ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ FÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Yüklə 1.71 Mb.
səhifə14/14
tarix22.02.2016
ölçüsü1.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Nəticə. Fransız dilində və Azərbaycan dilində kiçik janrları təhlil etdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, hər iki dildə demək olar ki, eyni sözlər, eyni məfhumlar işlədilir. Belə ki, bizim dilimizdə alqışların çoxun­da Allahın adı çəkilir. Əksər alqışlar Allahın adı ilə bağlıdır. Yəni alqış edən şəxs Allahdan arzu edir ki, alqış edilən şəxsi qorusun, ona kömək etsin, onun yardımçısı olsun və s. Eləcə də fransız dilində alqışlarda çox zaman «Allah – Dieu» sözü işlədilir. Məsələn: «Que le Dieu vous garde» (2, 115). «Allah sizi qorusun (saxlasın yaxud «Que le Dieu te garde de mauvais regards» (2, 115). Allah səni pis nəzərdən saxlasın (qoru­sun)». «Que le Dieu garde vos enfants» (2, 115). «Allah sizin balalarınızı saxlasın»; «Que le Dieu te pardonne» (2, 115). «Allah səni bağışlasın, günahından keçsin»; «Que le Dieu allonge ta vie» «Allah ömrünü uzun eləsin! (Ömrün uzun olsun!)»; «Que le Dieu taide toujours!» (2, 116) «Allah həmişə köməyin olsun kimi misallarda böyük hərflə yazdığımız fransız dilində «Dieu», Azərbaycan dilində «Allah» sözü alqışların tər­ki­bin­də işlədilmişdir. Adi alqışlarda, yəni «Allah» sözü işlədilməyən alqış­larda isə fransızlarda «que» - «kaş, kaş ki…» sözü hər alqışın qarşısında işlədilir.Bunu hərfi tərcümədən də görmək olur. Lakin bizim dilimizdə bu «kaş» sözü demək olar ki, heç işlədilmir və yaxud çox nadir hallarda işlədilir.
ƏDƏBİYYAT

  1. Dumezil. Heure et malheur du guerrier // 1994-Union Europeenne, 254 p.

  2. Jabbarov R., Vekilova A., Abdullayeva M. Les echantillons du folklore azerbaidjanais. Bakou: Nurlan, 2006, 154 p.

  3. Le livre des héros / Gaillmard. Hachette. Unesco. Paris: 1981, 72 p.

  4. Sand George. Kouroglou. Bakou: Nurlan, 2004, 88 p.


Сравнительный анализ малых жанров в

Азербайджанском и французском фольклоре

Проблема типологической общности азербайджанского и фран­цузского фольклора является актуальной темой для исследований. В статье на материале азербайджанских и французских малых фольк­лорных жанров ведется попытка исследовать типологические осо­бен­ности этих образцов. Для исследования был избран сравни­тель­но-сопоставительный метод.Ключевые слова: малые жанры, азербайджанский фольклор, фран­цузский фольклор, типология
The comparative analysis of small genres in the

Azerbaijani and French folklore

The problem typological generality the Azerbaijan and French folklore is a vital topic for researches. In article on a material Azerbaijan and the French fairy folklore examples attempt to investigate typological features of this examples are conducted. For research the rather-comparative method has been selected.Keywords: a small jenres, the Azerbaijan folklore, the French folklore, typology
MÜNDƏRİCAT
Mahmud Allahmanlı. Aşıq deyişmələri, bədihələr və

məktublaşmalar......................................................................3


Sədnik Paşa Pirsultanlı. Yəhya bəy Dilqəmin nəsil-soy

şəcərəsi və cazibədar poeziyası...........................................10


Adil Cəmil. Şifahi örnəklərimizdə ticari izlər..................................21
Qalib Sayılov. Şirvan qadın aşıqları.................................................27
Avtandil Ağbaba. Ağbaba-Çıldır aşıqlarının yaradıcılığında

milli birlik və azadlıq ideyaları............................................38


Bilal Alarlı Hüseynov. Əmək nəğmələrinin az öyrənilmiş sahələri....46
Fidan Qasımova. Folklorun mifologiyadan yazılı ədəbiyyata

qədərki inkişaf yolları..........................................................61


Nemət Qasımov. Miskin Vəlinin təcnisləri.....................................70
Гцдрят Умудов. Азад Нябийевин tədqiqatlarыnda

фолклорумузун топланмасы вя няшри problemляри ...........80


Шяфяг Ялийева. Лятифялярдя Шащ Аббас образы.........................97
M.C.Cihan. “Koroğlu” dastanı P.N.Boratavın tədqiqatında.........103
Atif İslamzadə. Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının

“bizə miskin umidi” səciyyəsi..........................................108


Həsən Mirzəyev (Mirzə). Aşıq sənətimizin bəzi ustadları

haqqında düşüncələrim......................................................136


Leyla Hüseynova. Dastan qəhrəmanlarının tipologiyası................153
Jalə Coşğun. Türk və slavyan sehrli nağıllarında

başlanğıc formulları...........................................................161


Nailə Məmmədova. Azərbaycan bədii nəsrinin poetikasında

folklora müraciətdə yeniləşmə meylləri............................167


Lalə Fərəcova. Şəxsi arxivlərdə nağıllar....................................176
Aygün Vəkilova. Azərbaycan və fransız folklorunda kiçik

janrların müqayisəli təhlili.................................................183


Азярбайъан шифащи халг

ядябиййатына даир тядгигляр

(qыrxыncы китаб),

Áàêû, “Елм вя тящсил”, 2012.

Íÿøðèééàò äèðåêòîðó:

Надир Мяммядли

Êîìïƒòåðäя jû‹äû:Рущянэиз Ялищцсейнова

Êîррåктору:Эцлнар Османова

Êîìïƒòåð òяðòèá÷èñè âя

òåõíèêè ðåäàêòîðó:

Рамин Абдуллайев

Êà‹ûç ôîðìàòû: 60/84 32/1

Ìяòáяя êà‹ûçû: ¹1

Щя‡ìè: ё184 ñяù.

Òèðàæû: 350

Êèòàá Àçяðáàj‡àí ÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí

Redaksiya-nəşr şöbəsində jû‹ûëìûø, “Елм вя тящсил” ÍÏÌ-äÿ

hazır diapozitivlərdən îôñåò ƒñóëó èëя ÷àï îëóíìóøäóð.
1 Onlarla son görüşümüz 1968-ci ilin iyul ayının 23-də olmuşdur.

2 “Ulduz” qəzeti, 23 iyun 1968-cı il.

3 Sədnik Paşayev, “Aşıq Dilqəm”, “Elm və həyat” jurnalı №2, 1969, səh.14

4 S.P.Pirsultanlı “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”. Bakı, “Agah”, 2001.

5 Sədnik Paşayev, “XIX əsr Azərbaycan Aşıq Yaradıcılığı”, Bakı-1990.

6 S.P.Pirsultanlı, “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”, Bakı, “Agah” 2001, səh.14.

8 Səlman Mümtaz, “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları”, “Yazıçı”, 1986, səh.425.

9 Yenə orada, səhifə 425.

10 Sədnik Paşayev, “Ağqızoğlu Piri”, “Elm və həyat” jurnalı, 1984, №11

11 S.P.Pirsultanlı “Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti”, Bakı, “Agah”, 2001. səh. 78-81..

12 S.Mümtaz, El şairləri, 1927-ci il, səh. 75.

13 Sədnik Paşa Pirsultanlı. “Güvəndikli Əhməd”, “Mədəni-maarif işi”, №3, 1990-cı il, səh.38-43.

1 Mürğ-ruh – farsca can quşu, könül quşu deməkdir. Can, könül quşu bədəndən çıxandan sonra rəng saralır, ağıl da başdan çıxır.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə