Bromelain -ananaspreparatet som påstås botar det mesta- anton Brännlund Biologiskt aktiva naturprodukter I läkemedelsutveckling, 7,5 hp Institutionen för läkemedelkemi
Yüklə 28.28 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü28.28 Kb.
Bromelain

-Ananaspreparatet som påstås botar det mesta-Anton Brännlund

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Institutionen för läkemedelkemi, Avdelningen för farmakognosi

Uppsala universitet

HT 2009

Sammanfattning

Bromelain har använts som läkemedelsväxt under mycket lång tid. Amerikas urinvånare använde ananas för att behandla flera olika sjukdomar. Genom att Amerika upptäcktes av Columbus upptäcktes även ananasen av den europeiska världen. Sedan dess har ananasen och framförallt preparatet bromelain från ananasen studerats i många olika syften. Bromelain har tilldelats många användningsområden allt från antiinflammatoriska egenskaper till lindring vid brännskador. Den senaste upptäckten handlar om cancer och lindring av biverkningar vid cancer behandling. Det har också lagts fram teorier om att bromelain skulle kunna direkt påverka cancerutveckling. Det finns dock mycket kvar att göra för att kunna säkerställa och utvärdera en möjlig tilläggsbehandling med bromelain vid cancer.Innehållsförteckning

Innledning 1

Historisk bakgrund 1

Hur och varför projektet startade 2

Metodbeskrivning för t ex extraktion och isolering av substansen 2

Beskrivning av biologisk aktivitet 2

Farmakokinetik 2

Läkemedelsutveckling 3

Klinisk effekt och användning 3

Diskussion 6

Referenslista 7Innledning


” Nothing brings up the images of summer breezes and relaxation like pineapple, the sweet juicy treat from the tropics. While thoughts of fun in the sun ease the mind, eating pineapple can greatly ease the body. Bromelain, the key enzyme in pineapple, banishes inflammation as effectively as drugs. It reduces swelling, helps against sore throat, treats arthritis and gout, and speeds digestion of proteins. New research is even showing pineapple to be highly effective at cancer prevention and treatment.” (Barbara L. Minton, citizen journalist for Natural News.com).

Detta citat ger en bild av att substratet bromelain från ananas plantan verkar var lösningen på många svåra medicinska problem och att vi istället för att stoppa i oss en massa dyra piller enkelt kan hela och bota oss med ananas. Att det skulle ligga till på det viset faller på sin egen orimlighet då ananas och ämnet bromelain varit känt, använt och studerat under mycket långtid. Skulle det vara så fantastiskt som citatet låter göra gällande borde det redan finnas i alla apotek världen över. Men finns det då någon sanning bakom dessa påståenden?

Syftet med detta arbete är att ge en kort sammanfattning av bromelains medicinska effekter och studier som genomförts för att bevisa dessa. Särskild vikt läggs på de nya studierna som visar på bromelains egenskap att lindra cancer.

Historisk bakgrund


Året var 1493, Christofer Columbus seglade över atlanten för andra gången efter att ha upptäckt den nya världen och blev troligen den första europén som bevittnade den exotiska plantan Ananas comosus. Européerna har sedan dess imponerats av dess exotiska utseende och smak, detta återspeglas i de rapporter som skrev från denna och senare sydamerikaresor. Någon som även kan utläsas ur dessa rapporter är att frukten tycks vara vida spridd och flitigt använd över stora delar av den nya kontinenten. Urbefolkningen använde ananas i många olika syften. Förutom att den ingick in vardagsdieten så användes ananasen för att göra vin, delar av plantan användes för att göra fiskenät och det kanske mest intressanta var att den även användes i många olika medicinska syften.

De Oviedo som var en tjänsteman från den spanska regeringen tros vara den första som låtit utföra en skriftlig beskrivning av ananasens olika former och urbefolkningens namn för dem. I hans rapporter från sin sydamerikatid beskrivs även några av de medicinska egenskaper som urbefolkningen tilldelat den. Det nämns bl.a. att ananasen är bra för aptiten vilket senare skulle visa sig stämma. Lite senare, mer exakt 1658 uttalade sig en annan upptäcktsresande om att ananasen skulle fungera bra mot magproblem. Andra medicinska syften som ursprungsbefolkningen i Sydamerika använde ananasen till var som abortmedel och menstruationsförbättrare (Bartholomew, 2003).


Hur och varför projektet startade


Bromelain har som tidigare nämnts använts som läkemedel under mycket lång tid. Detta har skapat en nyfikenhet över huruvida den har någon egenskap som går att spåra och kanske använda i modern läkemedelsproduktion. Det har lett till många olika studier av bromelain och dessa har utöver att bevisa effekt vid redan praktiserande användningsområden funnit nya medicinska egenskaper hos bromelain. De nya egenskaperna har under åren undersökts både genom djurförsök, in vitro studier och klinka prövningar. För att kunna så småningom kunna använda bromelain för de nya indikationerna behöver dock mer omfattande kliniska prövningar genomföras, detta för att säkerställa effektivitet och säkerhet vid användning av bromelain (Roger 2006).

Metodbeskrivning för t ex extraktion och isolering av substansen


Bromelain är ett vattenbaserat extrakt som kommer från frukten eller stammen av en planat tillhörande ananasfamiljen. Det innehåller många olika molekyler som bl.a. fosfater, glykosidaser , peroxidaser, glykoproteiner mm. Därutöver så innehåller extraktet flera olika enzymer.

Idag tas bromelain fram genom att ananas juice centrifugeras, ultrafiltreras och lyofiliseras. Denna process leder fram till ett gulaktigt pulver som man sedan mäter enzymaktiviteten på. I närvaro av vatten deklinerar bromelain snabbt och bryter ner sig självt. För att undvika detta så tillsätts -makroglubulin som förhindrar nedbrytningen (Maurer, 2000).


Beskrivning av biologisk aktivitet


Vad ananas plantan har för nytta av bromelain har länge varit ett ämne för diskussion. Det har inte presenterats några heltäckande lösningar med tillräkliga bevis. Den teori som oftast nämns handlar om att det skulle röra sig om att tillgodogöra sig nitrogen och fosfor som ansamlas i ananasens bladverk. Det är sedan länge känt att köttätande växter tillgodoser sitt behov av nitrogen och fosfor genom att bryta ner insekter och smådjur. Man har sedan upptäckt att de då släpper ut enzymer som bryter ner dessa, enzymer som fungerar som bromelain och det skulle då kunna vara troligt att bromelain används på samma sätt av ananasen (Maurer, 2000).

Farmakokinetik


Bromelains farmakokinetik är långt ifrån klarlagd. Det har visats i studier att oralt intag av bromelain ökar plasma nivåerna av ämnet. En in vitro studie har visat att 40 % av märkt högmolekylärt bromelain absorberats i tarmsystemet. Det finns dock inga studier som helt kan bevisa att denna teori kan överföras till människan och det finns inte klarlagt i vilka mängder det absorberas vid oralt intag hos människor. Det finns även många inom forskarvärlden som ställer sig skeptiska till detta, då enzymen i bromelain borde brytas ner i magtarmkanalen och inte absorberas i intakt form (Maurer, 2000).

Läkemedelsutveckling


Bromelain klassas av FDA som ett kosttillskott och är listad som ett säkert preparat att använda (Roger, 2006). Kliniska prövningar av fas 4 karaktär har avslutats, med syfte att undersöka användningen av bromelain som ett medel för att minska biverkningar vid behandling bröstcancer. Detta kommer kanske kunna ge bromelain ett helt nytt behandlingsområde och klass. Bromelain har även många andra användningsområden men för att få några nya indikationer krävs omfattande kliniska prövningar (clinicaltrials 2009).

Klinisk effekt och användning


Det har genom åren genomförts många in vitro och djurförsök för att kartlägga och bevisa bromelains kliniska effekter. Det har även gjort flertalet olika kliniska observationer och nedan listas bromelains huvudsakliga effekter.

 • Förebygger uppkomst av ödem och minskar redan utvecklat ödem

 • Minskar nivån fibrinogen i blodet

 • Ökar fibrinolysen

 • Aktiverar plasmin

 • Förlänger protrombin och tromboplastin tiden

 • Förebygger aggregation av blodplättar

 • Förebygger så att inte blodplättar binder till endotelcellerna i blodådrorna

 • Minskar plasmakininer i blodet

 • Minskar halten av prostaglandin E2 och tromboxan A2 under akutinflammation

 • Fungerar som ett inflammationshämmande medel

 • Ökar sekretionen av interleukinerna I1-1, I1-6, I1-8 och (TNF)-  från monocyter och grannolocyter

 • Ökar permeabiliteten för antibiotika

 • Förebygger metastas i musförsök

 • Ökar förmågan av hudåterbyggnad vid brännskador

En del av dessa effekter kan förklaras av att bromelain innehåller enzymer som kan förändra och förstöra cellväggarna genom att det klyver peptider (Maurer, 2000).

Smärtlindring: Bromelain har i tidiga studier visats ha en signifikant smärtlindrande effekt. I nyligen genomförda studier har det visats att bromelain minskat fysisksmärta vid milda akuta knäskador och ökat välbefinnande.

Ödem: I flera oberoende studier det visats att bromelain har en minskande effekt på ödem. En dubbelblindplacebokontrollerad studie visade att bromelain minskade reduceringstiden för ödem som uppkommit i ansiktet.

Inflammation: Det finns studier som visar att bromelain minskar inflammation vilket kan vara mycket bra vid inflammationssjukdomar. I råttmodeller har en minskning av prostaglandin E2 och tromboxan A2 setts. En annan mekanism som har inverkan på inflammationen är bromelains egenskap att ändra uttrycket för molekyler vid cellytan hos leukocyter. Detta minskar deras förmåga att binda och aktiveras vilket leder till minskad inflammation.

Sårläkning: Det finns en del studier som visat att det är möjligt att bromelain minskar läkningstiden av ytliga sår. Det måste dock påpekas att de studier som visat på detta har inte fått några säkra resultat. Antingen har de inta varit signifikant säkerställda eller så har bromelain ingått i en blandning och det har inte gått att säkerställa att resultaten kommer av bromelains inblandning.

Blodplättsaggregation: Ett flertal studier både in vivo och in vitro har visat att bromelain har antikoagulationsegenskaper. Detta genom att bryta ner fibrinogen. Effekten var tydligare i undersökningar med rent fibrinogen än med fibrinogen i plasma.

Antibiotika: Bromelain har visats öka effekten av antibiotika, detta genom att öka permeabiliteten. Men även här har det funnits problem med att säkerställa resultaten statistiskt. Det har gjort studier med amoxicillin i kombination med bromelain, detta gav en statistiskt signifikant ökning av serum koncentrationerna av amoxicillin.

Brännskador: Försök på grisar har visat att bromelain effektivt kan påskynda uppbyggnaden av ny hud. Det har även gjorts undersökningar på människor med tredje och fjärde gradens brännskador och som använt ett bromelain baserat preparat. Dessa studier gav positiva resultat men försökspopulationen var inte tillräkligt stor och man kunde inte jämföra med standardbehandling vilken begränsar vidden av slutsatserna.

Ischemi: Tester utförda på kaniner har påvisat en skyddande effekt på skelettmuskler vid ischemi. Den förklaring som presenteras är att bromelains förmåga att minska blodplättar och leukocyters förmåga till att aggregera leder till minskad klumpbildning vilket i sin tur minskar fenomenet ”no reflow” (Roger, 2006).

Cancerbehandling

Att naturläkemedel tilldelas egenskapen att de kan förebygga cancer hör inte till någon ovanlighet, det är snarare så att de oftast gör det. Med de i bakhuvudet blir alla cancerträffar som bromelain ger i sökfunktionen pubmed inte särskilt upphetsande. Det är något som är lätt att påstå men svårt att bevisa. Men vi närmare begrundande av en del av dessa artiklar så visar det sig att bromelain inte påstås kunna motverka uppkomst av cancer utan att det testats som en tilläggsbehandling av redan cancersjuka vilket blir en helt annan sak när det gäller att bevisa effektivitet och trovärdighet.

Eftersom cancer är en mycket allvarlig och dödlig sjukdom så kan inte nya behandlingar testas som huvudbehandling utan endast som tilläggsbehandling till standardbehandling. För att undersöka toleransen för användningen av enzymbehandling som tilläggsbehandlig så genomfördes en kohort studie där 2339 personer med diagnostiserad ingick. Alla personerna i undersökningen behandlades med standardbehandling för bröstcancer (operationer, kemoterapi, strålbehandling och hormon terapi). Av de 2339 genomgick 1283 stycken förutom standarbehandlingen även enzymterapi, resterande utgjorde kontrollgrupp. Resultatet av denna studie var att 2,3 % av de som behandlas med enzymterapi kände av biverkningar i de flesta fall som magproblem. För att testa effektiviteten av behandlingen så valdes 239 stycken ut av de som genomgått enzymterapi och 410 kontroller från kontrollgruppen. Resultatet visade att de i kontrollgruppen i större utsträckning led av biverkningar från standardbehandlingen än de som behandlats med enzymterapi (Beuth, 2008).

Utöver den indirekta påverkan på cancer genom att påverka immunförsvar, inflammation och hemostatiskasystem, så har laborativa studier visat att bromelain kan påverka cancerutveckling direkt. Detta genom att med olika mekanismer påverka viktiga vägar i cancerutvecklingen. De olika mekanismerna är inte helt klarlagda och det behövs mer studier, framförallt kliniska för att i framtiden kunna använda bromelain som en tilläggsbehandling vid cancerbehandling (Chobotova et al 2009) .


Diskussion


Bromelain har genomtiderna tilldelats många olika användningsområden. Effektiviteten av dessa har inte alltid helt klarlagts men att det har viss effekt verkar många vara överens om. Det är dock lätt att dra för stora växlar av vissa positiva resultat, för att inte bara komma med lösa påståenden behövs omfattande kliniska prövningar utföras. Det mest intressanta området är utvecklingen av ett nytt tilläggsmedel för cancer. Det är spännande om man kan bevisa att detta på ett effektivt sätt skulle minska biverkningar och öka allmänt välbefinnande. Även studier för att helt klarlägga mekanismerna bakom detta är viktiga att försöka genomföra. Detta även för att det kan ge nya idéer om behandlings strategier för cancer. Det är dock alltid viktigt att inte komma med påståenden som man inte har belägg för, att visa på hur det verkligen ligger till istället för att försöka marknadsföra ett preparat genom att lovorda dess egenskaper. Citatet i början är ett exempel på hur man drar lite väl stora slutsatser. Att säga att det är ett mycket effektivt medel för att förebygga cancer är inget som är bevisat.

Referenslista


Bartholomew, D.P., Paull, R.E. och Rohrbach, K.G. (2003). The pineapple: botany, production and uses, CABI publishing: New York, USA

Beuth, J. (2008). Proteolytic enzyme therapy in evidence-based complementary oncology: fact or fiction? Integr Cancer Ther, 7(4):311-6.Chobotova, K., Vernallis, A.B. och Majid, F. A. A.(2009). Bromelain’s activity and potential as an anti-cancer agent: Current evidence and perspectives. Cancer Letters,

Maurer, H.R. (2000). Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use.


Cellular and Molecular Life Sciences, 58, 1234-1245

Hatano, K., Sawano, Y. och Tanokura, M.(2002). Structure-function relationship of bromelain isoinhibitors from pineapple stem. Biol Chem, 7-8, 1151-6Roger, A.(2006). Bromelain. PRSJournal. 1640-1644Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə