Çaldağ İlkokulu ortaokulu 2015 /2019 haymana
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə1/6
tarix30.04.2016
ölçüsü0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6


dikdörtgen 388

STRATEJİK PLANI


T.C.

HAYMANA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ÇALDAĞ İLKOKULU ORTAOKULU

2015 /2019

HAYMANA

grup 7

ORTAOKULU
Okul Sayesinde, Okulun Vereceği İlim ve Fen Sayesindedir ki, Türk Milleti, Türk Sanatı, Türk Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı Bütün Güzellikleriyle Gelişir.


K.ATATÜRKŞu anda neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?İşte bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluşturmaktadır.
İlk olarak 2011 yılında başlayan stratejik planlama sürecimiz 2014 yılında tamamlanmış ve bu 4 yıllık süreçte yapılan tüm çalışmalarımızın stratejik planla uyumu, gerçekleşen hedeflerimiz, gerçekleşmeyen hedeflerimiz değerlendirilmiştir. 2015 / 2019 yıllarını kapsayacak bu yeni stratejik planımızda geçmiş deneyimlerimizi, mevcut imkânlarımızı, üst kurullarımızın stratejik plan amaç ve hedeflerini inceleyerek 2015 /2019 Stratejik Planımızı hazırladık.
Gelecekte olmayı istediğimiz yere giderken atacağımız her adımda bize rehberlik edecek, eğitim alanında geleceği görmemizi sağlayacak, her türlü ön yargı ve olumsuz etkiden uzak, sürekli kendimizi geliştiren düşünce tarzını, mevcut ile yetinmeyen kalite anlayışını ve öğrenmeyi yaşam felsefesi olarak algılamış bu planda diğer kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmayı hedefledik.
Temennimiz planlanan geleceğe ulaşma noktasında hedeflenen sürecin planladığı gibi gitmesidir. Bu planın hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
Tülay HACIALİBEYOĞLU

Çaldağ İlkokulu Ortaokulu MüdürüİÇİNDEKİLER


Sayfa No


Tülay HACIALİBEYOĞLU / Okul Müdürü ( sunuş )

5

İçindekiler

6

Kısaltmalar

7

Tablolar, Şekil ve Grafikler Listesi

8

Giriş

9

I. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

10

1.1.Çaldağ İlkokulu Ortaokulu Stratejik Plan Hazırlık Süreci

11

II. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ

14

2.1. Tarihsel Gelişim

15

2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

16

2.3. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

18

2.4. Paydaş Analizi

20

2.5. Kurum İçi Analiz

22

2.5.1. Örgütsel Yapı

22

2.5.2. İnsan Kaynakları

23

2.5.3. Teknolojik Düzey

26

2.5.4. Mali Kaynaklar

27

2.5.5. Fiziksel Kaynaklar

28

2.5.6. İstatistikî Veriler

29

2.6. Çevre Analizi

29

2.6.1. PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik) Analizi

29

2.7. GZFT (SWOT) (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik) Analizi

31

III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

32

3.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

33

3.2.Stratejik Plan Genel Tablosu

34

3.3. Tema, Amaç, Hedef ve Stratejiler

35

IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

43

V. BÖLÜM: İZLEME DEĞERLENDİRME

45

Ekler

49
KISALTMALAR

GZFT

Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

AR-GE

Araştırma-Geliştirme

TUİK

Türkiye İstatistik Kurumu

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

TKY

Toplam Kalite Yönetimi

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

TED

Türkiye Eğitim Derneği

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

VSD

Ventriküler Septal Defekt ( Kalp Hastalığı)

ASKE

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi

PEK

Proje Ekibi

İYUK

İdare Yargılama Usulü Kanunu

İLKSAN

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

VHKİ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

İLSİS

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi

SYDV

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

DYS

Doküman Yönetim Sistemi

BT

Bilişim Teknolojileri

PC

Personal Computer (Kişisel Bilgisayar)

RAM

Rehberlik Araştırma MerkeziTABLOLAR LİSTESİSayfa No


Tablo 1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat analizi

18

Tablo 2. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

20

Tablo 3. Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu Paydaş Listesi

21

Tablo 4. Yararlanıcı Hizmet Matrisi

23

Tablo 5. Taşımalı Eğitim Bilgi Formu

25

Tablo 6. İlkokul Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

26

Tablo 7. Ortaokul Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı

26

Tablo 8. Okul Fiziki Donanım Durumu

27

Tablo 9. Finansman Kaynakları

27

Tablo 10. Okul / Kurum Bina Durumu

28

Tablo 11. Çaldağ Ortaokulu Yıllara Göre OKS-SBS-TEOG Başarı Oranları

29

Tablo 12. PEST ( Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyal-Kültürel, Teknolojik ) Analizi

30

Tablo 13. Çaldağ İlkokulu Ortaokulu GZFT Analizi

31

Tablo 14. Performans Göstergeleri

35

Tablo 15. Stratejiler

36

Tablo 16. Performans Göstergeleri

37

Tablo 17. Stratejiler

38

Tablo 18. Performans Göstergeleri

39

Tablo 19. Stratejiler

40

Tablo 20. Performans Göstergeleri

41

Tablo 21. Stratejiler

41

Tablo 22. Performans Göstergeleri

42

Tablo 23. Stratejiler

42

Tablo 24. 2015-2019 Dönemi Tahmini Maaliyet Dağılımı Tablosu

44

Tablo 25. Hedef Birim Sorumluluk Tablosu ( Tema 1 )

47

Tablo 26. Hedef Birim Sorumluluk Tablosu ( Tema 2 )

47

Tablo 27. Hedef Birim Sorumluluk Tablosu ( Tema 3 )

48

ŞEKİL VE GRAFİKLER LİSTESİ

Sayfa No


Şekil 1- Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu Stratejik Planı Hazırlama Süreci

13

Şekil 2- Çaldağ İlkokulu Ortaokulu Müdürlüğü Organizasyon Şeması

22

Grafik 1 2015 Yılı İtibari İle Çaldağ Ortaokulu Öğretmenlerinin Yaşlarına Göre Dağılımı

23

Grafik 2 2014 Yılı İtibari İle Çaldağ İlkokul Öğretmenlerinin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı

23

Grafik 3 2015 Yılı İtibari İle Çaldağ İlkokul Öğretmenlerinin Yaşlarına Göre Dağılımı

24

Grafik 4 2014 Yılı İtibari İle Çaldağ Ortaokul Öğretmenlerinin Kıdem Durumuna Göre Dağılımı

24

Grafik:5 Çaldağ İlkokulu Ortaokulu İdareci Kıdem Yılı


24

GİRİŞ

  Ülkemizde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanması, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama için önemli bir başlangıç noktasıdır. Çünkü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesinde, “… kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları” öngörülmüştür. Temel olarak bu kanunun amacı; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Kanunda belirtildiği üzere, amacı doğrultusunda, doğru hazırlanmış bir Stratejik Plan sayesinde, fikirler için tutarlı bir çerçeve oluşturmak, fırsat ve tehditleri değerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, kişileri düşünceye sevk etmek, kısa ve uzun vadeli kararların uyum içinde olmasını sağlamak, değişen çevreye uyum sağlamak, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini ortaya koyarak devamlılığı izlemek mümkün olmaktadır.

2015 – 2019 Stratejik Planı hazırlanırken okulumuzun bağlı olduğu tüm birimler ile ortak amaçları paylaştığımız paydaşlarımızın görüş ve önerilerine başvurulmuş;  tutarlı, saydam, performans denetimine olanak sağlayan bir “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.  

2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Stratejik Planımız dört bölümden (Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Mevcut Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, Maliyetlendirme ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ) oluşmaktadır.

Orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile bunlara ulaşmayı sağlayacak sonuç odaklı hedeflerin belirlendiği 2015-2019 Stratejik Planımızın, tüm iç ve dış paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz.I.BÖLÜM

2015 – 2019

STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK SÜRECİautoshape 49

Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş, okul ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır.Kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızla değişmeler karşısında stratejik yaklaşımlarla sorunlara çözüm sunabilmekten geçmektedir.Etkili yönetimin temelinde, örgütün kararlara katılımının sağlanması kadar, uzun dönemli stratejik güce de sahip olmakyatar. Bu bağlamda, stratejik kararların uygulamaya konması ülke için olduğu kadar okullarımız için de önemlidir.

Stratejik yönetim, organizasyonun arzu edilen geleceğininyaratılmasını teminin tüm işlevlerin ve unsurların bütüncül bir yaklaşım ileele alınarak yönetilmesini kapsamaktadır (Ansoff, 1972). Bir diğer ifade ilestratejik yönetim, misyon ve hedeflere ulaşılması amacıyla stratejik planlarınhazırlanması, güncellenmesi, çıktı odaklı bütçelerin yapılması, performans ölçümü ve değerlendirilmesi ile performans yönetimini kapsayan bütünsel biryönetim anlayışıdır (Koteen, 1989, s.8). Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aşamasında İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl ve İlçe ARGE birimleri çalışanları ile okulumuz idareci, öğretmen, Okul-Aile Birliği üyeleri, öğrenciler ve velilerin katılımı sağlanmaya çalışılmış, görüş ve önerileri alınmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda öngörülen stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitiyle birlikte stratejik planların kalkınma planlarıyla ve hükümet programlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, 2006/55 sayılı Genelge ile planlama sürecini başlatmıştır. Buna göre strateji geliştirme bölümleri kurulmuş ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan kılavuza uygun olarak çalışmalara başlanmıştır.Stratejik Planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde koordine edilip yürütülmesi için okulumuzda Strateji Planlama ve Geliştirme Ekibi oluşturulmuştur. Strateji Planlama ve Geliştirme Ekibi, çalışma takvimine uygun olarak çalışmalarına başlamıştır. Kurumun mevcut durumunu tespit etmek için yapılan mevcut durum analizinde, Kurumun iç ve dış değerlendirmesi yapılmış; paydaşları ve neden paydaş oldukları belirlenmiştir.; paydaş etki matrisi ile paydaşlar önceliklendirilerek sınıflaması yapılmıştır. Uygulanan paydaş beklenti analiziyle paydaşların Kurumdan beklentileri tespit edilmiştir. Çaldağ İlkokulu - Ortaokulu personeliyle yapılan toplantılarda paydaşların da görüşleri alınarak GZFT analizi yapılmış; Kurumun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar, önem derecesine göre önceliklendirilmiş; kurumun kuruluş gerekçesi dikkate alınarak misyonu, ilke, değerleri belirlenmiş; vizyon tespit çalışmalarında paydaşların da görüşleri alınmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu’nun mevcut durumu tespit edilmiştir.Kurumun temaları, stratejik amaçları ve hedefleri belirlendikten sonra TOWSmatrisi yapılarak izlenecek stratejiler/faaliyetler tespit edilmiştir. Amaç ve hedeflerimiz belirlenirken misyonla mantıksal bir ilişki içerisinde olmasına vesırasıyla ilçemiz stratejik planında mevcut olan amaç ve stratejiler/faaliyetleri sonrasında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nünbelirlediği hedef ve stratejiler/faaliyetleri ve bakanlığımızın belirlediği amaç ve stratejiler/faaliyetleri de dikkate alınmıştır. Bizim için üst politika sayılan ilçe, il ve MEBStratejik Planı esas alınmıştır. Hedeflere ulaşmak için oluşturulan performans göstergeleri istatistikî bilgiler, veritabanları ve hesaplamalar dikkate alınarak belirlenmiştir.Çaldağ İlkokulu ve Ortaokulu’nun hedeflerini gerçekleştirmek için planlananfaaliyet ve projelerin finansman kaynakları belirlenmiş, maliyetlendirilmesi yapılmış veperformans programı oluşturulmuştur. 2015-2019 yıllarını kapsayan Çaldağ İlkokulu - OrtaokuluStratejik Planı5 tema, 5 stratejik amaç ve 10 hedeften oluşmaktadır.Stratejik Planlama sürecinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen Haymana İlçe ARGE bölümüne, İlgili Şube Müdürümüze, Okul Müdürümüz Tülay HACIALİBEYOĞLU’na, öğretmenlerimize,emeği geçen diğer ekip üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu

Strateji Planlama Geliştirme Ekibi

Şekil 1- Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu Stratejik Planı Hazırlama Süreci
II.BÖLÜM

MEVCUT DURUM

ANALİZİautoshape 51
Yapılan birçok tarihi araştırmalar okulumuzun bulunduğu Haymana İlçesinin çeşitli ulusların yaşadığı bir merkez olduğunu göstermektedir. Selçuklu İmparatorluğu Anadolu’ya hâkim olmadan önce ilçemizde Bizanslıların egemen oldukları ve bunun ispatı olarak da okulumuzun eski binasının bulunduğu yerde daha önce bir kilisenin olduğu rivayet edilmektedir.

Türk ulusunun ezeli düşmanı Yunanlılar İzmir’den Anadolu’ya girmişler ve Ankara’ya ulaşmak için, doğuya ilerlemişlerdir. Doğuda Haymana’ya kadar gelerek Emirler, Soğulca, Yamak, Kızılkoyunlu, Çeltikli gibi ilçemizin köylerine girmişlerdir. Türk Ordusu Haymana’da başlattığı Sakarya Savaşı ile ilçemizde bulunan Çaldağ çevresinde düşmanı bozarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Okulumuz adını bu tarihi zafere tanıklık eden Haymana’nın güneybatısında bulunan Çaldağ’dan almıştır. Okulumuz cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Haymana İlçesinde açılan ilk resmi okuldur. 1926 yılında temeli atılan okul, 1928 yılında bitirilerek ilkokul olarak hizmete girmiştir. 16 Temmuz 1993’te Çaldağ İlkokulu, ilköğretim okuluna çevrilmiş ve Çaldağ İlköğretim Okulu adını almıştır. İkili öğretim yapılan okulda o dönemde 8 derslikle eğitim öğretime devam edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 4+4+4 okul dönüşümlerinde okulumuz Çaldağ İlkokulu ve Ortaokulu olarak tek müdürlük altında ayrılmıştır.

Mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisinde olan ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğünün 29/03/2011 tarih ve 6/52-1 sayılı kararı ile Haymana Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen arsaya 02/08/2012 tarihinde yapılan sözleşme ile okulumuz yeni binasının inşasına başlanmıştır. 09/09/2013 tarihinde geçici kabulü yapılarak Ankara Valiliğinin 08/10/2013 tarih ve 2877041 sayılı onayı ile okulumuz yeni binasına taşınmıştır. 2013/2014 Eğitim Öğretim yılında 04/11/2013 Pazartesi tarihinde Haymana Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün katıldığı bir törenle Çaldağ İlkokulu – Ortaokulu yeni binasında 14 derslik, 2 derslik olarak kullanılan idare odası, 1 anasınıfı, 320 öğrenci, 20 kadrolu öğretmeni, 3 yardımcı personeli, 1 okul müdürü ve 2 müdür yardımcısı ile normal eğitim yaparak eğitim öğretime devam etmektedir.

autoshape 52

Çaldağ İlkokulu Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir.
A. Yönetim Hizmetleri

1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak,

2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul bölüm ve birimlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek.
B. İnsan Kaynakları Hizmetleri

1. Müdürlüğümüze bağlı kurumda görevli personel için öğretmen özlük dosyalarını tutmak, bu konuda ilçe ile koordinasyonu sağlamak, eksik öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilçeye bildirmek.

2. İlçe içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri taleplerini ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak,

3. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak. Onaya gidecekleri İlçe Milli Eğitime bildirmek.

4. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak.

5. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini İlçe Milli Eğitime bildirmek.

6.Öğretmen ve diğer personelin hizmetiçi eğitimi için gerekli talep ve isteklerini İlçe Milli Eğitime bildirmek.

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve amirlerle tespit edilen eğitim amaçlarını bölüm ve birimlerde gerçekleştirilmesini sağlamak.

2. Eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak.

3. Öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek.

4. Okul çevresindeki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı işbirliği yapmak.

5. Okullarda Rehberlik Servislerinin araç, gereç ve benzeri bakımdan geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.

6. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak.

7. Bağlı bulunulan RAM ile okul rehberlik servisi arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

8.İlkokuldan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak.

9. Ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve ilgili yerlere iletmek.

10. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek.

11. Okulda açılması öngörülen toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferansların düzenlenmesinde ev sahipliği yapmak.

12. Öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesinde ilgili kurumlara destek olmak.

13. Eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak.

14. Okulumuzdan mezun olan ve kapatılmış köy okullarından okulumuza bağlanan mezun öğrencilerin öğrenim belgesi, tasdikname ve belgelerini incelemek, onaylamak ve bunlara ait evrakları arşivlemek.

15. Gençlerin ve öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları vb. amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek.

16. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve faaliyetlere katılmak.

17. Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek.

18. Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak.

19. Okul Aile Birliğinin usulüne uygun olarak çalışmasını sağlamak.

20. Okul İçinde eğitici çalışmaların yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek çalışmaları duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek.

21. Sağlık, beslenme, trafik, taşıma vb. hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak.


D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri

1. Okula ait bina, tesis, araç ve gereçlerden bütün bölüm ve birimlerin bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak.

2. Okul aile birliği bütçesini mevzuata uygun olarak kullanılmasını ve bu konudaki işlemleri denetlemek.

3. Ayniyat talimatnamesi gereği olan iş ve işlemleri yapmak.

4. Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs vb. iş ve işlemlerini yapmak.E. Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri

1.Çevre araştırması yaparak bir sonraki sene okula kayıt yapacak öğrenci sayılarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak.

2. Her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili kayıtlarıntutmak.

3.Okula ait, araç ve gereç durumlarını gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak.

4. Okulun başarı, disiplin vb. durumlarını takip etmek ve değerlendirmek.5. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak.autoshape 77
Tablo 1. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

Faaliyet Alanı: Eğitim


Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri

 • Alıştırma ve uyum hizmetleri

 • Bireyi tanıma hizmetleri

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

 • Bilgi toplama ve yayma hizmetleri

 • Meslek Tanıtma ve Yerleştirme hizmetleri

 • İzleme hizmetleri

 • Müşavirlik hizmetleri

 • Araştırma ve değerlendirme hizmetleri

 • Çevre ve veli ile ilişkilerHizmet–2 Spor Etkinlikleri

 • Futbol

 • Atletizm

 • Voleybol

 • Basketbol

 • Masa Tenisi

 • Geleneksel Çocuk Oyunları

Hizmet–3 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 • İlkokul ve ortaokul sınıflar arası bilgi ve kültür yarışmaları

 • İlkokul ve ortaokul sınıflar arası İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması

 • Ortaokul sınıflar arası güzel şiir okuma yarışması

 • Çeşitli resim yarışmaları

 • Defile, sergi, kermes

 • Duyuru, okul dergisi, gazete ve duvar gazetesi çalışmaları

 • Halk oyunları çalışmaları

 • Koro çalışmaları

 • Satranç turnuvaları

 • Tiyatro çalışmaları ve gösteriler

 • Geziler

 • Okul Öğrenci Meclisi

 • Kardeş okul / kurum uygulamaları

 • Toplum hizmeti kapsamına giren tüm çalışmalar
Faaliyet Alanı: Öğretim


Hizmet–1 Ders Planları

 • Ünitelendirilmiş yıllık plan

 • Günlük plan


Hizmet–2 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları

 • Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri

 • Haftalık Ders Programları


Hizmet–3 Sınav Komisyonları/Sınavlar

Sınav komisyonları

 • Okulda / kurumda yapılan sınavlar

 • Okulda / kurumda yapılan ortak sınavlar

 • Merkezi sınavlar

 • Diğer


Hizmet–4 Taşımalı Eğitim

Hizmet–5 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar

 • Okul Aile Birlikleri

 • Sivil toplum Kuruluşları

Hizmet–6 Proje Çalışmaları

 • AB Projeleri

 • Sosyal Projeler

 • Bu Benim Eserim Proje Çalışmaları

 • TÜBİTAK Proje ÇalışmalarıHizmet–7 DİĞER


 • Atatürk İlke ve İnkılapları, Evrensel Değerler ve

 • Milli Kültür

 • Kütüphane, Laboratuar İşleri

 • Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

 • Öğretmenler Kurulu

 • Şube Öğretmenler Kurulu

 • Zümre Öğretmenler Kurulu

 • Ders Araç Gereçlerinin Sağlanması
Faaliyet Alanı: Yönetim İşleri

Hizmet–1 Öğrenci İşleri Hizmetleri

 • Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri

 • Öğrenci Nakil İşleri

 • Denklik İşlemleri

 • E-Okul İşlemleri

 • Öğrenci Devam-Devamsızlıkların İzlenmesi

 • Öğrenci İzin ve Rapor İşleri

 • Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

 • Sınavlarla İlgili İş ve İşlemler

 • Sınıf Geçme İşlemleri

 • Sınıf Yükseltme

 • Öğrenci İzin işleri

 • Karne ve Gelişim Raporları

 • Öğrenci Sağlık Durumu ve Raporlar

 • Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme

 • Öğrenim Belgesi, Diploma Kayıt Örneği vb İşleri

 • Taşımalı Öğrenci İşleri

 • Taşımalı Öğrenci Yemek İşlemleri

 • Öğrenci Nöbet İşlemleri

 • Mezunların izlenmesi

 • Yatılılık / Bursluluk işlemleri

 • Ödül ve disiplin İşleri

 • Öğrenci taşıma işlemleri

 • Taşımalı öğrenci yemek işlemleri
Hizmet–2 Personel İşleri Hizmetleri

 • Atama, Nakil ve Görevlendirme

 • Stajyerlik ve Adaylık İşlemleri

 • Personel Özlük İşleri

 • Sicil ve Disiplin İşleri

 • İzin, Rapor İşleri

 • Personel Nöbet İşleri

 • Sağlık ve Güvenlik İşleri

 • Askerlik İşleri

 • Devam İzleme

 • MEBBİS İşlemleri

 • Mesleki Çalışmalar

 • Hizmetiçi Eğitim

Hizmet–3 Kurum Donatım ve Tesis işlemleri Hizmetleri

 • TEFBİS İşlemleri

 • Taşınır İşlemleri

 • Bina, Tesis, donatım, bakım ve onarım işleri.

 • Ders Araçları ve Teknolojik Araç-Gereçler

 • Sivil Savunma ve Yangından Korunma İşleri

 • Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri

 • Taşınır Mallar ile ilgili iş ve işlemler

 • Kantin İşletmesi

 • Satın alma, Muayene ve Kabul Komisyonu

 • Okul Bahçesi

 • Spor Salonu

 • İKS İş ve İşlemleri
Faaliyet Alanı: Yönetim İşleri
 • Taşıma servis araçlarının denetimi

 • Yemek servis şirketin denetimi

 • Öğretmen nöbetlerinin denetimi

 • Öğrenci nöbetlerinin denetimi

 • Yetiştirme ve Destekleme kurslarının denetimi

 • Egzersiz çalışmalarının denetimi

 • Ders denetimleri

 • Öğrenci Kulüp çalışmalarının denetimi  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə