AZƏrbaycanşÜnasliğin aktual problemləRİ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci
Yüklə 7.97 Mb.
səhifə2/62
tarix22.02.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Гаджиев Эльдар

К проблеме развития тюркских

этнокультурных общностей ……………….


383
Гейдаровa Эльмира

Место русского языка в современном обществе …………………………………….

386
Гусейнов Гaрун-Рашид

К протоэтногенезу азербайджанцев и кумыков в контексте древнейшей прикаспийской прародины тюркских народов ……………………………………

389
Mehmet Mehdi Bayat

Haydar Babaya Selam) destanının Irak Türkmen edebıyatındakı yankıları ...................

393
Меджидова Губа


«Археписьмо» как одно из критериев постмодернистской прозы (на материале романа «неполная рукопись» Камала Абдуллы) ........................................................

405
Məhərrəmli Baba

Azərbaycan dilinin kök morfemləri

Türk dilləri kontekstində .................................


409
Məhərrəmov Ziyəddin


Qərbi azərbaycan ədəbi mühitinin

folklor örtüyündə şifahi söz

sənəti və aşıq yaradıcılığı ................................


414
Məmmədov Sadir


Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizənin

strateji mahiyyəti ……………………………


420
Məmmədov Habil


Kino, televiziya və radio sahəsində Azərbaycan və Şərqi Avropa ölkələri

arasında mədəni əlaqələr .................................422
Məmmədov İsmayıl

Müasir mətbuat dilinin leksik-

semantik mənzərəsi .........................................


429
Məmmədova Almaz


«Kurrikulum» azərbaycan təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi ..............................

432
Мамедова Арзу

Азербайджанские композиторы и их

роль в развитии национального

симфонизма ....................................................


436
Мамедова Арзу


Исследование оркестрового письма как один из ракурсов изучения симфонического наследия азербайджанских композиторов ..................................................................

440
Мамедова Тамилла

Алфавитное письмо азербайджанского языка в диахроническом и

синхроническом аспектах .............................441
Məmmədzadə Pakizə

İngilis dili mənşəli texniki terminlərin Azərbaycan dilində işlənməsinə dair ...............

446
Масимов Камран

Принципы участия азербайджана в СНГ ....

451Məsimova Günay

Müasir texnologiyalarin notariat

prosesində tətbiqi .............................................


456
Mikayılzadə Lalə

Azərbaycan dilinin leksik sistemində

Fars dilindən alinma sözlər ..............................


459
Miriyev Akif

Qloballaşma və milli dilə

münasibət məsələsi ..........................................


464
Muradova Mehriban

İnformasiya axini dövründə Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümənin əsas prinsipləri .........................................................

467
Mustafayeva Yeganə

Вклад видных азербайджанских пианистов в развитии национального музыкального исскуства ……………………………………

471
Müslümova Ofelya

Mühacir Azərbaycan və alman

ədəbiyyatının bəzi problemləri ........................


476
Мясоутова Гюльджан

Творчество Газиза Губайдуллина ................

479Миндиашвили Н.,

Паичадзе Т.Из истории грузинско-азербайджанских культурно-литературных

взаимоотношений ..........................................485
Мусаева Белла

Кураш Ольга
Проблема формирования межкультурной коммуникативной компетенции при обучении азербайджанскому языку как иностранному (опыт работы в МГЛУ) ........

489
Nağdalıyev Aydın

Azərbaycan dilinin fel şəkillərində

analitizim və onun ifadə vasitələri ...................


494
Namazlı Aygül

Политический дискурс и риторические фигуры (анафоры) (по маиериалам выступленияГейдара Алиева) ……………..

497
Namazova Səba

«Molla Nəsrəddin» dərgisində azərbaycançılıq ideyası ....................................

501
Nəcəfova Leylaxanım

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət

tərkibində işlənən beynəlmiləl

terminlər haqqında ...........................................


504
Нуриева Ирада


К вопросу территориальной

целостности и неприкосновенности

государственных границ

(на примере

Азербайджанской Республики) ....................


509Nuruzadə Şəhla


Müasir dövrdə Azərbaycanda

konfessional şəraitin bəzi xüsusiyyətləri .........


515
Кафарова Наргиз

Азербайджан в системе международной защиты прав человека ……………………..

518
Orucova Şəkər

Etnonimlərin öyrənilməsi azərbaycanşünaslığın aktual

problemlərindən biri kimi ................................524Osmanova Məlahət

M.Hadi və H.Hayne yaradıcılığında

azadlıq mövzusu ..............................................


529
Piriyev Eldar

«Dədə Qorqud Kitabı»nın dilində işlənən

fars sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ..............


533Rəcəbova Ramizə

Dil siyasəti və dil quruculuğu ..........................

537Ruintən Kəmalə

Azərbaycan-İran münasibətləri

və dağlıq Qarabağ problemi ............................


541
Rüstəm Kamal

“Kitabi Dədə Qorqud:” müqəddimə performativ akt kimi ........................................

546
Rzayev Məmməd

Heydər Əliyev və milli həmrəylik fəlsəfəsi .....

549Rzayev Məmmədtağı

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin formalaşmasina təsir edən əsas amillər ...........

555
Рзаева Нигяр


Азербайджан – Россия: основные

направления двустороннего

сотрудничества ..............................................


559
Sadıqov Həsənbala

Azərbaycan məsələsi –

strategiya və taktika haqqında .........................


564
Салманова Гюльгез


Перевод посвящения в романе

Анара «без вас» .............................................


572
Seyidova Şahnaz

İ.Şıxlının «Dəli Kür»

romanındakı milli koloritin

rus dilinə tərcümədə təzahürü ...................


576
Səlimov Şirxan

Azərbaycan nefti uğrunda mübarizənin kəskinləşməsinin səbəbləri ..............................

580
Shinjiashvili Tamar

demographic portrait of the Azeris

residing in Georgia …………………………..


584
Soltanova Ruhəngiz

Azərbaycan ədəbiyyatinda

elmi-fantastik janr ............................................


586
Sultanova Xanım

M.Y.Lermontovun lirikasında

Şərq qadını obrazı ............................................


590
Şükürlü Elşən


Azərbaycanda əlifba siyasəti

və ya xalqın milli şüurunun

formalaşmasında əlifbanın rolu .......................


596
Шукюрли Ирада

Особенности малых городов Азербайджана на современном этапе ……..

600
Шихиева М.

Проблематика и идейно-художественные особенности классических волшебно-фантастических сказок в фольклоре дагестанских азербайджанцев ......................

603
Тагиева Э.


Азербайджановедческий аспект в обучении на базе концепта «спорт» ............

606
Tağızadə Nuriyyə


İkidilli və çoxdilli terminoloji tərcümə lüğətləri və onların tərtibi üsulları ...................

607
Talıbova Şəlalə

Danışıqların aparılmasında azərbaycanşünaslığın rolu ...............................

609
Tanrıveren Muharrem


Tercümede üslup ve mecazi sözlərin tercümesi hakkında ..........................................

613Toğrul İsmayıl

Значение исторической географии

в изучении территориально-админстративной системы

Азербайджана XIII-XVIII вв. ………………

617
Торопицын Илья


Самозванцы, как инструмент внешнеполитической борьбы

(новые данные о подрывной

деятельности турции на территории

закавказья в середине XVIII в.) ....................624Vəlişov Nazim


Qarabağın, tarixi, arxeologiyası,

coğrafiyası, toponimiyası .................................


627
Vəliyeva İradə

Ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prosesində morfoloji transformasiya ………....

634
Ziyəddin Həmil oğlu


Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin

folklor örtüyündə şifahi

söz sənəti və aşıq yaradıcılığı ...........................


636
Зейналова Ш.

Глагольные времена азербайджанского языка на уровне сложного

синтаксического целого .................................642
Hacıyeva Şəfəq

F.Əmirov << Nəsimi dastanı >> baletinin dramaturji xüsusiyyətləri

647Раджабли Адиль

К вопросу политико-правовой природы и моральных аспектов геноцида

азербайджанского народа ..............................
Azim Sahatimeh

K. Magsoudi

P. Rastekare Ebrahimzadeh


Cooperation Between Iran And Republic of Azerbaijan for Sustainable Development ………………

650
Зaур Иранпур

Ислам в культурной жизнедеятельности Баку ...

653


Аббасова Зибейда

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Развитие международного туризма, которая была особен­но интенсив­ным в последние 20-25 лет, стимулировало проведение в разных странах специальных научно-исследо­ва­тель­ских и прикладных разработок. В науке появилось новое направление–туристика, представляющая собой целостную систе­му знаний о туризме, туристической экономике, туристическом менедж­менте и практике законодательства, регулирующих деятельность отмечен­ных сфер.

В мировой экономике три структуры макроэкономики дают высокую прибыль: нефтедобывающая, автомобилестроение и туризм. В настоящее время каждое 15-е рабочее место в мире принадлежит туризму. Показа­телем туристической активности является туристский оборот, определяемый как суммарное количество прибытий иностранных туристов в страну и выезд граждан Азербайджанской Республики за границу. Среднего­довая доля прибытий составляет в среднем примерно 30%, а среднегодовая доля выезда из Азербайджана составляет около 70%. С 1950-го по 2008 г. количество путешественников возросло с 25 млн. чел. до 846 млн. чел., а по прогнозам специалистов ВТО (Всемирная Туристическая Организация) эта цифра в 2025 г. достигнет 1,6 млрд. В 2008 году число приезжающих в Азербайджан лиц составило 1,898 миллиона человек, из них 1,408 миллиона человек приехали в качестве туристов.Число приезжающих лиц в страну выросло более чем на 398 тысяч человек, то есть на 39,4 процентов.

С каждым годом возрастает количество иностранных туристов, которых интересует Азербайджан – его культурное наследие, национальные особенности и традиции народа. Большую часть из прибывающих составляют туристы из стран бывшего СССР, Ирана и Турции. В результате целевого маркетинга созданы специальные группы для работы со странами Европы, Дальнего Востока и стран Персидского залива, которые являются важными для Азербайджана.Туристический потенциал Азербайджана в 2009 г. был представлен на 18 международных выставках, которые были проведены в Мадриде, Вене, Марокко, Берлине, Стамбуле, Риге, Пекине, Гонконге, Бахрейне, Токио и Париже. В стране сохранились памятники зодчества и художес­твенных ремесел: резьба по камню, керамический декор, миниатюры, художественная обработка металла; азербайджанские ковры можно увидеть на картинах Х. Мемлинга, Х. Гольбейна и других мастеров эпохи Возрождения. Древняя часть города – Ичяри Шяхяр – крепость, в настоящее время является историко-архитектурным памятником. Здесь расположены Дворец Ширваншахов, минарет 1078 года, Девичья башня и др. памятники истории. В стране более 6 тыс. различных архитектурных памятников: исторических городов, крепостей, дворцов, мечетей, церквей, караван-сараев и т.д. «Ичяри шяхяр» включен в список ЮНЕСКО как заповедник. Следует отметить такие памятники как музей наскальных изображений в Гобустане, храм огнепоклонников «Атяшгях», мавзолей Момине-хатун в Нахчыване, Дворец шякинских ханов в Шяки. В Азербайджане имеются око­ло 300 памятников, которые должны не только привлекать туристов, но и охраняться. Необходимо регулировать нормы поведения людей.

Для развития туризма в стране важное значение имело принятие Государственной Программы развития туризма на 2002-2005 гг. С целью увеличения численности иностранного ту­риз­ма в стране создана соответствующая договорно-правовая база. Азербайджан в области туризма заключил соглашения с Турцией, Ираном, Украиной, Грузией, Китаем, Польшей, Италией, Болгарией, Пакистаном, Египтом и др. странами. Одновременно имеются проекты соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с Грецией, Великобританией, Россией,Австрией и Молдовой. Эти соглашения обеспечивают координацию сотрудничества между официаль­ны­ми органами в сфере туризма, помогают реализовывать проекты, направленные на создание новых форм обслуживания туристов и др. мероприятий. В данное время Азербайджан активно участвует в работе ВТО, международных и региональных организаций, таких как ЮНЕСКО, Совет по туризму СН и т.д.

Природно-рекреационный потенциал большинства регио­нов Азербайджана все еще используется недостаточно эффективно. Причиной такого положения является военная агрессия Армении против Азербайджана. В результате оккупации 20% территории, нанесен огромный ущерб экономике страны, ослабла природно-ресурсная база и, в целом, туристическая инфраструктура. Вынужденных переселенцев разместили в рекреационно-турис­ти­ческих объектах – санаториях, домах отдыха, турбазах по всей территории Азербайджана. Таким образом, сильно сократилась материально-техничес­кая база рекреационно-турис­ти­ческой отрасли. Продолжение конфликта отрицательно влияет на развитие иностранного туризма. Поэтому сальдо по при­бытиям и отбытиям туристов в Азербайджане отрицательное: число уезжающих туристов-азербайджанцев превышает число прибывающих иностран­ных туристов.

Туризм рассматривается и как сфера услуг и как одна из динамичных форм внешних экономических связей. Развитие туризма в Азербайджане зависит от особенностей глобального и регионального развития. Стимулирующим туризм в стране фактором является участие ее в осуществлении крупных региональных экономических проектов, таких как ТRASEKA – Великий Шелковый Путь. Вхождение страны в туристические маршруты Великого Шелкового Пути значительно увеличило приток иностранных туристов.

В стране активнее рассматриваются вопросы привлечения инвестиций в развитие туристической сферы. В новых условиях рынка, туризм в Азербайджане находится в положении молодой отрасли и нуждается в протекционных мерах защиты со стороны государства, так как, без защиты молодым туристическим фирмам страны невозможно конкурировать в сфере продвижения своего туристического «продукта» на мировой туристи­ческий рынок. Для превращения туризма в высокорентабельную отрасль национальной экономики имеются благоприятные условия. В Азербайджане могут быть перспективны такие виды туризма, как бизнес-туризм, семейный туризм, туризм для досуга. Развивается и инфраструктура: только в 2008 году в республике было построено 52 новых туристических объекта. Перспективным направлением туризма является деловой туризм, который в последние годы получил развитие с подписанием нескольких экономических контрактов, таких как «Контракт века», Конференция Исламских государств, Всемирный фестиваль мугама, международные спортивные соревнования. Но для развития делового туризма нужна соответствующая инфраструктура и материально-техническая база.

Положительного эффекта можно добиться развивая в стране таких от­раслей туризма как экотуризм и агротуризм. Эти виды туризма направляют полученные доходы от туристической деятельности на сохранение природных богатств, ландшафтов, исторических и архитектурных памятников. В сфере туризма сейчас действует множество ассоциаций, фирм, малых предприятий. Большинство туристических фирм занимаются внутренним туризмом и накапливают капитал, чтобы совершенствовать сервис для выхода на международный уровень, который позволит принимать иностранных туристов. Внутренний туризм является генератором развития международного туризма.

Невозможно представить население отдельно от сферы услуг. Качество и степень услуг бывают различными в зависимости от материально -технической базы и уровня развития сферы услуг. За последние 20-25 лет в Азербайджане улучшились жилищно-коммунальные услуги. Выросло количество объектов торговой сети, была проведена определенная работа в подготовке кадров.

В Азербайджане имеются весьма благоприятные условия для рекреации и туризма. Ландшафтно-климатические условия республики позволяют развивать здесь курортно-туристическое хозяйство, организовать различные виды отдыха и спорта. Наличие минеральных вод, единственной в мире лечебной нефти "Нафталан" и грязей не только повышает значимость имеющихся здесь курортов, но и создает условия для их круглогодичной деятельности. Вместе с благоприятными ландшафтно-климатичес­кими ресурсами, оздоровительные центры имеют климато-баль­не­ологическую направленность. Эта сфера услуг очень молода. В оздоровительньтх центрах республики за год могут получить лечение около 800 тыс. чел.

В этих целях береговая зона Каспия имеет большие преимущества. Например, число солнечных дней на Абшерон-Набранском побережье превышает в 1,5 раза число этих дней в районе Сочи-Сухуми. На побережье Каспия вблизи пляжей Набран-Ялама, Гилязи-Зарат, Абшерон-Лянкяран-Астара имеются различные гидрокарбонатные минеральные источники. Они создают условия для круглогодичной деятельности объектов прибрежных зон рекреации. Важнейщим ресурсом туриндустрии Азербайджана, требующего своего развития в ХХI веке, является побережье Каспия, обладающая разнообразным ландшафтом, солнечными пляжами, высокой повторяемостью благоприятных дней для пляжного вида туризма. Превращение Ялама-Хачмазской зоны в Ривьеру Азербайджана – одна из главных задач в ХХI веке.

Многие наши курорты и зоны отдыха приобрели мировую известность благодаря климату, водам, лечебной нефти. Среди них следует особо выделить Шушу, Истису, Нафталан, Бильгях, Галаалты, Гябяля, Исмайыллы и др. Азербайджан обладает большим потенциалом своих неиссякаемых курортно-туристи­чес­ких ресурсов. Благодаря этим ресурсам, можно не только сохранять здоровье и трудоспособность населения, но и превратить курортное хозяйство республики в прибыльную отрасль экономики. Чтобы построить высокоэффективный и конкурентоспособный туристический комплекс, необходимо создать условия для координиции совместных действий всех структур, задействованных в туристическом комплексе, привлечь в сферу туризма частные инвестиции, кредиты банков, средства неправительственных общественных организаций. Создание именно такого комплекса внесет значительный вклад в развитие экономики Азербайджана за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования побережья, повысить привлекательность туризма, как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества.

Для обеспечения устойчивого развития туризма и разработки новых туристических продуктов в Азербайджане следует уделить внимание подготовке квалифицированных кадров. Система обучения специалистов по туризму находится на стадии разработки и становления. Поэтому необходима разработка клнцепции развития туризма в стране по специальной программе Европейского Союза, предусматривающей блок мероприятий по кадровому обеспечению сферы туризма.

Необходимо разработать целевую программу туризма реализация которой позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить собственный туристский рынок, укрепить материально-техническую базу туризма, сократить дефицит квалифицированных кадров. Основными в этой программе должны быть следующие задачи:  • Создание современного местного туристского рынка на основе развития конкуренции, углубления специализации и кооперации в работе туристских организаций;

  • Обеспечение развития социального туризма в Азербайджане;

  • Формирование современной нормативно-правовой базы туризма;

  • Стимулирование развития предпринимательства в туризме, поддержка малого бизнеса;

  • Создание условий для развития традиционных центров туризма и освоение новых туристских районов;

  • Стимулирование развития материально-технической базы туризма путем внедрения внебюджетных источников, в том числе иностранных инвестиций;

  • Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров;

  • Развитие отраслевой туристской науки.

В течение 2010 года туристы Азербайджана смогут отпра­виться в специальные туры по регионам. Новая туристическая программа разработана в рамках проекта "Столица народного искусства Азербайджана в 2010 году". Сюда входят Казах (Газах), названный столицей фольклора, Шеки как столица искусства и Гянджа, признанная столицей легенд Азербайджана.

На сегодняшний день экономика Азербайджана получает 10% своего дохода от туризма. В среднем каждый гость оставляет в стране около $800. Турпоток в республике с каждым годом растет на 15-20%. Одновременно страна улучшает туристическую инфраструктуру, открывает новые гостиницы. В республике действуют 262 гостиницы и объекта гостиничного типа, из них 39 прошли сертификацию и получили "звезды". Отелям Butik Palas и Sultan Inn в Баку присвоены 5 звезд, гостинице Batabat в Набрани - 2 звезды. Таким образом, в Азербайджане насчитывается шесть 5-звездочных отеля.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə