BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Tanımlar
Yüklə 304.04 Kb.
səhifə4/4
tarix22.04.2016
ölçüsü304.04 Kb.
1   2   3   4

Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İç sular

Madde 32-
Akarsular

Akarsularda yapılacak ticarî amaçlı su ürünleri avcılığında, akarsuyun bulunduğu il için 22’nci madde ile getirilen zaman yasakları ve tür bazında getirilen düzenlemeler esas alınacaktır.

Orman içi akarsularda ticarî amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, “Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler” de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Yasaklar
İç Sularda Alınacak Tedbirler
Madde 33-

Doğal göl, baraj gölü, gölet, aarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya kafes konulması zorunludur.

Bakanlığın müsaadesi alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır.


Ağ Yasağı
Madde 34-

Asgarî vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilân edilecek ağların dışında ağ kullanarak iç sularımızda istihsal yapılması yasaktır.

Bakanlık izni olmadan tüm iç sularımızda, ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

Çevirme (gırgır) ve her türlü trol ağlarının tüm iç sularımızda kullanılması yasaktır.

Van ve Bitlis illeri dâhilindeki Van Gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deniz ve İç Sularla İlgili Genel Hükümler
Denizlerde ve İç Sularda Alınacak Tedbirler
Madde 35-

Su ürünleri avcılığı ve istihsali ile ilgili olarak denizlerde ve iç sularda alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1- Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasaklanmış olduğundan, istihsal yerleri ve civarında bulunan işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konulan miktarın, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

İl müdürlüğünce tespiti yapılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespiti yapan il müdürlüğünden ihraç izni alınması zorunludur.

Av yasağından önce avlanılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden “Menşe Belgesi” alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

Menşe belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin il müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.

Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler.

Düzenlenecek menşe belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.2- Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

3- Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticarî amaçla balık avcılığı yasaktır.

4- Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak veya istihsalde bulunmak maksadıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok gibi vasıta ve usulleri kullanacak olanlar önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

5- Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tâbidir.

6- Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması 10’uncu bent yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın iznine bağlıdır.

7- İç sularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması mecburîdir.

Bu tesislerin çevresindeki 200 m.'lik sahada her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. Tesislerden elde edilen ürünlerin nakli ve satışı, menşe belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tâbi değildir.

Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan tüm kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine, su alım noktalarından itibaren 500 m. yarıçaplı mesafede her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

8- Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticarî olarak her türlü gölet, havuz, livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

9- Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticarî olarak su ürünleri istihsali yasaktır.

Ayrıca su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden “Canlı Stoklama Belgesi” alarak yavru stoklanması yasaktır.10- Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.

11- Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plâka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.

12- İç sularda su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.
EK-1 AVLANMA İZİN BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

……………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ


................................................ AVLAMA İZİN BELGESİ

(Bu Belge 36/1 Numaralı Sirküler Döneminde Geçerlidir.)
Belge No:

………
BALIKÇI GEMİSİNİN

Adı ve Ruhsat Kod Numarası
Donatanı / Sahibi
İstihsalde Bulunacağı Bölge
Avlanılacak Ürün1)
Avcılık Yöntemi2)
İstihsal Dalma Yöntemi ile Yapılacaksa Dalgıç Belgeli Balıkçının3)

Adı Soyadı

Doğum Tarihi ve Yeri

Ruhsat Teskeresinin

Dalgıç veya Balıkadam Belgesi4)

Verildiği Yer ve Numarası

Süresinin Bitiş Tarihi


Dalış yöntemi ile istihsale, dalış belgesini verilmesini ve yeterliliğini düzenleyen ilgili mevzuattaki dalış emniyetine ilişkin kurallara uyulması koşulu ile izin verilmektedir.

3Gerçek Kişilere Ait Bilgiler almış oldukları ruhsat tezkerelerine göre düzenlenecektir.

4Gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinde dalgıç veya balıkadam belgesinin tarih ve numarası yer almaktadır. Bu bilgiye bakılarak "Var" veya "Yok" yazılacaktır.

Düzenleyen (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)Onaylayan (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)
Onay Tarihi ve Mühür
/…../200..

Bu izin, Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/1 Numaralı Su Ürünleri Sirküleri gereğince, bu Sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uyulması şartıyla verilmiştir.

1) Avlanılacak ürün kısmına izin belgesi kapsamında avcılığı yapılacak ürün adı yazılacaktır (Karides, Deniz Patlıcanı, Deniz Salyangozu, Orkinos, Kum Midyesi, Çaça gibi).

2) Avcılık yöntemi kısmına kullanılacak avcılık yöntemi yazılacaktır (Algarna, Manyat, Sepet, Işık, Gırgır gibi).


EK-2 MARMARA DENİZİNDE KARİDES AVCILIĞI YAPILACAK ALANLAR
Marmara Denizi’nde Manyat İle Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar
Koordinat

Avcılığın Yapılabileceği Alan

A

400 33’ 15’’ N-270 00’ 00’’ E

Şarköy İnceburun Feneri’ni Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankı’na birleştiren hattın doğusu

B

400 24’ 15’’ N-260 55’ 00’’ E

C

400 28’ 30’’ N-270 17’ 00’’ E

Karabiga Karaburun Feneri, Ekinlik Adası ve Erdek İlhanköy’ü birleştiren hattın kuzeyi

D

400 33’ 15’’ N-270 30’ 00’’ E

E

400 30’ 30’’ N-270 41’ 30’’ E

F

400 29’ 00’’ N-280 02’ 00’’ E

Erdek Kapsül Burnu Feneri ile Mara Burnu’nu birleştiren hattın kuzey-doğusu

G

400 24’ 00’’ N-280 20’ 15’’ E

H

400 21’ 30’’ N-290 01’ 00’’ E

Kurşunlu ile Narlı’yı birleştiren hattın batısı

I

400 29’ 00’’ N-290 02’ 00’’ E

J

400 44’ 30’’ N-290 31’ 00’’ E

Dil Burnu Feneri’ni, Dil İskelesi Feneri’ne birleştiren hattın batısı

K

400 46’ 00’’ N-290 31’ 00’’ E

L

400 55’ 00’’ N-290 08’ 00’’ E

İstanbul Maltepe ile Büyükçekmece Değirmen Burnu Fenerini birleştiren hattın güneyi

M

400 57’ 30’’ N-280 37’ 00’’ E

N

400 58’ 15’’ N-270 52’ 00’’ E

Marmara Ereğlisi Feneri ile Barbaros’u birleştiren hattın güneyi

O

400 55’ 00’’ N-270 28’ 30’’ E


Marmara Denizi’nde 50 metreden Daha Derin Sularda Algarna ile Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar
Koordinat

Avcılığın Yapılabileceği Alan

1

400 57’ 35’’ N-280 48’ 53’’ E

Yeşilköy’ü Armutlu Bozburun Feneri’ne birleştiren hattın güney-batısı

2

400 32’ 00’’ N-280 47’ 00’’ E

2

400 32’ 00’’ N-280 47’ 00’’ E

Armutlu Bozburun Feneri’ni, Mudanya Buruncu Burnu Feneri’ne birleştiren hattın kuzey-batısı

3

400 22’ 30’’ N-280 40’ 30’’ E

3

400 22’ 30’’ N-280 40’ 30’’ E

Mudanya Buruncu Burnu’nu, Kapsül Burnu Feneri’ne birleştiren hattın kuzey-doğusu

4

400 29’ 00’’ N-280 02’ 00’’ E

5

400 30’ 30’’ N-270 41’ 30’’ E

Erdek İlhanköy’ü, Ekinlik Adası ve Karabiga Karaburun Feneri’ne birleştiren hattın kuzeyi

6

400 33’ 15’’ N-270 30’ 00’’ E

7

400 28’ 30’’ N-270 17’ 00’’ E

8

400 24’ 15’’ N-260 55’ 00’’ E

Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankı’nı, Şarköy İnceburun Feneri’ne birleştiren hattın doğusu

9

400 33’ 15’’ N-270 00’ 00’’ E
EK-3 SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜBelge No:SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ


Tarih .…./…../200.

I. İstihsal Edilen Su Ürünlerinin

Cinsi/Tür

Miktarı (Kasa, adet, kg)

1-
2-
3-
4-
5-
İstihsal Yeri
İstihsal Tarihi
İstihsal Vasıtaları
II. Su Ürünleri İstihsal Eden Gerçek ve Tüzel Kişinin

Adı, Soyadı, Unvanı
Gemisinin Adı ve Ruhsat Kod Numarası

Adresi-İrtibat TelefonuIII. Su Ürünlerinin Nakledileceği

Yer
Nakil Vasıtası Cinsi ve Plâka No
IV. Su Ürünlerinin Naklini Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişiliğin

Adı, Soyadı, Unvanı

Adresi-İrtibat Telefonu
Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı ve Soyadı-Unvanı
İmza Mühür
EK-4 GEÇİŞ İZİN BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

……………….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


MARMARA DENİZİ’NDEN GEÇİŞ İZİN BELGESİ

(Diğer Denizlere Işıkla Avcılık Yapmak Üzere Geçecek Balıkçı Gemileri İçin)

Belge No:

………
BALIKÇI GEMİSİNİN

Adı ve Ruhsat Kod Numarası
Donatanı / Sahibi
İstihsalde Bulunacağı Bölge
Geçişin Başlama/Bitiş Tarihi

...…/…../200... tarihinden itibaren üç gün içinde geçiş tamamlanacaktır.

Düzenleyen (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)Onaylayan (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)
Onay Tarihi ve Mühür
/…../200..
Bu izin, Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/1 Numaralı Su Ürünleri Sirküleri’nin 17’nci maddesi gereğince verilmiştir.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə