Canqo/j pote, o( tou= Ai)sw/pou despo/thj, tou£j sofou£j kai r
Yüklə 26.44 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü26.44 Kb.

Canqo/j pote, o( tou= Ai)sw/pou despo/thj,
tou£j sofou£j kai r(h/toraj th=j nh/sou
e)pi£ dei=pnon kale/saj,
to£n Ai)/swpon e)ke/leusen e)pi£ tv= qu/ra? mei=nai
kai£ mhde/na a)/llon e)a=sai ei)selqei=n
ei) mh£ tou£j sofou£j ou£(j e)ka/lesen.
)Amfi£ ou)=n to£n tou= dei/pnou xro/non
Ai)/swpoj, klei/saj th£n qu/ran, e)/ndon e)ka/qisen.
Tw=n de klhqe/ntwn tino£j e)lqo/ntoj
kai£ th£n qu/ran ko/yantoj,
Ai/)swpoj e)/ndoqen h/)reto : " Ti/ sei/ei o( ku/wn ; "
(O de/, nomi/saj ku/wn klhqh=nai,
met' o)rgh=j a)ph=lqen.
Ou(/twj ou=)n e(/kastoj,
a)ei£ a)fiko/menoj kai£ ko/yaj th£n qu/ran,
a)p$/ei met' o)rgh=j, nomi/zwn ku/wn klhqh=nai,
tou= Ai)sw/pou tau)to£ pa/ntaj e)rwtw=ntoj.

r(htwr : redenaar


meinai : inf aorist menein

e)ndon : binnen

o( klhqeij : de genodigde

seiein : schudden, beuken

klhqhnai : genoemd worden

e)ndoqen : van binnen uit


a)p$ei : hij ging weg

klhqhnai : genoemd worden
tau)to = to au)to

Te/loj de£ ei(=j, ko/yaj
kai£ " Ti/ sei/ei o( ku/wn ;" a)kou/saj,
a)pekri/nato : " Th£n ou)ra£n kai£ ta£ w=)ta".
Ai)/swpoj ou)=n, kri/naj au)to£n o)rqw=j ei)pei=n,
th£n qu/ran a)noi/caj pro£j to£n despo/thn
h)/gage kai/ : "Ou)dei/j, e/)fh, tw=n sofw=n,
w)= de/spota, e)pi£ to£ deipno/n sou h)lqen
plh£n ou(=toj."
Canto£j me£n ou=)n sfo/dra w)rgi/sqh,
h)tima/sqai oi)o/menoj u(po£ tw=n klhqe/ntwn.
T$= de£ u(stera/ia? e)lqo/ntej oi( klhqe/ntej
e)me/myanto t%= Canq%=, le/gontej :
" W Canqe/, xqe£j h)ti/masaj h(ma=j,
e)pi£ t$= qu/ra? sth/saj to£n Ai)/swpon
i(/na h(ma=j ei)selqei=n mh£ e)a/seie
kai£ ku/naj kale/seien".
(Wj ta/xista ou=)n kale/saj to£n Ai)/swpon
o( Canqo£j h/)reto ti/ tou£j fi/louj a)pe/streyen.


seiein : schudden, beuken

a)pekrinato : aorist

ou)ra : staart

to ou)j, tou w)toj : oor
krinaj : aorist

w)rgisqh : hij werd kwaad

h)timasqai : beledigd zijn

o( klhqeij : de genodigde

xqej : gisteren
e)aseie : hij liet toe

kaleseie : hij noemde


a)postrefein : wegjagen
(O de/ : " )=Ar' ou), w)= de/spota, e)/fh,
e)ke/leusa/j me mhde/na e)a=sai ei)selqei=n
e)pi£ to£ deipno/n sou plh£n tou£j sofou/j ;"
Kai£ o( Canqo£j h)/reto : " Kai£ ti/nej ou(=toi ; "
)=Ar' ou) sofoi/ ;"
(O de£ Ai/)swpoj : " )Oudamw=j, e)/fh.
Au)tw=n ga£r kopto/ntwn th£n qu/ran,
e)gw£ e)/ndoqen ou)de£n a)llo£ h)rw/twn h)
" Ti/ sei/ei o( ku/wn ;"
Ou)dei£j de£ au)tw=n
kai/per r(a/?stou o/)ntoj tou/tou tou= e)rwth/matoj,
ta£ o)rqa£ a)pekri/nato plh£n ei)=j mo/noj.
)Egw£ ou)=n a)maqei=j au)tou£j nomi/saj,
ei)j to£ tw=n sofw=n dei=pnon ei)sa/gein
ou)k h/)qelon,
plh£n tou= e(no£j tou= sofw=j a)pokriname/nou".

e)ndoqen : van binnen uit
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə