Cu privire la modificarea cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale
Yüklə 21.68 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü21.68 Kb.
Cu privire la modificarea cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale

(Informația Ministerului Afacerilor Interne la pct. 1 din Ordinea de zi)

În scopul consolidării managementului migraţiei şi sistemului de azil în Republica Moldova, cît şi în vederea racordării şi armonizării cadrului normativ intern la actele internaţionale şi europene, inclusiv la prevederile Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (în vigoare din 24.12.2010), pe parcursul anului curent Ministerul Afacerilor Interne a realizat următoarele activităţi:

În primul rînd, pentru a simplifica procesul de documentare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul Biroului migraţie şi azil, a fost creat Ghişeul unic de documentare a străinilor (prin Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 decembrie 2010).

Odată cu implementarea acestui mecanism, a fost optimizat procesul de documentare a străinilor, îndeosebi pentru categoriile de imigranţi la muncă, care anterior erau obligaţi să se adreseze la trei instituţii separate. În prezent, cererile pentru solicitarea dreptului de şedere provizorie (imigranţi la muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare, religioase, refugiaţi, beneficiari de protecţie, apatrizi, etc.) şi dreptului de şedere permanentă sînt recepţionate, în exclusivitate, la Ghişeul unic, iar străinii nu mai au obligaţia de a se adresa la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, toate acţiunile privind documentarea cu acte de identitate fiind asigurate de Biroul migraţie şi azil în cadrul Ghişeului unic. În acest context, între Biroul migraţie şi azil şi ÎS CRIS „Registru” a fost asigurată interacţiunea informaţională prin web-servicii pentru a simplifica şi facilita procesul tehnologic şi de procesare a documentelor de identitate pentru categoriile menţionate de străini.

De asemenea, în vederea implementării la nivel naţional a prevederilor Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, cît şi aplicării standardelor europene în materie de admisie pe teritoriu şi condiţii de şedere pentru străini, prin Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 2011 a fost aprobat cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova, reglementări aplicabile la: solicitarea vizei de intrare; la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, pentru studii, pentru reîntregirea familiei, pentru activităţi umanitare sau religioase, pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare, cît şi la solicitarea dreptului de şedere permanentă.

În acelaşi context, prin Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” a fost armonizat cadrul naţional privind lista statelor, resortisanţii cărora necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova.

Pentru a asigura condiţiile primare privind integrarea lingvistică şi naturalizarea străinilor, prin Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 15 iulie 2011 a fost aprobat Regulamentul privind evaluarea competenţei lingvistice şi stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere permanentă în Republica Moldova. Astfel, Regulamentul în cauză stabileşte regulile de evaluare a competenţei lingvistice şi de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi reglementează modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare.

La compartimentul ce ţine de controlul asupra fluxului de migraţie ilegală, prin Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 2011 au fost aprobate Instrucţiunile cu privire la returnarea, expulzarea şi readmisia străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Regulamentul în cauză stabileşte proceduri şi standarde care să asigure pe deplin drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de legislaţia naţională, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În aceeaşi ordine de idei, la iniţiativa MAI, prin Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 2011 a fost aprobat un nou Regulament al Centrului de plasament temporar al străinilor, care vine să asigure pe deplin drepturile şi libertăţile străinilor luaţi în custodie publică: accesul la justiţie, asistenţă medicală, psihologică şi socială, consiliere din partea reprezentanţilor diferitor ONG-uri, etc.

O altă acţiune importantă care a fost realizată în anul curent de către MAI sub aspectul consolidării politicilor în domeniul gestionării eficiente a migraţiei, este aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) prin Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 8 septembrie 2011. Documentul în cauză reglementează sub aspect strategic următoarele domenii-cheie: migraţia legală (emigrarea şi imigrarea), reintegrarea, sistemul de azil, apatridia, integrarea străinilor, migraţia ilegală, managementul de frontieră, politicile de vize, securitatea documentelor, dezvoltarea sistemelor informaţionale, consolidarea cadrului juridic, etc., reieşind din interesele naţionale, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stimularea culturii bunei guvernări şi a managementului în domeniul migraţiei, pentru a combate ameninţările generate de acest fenomen. De asemenea, Strategia promovează dezvoltarea unei societăţi multiculturale, non-discriminatorii, bazată pe valori umane, în contextul diminuării impactului migraţiei asupra populaţiei şi dezvoltării Republicii Moldova.

În contextul implementării Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), MAI, în comun cu alte instituţii da ramură, a elaborat Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015, care la 9 noiembrie curent, a fost aprobat de Guvern.

Totodată, în vederea armonizării legislaţiei interne la standardele Uniunii Europene, MAI a elaborat proiectul de Lege privind integrarea străinilor, care la 9 noiembrie 2011, a fost aprobat de Guvern și transmis Parlamentului. Acesta transpune parţial reglementările Directivei Consiliului 83/2004/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate, şi Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung.

De asemenea, în contextul ajustării cadrului legislativ naţional la rigorile internaţionale în domeniul apatridiei, MAI a elaborat: proiectul de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la 28 septembrie 1954 la New York, proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, încheiată la New York la 30 august 1961 şi proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (în special Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor), prin care se va introduce procedura de determinare a statutului de apatrid (toate trei proiecte se află la examinare în Comisiile parlamentare). Iniţiativele menţionate constituie un răspuns la necesitatea de eficientizare şi perfecţionare a mecanismului de gestionare eficientă a fluxurilor de migraţie pe teritoriul Republicii Moldova. În acelaşi timp, trebuie specificat şi faptul că o guvernare eficientă nu se poate rezuma doar la exercitarea atribuţiilor administrative, politice şi economice, ci trebuie să includă şi mecanismele prin care persoanele să îşi poată exercita drepturile şi libertăţile legale. În pofida faptului că Convenţia din 1954 nu stipulează procedura de identificare a apatridiei, MAI a propus prin proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative de a stabili o procedură legală de recunoaştere a apatridiei unei persoane, cît şi a consecinţelor acestei recunoaşteri. Sub aspect organizatoric, aprobarea acestor proiecte de legi va genera necesitatea creării unui cadru instituţional pentru determinarea apatridiei (crearea unei unităţi în cadrul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne - responsabilă de determinarea statutului de apatrid).

O altă latură a reglementării fluxului de migraţie care necesită o atenţie deosebită ţine de responsabilităţile transportatorilor. Astfel, în anul curent MAI de comun cu MTID a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Contravenţional (proiectul se află în Parlament), care prevede aplicarea răspunderii contravenţionale transportatorilor în cazurile aducerii în Republica Moldova a străinilor fără documente valabile de trecere a frontierei de stat, nerespectării obligaţiilor de asigurare a transportării imediate a străinilor cărora le-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova la locul de îmbarcare, refuzul suportării cheltuielilor privind cazarea şi întreţinerea, precum şi altor cheltuieli aferente returnării acestora. Această iniţiativă are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale la Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004, privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii, şi Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985. Aceste directive prevăd sancţiuni pecuniare în cazurile enumerate pentru transportatori în mărime de la 3000 Euro pînă la 5000 Euro.

În vederea ameliorării situaţiei în domeniul imigrării străinilor în Republica Moldova şi facilitării condiţiilor pentru obţinerea dreptului de şedere de către investitorii străini şi alte categorii de imigranţi, prin Dispoziţia Guvernului nr. 106-d din 09.11.2011 a fost aprobat Planul de acţiuni în acest domeniu. În conformitate cu Planul menţionat, MAI de comun cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu urmează să întreprindă mai multe acţiuni de ordin legislativ, organizaţional şi instituţional, după cum urmează: simplificarea procedurii de efectuare a examenului medical pentru străinii care solicită drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, excluderea prevederilor discriminatorii din legislaţia internă privind obligativitatea testării străinilor la marcherii infecţiei HIV/SIDA, precum şi includerea străinilor cu drept de şedere temporară pe teritoriul Republicii Moldova în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, simplificarea procedurii de eliberare a invitaţiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de către Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, modificarea legislaţiei în vederea decriminalizării persoanelor care trec ilegal frontiera de stat, etc.

Un alt proiect de hotărîre de Guvern elaborat recent de MAI (în etapa de avizare) ţine de facilitarea documentării străinilor angajaţi în cadrul proiectelor de asistenţă şi cooperare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Prin urmare, documentul menţionat va asigura condiţii facilitare (număr restrîns de acte) pentru documentarea străinilor, experţilor internaţionali şi membrilor de familie a acestora angajaţi în diferite proiecte de asistenţă pe teritoriul Republicii Moldova.

Adiţional, Vă informăm că în scopul executării deciziilor Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare privind implementarea Profilului Migraţional Extins, MAI a elaborat şi a remis spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei indicatorilor și a Şablonului Profilului Migraţional Extins, cît şi desemnării Ministerului Afacerilor Interne (Biroul migraţie şi azil) în calitate de instituţie responsabilă pentru producerea şi actualizarea Profilului Migraţional Extins, cu atribuirea de funcţii/pîrghii şi resurse umane necesare în acest sens. Totodată, Hotărîrea de Guvern va defini noţiunile ce ţin de migraţie, care nu sînt acoperite clar de legislaţia în vigoare.

De asemenea, MAI de comun cu alte instituţii de ramură (MAEIE, MMPSF, MTIC, BNS, SG, etc.) a iniţiat procesul de revizuire şi modificare a tabelelor statistice cu privire la fluxurile migraționale produse în cadrul Sistemului informaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil”.

În acelaşi context a fost elaborat proiectul de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr.1401 din 13.12.2007 „Privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil”, pentru a aduce în concordanţă actul menţionat cu legislaţia privind regimul străinilor.Ex: V.Cîrlig

Tel: 277-251
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə