Belediye ve bağli kuruluşlari ile mahalli İdare biRLİkleri norm kadro ilke ve standartlarina dair yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina iLİŞKİn yönetmelik madde 1
Yüklə 4.83 Mb.
səhifə1/33
tarix11.03.2016
ölçüsü4.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “2010” ibaresi “2013” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup

b) (B) Grubu: İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 8 alt grup”

“ç) (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli 15 alt grup

d) (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetveli 9 alt grup”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mahalli idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listesinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu unvanlar dışında yeni unvan ihdas edemez.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve olumlu sicil almak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrada yer alan “25/8/2007 tarihli ve 26624” ibaresi “6/2/2013 tarihli ve 28551” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve Maliye Bakanlığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” olarak, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “niteleklerini” ibaresi “niteliklerini” şeklinde değiştirilmiştir.
“ (1) Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23- (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile ihdas olunan ve söz konusu Kararların eki listelerde yer alan Belediye ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı idarelerin normuna eklenen ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı kütüğe uygun olarak Belediye Meclisi tarafından yapılır.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “yüzde onunu” ibaresi “yüzde yirmisini” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek madde 2 sinin başlığında yer alan “sığınma evi ve” ibaresi “ve çocuk konukevi ile” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bünyesinde asgari 20 kadın ve/veya çocuk kapasiteli konukevi bulunduran belediyelerde bu kapasitedeki her bir konukevi için 1 adet müdür, 4 adet sosyal hizmet uzmanı, 1 adet psikolog, 1 adet hemşire, 1 adet aşçı, 1 adet çocuk gelişimcisi, 1 adet çocuk eğitimcisi, 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi, 1 adet hizmetli kadrosu;”MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
6360 sayılı Kanunun uygulaması

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve unvanlar itibariyle aşılması durumunda, söz konusu kadrolar geçici 3 üncü madde çerçevesinde dondurulmuş sayılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan (A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir  1. GRUBU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ
A1
A2
0 – 999 999

ADET

1 000 000 – 1 999 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

3

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

3

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

1

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

1

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI

1

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANI

1

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

1

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

1

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI

1

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI

1

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI

1

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI

1

ZABITA DAİRESİ BAŞKANI

1

ZABITA DAİRESİ BAŞKANI

1

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI

1

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI

1

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI

1

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI

1

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI

1

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI

1

DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*)

16

DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*)

19

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

1

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

2

HUKUK MÜŞAVİRİ

3

AVUKAT

13

AVUKAT

19

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

1

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

1

ŞUBE MÜDÜRÜ

70

ŞUBE MÜDÜRÜ

110

UZMAN

12

UZMAN

15

ŞEF

140

ŞEF

220

MÜFETTİŞ

10

MÜFETTİŞ

15

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

5

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

5

MALİ HİZMETLER UZMANI

8

MALİ HİZMETLER UZMANI

8

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

2

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

4

İDARİ PERSONEL(**)

425

İDARİ PERSONEL(**)

850

TEKNİK PERSONEL(**)

425

TEKNİK PERSONEL(**)

850

SAĞLIK PERSONELİ(**)

60

SAĞLIK PERSONELİ(**)

110

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

50

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

100

İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ

5

İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ

6

İTFAİYE AMİRİ

15

İTFAİYE AMİRİ

18

İTFAİYE ÇAVUŞU

45

İTFAİYE ÇAVUŞU

54

İTFAİYE ERİ

360

İTFAİYE ERİ

432

ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ

5

ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ

7

ZABITA AMİRİ

15

ZABITA AMİRİ

21

ZABITA KOMİSERİ

45

ZABITA KOMİSERİ

63

ZABITA MEMURU

225

ZABITA MEMURU

315

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

1969

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

3260

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

985

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

1630
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə