Ç ı x ı ş l a r nitql ə r b ə yanatla r m ə ktubla r m ü sahib ə l ə r
Yüklə 2.04 Mb.
səhifə27/27
tarix21.02.2016
ölçüsü2.04 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELERADİO VERİLİŞLƏRİ ŞİRKƏTİNİN VƏ BMT-nin BEYNƏLXALQ UŞAQ FONDU YUNİSEF TƏŞKİLATININ BİRGƏ TƏŞKİL ETDİYİ "UŞAQLAR DÜNYANIN SEVİNCİDİR" XEYRİYYƏ TELEMARAFONU MÜNASİBƏTİLƏ TELEVİZİYA STUDİYASINDA UŞAQLARLA GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
11 dekabr 1994-cü il.
MƏRAKEŞƏ-İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINA YOLA DÜŞƏRKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏ
12 dekabr 1994-cü il
İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINA GEDƏRKƏN İSTANBULUN ATATÜRK HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏ
12 dekabr 1994-cü il
KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINDA GÖRÜŞLƏR
13 dekabr 1994-cü il
İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINDA ÇIXIŞ
13 dekabr 1994-cü il
KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINDA ÇIXIŞDAN SONRAKI GÖRÜŞLƏR
14 dekabr 1994-cü il
İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATININ KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISININ YEKUN İCLASINDA ASİYA DÖVLƏTLƏRİ ADINDAN TƏBRİK NİTQİ
15 dekabr 1994-cü il
KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISI BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANAT
15 dekabr 1994-cü il
KASABLANKADAN VƏTƏNƏ QAYIDARKƏN İSTANBULUN

ATATÜRK HAVA LİMANINDA MƏTBUAT ÜÇÜN BƏYANAT


16 dekabr 1994-cü il

KASABLANKA ZİRVƏ TOPLANTISINDAN BAKIYA QAYIDARKƏN TƏYYARƏDƏ JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVAB


16 dekabr 1994-cü il
BÖYÜK AZƏRBAYCAN RƏSSAMI SƏTTAR BƏHLULZADƏNİN ANADAN OLMASININ 85 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SƏRGİNİN AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
17dekabr 1994-cü il
BÖYÜK AZƏRBAYCAN RƏSSAMI SƏTTAR BƏHLULZADƏNİN ANADAN OLMASININ 85 İLLİYİ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY GECƏSİNDƏ ÇIXIŞ
17 dekabr 1994-cü il
AQRAR BÖLMƏDƏ İQTİSADİ İSLAHATLARA HƏSR OLUNMUŞ GENİŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
23 dekabr 1994-cü il
YEKUN SÖZÜ
BÖYÜK AZƏRBAYCAN YAZIÇISI CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN EV MUZEYİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
28 dekabr 1994-cü il
BÖYÜK AZƏRBAYCAN YAZIÇISI CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN ANADAN OLMASININ 125 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ YUBİLEY GECƏSİNDƏ NİTQ
28 dekabr 1994-cü il
BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ FERNANDO ENRİKE KARDOZO CƏNABLARINA
29 dekabr 1994-cü il
BAKIDAKI XARİCİ ÖLKƏ SƏFİRLİKLƏRİNİN BAŞÇILARI, BEYNƏLXALQ VƏ HUMANİTAR TƏŞKİLATLARIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ YENİ İL TƏBRİKİ
30 dekabr 1994-cü il
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİK
30 dekabr 1994-cü il

"REKLAMNI VESTNİK" in MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏ


31 dekabr 1994-cü il
AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
31 dekabr 1994-cü il

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ XARİCİ İŞLƏR VƏ BİRLİK İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ MALKOLM RİFKİNDİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQ


4 yanvar 1995-ci il
MİLAD BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ BAKIDAKI KAMERA MUSİQİSİ SALONUNDA KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ RESPUBLİKANIN PRAVOSLAV XRİSTİANLARINA MÜRACİƏT
7 yanvar 1995-ci il
DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN 1994-cü İLDƏKİ FƏALİYYƏTİNİN YEKUNLARINA HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
9 yanvar 1995-ci il
YEKUN SÖZU
RESPUBLİKA PROTEZ-ORTOPEDİK BƏRPA MƏRKƏZİNİN KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
17 Yanvar 1995-ci il
"QANLI YANVAR" RƏSSAMLIQ SƏRGİSİNİN AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
18 yanvar 1995-ci il
QANLI YANVAR FACİƏSİNİN 5-ci İLDÖNÜMÜ İLƏ BAĞLI ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALINA CAVAB
20 yanvar 1995-ci il
20 YANVAR FACİƏSİNİN 5-ci İLDÖNÜMÜ İLƏ BAĞLI ÇIXIŞ

20yanvar 1995-ci il


NEFT MÜQAVİLƏSİNİ HƏYATA KEÇİRƏN RƏHBƏR KOMİTƏNİN İLK İCLASININ AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
24 yanvar 1995-ci il
İSVEÇRƏDƏ YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
29 yanvar 1995-ci il
DAVOS (İSVEÇRƏ) İQTİSADİ FORUMUNDA DÜNYANIN ENERGETİKA PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SESSİYADA ÇIXIŞ
30 yanvar 1995-ci il

GÖRKƏMLİ AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARI ARİF MƏLİKOVUN MÜƏLLİF GECƏSİNDƏ ÇIXIŞ


5 fevral 1995-ci il

RESPUBLİKANIN XALQ ARTİSTİ POLAD BÜLBÜLOĞLUNA


5 fevral 1995-ci il

"AZƏRNEFTYAĞ" İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ ELOU - AVT-2 QURĞUSUNUN AÇILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ MİTİNQDƏ ÇIXIŞ


7 fevral 1995-ci il
İRAN İSLAM İNQİLABININ 16-cı İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞ
10 fevral 1995-ci il
TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN BİR QRUPU İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ
12 fevral 1995-ci il
YEKUN SÖZÜ
RESPUBLİKADA YAŞAYAN LƏZGİ İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ

GÖRÜŞDƏ GİRİŞ SÖZÜ


20 fevral 1995-ci il
YEKUN SÖZÜ
AKADEMİK İMAM MUSTAFAYEVƏ
23 fevral 1995-ci il
ESTONİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ LENNART MERİ CƏNABLARINA
24 fevral 1995-ci il
KÜVEYT DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT ŞEYX CABİR ƏL-ƏHMƏD ƏS-SABAHA
24 fevral 1995-ci il

XOCALI SOYQIRIMININ ÜÇÜNCÜ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏT


25 fevral 1995-ci il
XOCALI SOYQIRIMININ ÜÇÜNCÜ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLƏN MƏRASiMDƏ ÇIXIŞ
26 fevral 1995-ci il
AZƏRBAYCAN XALQININ MİLLİ MATƏM GÜNÜ-XOCALI SOYQIRIMININ ÜÇÜNCÜ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR MATƏM MƏRASİMINDƏ ÇIXIŞ
26 fevral 1995-ci il
YAZIÇI GƏRAY FƏZLİYƏ
2 mart 1995-ci il
RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİK
2 mart 1995-ci il
RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ ÇIXIŞ
3 mart 1995-ci il.
AZƏRBAYCAN MİLLİ YIĞMA KOMANDALARININ 26-cı YAY OLİMPİYA OYUNLARINA (ATLANTA ŞƏHƏRİ, 1996) HAZIRLIĞINI NÜMAYİŞ ETDİRMƏK MƏQSƏDİLƏ KEÇİRİLMİŞ İDMAN BAXIŞINDA ÇIXIŞ
5 mart 1995-ci il
RESPUBLİKADA ÖZƏLLƏŞDİRMƏNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞ
7 mart 1995-ci il.
YEKUN SÖZÜ

BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ BAYRAM MƏRASİMİNDƏ TƏBRİK NİTQİ


8 mart 1995-ci il.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TEATR XADİMLƏRİNƏ
8 mart 1995-ci il
OPENHAGENDƏ SOSİAL TƏRƏQQİ NAMİNƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ ÜMUMDÜNYA GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞ

12 mart 1995-ci il


MİLLİ TELEVİZİYA VƏ RADİO İLƏ XALQA MÜRACİƏT
15 mart 1995-ci il
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN QORUNUB SAXLANMASI MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞ
17mart 1995-ci il
YEKUNSÖZÜ
RESPUBLİKADA DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİ CƏHDİ VƏ ONUN -QARŞISININ ALINMASI İLƏ BAĞLI KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
19 mart 1995-ci il
YEKUN SÖZÜ
NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİK
20 mart 1995-ci il
ÜMUMDÜNYA SAĞLAMLIQ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ BAKIDAKI 5 SAYLI KLİNİKİ DOĞUM EVİNİN İŞÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
7 aprel 1995-ci il
FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ OƏLƏBƏNİN 50 İLLİYİNƏ HAZIRLIQLA ƏLAQƏDAR MÜHARİBƏ, ƏMƏK VƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN VETERANLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
7 aprel 1995-ci il
YEKUN SÖZÜ
BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏLƏR LAUREATLARI VƏ DİPLOMANTLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
8 aprel 1995-ci il
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKALARI ARASINDA NEFT SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR SAZİŞİN YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
12 aprel 1995-ci il
TÜRKİYƏNİN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
12 aprel 1995-ci il
RESPUBLİKADA AQRAR İSLAHATLARIN GEDİŞİ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATINDA VƏZİYYƏTƏ HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ

14 aprel 1995-ci il


YEKUN SÖZÜ
XALQ ŞAİRİ MƏMMƏD ARAZIN "AZƏRBAYCAN - DÜNYAM MƏNİM" YARADICILIQ GECƏSİNDƏN SONRA ZİYALILARLA GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
16 aprel 1995-ci il

AVROPA BİRLİYİ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMƏK ÜÇÜN BELÇİKAYA YOLA DÜŞƏRKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA YURNALİSTLƏRƏ MÜŞAHİDƏ


17 aprel 1995-ci il.
SOYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ
17 aprel 1995-ci il
"AZƏRBAYCAN QADINI" JURNALININ BAŞ REDAKTORU XALİDƏ XANIM HASİLOVAYA
18 aprel 1995-ci il

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ NEFT KONSORSİUMUNDAKI PAYININ BİR HİSSƏSİNİ ABŞ-ın "EKSSON" NEFT ŞİRKƏTİNƏ VERMƏSİ HAQQINDA SƏNƏDLƏRİN

İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ SÖZÜ
19 aprel 1995-ci il
PASXA BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ RESPUBLİKA PRAVOSLAV XRİSTİANLARINA TƏBRİK
24 aprel 1995-ci il
GÖRKƏMLİ TÜRK ALİMİ İHSAN DOĞRAMAÇININ 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ ÇIXIŞ
25 aprel 1995-ci il.
YƏHUDİ XALQININ MÜSİBƏTİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ İCMASINA MÜRACİƏT
26 aprel 1995-ci il.
ƏMƏKDAR MÜƏLLİM SONA TAĞIYEVAYA
28 aprel 1995-ci il
RESPUBLİKA NAZİRLƏR KABİNETİNİN GENİŞ İCLASINDA ÇIXIŞ
3 may 1995-ci il.
ABŞ-ın BAKIDAKI SƏFİRLİYİ BİNASININ AÇILIŞINDA ÇIXIŞ

4 may 1995-ci il.


1941-1945-ci İLLƏR BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 50 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ GECƏDƏ NİTQ
5 may 1995-ci il
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏYANATI
12 may 1995 ci il

AZƏRBAYCANIN ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ, YAZIÇI MAQSUD İBRAHİMBƏYOVA


14 may 1995-ci il

GÖRKƏMLİ AZƏRBAYCAN YAZIÇISI VƏ KİNODRAMATURQU MAQSUD İBRAHİMBƏYOVUN 60 İLLİK YUBİLEYİ GECƏSİNDƏ ÇIXIŞ


14 may 1995-ci il
FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ JAK ŞİRAK CƏNABLARINA
15 may 1995-ci il
ZƏVVARLARIN HƏCC ZİYARƏTİNDƏN QAYITMASI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ NİTQ
20 may 1995-ci il
İKİNCİ BEYNƏLXALQ "XƏZƏRNEFTQAZ-95" SƏRGİ-KONFRANSININ AÇILIŞINDA ÇIXIŞ
23 may 1995-ci il

RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA NİTQ


27 may 1995-ci il
RESPUBLİKA MİLLİ QVARDİYASININ QƏRARGAHINDA

AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI ƏFQANHÜSEYNOVUN BÜSTÜNÜN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ
28 may 1995-ci il
"VƏTƏNƏ, DÖVLƏTƏ, XALQA SƏDAQƏT ANDI" MİNİATÜR KİTABININ TƏQDİMAT-SƏRGİSİNDƏ ÇIXIŞ
3 iyun 1995-ci il
AŞURA GÜNÜ İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ ÇIXIŞ
9 iyun 1995-ci il.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə