Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту
Yüklə 3.72 Mb.
səhifə1/31
tarix11.03.2016
ölçüsü3.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы

Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту

ELMİ


ƏSƏRLƏR

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal

2 (15)Бакы-2010

Baş redaktor:

İlham MƏMMƏDZADƏ, fəlsəfə elmləri doktoru, профессор
Baş redaktor müavini:

Bəhram ZAHİDOV, hüquq elmləri doktoru,профессор
Məsul katiblər:

Həbib HÜSEYNOV, fəlsəfə doktoru

Zeynəddin ŞABANOV, fəlsəfə doktoru

Rəşad İLYASOV, fəlsəfə doktoru
Redaksiya heyətinin üzvləri:

FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ ÜZRƏ

Səlahəddin XəlИlov,

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Севда МЯММЯДЯЛИЙЕВА,

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Adil ƏSƏDOV, fəlsəfə elmləri doktoru

Яли АБАСОВ, fəlsəfə elmləri doktoru

Lalə MÖVSÜMOVA, fəlsəfə elmləri doktoru

Füzuli QURBANOV, fəlsəfə elmləri doktoru

Arzu HACIYEVA, fəlsəfə elmləri doktoru
SOSİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Əbülhəsən ABBASOV, fəlsəfə elmləri doktoru

Rəna MİRZƏZADƏ, fəlsəfə elmləri doktoru

Rəfiqə ƏZİMOVA, fəlsəfə elmləri doktoru

Рафаел Щясянов, sosiologiya elmləri doktoru
SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ

Əlikram TAĞIYEV, fəlsəfə elmləri doktoru

Həsən ƏLİBƏYLİ, tarix elmləri doktoru

Ramiz SEВDİMALIYEV, fəlsəfə elmləri doktoru

Azər MUSTAFAYEV, fəlsəfə elmləri doktoru
İLAHİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ

Sakit HÜSEYNOV, fəlsəfə elmləri doktoru

Aydın Əlizadə, fəlsəfə elmləri doktoru

Elsevər SƏMƏDOV, fəlsəfə doktoru
PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Бяхтийар Ялийев,

psixologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Камиля ЯЛИЙЕВА, psixologiya elmləri doktoru, professoр

Svetlana MƏCİDOVA, psixologiya elmləri doktoru

Rəna İBRAHİMBƏYOVA,

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

HÜQUQ ELMLƏRİ ÜZRƏ

İsaxan VƏLİYEV, hüquq elmləri doktoru

Mirağa CƏFƏRQULİYEV, hüquq elmləri doktoru, professoр

Щабил Гурбанов, hüquq elmləri doktoru, professoр

Əli RZAYEV, hüquq цзря фялсяфя доктору

Aqşin QULİYEV, hüquq цзря фялсяфя доктору

Rauf QARAYEV, hüquq цзря фялсяфя доктору

Mirafяrim SEYİDOV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
BEYNƏLXALQ РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Valentina FEDOTOVA (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professoр

Едуард ГИРУСОВ (Рusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professoр

Олег БАКСАНСКИ (Рusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professoр

Nizami MƏMMƏDOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Fuat KEYMAN (Türkiyə)

Professor, doktor

Doğan Özləm (Türkiyə)

Professor, doktor

Taxir MAHAMATOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professoр

Йурий ПОПКОВ (Рusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professoр

Мащмуд Ерол Кылыч (Türkiyə)

Professor, doktor

Шабан Теоман Дуралы (Türkiyə)

Professor, doktor

Cafer Sadık YARAN (Türkiyə)

Professor, doktor

Ömer Mahir ALPER (Türkiyə), professor, doktor

Паул БалЛанфат (Франса)

fəlsəfə doktoru

Виcтор Паллейа де БустИнза (Испанийа)

Professor, doktor


Re­dak­si­ya­ heyətinin ün­va­nı:

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı, Ba­kı şə­hə­ri, Hü­seyn Ca­vid pr.31, AMEA-nın əsas binası, IV mər­tə­bə.
Te­l.: 537-22-79; Faks: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.


ISBN 9952 428-03-0

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının

qərarı ilə çap olunur. (protokol № 8. 24.09.2010)

Jurnal Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat № 1704. 17.02.06

Azərbaycan Respublikası AAK-nın 30.IV.2010-cu il tarixli qərarı ilə

elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.
THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

AND lAW OF AZERBAIJAN NATIONAL

ACADEMY OF SCIENCES

SCIENTIFIC

WORKS

The International Scientific and

Theoretical Journal

2 (15)BAKU-2010

Editor-in-chief:

Ilham MAMMADZADE, doctor of philosophical sciences
Deputy Editor-in-chief:

Bahram ZAHIDOV, doctor of juridic sciences, professor
Executive secretary:

Habib HUSEYNOV, doctor of philosophy

Zeynaddin SHABANOV, doctor of philosophy

Rashad ILYASOV, doctor of philosophy

Editorial board members:

ON philosophical sciences

Salakhaddin KHALILOV, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Sevda MAMMADALIYEVA, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Adil ASADOV, doctor of philosophical sciences

Ali ABASOV, doctor of philosophical sciences

Lala MOVSUMOVA, doctor of philosophical sciences

Fuzuli GURBANOV, doctor of philosophical sciences

Arzu HAJIYEVA, doctor of philosophical sciences
ON SOCIOLOGOLICAL sciences

Abulhasan ABBASOV, doctor of philosophical sciences, professor

Rena MIRZAZADEH, doctor of philosophical sciences

Rafiga AZIMOVA, doctor of philosophical sciences

Rafael HASANOV, doctor of sociological sciences
ON POLITICAL sciences

Alikram TAGIYEV, doctor of philosophical sciences, professor

Hasan ALIBEYLI, doctor of historical sciences, professor

Ramiz SEVDIMALIYEV, doctor of philosophical scien­c­es

Azer MUSTAFAYEV, doctor of philosophical sciences
ON THEOLOGICAL sciences

Sakit HUSEINOV, doctor of philosophical sciences

Aydin ALIZADEH, doctor of philosophical sciences

Elsever SAMADOV, doctor of philosophy
ON PSYCHOLOGICAL sciences

Bakhtiyar ALIYEV, doctor of psychological sciences, Associate Member of the ANAS

Kamila ALIYEVA, doctor of psychological sciences, professor

Svetlana MAJIDOVA, doctor of psychological sciences

Rena IBRAHIMBEYOVA, doctor of philosophy on psychology


ON juridical sciences

Isahan VELIYEV, doctor of juridical sciences

Miragha JAFARGULIYEV,

doctor of juridical sciences, professor

Habil Gurbanov, doctor of juridical sciences, professor

Ali RZAYEV, doctor of philosophy on law

Agshin GULIYEV, doctor of philosophy on law

Rauf GARAYEV, doctor of philosophy on law

Miraferim SEYIDOV, doctor of philosophy on law
THE INTERNATIONAL

EDITORIAL BOARD

Valentina FEDOTOVA (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Eduard Girusov (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Oleg BAKsANSKY (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Nizami MAMMADOV(Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Fuat KEYMAN (Turkey), professor, doctor

Doghan OZLEM (Turkey), professor, doctor

Takhir MAKHAMMATOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Juriy POPKOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Mahmud Erol Kilich (Turkey),

professor, doctor

Shaban Teoman Duraly (Turkey),

professor, doctor

Cafer Sadik YARAN (Turkey), professor, doctor

Omer Mahir ALPER (Turkey), professor, doctor

Paul Ballanfat (Franse), doctor

Victor Palleya de Bustinza (Spain),

professor, doctorAddress of editorial staff:

Azerbaijani Rep., Baku c., Huseyn Javid ave.31, The basic building of ANAS, the IV floor.

Те­л.: 537-22-79; Фаx: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.

ISBN 9952 428-03-0

Published by Resolution of Scientific Council of theInstitute of Philosophy, Sociology

and Law of ANAS(proceedings №8. 24.09.2010)

The journal has been registered by the Ministry of Justice. Registration № 1704. 17.02.06.

By the decision of SSC of Azerbaijani Republic dated 30.IV.2010 was included into the list of

scientific editions.MÜNDƏRİCAT
FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ

İlham MƏMMƏDZADƏ

Beynəlxalq elmi əməkdaşlığın bəzi problemləri və Azərbaycanda

ictimai elmlərin inkişafı mədəniyyətlərin dialoqu kontekstində
Arzu HACIYEVA

Milli ideya millətin mənəvi varlığının substansiyası kimi:

Nəriman Nərimanovun əsərləri üzərində düşüncələr
Qərib Allahverdiyev

Azadlıq kateqoriyasının özünə yaxın anlayışlar ilə əlaqəsi


Müstəqil AĞAYEV

M.Ə.Sabirin azadlıq haqqında fəlsəfi düşüncələri
Джейла Ибрагимова

Эпистемология комического как парадигма смеховой

культуры мира
Эльшана Агасиева

Генезис идеи национального духа и духовности

азербайджанского народа
Ceyhun Hüseynov

Qloballaşma və milli özünəməxsusluq


Mikayıl Əkbərov

Köçəri mədəniyyətinin bəzi fəlsəfi məsələləri


Фахрия Мамедзаде

Религиозное направление экзистенциализма


Rasim QULİYEV

Hüquqi dövlətin meydana gəlməsinin sosial-fəlsəfi və tarixi köklərinə dair


Anar Həsən

Qlobal və milli-mənəvi dəyərlərin həyat tərzinə təsiri


Kamil XUDİYEV

İctimai inkişafin və mənəvi dəyərlərin

formalaşmasi prosesində münaqişə amili

Rasim Məcİdov

Sivilizasiyalarin dialoqu yoxsa sonu?


Şakir Həmzəyev

Folklor nümunələrinin fəlsəfi mahiyyəti barəsindəXarici dövlətlərin fəlsəfi fikrindən
Эдуард Гирусов, Ариз Гезалов

Специфика взаимодействия человека и природы,

исторические этапы формирования социоприродной системы
Вера Самохвалова

Искусственное искусство: творчество или имитация?


Sadık Türker

Ərəb məntiqində düşüncələrin doğruluq ehtimalı:

мəntiqdə doğruluq anlayışı və ərəb formalizm sisteminə giriş
Mehmet ÇİÇEK

Geçmişin kozmos’undan kaotik çağdaşliğa: tefsir

bağlamında bir çözümleme denemesi

SOSİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Məsud Zəbərdəst

Həyat tərzi anlayişi Qərb sosioloqlarinin təlimlərində


Səməd Şahnəhad

İctimai kapital anlayışına dair


Ustad Rəhİmİ Rza

Sosial kapitalın tərkib hissələri haqqındaPSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ
İlham Mİrzəyev

Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin münaqişə nəzəriyyəsi

çərçivəsində sosial-psixoloji təhlili
Jalə PƏŞMFURUŞ

Ailədə narkomaniyaya qarşı tərbiyə üsulları


İLAHİYYAT BÖLMƏSİ
Söhrab Məhərrəmov

Dini faktorların transformasiyasının yaradacağı təhlükə və risk


Rəşad İlyasov

İslam düşüncəsində mətin-şərh əlaqəsi və hermenevtik metodSİYASİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
Dilqəm İSMAYILOV

Siyasi konservatizm


Наиля Джалилова

Роль международных организаций в разрешении глобальных конфликтов


Etibar Əsədov

Müharibə problemi sosial-siyasi tədqiqatın obyekti kimi


Natiq Pənahlı

Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında dövlətin

rolu və elektron dövlət anlayışı
Нармина Салманова

Гендерные исследования и современная политическая система АзербайджанаHÜQUQ BÖLMƏSİ
Mirafərim Seyİdov

XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda dünyəvi qanunvericiliyin

və İslam qanunvericiliyinin qarşılıqlı əlaqəsi
Zaur Məmmədov

Etibar edilmişi başqasına etibaretmə qaydasında verilmiş

etibarnamələrin notariat qaydasında təsdiqi: nəzəri və praktik aspektlər
Şəlalə Həsənova

İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin obyektiv əlamətləri


Fikrət Nəbİyev

Əxlaq və hüquq normalarы ictimai münasibətləri

nizama salma vasitəsidir
Rüfət Mürşüdov

Qurani-Kərimdə sosial təminat məsələləriSamir Əlİyev

Qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmənin subyektiv əlamətləri


Polad Hüseynov

Adamları girov götürməyə görə məsuliyyəti

müəyyən edən beynəlxalq hüquqi aktlara dair
Anar NAĞIYEV

Tərbiyə və təbliğat cinayətkarliğın qarşısının

alınmasında mühüm amil kimi
Sevil Məmmədova

Yetkinlik yaşına çatmayanların əmlak

münasibətlərində iştirakının bəzi məsələləri
Vüsal Əhmədov

Cinayət mühakimə icraatının ibtidai araşdırma

mərhələsində prosessual nəzarətin xarakteristikası
Pakdel Məmmədəlİ

Аdam oğurluğunun oxşar cinayət tərkiblərindən fərqi


Rza MəsudИfər

Adam öldürmə haqqında cinayət işlərinin təhqiqi zamanı

tanınma üçün meyitin təqdim edilməsinin taktiki xüsusiyyətləri
Elmi həyat
Yeni nəşrlər
Yusif Rüstəmovun əziz xatirəsinə

C o n t e n t s
philosophy division

Ilham Mamedzadeh

In the period of globalization a dialogue of cultures


Arzu HAJIYEVA

National idea as substance of spiritual being

of a nation: reflections on works of Narimana Narimanov
Garib Allakhverdiyev

The relation of freedom category with the close notions


Mustagil AGAYEV

M.A.Sabir's philosophical discourses on freedom


Jeyla IBRAHIMOVA

Comic epistomology as a paradigm of world laugh culture


Elshana AGASIYEVA

The idea of genesiz of the national spirit and morality of the Azeri people


Jeyhun Huseinov

Globalization and national distinctness


Mikail Akperov

Some philosophical questions of nomadic culture


Fahriya Mammadzada

Religious direction of existentialism


Rasim Guliyev

Towards the socio-philosophical and historical

origins of appearing a legal State
Anar HASANLI

The influence of global and national-spiritual values on way of life


Kamil Khudiyev

The factor of conflict in the process of formation

in public development and spiritual values
Rasim Mejidov

Dialodue or the end? of civilizations


Shakir HAMZAYEV

On philosophical essence of folklore pieces


Tural MAMMADOV

The role of Azerbaijanism ideology in development

of intercultural relations

from philosophical thinking of the foreign states
Eduard GIRUSOV, Aziz GEZALOV

Specificity of interaction of a man and nature,

historical stages of forming the socionatural system
Vera SAMOKHVALOVA

Artificial art: creative work or imitation?


Sadık Türker

The Probability of Truth of Propositions in the Arabic Logic: Introducing

to the Belief Conception of Truth and the Arabic Formalism in Logic
Mehmet CHICHEK

From Cosmos of Past to Chaotic Modernity: An

Analysis Essay in the Concept of Quranic Commentary

SOCIOLOGY SECTION
Masoud Zebardast

Definitions of life style according to western sociologists


Samed Shahnehad

To concept of the social capital


Ustad Rahimi Rza

About components of the social capitalPSYCHOLOGY SECTION
İlham MIrzoyev

The socio-psychological analysis of consequences of the

Karabakh war within the limits of the conflict theory
Jala Pashmfurush

The ways of opposing drug addiction in a family


DIVINITY SECTION
Sohrab MAHERRAMOV

Danger and risk created by transformation of the religions factors


Rashad ILYASOV

The text-interpretation connection and

hermeneutic method in the islamic thought

SECTION OF THE POLITICAL SCIENCES
Dilgam Ismailov

Political conservatism


Nailya JALILOVA

The role of the international organizations

in solving the global conflicts
Etibar Asadov

The problem of war as an object of the

socio-political investication
Natig Panahli

The role of the state in formation of information society

in Azerbaijan and conception of electronic state
Narmina Salmanova

The gender researches in Azerbaijan modern political systemLAW SECTION
Miraferim Seidov

Interdependence between secular and islamic

legislations in Azerbaijan in the XIII-XIV c.c.
Zaur Mammadov

Notarial certification of transfer of powers

of attorney: theoretical and practical aspects
Shalala Qasanova

Objective signs of crimes in sphere of economic activity


Fikret NABIYEV

Ethical and legal norms as the means of

regulating the social relations

Rufat MURSHUDOV

The issues of social security in Koran


Samir Aliyev

Subjective attributes of a crime beforehand not

promised concealment of crimes
Polad Huseynov

The question of Responsibility for Kidnapping

in the International Juridical Acts
Anar Nagiyev

Education and agitation as the important

factors at preventing criminality
Sevil MAMMADOVA

Some issues of the minors' participation in the property relations


Vusal Ahmadov

Characteristics of procedural supervision in the

stage of preliminary investigation in criminal proceedings
Pakdel Mammadalih

The difference of kidnapping from other similar corporadelicti


Reza Masoudifar

Tactical features of presenting the dead body for recognition

at investigation of criminal cases of murder
Scientific life
New publications
In fond commemoration of Yusif rustamov

FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ
UOT 001.83
İlham MƏMMƏDZADƏ

AMEA Fəlsəfə, Sosiolоgiya və Hüquq İnstitutunun direktoru ,

«Elmi əsərlər» jurnalının baş redaktoru,

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

BEYNƏLXALQ ELMİ ƏMƏKDAŞLIĞIN BƏZİ PROBLEMLƏRİ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə