Çaldağ İlkokulu ortaokulu 2015 /2019 haymana
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə5/6
tarix30.04.2016
ölçüsü0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6


autoshape 71Tablo: 13 Çaldağ İlkokulu Ortaokulu GZFT Analizi


Güçlü Yönlerimiz


Zayıf Yönlerimiz

 • Okul binasının yeni olması.

 • Öğretmen kadrosunun genç ve dinamik olması.

 • Okul idaresinin TKY anlayışını benimsemesi ve bu alanda tecrübeli olması.

 • Okulun fiziki yapısının teknolojik bakımdan donatılmasına uygun olması.

 • Okul bahçesinin geniş olması ve basketbol / voleybol sahalarının mevcut olması.

 • Bilişim odası, konferans salonu, fen laboratuarının ve kütüphanenin mevcut olması.

 • Sınıf mevcutlarının az olması.

 • Haymana merkezde bir okul olması.

 • Okulda güvenlik kameralarının bulunması.

 • Okulda hırsız alarm sisteminin bulunması.

 • Kütüphanemizin olması.

 • Okulumuzda atletizm, voleybol ve futbol takımlarının olması.

 • Okulun yeni bina olması nedeni ile fiziki donanımın ve eksiklerinin çok olması.

 • Öğretmenlerin meslek deneyimlerinin yetersiz olması.

 • Öğretmen ve çalışanların TKY alanında yeterli eğitim almamaları.

 • Teknolojik donanımın yetersiz olması

 • Parçalanmış aile sayısının yüksek olması,.

 • Taşıma merkezi bir okul olması.

 • Ankara merkeze uzak olması. Öğretmenlerin çoğunun gidiş geliş yapması.

 • Güvenlik kameralarının görüş kalitesinin düşük olması.

 • Hırsız alarm sistemin kurulumunun yanlış yerde yapılması.

 • Kütüphanede öğrencilerin seviyesine uygun kitap bulunmaması.

 • Kitap okuma alışkanlığının az olması.

 • Sportif faaliyetlerde öğrencilerin kendilerine güvenlerinin az olması.

 • RAM ‘nin Polatlı ilçesinde olması.


FırsatlarTehditler

 • Yönetici ve öğretmenlerin işbirliği içinde çalışıyor olmaları.

 • Okulun çevresinde doğal hayatın sürdüğü alanların fazlalığı.

 • İlçede her türlü kurum ve kuruluşlarla iletişimin yüksek olması.

 • Kaplıcaları ile ünlü bir ilçede olmak.

 • Aile yapısının düzenli olmaması, parçalanmış aile sayısının fazlalığı. Muattap alınacak velinin bulunmaması

 • İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin aynı bina da olması.

 • Ekonomik ve sosyal yapı seviyesinin düşüklüğü.

 • Velilerin eğitim öğretime olan ilgisizliği.

 • Eğitim Öğretim sisteminde yapılan değişiklikler.

III.BÖLÜM

GELECEĞE

YÖNELİMautoshape 72


MİSYON
Sorumluluk ve özgüven sahibi, iletişim becerileri yüksek, bilgiye ulaşma yollarını bilen, kendine, ülkesine ve dünyaya faydalı mutlu bireyler yetiştiren bir kurumuz.”
VİZYON
Milli manevi değerlerine sahip çıkabilen, insanları ve doğayı seven, düşünen, araştıran, sorgulayan, öğrenmeye istekli bireyler yetiştirebilen bir kurum olmaktır.”
TEMEL DEĞERLERİMİZ

1.İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık

3. Analitik ve Bilimsel Bakış

4. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik

5. Sanatsal Duyarlılık ve Sanat Becerisi

6. Meslek Etiği ve Ahlak

7. Saygınlık

8. Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet

9. Katılımcılık

10.Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik


yuvarlatılmış dikdörtgen 111


Stratejik Amaç 1.

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. • Stratejik Hedef 1.1.

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.

Stratejik Amaç 2.

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. • Stratejik Hedef 2.1.

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

 • Stratejik Hedef 2.2

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.

Stratejik Amaç 3.

Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. • Stratejik Hedef 3.1

Okul çalışanlarının etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

autoshape 75

Bu bölümde Kurum’un belirlediği amaçlar, amaçlara ulaşabilmek için belirlenen hedefler, bu amaç ve hedeflere ulaşırken izleyeceğimiz yollar ve amaçlarımızı gerçekleştirme düzeyini ölçmek için kullanılacak olan performans göstergelerine yer verilmiştir


autoshape 60
Politika ve Stratejiler

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir.Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.Stratejik Amaç 1.

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. • Stratejik Hedef 1.1.

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.

No

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedef

2013

2014

2015

2019

1.1.1

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)

%

28


%

28


% 30

% 50

1.1.2

20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%)

İlkokul


-

-


ortaokul

1.1.3

8. Sınıfta okul türü seçiminde ve TEOG da bilgilendirilen öğrenci oranı (%)

%

100


% 100

% 100

% 100

1.1.4

8. Sınıfta okul türü seçiminde ve TEOG da bilgilendirilen veli oranı (%)

% 70

% 75

% 80

%100

1.1.5

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim oranı (%)


-

-

-

% 100

Tablo: 14 Performans Göstergeleri

STRATEJİLER

No

Stratejiler

Ana Sorumlu Birim

Diğer Sorumlu BirimlerOkulöncesi eğitime katılımı artıracak ve okulöncesi eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu


Okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler yapılacaktır.Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu

OAB

EKYS

Mülteci veya vatansız olarak okul adres içinde bulunan öğrencilerin bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak ve bu öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu


İlkokul ve ortaokul kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır.

Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme çalışmaları yapılacaktır.Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu


Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri gibi okul türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrenciler bilgilendirilecektir.

Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu

Sınıf Rehber Öğretmenleri
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için okul rehberlik servisi ve RAM ile işbirliği yapılarak bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerine ve devam etmelerine imkân sağlanacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu


Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür Yardımcısı


Okul Rehberlik Kurulu
Tablo: 15 Stratejiler


autoshape 61

Politika ve Stratejiler

Başarılı bir hayat, ‘uyumlu, mutlu ve doyumlu’ yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu; Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde ‘çok çalışmak’ yerini ‘etkili çalışma’ya bırakmıştır. Bu nedenle bizlerde kurumsal olarak öğrencilerimize Verimli Ders Çalışma Tekniklerini öğretmek ve bunun yanı sıra velilerimizi de bu konuda bilgilendirmek, Kitap Okuma Alışkanlığını kazandırabilmek ve Öğrencilerimizin Türkçeyi Güzel Konuşabilmeleri için yeni Stratejik Planımızda yer verdiğimiz amaç ve hedeflerimizle yola devam etmeyi planlıyoruzStratejik Amaç 2.

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. • Stratejik Hedef 2.1.

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

No

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedef

2013

2014

2015

2019

2.1.1

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak sınavlarının net ortalaması


Türkçe
58,76

48,84

% 70

Matematik
36,6

26

% 50

Fen ve Teknoloji
52,4

38,27

% 65

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
56,42

52

% 70

Din Kültürü
61,77

67

% 80

Yabancı Dil
37,6

27,67

% 45

2.1.2

Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür, ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı

İlkokul% 8,3

% 15

Ortaokul% 12,31

% 20

2.1.3

Veli toplantılarına katılım oranı

İlkokul

Ortaokul


% 50

% 43


% 52

% 43


% 55

% 45


% 100

% 100


2.1.4

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

İlkokul

3,2

3,9

4,3

5

Ortaokul

4,2

4,7

5,3

6

2.1.5

Takdir alan öğrenci sayısı

İlkokul8
Ortaokul28
2.1.6

Teşekkür alan öğrenci sayısı

İlkokul17
Ortaokul48
2.1.7

Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci sayısı

İlkokul20
Ortaokul

2.1.8

Disiplin cezası alan öğrenci oranı

İlkokul


-

Ortaokul


-

2.1.9

Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı

İlkokul

Ortaokul1

2.1.10

Beyaz Bayrak sertifikasına sahip olmak

1

2.1.11

Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul

1

Tablo: 16 Performans Göstergeleri


Stratejiler

No

Stratejiler

Ana Sorumlu Birim

Diğer Sorumlu Birimler

8

Ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alınarak 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıZümre Öğretmenler Kurulu

Şube Öğretmenler Kurulu
9

Okul ile veli arasında karşılıklı güven ortamı oluşturularak, sıkı bir iletişim kurulacak ve okuldaki çalışmaların planlama, organizasyon ve uygulama basamaklarının her aşamasında veliler ile işbirliği ve belirli aralıklarla ev ziyaretleri yapılacaktır. Velilerin okula ilgisini artırmak amacıyla; sınıf bazında şiir, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenecektir.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOkul Rehberlik Kurulu

OAB


EKYS


10

Okul sağlığı ve sağlık bilgisi konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Beyaz Bayrak vb katılımlar yapılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOkul Rehberlik Kurulu

OAB


EKYS


11

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak. Bu konuda her türlü destek öğrenci ve velilere sağlanacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOAB

EKYS


Spor Kulübü


12

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOAB

EKYS


Fen ve Teknoloji Kulübü


13

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar takip edilecek, okunan kitap sayısı, elektronik ortama aktarılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıKütüphane Kulübü

EKYS


OAB

14

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesiyle okulda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinliklerinin ilçeyle koordinasyonu ile artırılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni15

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’nın etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilmesi ve konuyla ilgili destek ve bilgilendirme yapılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni16

Merkezi sınav sonuçlarının sınıf, okul ve ilçe düzeyinde analizleri yapılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıBilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

Matematik Zümresi17

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli periyotlarda eğitim almaları için ilçe milli eğitim ile işbirliği yapılacak. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine imkân ve olanak sağlanacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS


18

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde etkin ve verimli eğitim almaları amacıyla güncellenen destek eğitim programları takip edilerek ve izleme-değerlendirmesi yapılacaktır.

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOkul Rehberlik Kurulu

Sınıf Rehber Öğretmenleri
Tablo: 17 Stratejiler
 • Stratejik Hedef 2.2

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.
Performans Göstergeleri

No

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedef

2013

2014

2015

2019

2.2.1

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil net ortalaması
37,6
%

2.2.2

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı

-

-

-

3

2.2.3

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı

-

-

-

5

2.2.4

Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması

Tablo: 18 Performans GöstergeleriStratejiler

No

Strateji

Ana Sorumlu Birim

Diğer Sorumlu Birimler

19

Okul Öncesi öğretmenlerimizin öğrencilerine erken yaşta yabancı dil sezgisi verebilmesi için yabancı dil yeterliliklerinin arttırılması için teşvik edilecektir.
Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıOkul Öncesi Öğretmeni

20

Öğrenci hareketliliğini destekleyen projeler ile ilgili kurs ve seminerler verilecek projelere katılım teşvik edilecek

Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıBilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

İngilizce Zümre Öğretmenleri

Proje Ekibi


21

Dynet Sisteminin etkin kullanılması sağlanacaktır.


Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıBilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

İngilizce Zümre Öğretmenleri
Tablo: 19 Stratejiler

autoshape 62

Politika ve Stratejiler

Personel gelişimi; personelin iş hayatında başarılı olabilmesi için, işi ile ilgili her türlü teknolojik ve mesleki gelişmeyi takip etmesi, hizmet içi eğitimlere katılması, değerlendirme kriterlerini toplam kalite bünyesinde uygulayarak geliştirmek amacıyla verilen öğrenme materyalidir. Okullarımızda etkili bir öğretimin yapılması ise nitelikli öğretmenlerin varlığına bağlıdır.Nitelikli öğretmen,

Yalnızca hizmet öncesinde değil

Hizmet içinde de sürekli olarak kendini yenileyen,

Çalıştığı ortamdaki hedef kitlenin özelliklerine uygun etkinlikler gerçekleştirebilen öğretmendir.Stratejik Amaç 3.
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. • Stratejik Hedef 3.1

Okul çalışanlarının etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

Performans Göstergeleri

No

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedef

2013

2014

2015

2019

3.1.1

Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı


% 11,11

% 15

3.1.2

YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%)


% 7,40

% 8

3.1.3

Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)0,3

0,4

0,5

2

Tablo: 20 Performans GöstergeleriStratejiler

No

Strateji

Ana Sorumlu Birim

Diğer Sorumlu Birimler

22

Hizmetiçi eğitim planlamalarının planlamasında okul olarak çalışanların talepleri, ihtiyaçları ve tespit edilen sorun alanları ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilerek yapılan planlamada dikkate alınması sağlanacaktır.
Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS


23

Personel Eğitim İhtiyaç Analizi yaparak ihtiyaç duyulan seminer konularını belirlecektir.
Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

24

Personeli teknolojik gelişmelerden haberdar edilecek, süreli yayınlar, güncel kitaplar vs gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

Tablo: 21 Stratejiler
 • Stratejik Hedef 3.2

Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli kullanımını sağlamak.

Performans Göstergeleri

No

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedef

2012

2013

2014

2019

3.2.1

Sportif faaliyetlerde kazanılan başarı sayıları


İlkokul

Ortaokul
3

4


5

6


3.2.2

Çok amaçlı salon veya konferans salonunda yapılan seminer sayısı.

4

5

6

12

3.2.3

Kütüphaneden faydalanan öğrenci sayısı oranı


İlkokul

Ortaokul


% 25

% 30


% 28

% 33


% 30

% 35


% 50

%55


3.2.4

İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan sınıf sayısı


İlkokul

Ortaokul


-

-


-

-


-

-


-

% 100


Tablo: 22 Performans Göstergeleri


S

tratejilerNo

Strateji

Ana Sorumlu Birim

Diğer Sorumlu Birimler

25

Okul bahçesinin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktırOkul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

OAB26

Okulun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları yaygınlaştırılacaktır.Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

OAB


Okul Rehberlik Kurulu


27

Okula ait kütüphane, konferans salonu, laboratuar, spor salonu ve bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır.Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıEKYS

OAB28

Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek okulun bu standartlarda donatılması sağlanacaktır. Bu kapsamda akıllı tahta, tablet gibi materyalin dağıtımı tamamlanacak ve internet altyapısı ile ilgili eksiklikler giderilecektir.Okul Müdürü/

Müdür YardımcısıBilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

İngilizce Zümre ÖğretmenleriOAB


Tablo: 23 Stratejiler


IV.BÖLÜM

MALİYETLENDİRME
Tablo: 24 2015-2019 Dönemi Tahmini Maaliyet Dağılımı Tablosu

Amaç ve Hedefler

Maliyet (TL)

Oran (%)

Stratejik Amaç 1Stratejik Hedef 1.1Performans Göstergesi 1.1.1

1 TL

0,0052

Performans Göstergesi 1.1.2

1 TL

0,0052

Performans Göstergesi 1.1.3

1 TL

0,0052

Performans Göstergesi 1.1.4

1 TL

0,0052

Performans Göstergesi 1.1.5

1 TL
Stratejik Amaç 2Stratejik Hedef 2.1Performans Göstergesi 2.1.1

2000 TL

10,41

Performans Göstergesi 2.1.2

2000 TL

10,41

Performans Göstergesi 2.1.3

200 TL

1,04

Performans Göstergesi 2.1.4

2000 TL

10,41

Performans Göstergesi 2.1.5

200 TL

1,04

Performans Göstergesi 2.1.6

200 TL

1,04


Performans Göstergesi 2.1.7

Performans Göstergesi 2.1.8

Performans Göstergesi 2.1.9

Performans Göstergesi 2.1.10200 TL

200 TL


200 TL

5000 TL


1,04

1,04


1,04

26,02


Performans Göstergesi 2.1.11

2000 TL

10,41

Stratejik Hedef 2.2Performans Göstergesi 2.2.1

1 TL

1 TL


1 TL

1 TL


0,0052

0,0052


0,0052

0,0052


Performans Göstergesi 2.2.2

Performans Göstergesi 2.2.3

Performans Göstergesi 2.2.4

Stratejik Amaç 3Stratejik Hedef 3.1Performans Göstergesi 3.3.1

1 TL

1 TL


1 TL

0,0052

0,0052


0,0052

Performans Göstergesi 3.3.2

Performans Göstergesi 3.3.3

Stratejik Hedef 3.2Performans Göstergesi 3.2.1

2000 TL

10,41

Performans Göstergesi 3.2.2

1000 TL

5,20

Performans Göstergesi 3.2.3

2000 TL

10,41

Performans Göstergesi 3.2.4

1 TL

0,0052

Stratejik Amaç Maliyetleri TOPLAMI

19.213 TL

100


V.BÖLÜM

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planlamanın başarısı, ortaya konulan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını bilmekle olur.

Çaldağ İlkokulu, Ortaokulu; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlayacaktır.

Yönetime yardımcı olan izleme; sistemli bir şekilde yapılacaktır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilerek objektif olunacaktır.

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler ışığında Stratejik Planımızın başarısı artacaktır.

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə