Bİ­RİN­Cİ ki­sim ge­nel Hü­küm­ler Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜm gi­der, Ge­lir, Fi­nans­man ve Den­ge Gi­der mad­de 1
Yüklə 218.19 Kb.
səhifə1/3
tarix27.04.2016
ölçüsü218.19 Kb.
  1   2   3
5565 SAYILI

2007 YI­LI MER­KE­ZÎ YÖ­NE­TİM BÜT­ÇE KA­NU­NUBİ­RİN­Cİ KI­SIM

Ge­nel Hü­küm­ler

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Gi­der, Ge­lir, Fi­nans­man ve Den­ge

Gi­der

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­na bağ­lı (A) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 10/12/2003 tarih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ek­li;

a) (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 200.902.066.401 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­re 12.720.119.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

c) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra 1.437.179.058 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

öde­nek ve­ril­miş­tir.

Ge­lir ve fi­nans­man

MAD­DE 2- (1) Ge­lir­ler:

Bu Ka­nu­na ek­li (B) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li;

a) (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ge­nel büt­çe­nin ge­lir­le­ri 184.242.515.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­rin ge­lir­le­ri 3.263.692.290 Ye­ni Türk Lira­sı öz ge­lir, 9.288.386.401 Ye­ni Türk Li­ra­sı Ha­zi­ne yar­dı­mı ol­mak üze­re top­lam 12.552.078.691 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

c) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın ge­lir­le­ri 1.435.179.058 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

ola­rak tah­min edil­miş­tir.

(2) Fi­nans­man:

Bu Ka­nu­na ek­li (F) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li;

a) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­rin net fi­nans­ma­nı 222.734.309 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın net fi­nans­ma­nı 2.000.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

ola­rak tah­min edil­miş­tir.

Den­ge

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len öde­nek­ler top­la­mı ile 2 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de yer alan tah­mi­ni ge­lir­ler top­la­mı arasındaki fark, net borç­lan­ma ha­sı­la­tı ile kar­şı­la­nır.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Büt­çe Dü­ze­ni­ne İliş­kin Hü­küm­ler

Bö­lüm dü­ze­ni ve de­yim­ler

MAD­DE 4- (1) Gi­der cet­ve­li­nin bö­lüm­le­ri, ana­li­tik büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı­na uy­gun ola­rak fonk­si­yon­lar şek­lin­de dü­zen­le­nir. Fonk­si­yon­lar; bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü dü­zey­de alt fonk­si­yon­la­ra ay­rı­lır.

(2) Bu Ka­nun­da ve di­ğer ka­nun­lar­da gi­der­le­re iliş­kin yer alan;

a) "Fa­sıl ve bö­lüm" de­yim­le­ri, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın bi­rin­ci dü­ze­yi­ni,

b) "Ke­sim" de­yi­mi, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın ikin­ci dü­ze­yi­ni,

c) "Mad­de" de­yi­mi, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın üçün­cü dü­ze­yi­ni,

ç) "Ter­tip" de­yi­mi, ku­rum­sal, fonk­si­yo­nel ve fi­nans­man ti­pi kod­la­rın bü­tün dü­zey­le­ri ile eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­nın ilk iki dü­ze­yi­ni,

d) Borç öde­me­le­ri yö­nün­den "il­gi­li hiz­met ter­ti­bi" de­yi­mi, borç ko­nu­su hiz­met­le­rin yürütül­dü­ğü il­gi­li ter­tip­le­ri,

ifa­de eder.

(3) Ta­hak­kuk et­ti­ri­le­cek gi­der­ler Dev­let mu­ha­se­be­si ka­yıt­la­rın­da eko­no­mik sınıflandırmanın dör­dün­cü dü­ze­yi­ni de kap­sa­ya­cak şe­kil­de gös­te­ri­lir; ke­sin­he­sap ka­nu­nu tasarı­sı ise ikin­ci dü­zey­de ha­zır­la­nır.

(4) İl­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­riy­le ana­li­tik büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı ara­sın­da ge­rek­li uyu­mu sağla­ma­ya ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek so­run­la­rı gi­der­me­ye yö­ne­lik dü­zen­le­me­ler yap­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.Bağ­lı cet­vel­ler

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si ile ve­ri­len öde­nek­le­rin da­ğı­lı­mı (A),

(2) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan il­gi­li mev­zu­ata gö­re tah­si­li­ne de­vam olu­na­cak ge­lir­ler (B),

(3) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ge­lir­le­ri­ne da­ya­nak teş­kil eden te­mel hü­küm­ler (C),

(4) Ba­zı öde­nek­le­rin kul­la­nı­mı­na ve har­ca­ma­la­ra iliş­kin esas­lar (E),

(5) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (II) ve (III) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ida­re ve ku­rum­la­rın nakit im­kân­la­rı ile bu im­kân­lar­dan har­can­ma­sı ön­gö­rü­len tu­tar­lar (F),

(6) 10/2/1954 ta­rih­li ve 6245 sa­yı­lı Har­cı­rah Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uya­rın­ca ve­ri­le­cek gündelik ve taz­mi­nat tu­tar­la­rı (H),

(7) Çe­şit­li ka­nun­la­ra gö­re büt­çe ka­nu­nun­da gös­te­ril­me­si ge­re­ken pa­ra­sal sı­nır­lar (İ),

(8) Ek ders, kon­fe­rans ve faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri ile di­ğer üc­ret öde­me­le­ri­nin tu­tar­la­rı (K),

(9) 11/8/1982 ta­rih­li ve 2698 sa­yı­lı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Okul Pan­si­yon­la­rı Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si ge­re­ğin­ce Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len okul pan­si­yon­la­rı öğren­ci­le­rin­den alı­na­cak pan­si­yon üc­ret­le­ri (M),

(10) 7/6/1939 ta­rih­li ve 3634 sa­yı­lı Mil­li Mü­da­faa Mü­kel­le­fi­ye­ti Ka­nu­nu uya­rın­ca mil­lî mü­da­faa mü­kel­le­fi­ye­ti yo­luy­la alı­na­cak;

a) Hay­van­la­rın alım de­ğer­le­ri (O),

b) Mo­tor­lu ta­şıt­la­rın or­ta­la­ma alım de­ğer­le­ri ile gün­lük ki­ra be­del­le­ri (P),

(11) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri­nin yıl için­de edi­ne­bi­le­cek­le­ri ta­şıt­la­rın cin­si, ade­di, han­gi hiz­met­ler­de kul­la­nı­la­ca­ğı ile 5/1/1961 tarih­li ve 237 sa­yı­lı Ta­şıt Ka­nu­nu­na tâ­bi ku­rum­la­rın yıl için­de sa­tın ala­cak­la­rı ta­şıt­la­rın aza­mi sa­tın al­ma be­del­le­ri (T),

(12) Ka­nun­lar ve ka­rar­na­me­ler­le bağ­lan­mış va­ta­ni hiz­met ay­lık­la­rı (V),

işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­miş­tir.

Ye­ni ter­tip, gi­der ve ge­lir ka­lem­le­ri açıl­ma­sı

MAD­DE 6- (1) İl­gi­li mev­zu­atı­na gö­re, yı­lı için­de hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği hal­ler­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin ek­li (A) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni ter­tip­ler, (B) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni ge­lir kod­la­rı ve (F) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni fi­nans­man kod­la­rı açı­la­bi­lir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Ma­lî Po­li­ti­ka­ya İliş­kin Hü­küm­ler

Ge­rek­ti­ğin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek öde­nek­ler

MAD­DE 7- (1) Per­so­nel Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği:

Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­ri­ne ko­nu­lan öde­nek­le­rin yet­me­ye­ce­ği an­la­şıl­dı­ğı tak­dir­de, il­gi­li mev­zu­atı­nın ge­rek­tir­di­ği gi­der­ler için "Per­so­nel Gi­der­le­ri" ve "Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­na Dev­let Pri­mi Gi­der­le­ri" ile il­gi­li mevcut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­re, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten ak­tar­ma yap­ma­ya,

(2) Ye­dek Öde­nek:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten, ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­rin­de mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak (01), (02), (03), (05) ve (08) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma kod­la­rın­da yer alan tertip­ler ile çok acil ve zo­run­lu hal­ler­de (06) ve (07) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma kod­la­rın­da yer alan ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya,

(3) Ya­tı­rım­la­rı Hız­lan­dır­ma Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne uyu­la­rak, 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­nın uy­gu­la­ma du­ru­mu­na gö­re ge­rek­ti­ğin­de ön­ce­lik­li sek­tör­ler­de yer alan ya­tı­rım­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya yı­lı için­de ge­li­şen şart­la­ra gö­re ön­ce­lik­li sek­tör ve alt sek­tör­ler­de yer alan ve prog­ra­ma ye­ni alın­ma­sı ge­re­ken pro­je­le­re öde­nek tah­si­si ve­ya öde­nek­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mak üze­re ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin pro­je­le­ri­ne iliş­kin mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya,

(4) Do­ğal Afet Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 ter­ti­bin­de yer alan öde­ne­ği, yatı­rım ni­te­lik­li gi­der­ler açı­sın­dan yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mı ile iliş­ki­len­di­ril­mek kay­dıy­la genel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin her tür­lü do­ğal afet giderleri­ni kar­şı­la­mak ama­cıy­la mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­ri­ne ak­tar­ma­ya,

(5) Be­le­di­ye­le­re Yar­dım Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 ter­ti­bin­de yer alan öde­ne­ği, bele­di­ye­le­re yar­dım ola­rak kul­lan­ma­ya,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Özel büt­çe­li ida­re­le­re Ha­zi­ne yar­dı­mı

MAD­DE 8- (1) Özel büt­çe­li ida­re­le­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe­le­ri­nin il­gi­li ter­tip­le­rin­den bu ida­re­le­rin na­kit ih­ti­yaç­la­rı dik­ka­te alınarak ya­pı­la­cak Ha­zi­ne yar­dı­mı ta­hak­kuk­la­rı, Ha­zi­ne yar­dı­mı öde­ne­ği­nin bu­lun­du­ğu ka­mu ida­re­le­ri­nin öde­me­le­ri­ni ya­pan mer­kez mu­ha­se­be bi­rim­le­rin­ce öde­nir.

Ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı

MAD­DE 9- (1) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer alan pro­je­ler dı­şın­da her­han­gi bir pro­je­ye har­ca­ma ya­pı­la­maz. Bu cet­vel­ler­de yer alan pro­je­ler ile öde­ne­ği top­lu ola­rak ve­ril­miş pro­je­ler kap­sa­mın­da­ki yıl­la­ra sa­ri iş­le­re (pro­je kre­di­si ile sağ­la­na­cak olan pro­je­ler­den ku­ru­lu gü­cü 500 MW üze­rin­de olan ba­raj ve hid­ro­elek­trik san­tral pro­je­le­ri ile Geb­ze-Hay­dar­pa­şa, Sir­ke­ci-Hal­ka­lı Ban­li­yö Hat­tı­nın İyi­leş­ti­ril­me­si ve De­mir­yo­lu Bo­ğaz Tüp Ge­çi­şi İn­şa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da­ki iş­ler ha­riç) 2007 yı­lın­da baş­la­na­bil­me­si için pro­je ve­ya işin 2007 yı­lı ya­tı­rım öde­ne­ği, pro­je ma­li­ye­ti­nin yüz­de onun­dan az ola­maz. Bu ora­nın al­tın­da ka­lan pro­je ve iş­ler için ge­rek­ti­ğin­de pro­je­ler 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Koordinas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne uyul­mak ve ön­ce­lik­le ku­rum­la­rın yatı­rım öde­nek­le­ri için­de kal­mak su­re­tiy­le re­vi­ze edi­le­bi­lir.

(2) Si­lah­lı Kuv­vet­ler büt­çe­si­nin prog­ram­la­rın­da (03) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma ko­dun­da yer alan sa­vun­ma sek­tö­rü, alt­ya­pı, in­şa, is­kân ve te­sis­le­riy­le NA­TO alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın gerektir­di­ği in­şa ve te­sis­ler ve bun­la­ra iliş­kin ka­mu­laş­tır­ma­lar ile stra­te­jik he­def pla­nı için­de yer alan alım ve hiz­met­ler Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı­nın vi­ze­si­ne bağ­lı ol­ma­yıp, 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer al­maz.

(3) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin ya­tı­rım prog­ra­mın­da öde­nek­le­ri toplu ola­rak ve­ril­miş yıl­lık pro­je­le­rin­den ma­ki­ne-teç­hi­zat, bü­yük ona­rım, ida­me-ye­ni­le­me, tamam­la­ma ile bil­gi­sa­yar ya­zı­lı­mı ve do­na­nı­mı pro­je­le­ri­nin de­tay prog­ram­la­rı ile alt har­ca­ma ka­lem­le­ri iti­ba­rıy­la ta­dat edi­len ve edil­me­yen top­lu­laş­tı­rıl­mış pro­je­le­ri­nin alt har­ca­ma kalemle­riy­le il­gi­li iş­lem­ler­de 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenme­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(4) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer alan pro­je­ler­den il­gi­li Bakanın ona­yı ile il özel ida­re­le­rin­ce va­li­nin yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si uygun gö­rü­len­le­rin be­del­le­ri, mün­ha­sı­ran pro­je ile il­gi­li har­ca­ma­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re hizme­tin ait ol­du­ğu il özel ida­re­si­ne öde­nir. Ma­hal­lî hiz­met ni­te­li­ği ta­şı­yan iş­ler, bu fık­ra­da be­lir­ti­len esas­lar çer­çe­ve­sin­de prog­ram ve pro­je saf­ha­sın­da da va­li­le­rin yet­ki ve sorumluluğuna dev­re­di­le­bi­lir.

(5) Dör­dün­cü fık­ra­ya gö­re yü­rü­tü­le­cek pro­je­le­rin etüt, ke­şif ve kon­trol­lük hiz­met­le­ri­nin ilgi­li ba­kan­lık ve ge­nel mü­dür­lü­ğün il teş­ki­lat­la­rın­ca iha­le edil­mek su­re­tiy­le yap­tı­rıl­ma­sı ve be­del­le­ri­nin öden­me­si, va­li­nin ona­yı ile il özel ida­re­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­lir.

(6) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yıl için­de ya­pıl­ma­sı zo­run­lu deği­şik­lik­ler için 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar­da yer alan usûl­le­re uyu­lur.Res­mî ta­şıt­la­ra iliş­kin hu­sus­lar

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nu­na ek­li (T) işa­ret­li cet­vel­de yer alan ta­şıt­lar, an­cak çok acil ve zo­run­lu hal­le­re mün­ha­sır ol­mak kay­dıy­la il­gi­li ba­kan­lı­ğın tek­li­fi üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu kara­rı ile edi­ni­le­bi­lir.

(2) Va­kıf, der­nek, san­dık, ban­ka, bir­lik, fir­ma, şa­hıs ve ben­ze­ri ku­ru­luş ve­ya ki­şi­le­re ait olup 237 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da bu­lu­nan ku­rum­lar ile özel ka­nun­la ku­rul­muş di­ğer ka­mu ku­rum, ku­rul, üst ku­rul ve ku­ru­luş­la­rın­ca kul­la­nı­lan ta­şıt­la­rın gi­der­le­ri için ku­rum bütçelerinden hiç­bir şe­kil­de öde­me ya­pı­la­maz.

(3) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı da­hil) ile Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ku­rum, ku­ru­luş, der­nek ve va­kıf­lar­ca hi­be edi­le­cek taşıt­lar, (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile edi­ni­le­bi­lir.

(4) Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait ta­şıt­lar, 12/4/2001 ta­rih­li ve 4645 sa­yı­lı Ka­nun hüküm­le­ri çer­çe­ve­sin­de (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ta­le­bi ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne alı­na­cak Ba­kan­lar Kurulu ka­ra­rın­da be­lir­len­mek kay­dıy­la 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na tâ­bi ol­mak­sı­zın mü­ba­de­le yo­luy­la ye­ni­le­ri ile de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. Ara­da­ki fi­yat far­kı, Türk Po­lis Teş­ki­la­tı­nı Güç­len­dir­me Vak­fı ge­lir­le­rin­den kar­şı­la­nır.

(5) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığı da­hil) ait ta­şıt­lar, 30/5/1985 ta­rih­li ve 3212 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di Mil­li Sa­vun­ma Bakan­lı­ğı­nın (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için ise İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın) ta­le­bi ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne alı­na­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu kararında be­lir­len­mek kay­dıy­la 4734 sa­yı­lı Ka­nu­na tâ­bi ol­mak­sı­zın mü­ba­de­le yo­luy­la yenileriy­le de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. Ara­da­ki fi­yat far­kı, kan­tin ge­lir­le­rin­den ve­ya ba­ğış yo­luy­la (Jandarma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı için Jan­dar­ma Asa­yiş Vak­fı ge­lir­le­rin­den) kar­şı­la­nır.

(6) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığı da­hil) ait ta­şıt­lar­dan, tra­fi­ğe tes­cil ta­ri­hi iti­ba­rıy­la en az 10 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­lar, (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di, il­gi­si­ne gö­re Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve­ya İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rıy­la, 4734 sa­yı­lı Ka­nu­na tâbi olmaksı­zın ve sa­tı­la­cak ta­şıt sa­yı­sı sa­tın alı­na­cak ta­şıt sa­yı­sın­dan az ol­ma­mak ve sa­tın alınacak ta­şıt sa­yı­sı Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı için 30 ade­di, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı (Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için) için ise 10 ade­di geç­me­mek üze­re mü­ba­de­le yo­luy­la ye­ni­le­riy­le de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir ve ara­da­ki fi­yat far­kı, büt­çe­den kar­şı­la­na­bi­lir. Bu fık­ra­da yer al­ma­yan hu­sus­lar hak­kın­da 3212 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Büt­çe Uy­gu­la­ma­sı­na İliş­kin Hü­küm­ler

Ak­tar­ma ve ek­le­me iş­lem­le­ri

MAD­DE 11- (1) a) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­ri­nin "Per­so­nel Gi­der­le­ri" ile "Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­na Dev­let Pri­mi Gi­der­le­ri" tertip­le­rin­de yer alan öde­nek­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin "Per­so­nel Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği" ile ge­rek­ti­ğin­de "Ye­dek Öde­nek" ter­ti­bi­ne; di­ğer eko­no­mik kod­la­ra iliş­kin tertiplerde yer alan öde­nek­le­ri ise 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 21 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da yer alan sı­nır­la­ma­la­ra tâbi ol­mak­sı­zın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin "Ye­dek Öde­nek" ter­ti­bi­ne ak­tar­ma­ya,

b) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­rin­den, hiz­me­ti yap­tı­ra­cak olan ka­mu ida­re­si­nin is­te­ği üze­ri­ne büt­çe­sin­den yıl için­de hiz­me­ti yü­rü­te­cek olan ida­re­nin büt­çe­si­ne, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma ay­rı­mı­na ba­kıl­mak­sı­zın öde­nek ak­tar­ma­ya ve bu ko­nu­da ge­rek­li iş­lem­le­ri yapma­ya,

c) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlı­ğı ara­sın­da ca­ri yıl için­de ya­pı­lan hiz­met­le­rin be­del­le­ri­ni kar­şı­la­mak ama­cıy­la varıla­cak mu­ta­ba­kat üze­ri­ne, il­gi­li büt­çe­ler ara­sın­da kar­şı­lık­lı ak­tar­ma yap­ma­ya,

ç) (c) ben­din­de be­lir­ti­len büt­çe­ler­de yer alan Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin tek mer­kez­den yönetilmesi ge­re­ken ik­mal ve te­da­rik hiz­met­le­ri ile bir fonk­si­yo­na ait bir hiz­me­tin di­ğer bir fonk­si­yon ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si ha­lin­de il­gi­li öde­ne­ği, fonk­si­yon­lar ara­sın­da kar­şı­lık­lı ola­rak ak­tar­ma­ya,

d) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri için 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­ra­ra uy­gun ola­rak yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de de­ği­şik­lik ko­nu­su pro­je­le­re ait öde­nek­ler­le il­gi­li ku­rum­lar ara­sı ak­tar­ma yap­ma­ya,

e) Ka­mu ida­re­le­ri­nin ye­ni­den teş­ki­lat­lan­ma­sı so­nu­cu, büt­çe ka­nun­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ve ke­sin he­sap­la­rın ha­zır­lan­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ge­rek­li gö­rü­len her tür­lü büt­çe ve mu­ha­se­be işlem­le­ri için ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­ma­ya,

f) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri, bu idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak “Tedavi ve Cenaze Giderleri” tertiplerine aktarmaya; 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tâbi olmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerine aktarma yapmaya ve bu tertiplerdeki ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(2) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­ler, ak­tar­ma ya­pı­la­cak ter­tip­te­ki öde­ne­ğin yüz­de yir­mi­si­ne ka­dar ken­di büt­çe­le­ri için­de öde­nek ak­tar­ma­sı yapabilirler. Bu ida­re­le­rin yüz­de yir­mi­yi ge­çen di­ğer her tür­lü ku­rum içi ak­tar­ma­la­rı­nı yapmaya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(3) a) Özel büt­çe­li ida­re­ler ile dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın (B) işa­ret­li cetvellerin­de be­lir­ti­len tah­mi­ni tu­tar­lar üze­rin­de ger­çek­le­şen ge­lir­ler ile (F) işa­ret­li cetvellerinde be­lir­ti­len öde­nek­leş­ti­ril­me­yen fi­nans­man kar­şı­lık­la­rı­nı ve ger­çek­le­şen fi­nans­man faz­la­la­rı­nı, ida­re ve ku­rum­la­rın büt­çe­le­ri­nin mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­ri­ne öde­nek ola­rak ek­le­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de ka­mu idareleri yet­ki­li­dir.

b) Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenmesi­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.

(4) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ara­sın­da­ki kay­nak trans­fer­le­ri öde­nek aktarma su­re­tiy­le ya­pı­lır. Mer­ke­zî yö­ne­tim büt­çe­si kap­sa­mın­da­ki ida­re­ler ve ku­rum­lar arasında­ki di­ğer kay­nak trans­fer­le­ri ta­hak­kuk iş­lem­le­riy­le ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bu iş­lem­ler karşılığı tah­sil edi­len tu­tar­lar, bir ta­raf­tan (B) işa­ret­li cet­vel­le­re ge­lir, di­ğer ta­raf­tan (A) işa­ret­li cet­vel­le­re öde­nek ola­rak kay­de­di­lir.

(5) Ha­zi­ne adı­na tes­cil­li bu­lu­nan ve Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün mül­ki­ye­tin­de iken 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 12 nci mad­de­si ge­re­ğin­ce Ha­zi­ne adı­na tes­cil edil­me­si ge­re­ken taşın­maz­lar ile Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lu­nup da tes­cil edil­me­ye el­ve­riş­li olan ta­şın­maz­lar­dan Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­kan­lı­ğı­nın ta­le­bi, Ma­li­ye Ba­ka­nı­nın tek­li­fi ve Başbaka­nın ona­yı ile tes­pit edi­len­le­rin sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­lir­le­ri, ge­nel büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir, di­ğer ta­raf­tan bö­lün­müş yol ve­ya Dev­let ve il yol­la­rı ya­pım, ba­kım ve ka­mu­laş­tır­ma hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­ne ödenek kay­det­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir. Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım progra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.

Ge­çi­ci hiz­met kar­şı­lı­ğı ya­pı­la­cak öde­me­ler

MAD­DE 12- (1) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu idarele­ri;

a) Arı­zi ni­te­lik­te­ki iş­le­riy­le sı­nır­lı kal­mak ko­şu­luy­la yıl için­de bir ayı aş­ma­yan sü­re­ler­le hiz­met sa­tın alı­na­cak ve­ya ça­lış­tı­rı­la­cak ki­şi­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

b) İl­gi­li mev­zu­atı uya­rın­ca kıs­mi za­man­lı hiz­met sa­tın alı­nan ki­şi­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

c) 5/6/1986 ta­rih­li ve 3308 sa­yı­lı Mes­le­ki Eği­tim Ka­nu­nu­nun 25 in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce aday, çı­rak ve iş­let­me­ler­de mes­lek eği­ti­mi gö­ren öğ­ren­ci­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

ç) 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (C) fık­ra­sı ge­re­ğin­ce ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci per­so­ne­le ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

büt­çe­le­ri­nin (01.4) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma ko­dun­da yer alan öde­nek­le­ri aş­ma­ya­cak şekilde ya­par­lar. Söz ko­nu­su eko­no­mik ko­da, büt­çe­le­rin baş­ka ter­tip­le­rin­den (bu eko­no­mik ko­da iliş­kin ter­tip­le­rin ken­di ara­sın­da­ki ak­tar­ma­lar ha­riç) öde­nek ak­ta­rı­la­maz ve öde­nek üs­tü har­ca­ma ya­pı­la­maz. An­cak, özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le iş akit­le­ri fes­he­di­len­ler­den 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (C) fık­ra­sı hük­mü çer­çe­ve­sin­de 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu ida­re­le­rin­de is­tih­dam edi­le­cek per­so­nel için ge­rek­li olan tu­tar­la­rı il­gi­li ter­tip­le­re ak­tar­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.Öde­nek de­vir ve ip­tal iş­lem­le­ri

MAD­DE 13- (1) a) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Güven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı büt­çe­le­ri­nin (özel öde­nek­ler ve 03.9-Te­da­vi ve Ce­na­ze Gi­der­le­ri ekono­mik ko­dun­da yer alan ter­tip­ler ha­riç) mal ve hiz­met alım gi­der­le­ri ile il­gi­li ter­tip­le­rin­de yer alan öde­nek­ler­den yı­lı için­de har­can­ma­yan kı­sım­la­rı, hiz­me­tin de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la öde­nek­le­ri­nin yüz­de otu­zu­nu aş­ma­mak üze­re er­te­si yıl büt­çe­si­ne dev­ren öde­nek kaydet­me­ye,

b) Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin ta­nıt­ma­ya iliş­kin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurum­sal ko­du al­tın­da bu­lu­nan (03) eko­no­mik ko­du­na iliş­kin ter­tip­le­rin­de yer alan ödeneklerden har­can­ma­yan kı­sım­la­rı er­te­si yıl büt­çe­si­nin ay­nı ter­tip­le­ri­ne dev­ren öde­nek kaydet­me­ye,

c) Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu büt­çe­si­nin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten har­can­ma­yan kı­sım­la­rı er­te­si yıl büt­çe­si­nin ay­nı ter­ti­bi­ne dev­ren öde­nek kay­det­me­ye,

ç) İl­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce özel ge­lir kay­de­dil­mek üze­re tah­sil edi­len tu­tar­la­rı, ida­re bütçe­le­rin­de söz ko­nu­su mev­zu­at­ta be­lir­ti­len amaç­lar için ter­tip­le­nen öde­nek­ten kul­lan­dır­mak üze­re ge­nel büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir kay­det­me­ye ve büt­çe­le­nen öde­nek­ten ge­lir ger­çek­leş­me­si­ne gö­re il­gi­li ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya, yı­lı için­de har­can­ma­yan öde­nek­le­ri (2006 yı­lın­dan dev­re­den­ler de da­hil) er­te­si yıl büt­çe­si­ne dev­ren ge­lir ve öde­nek kay­det­me­ye, bu hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak iş­lem­le­re iliş­kin esas ve usûl­le­ri be­lir­le­me­ye,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(2) Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenmesi­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə