BİLİmsel araştirma projeleri uygulama yönergesi
Yüklə 79.2 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü79.2 Kb.
T.C.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİBİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
Amaç ve Kapsam


 1. Bu yönerge Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Dayanak


 1. Bu yönerge; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 Sayılı Kanun’la değişik 58.maddesi” ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.


İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR


 1. Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Yükseköğretim Kurumu: Abdullah Gül Üniversitesi’dir.

 2. Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulu’dur.

 3. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projeleridir.

 4. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.

 5. BAP Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.

 6. Alt Komisyonlar: Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri alt komisyonlarıdır.

 7. BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca, bu yönergenin 1. Maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, BAP Komisyonu’nun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi; yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi; yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yönetimin araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

 8. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon Birimi’nin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

ı. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

 1. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

 2. Harcama Yetkilisi: BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü’dür.

 3. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişilerdir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
BAP Komisyonu


 1. (1) Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, lisansüstü öğretim yapan Enstitü Müdürleri, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü ile Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en fazla altı öğretim üyesinden oluşur.

(2) Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen BAP Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca, BAP Komisyonu’un asli üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde, Komisyon’daki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon üyeleri, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senato’nun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev sürelerinin dolmasını beklemeden görevden alınabilirler. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın, bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Komisyon üyesinin yerine, aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.


Komisyon’un Toplanması ve Karar Yeter Sayısı


 1. Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, gizli oylama yapılır. Gizli oylama yapılmasına rağmen oyların eşit olması durumunda, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir.


Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları


 1. Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. Proje başvuru takvimi ile başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin usulleri ve esasları belirleyerek araştırmacılara duyurur.

 2. Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

 3. Projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler ve araştırmacılara duyurur.

 4. Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar.

 5. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ile Abdullah Gül Üniversitesi bilim politikaları veya ulusal bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur.

 6. Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini, hakemlere ve/veya ilgili alt komisyonlara gönderir. Gelen raporları değerlendirerek projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

 7. Gerekli gördüğü proje önerileri için, tespit edeceği katılımcılar ile paneller düzenleyebilir ve panellerde proje ekibi tarafından sunum yapılmasını isteyebilir.

 8. Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini alt komisyona ve/veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.

ı. Yürütülmekte olan projeler kapsamında altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

 1. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar.

 2. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

 3. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

 4. Ülkemiz ve Abdullah Gül Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak projelerin seçiminde öncelik verilebilecek araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur.

 5. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

 6. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.


Alt Komisyonlar


 1. (1) Gerekli görüldüğü takdirde, proje süreçleri ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda BAP Komisyonu’nun çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla alt komisyonlar oluşturulabilir. Alt komisyonlar Rektör tarafından görevlendirilen ve alanında özgün araştırmaları ile tanınan yeter sayıda öğretim üyesinden oluşur ve üniversite dışından araştırmacılar da alt komisyonlarda üye olarak görevlendirilebilir. Rektör, alt komisyon üyelerinden birini Alt Komisyon Başkanı olarak görevlendirir.

(2) Alt komisyonlara seçilen üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü hallerde, görev sürelerinin dolmasını beklemeden alt komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Gerçekleştirilecek toplantı veya çalışmalara yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır.


(3) Alt komisyonlar çalışmalarını BAP Komisyonunun belirlediği usul ve esaslara uygun olarak yürütür. Alt komisyonun projelerle ilgili değerlendirmeleri alt komisyon başkanları tarafından Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonu’na sunulur. BAP Komisyonu Başkanı gerekli gördüğü hallerde görüş ve önerilerini paylaşmak üzere ilgili alt komisyon başkanını ve üyelerini komisyon toplantılarına davet edebilir.
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü


 1. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu olan öğretim üyesidir. Koordinatörün görev süresi 3 yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.


Koordinatörün Görevleri


 1. Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. BAP Koordinayon Birimi’nin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenler ve yürütür.

 2. Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon Başkanlığına vekâlet eder.

 3. Projelerle ilgili duyuruları hazırlar ve yazışmaları yapar.

 4. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlar.

 5. Komisyon toplantılarında raportörlük yapar.

 6. Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 7. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunar.

 8. Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisini atar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ


 1. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. BAP Komisyonu belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir. Projelerle ilgili uygulama esasları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek araştırmacılara duyurulur.
 1. Normal Araştırma Projeleri (NAP): Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
 1. Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇAP): Çok disiplinli yaklaşım gerektiren konularda farklı bölümlerden araştırmacıların birlikte hazırlayacağı projelerdir.
 1. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP): BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda yürütülecek araştırma projeleridir.
 1. Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
 1. Güdümlü Projeler (GDM): Üniversite üst yönetimi veya BAP Komisyonu’nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.
 1. Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri (UKP): Abdullah Gül Üniversitesi araştırmacılarının ulusal kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlayacakları araştırma projeleridir.
 1. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP): Abdullah Gül Üniversitesi araştırmacılarının yurtdışından kurum ve kuruluşların katılımı yürütecekleri araştırma projelerdir.
 1. Diğer Kuruluşlarca Fonlanan Araştırmaları Destekleme Projeleri (DKP): Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve Abdullah Gül Üniversitesi mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır. Diğer kurumlarca desteklenen ve alt yapı oluşturmaya yönelik projeler ile sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler destek kapsamı dışındadır.
 1. Hızlı Destek Projeleri (HZP): Halen yürütülmekte olan araştırma projelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına veya kapsamlı araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.
 1. Araştırma Başlangıç Destek Projeleri (ABP): Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde bulunan Abdullah Gül Üniversitesi araştırmacılarının Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve daha kapsamlı araştırmalar yapabilmeleri için alt yapı oluşturmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Araştırmacılar bu kapsamdaki destekten proje yürütücüsü olarak yalnızca bir defa yararlanabilirler.
 1. Genç Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Projeleri (GBY)

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversitemiz araştırmacılarının lisans öğrencileri ile birlikte yürütecekleri araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.


 1. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri: Ülkenin ve Abdullah Gül Üniversitesi’nin bilim politikalarına uygun olarak araştırmacı alt yapısının geliştirilmesi, araştırmacıların tanınırlıklarının ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması ile araştırmacıların patent tescili girişimlerinin teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda sağlanacak destek türleri aşağıda verilmiştir:
 1. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (BTD)

Abdullah Gül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek, başka kurum ya da kuruluşlar tarafından desteklenmesi mümkün olmayan, bilimsel içerikli, yurtiçinden ve yurtdışından alanlarında isim yapmış araştırmacıların katılım sağlayacağı toplantılara yönelik desteklerdir.
(2) Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK)

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla sunabilmeleri için verilen destektir. Bu kapsamda katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri desteklenebilir. Ancak talepler, BAP Komisyonu’nca belirlenen bilimsel toplantı katılım sayısını ve belirlenen bütçe limitlerini geçemez. Bilimsel çalışmalardan yapılacak her bir sunum için sunumda görev alan araştırmacılardan yalnızca birine destek verilir. Ancak, araştırmacıların üniversitemiz dışındaki ulusal veya uluslararası organizasyonlar tarafından bu kapsamda sağlanan destekler için mükerrer destek talep etmemeleri esastır.


(3) Patent Teşvik Desteği (PTN)

Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, araştırmacıların Türkiye’de ve Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty-PCT) ile Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC) kapsamına üye ülkelerde patent tesciline yönelik başvurularına veya bu kapsamda tescillenmiş patente konu olan araştırmalarına yönelik desteklerdir.BEŞİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Proje Başvurusu


 1. Proje başvuruları, Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Koordinasyon Birimi’ne gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir.


Projelerin Değerlendirilmesi


 1. BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak, gereken durumlarda, sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını, proje ekibinin önceki projelerindeki başlarımlarını ve gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon uygun gördüğü proje türlerini doğrudan karara bağlayabilir. Ayrıca, Komisyon gerekli gördüğü tüm değerlendirme süreçlerinde ilgili alt komisyonların veya konuyla ilgili diğer uzmanların görüşlerine başvurabilir ve proje ekibininde katılımı ile panel düzenleyebilir. Komisyon veya alt komisyon üyeleri, kendilerinin de dahil olduğu proje önerilerinin değerlendirilmesi ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi esnasında toplantıya katılmazlar.


ALTINCI BÖLÜM

PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ
Proje Protokolü


 1. Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır. Proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimi’ne teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimi tarafından herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan veya en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.


Ara Raporlar


 1. (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimi’ne sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar, Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem veya alt komisyon incelemesine gönderebilir.

(2) Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimi’ne sunmakla yükümlüdür.


Sonuç Raporu


 1. (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Koordinasyon Birimi’ne sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulur. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de BAP Koordinasyon Birimi’ne teslim etmek zorundadır. Güdümlü Projeler ve Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri için, kapak sayfası formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir sonuç raporu hazırlanır ve BAP Birimi’ne sunulur.

(2) Sonuç raporları, BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon, gerekli gördüğü projeler için hakem veya ilgili alt komisyondan da yardım alarak değerlendirmesini yapabilir.


(3) Araştırma projeleri ve lisansüstü tez projelerinin farklı sonuçlar üretecek şekilde tanımlanmaları esastır. Aynı ya da birbirine yakın sonuçlara ulaşmak için farklı projeler tanımlanamaz.
Proje Sonuçlarının Yayınlanması


 1. Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:
 1. Desteklenen araştırma projelerinin (NAP, ÇAP, ÖNAP, UKP, UAP, ABP ve GBY) sonuçlarının en geç iki yıl içinde, TÜBİTAK tarafından da yayın desteği sağlanan, Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde makale olarak veya uluslararası tanınmış yayın evleri tarafından basılan bir kitap veya kitapta bölüm olarak yayımlanması gerekir.

 2. Sosyal Bilimler alanında yürütülen ve (a) bendinde belirtilen projeler için ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan bir kitap veya kitapta bölüm de yeterli kabul edilir.

 3. Sonuçlarından patent alınan, endüstriyel ürün veya prototip geliştirilen projeler için yayın şartı aranmaz.

 4. Lisansüstü tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içerisinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması gerekir.

 5. Yeni bir NAP, ÇAP, ÖNAP, UKP, UAP, GBY veya Lisansüstü Tez Projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarının hakem değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini sunmaları durumunda, Komisyon yürütücülerin son iki yılda gerçekleştirdikleri diğer yayınlarını da dikkate alarak, yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.
 1. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Abdullah Gül Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ....” (“This work has been supported by Research Fund of the Abdullah Gül University. Project Number: ....”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.
 1. Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları, Abdullah Gül Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile eser sahipleri ile ortaklaşa kullanılabilir veya eser sahiplerine devredilebilir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur.


Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması


 1. Araştırma projeleri ek süreler de dahil olmak üzere en çok üç yıl içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 yıla kadar ek süre verilebilir.


Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları


 1. Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir.
 1. Projeler, esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek kaynak sağlanabilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek kaynak miktarı Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur.


YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR
Genel Hükümler


 1. Projeler için BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti, BAP Koordinasyon Birimi’ne aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır. Yürütücüler, makine, teçhizat ve donanımların korunması ile bakım ve onarımından sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine, teçhizat ve donanımlar, ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.
 1. Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve üniversitemiz kütüphanesinde bulunmaması veya alımına ihtiyaç duyuluyor olması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversite Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir.
 1. Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.
 1. BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda, proje ekibinde değişiklik yapabilir. Komisyon, sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde, projenin normal süresinden sayılmamak üzere, çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir.


Yaptırımlar


 1. Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
 1. Yürütülmekte olan proje, BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir.

 2. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar, geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

 3. Proje ekibindeki etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler, 5 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.

 4. BAP Komisyonu, konunun Üniversitemiz Etik Kurulu’nda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektör’e görüş bildirebilir.
 1. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, Komisyon kararı ile projeler iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar, geri alınır. Aksi takdirde, bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca, kusur veya ihmali ile projenin iptal edilmesine neden olan araştırmacılar 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.
 1. Projenin, proje ekibinin kusuru veya ihmali nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi,

 2. Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyon tarafından onaylanan bir öğretim üyesine devretmeden projeden ayrılması.
 1. Proje ara raporunun, Komisyon tarafından kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen, 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise, proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar, geri alınır. Aksi takdirde, bu demirbaşların bedelleri de dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca, proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.
 1. Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen, 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporunun sunularak Komisyon’da karara bağlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise, 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyon’un uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu ek süre ile daha önce verilmiş olan ek sürenin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.
 1. Yayın şartlarını yerine getirmeyen araştırmacılara, yayın şartı sağlayıncaya kadar, herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde “Bu çalışma, Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ....” (“This work has been supported by Research Fund of the Abdullah Gül University. Project Number: ....”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara, 1 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz.
 1. (1) Lisansüstü tez projelerinde, araştırmacı olarak görev alan öğrencinin çalışma tamamlanmadan herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu tür projelerin, proje yürütücüsü tarafından bireysel olarak devam ettirilmesi veya çalışmayı birlikte yapabileceği yeni araştırmacıların proje ekibine dahil edilmesi suretiyle sürdürülmesi beklenir. Ancak, bu durumun mümkün olmaması halinde, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler Komisyon tarafından iptal edilebilir. Projenin iptal edilmesi ile ilgili uygulama esasları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek araştırmacılara duyurulur.

(2) Başarısızlıkları veya çalışmalara devam etmemesi nedeniyle projeden ayrılan veya projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrenim öğrencileri, süresiz olarak BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar.
 1. Projeler kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi birimleri, Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Koordinasyon Birimi tarafından ayrıca destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı, 2 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.
 1. Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler BAP Koordinasyon Birimi’nin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.
 1. Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlük


 1. İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme


 1. Bu yönerge hükümleri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə