AZƏrbaycanşÜnasliğin aktual problemləRİ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci
Yüklə 7.97 Mb.
səhifə62/62
tarix22.02.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

ЛИТЕРАТУРА

 1. Инсан щцгуглары. Бейнялхалг мцгавиляляр топлусу. Бакы: Азярбайъан няшриййаты, 1998. 336 с.

 2. Мустафайева А. Ермяни етнокорпорасийасы вя сийасиляшдирилмиш мифляр // Дирчялиш-ХХЫ яср, № 133-134, 2009, с.148-152.

 3. Величко В. А. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. Баку: Азернешр, 1992. 194 с.

 4. Кавказский узел. 05 марта 2010 г. / http://42.kavkaz-uzel.ru/articles/166182

 5. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Нью-Йорк: ООН, 1948.

 6. Мамедов И. М. История Азербайджана (С древнейших времен до наших дней). Баку: Маариф, 2009. 672 с.

 7. О геноциде азербайджанцев // Указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 26марта 1998 г.

 8. О массовой депортации азербайджанцев из своих историко-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 гг. // Указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 18 декабря 1997 г.

 9. О раскрытии зверств против азербайджанцев и увековечении памяти жертв армянского терроризма // Указ Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 23 февраля 1993 г.

 10. Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Нью-Йорк: ООН, 1973.

 11. Преступление геноцида / резолюция ГА ООН № 96 (1) от 11 декабря 1946 года // http://daccess-dds-ny.un.org/doc/resolution

 12. Раджабли А.А. Национальные интересы и международная безопасность. Анализ внешнеполитического поведения. Баку: Китаб алеми, 2004. 400 с.

 13. Раджабли А.А., Алиев О.А. Армяно-Азербайджанский конфликт. Баку: Китаб алеми, 2005. 107 с.

 14. Римский статут международного уголовного суда. Нью-Йорк: ООН, 2000. 18 с.

 15. Armenian Reporter, 6 June, 1985

 16. Gamk. Newspaper. France, 11 December, 1985

 17. Hayastan Weekly, 4 April,1987


XÜLASƏ

Məqalədə XX əsrdə Azərbaycan xalqının soyqırımı ilə bağlı məsələlər açıqlanır. Bu cinayətlər bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmişdir. Ermənilər təərfindən Azərbaycan xalqının soyqırım siyasətinin təhlili göstərir ki, bu siyasət bütün xalqın məhvinə, onun əzəli torpaqlarının ələ keçirilməsinə yönəlmişdir. Erməni millətçiləri və onların himayədarları uydurma «erməni soyqırımı» ideyasını ortaya atırlar. Soyqırım «ermənilik» mifinin əsasını təşkil edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycanlıların soyqırımına dair imzaladığı fərmanlarda bu hərəkətlərə tarixi, siyasi, hüquqi və mənəvi qiymət verilir.


SUMMARY

In article the questions relating to the genocide of the Azerbaijan people in the XX-th century are analyzed. These crimes are directed against all humanity. The analysis of the character of the armenian policy of the genocide of azerbaijanians gives grounds to considering, that it is directed to the destruction of the whole people, for the purpose of capturing and o of its territories. The armenian nationalists and their trustees try to extend the false idea about «genocide of armenians». The genocide is a based on the myth «armenizm». Decrees of the National Leader of Geydar Aliev about the genocide of azerbaijanians gives historical, political, legal and moral estimation of these actions.AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN

AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının

87-ci

ildönümünə həsr olunmuş


I Beynəlxalq elmi konfrans

Nəşriyyatın müdiri

…………………..
Redaktorlar:
Korrektorlar:
Operator:

Yığıma verilib:


Çapa imzalanıb:
Format: 70/100
Sifariş:
Tiraj:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Bakı Slavyan Universiteti

Ünvan: Bakı, S.Rüstəm, 25


Kitab “Mütərcim” NPM-də çap edilib.Bakı, Rəsul Rza küç., 125

 Перечень глаголов и ГК, зафиксированных в АРР, приведен в алфавитном порядке согласно глаголов русского языка, указанных в скобках. Употребляющиеся в АРР словоформы, целиком заимствованные из русского языка или имеющие производную от них основу, с целью более точной передачи приводятся на кириллице, составлявшей основу графики азербайджанского алфавита до принятия в 1991-м году латиницы. При передаче отдельных словоформ применяются графические средства русского алфавита, отсутствующие в азербайджанской графике, но произносимые в АРР, например, [ц], [щ], [ь].

11. Aşkarlıq: Sözün düzü. Bakı, “Azərnəşr”, 1991.

22. K. Talıbzadə “Tənqid və tənqidçilər”, Bakı, 1989; Y.Qarayev, “Meyar-Şəxsiyyətdir”, Bakı, Yazıçı, 1988.; N.Şəmsizadə, “Tənqidin ədəbi prosesdə rolu”, Bakı, 2003.

33. Məhərrəmov N. “Getsin gəlməsin – 37”, Bakı, “Azərnəşr”, 1987; Yaqublu N. Ağrılı ömürlər, Bakı, 1989.

4 Vəliyev K. Cümlənin semantik üzvlənməsi // Вопросы азербайджанского языкознания. Баку, 1981, стр 20.

5 Abdullayev K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı, Maarif, 1998, 234 с.

6 Abdullayev Я. Aktual üzvlənmənin mətnyaratma imkanları (Azərbaycan və ingilis dili materialları əsasında). Filolo. elm. nam. ... diss. Bakı, 1996, 130 s.

7 Adilov M. Azərbaycan dilində təkrarlar sistemi. Filol. elm. dokt. ... diss. Bakı, 1967, 200 s.

8 Adilov M. Azərbaycan dilində təkrarlar sistemi. Filol. elm. dokt. ... diss. Bakı, 1967, 550-551 s.

9 Abdullayev K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı, Maarif, 1998, 208 s.

10 Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986, с.50.

11 Adilov M. Azərbaycan dilində təkrarlar sistemi. Filol. elm. dokt. ... diss. Bakı, 1967, 722-723 с.

12 Закожурникова М.Л. Работа над предложением и связной речью в начальных классах. М.,1962, с.41-48.

13 Низами Жяфяров. Фцзулидян Вагифя гядяр. Бакы, «Йазычы», 1991, сящ. 58

14 «Якинчи» гязети, 1 йанвар 1876-жы ил, № 12

15 Мящяммядаьа Шащтахтински. Мцсялманларда мяктяб щяйаты. «Гафгаз» гязети, Тифлис, 7 апрел 1882-жи ил, №49

16 Азярбайжанлы. «Явам эязмяк - йуху йатмагмы дедин». «Кяшкцл», 16 нойабр, 1890, № 115

17 Мящяммядаьа Шащтахтлы. Загафгазийа мцсялманларыны нежя адландырмалы? «Каспи», 1891, № 93

18 Жялил Мяммядгулузадя. Азярбайжан. «Молла Нясряддин» ъурналы, 27 нойабр 1917, № 24

19 Жялил Мяммядгулузадя. Ясярляри, 4 жилддя, Ы жилд (тяртиб едяни, юн сюзцн вя изащларын мцяллифи Иса Щябиббяйли). Бакы, «Юндяр» няшриййаты, 2004, сящ. 475

20 Венгерский Ларюсс (Издельство Армия, Будапешт, 1991 Армения); Новая энциклопедия (Издана а Чехословакии- 1991)Армения; Большая Венгерская энциклопедия (Будапешт,2002)Армения; Венгерская котолическая энциклопедия (Будапешт,2005)Армения


* Tərcümə Abbas Səhhətindir.

21 Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М: Наука, 1965. С. 5.

22 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 148.

1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə