciden İstenecek Belge Ve Bilgiler:

- T.C. Kimlik No

- Öğrenci Belgesi

- Adli Sicil Belgesi

- Staj Yapması Gerektiğine ve staj süresine ilişkin öğrenim gördüğü okuldan alacağı belge .

- Dilekçe3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun 4702 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişik 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır” hükmünden hareketle Bakanlığımızın uygun görmesi halinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırılabilir

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 13 üncü (Değişik birinci fıkra : 29/6/2001 - 4702/11 md.) Maddesinin ikinci fıkrasında    “ İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. “ denilmektedir.

NOT:31/07/2009 tarihli,27305 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8inci Maddesinde Başvuru Sahibinden Bilgi Ve Belge İstenmesine İlişkin Esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:

a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.

b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.

c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.

ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.

f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.

g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez.

ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.”DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN HİZMETLER
1-65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNUN USUL VE ESASLARI

AYLIK BAĞLANACAK OLANLAR
1-2022 Sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile,65 yaşını doldurmuş,kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan,Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almayan,Nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararı veya doğrudan kanunla doğrudan bağlanmış devamlı bir gelire sahip olmayan ve muhtaçlık sınırına eşit yada daha fazla gelir elde etmeyen,muhtaç ve güçsüz Türk Vatandaşları,
2-%40 ve üstünde çalışma gücünü kaybetmiş oldukları Sağlık Kurulu Raopru ile belirlenen;18 yaşını doldurmuş,bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan,aylık geliri muhtaçlık sınırına eşit veya daha fazla gelir elde etmeyen,herhangi bir işe yerleştirilmemiş Türk Vatandaşları,
3-Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı muhtaçlık sınırından daha az gelir elde ettiği halde;kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını doldurmamış özürlü yakını bulunan Türk vatandaşlarına bu kanun hükümleri gereğince aylık bağlanmaktadır.

ÖZÜRLÜLÜĞÜN TANIMI VE BELİRLENMESİ
1-%40 ile %69 arasında çalışma gücünü kaybedenler “özürlü”
2-%70 ve üstü oranda çalışma gücünü kaybedenler “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü”

olarak kabul edilmektedir.


Özürlülük oranı Tam Teşekküllü Yetkili Hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edilmektedir.
AYLIK FARKINDAN YARARLANACAK OLANLAR
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan,aylık yada gelirleri özürlülük drecelerine göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek aylıktan düşük aylık alanlara bu kanundaki diğer şartlar aranmaksızın hak sahibinin ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvurması halinde aradaki fark ilgili Sosayal Güvenlik Kurumunca usulünce ödenir.

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə