AZƏrbaycanşÜnasliğin aktual problemləRİ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci
Yüklə 7.97 Mb.
səhifə19/62
tarix22.02.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   62

ЛИТЕРАТУРА

 1. Əfəndiyev A. Müdriklik səlahiyyəti. B., “Gənclik”, 1976, 191 s.

 2. Qeybullayeva R. Yusif Səmədoğlunun yaradıcılığında ölüm. “Azərbaycan” jurnalı, 2005, №12.

 3. Hüseynov A. Nəsr və zaman. B., “Yazıçı”, 1980, 185 s.

 4. Hüseynov İ. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə, I c., B., 1988, 416 s.

 5. Qasımov H. Müasir Azərbaycan romanı. B., 1994, 426 s.XÜLASƏ

İnsan konsepsiyası İsa Hüseynovun və Yusif Səmədoğlunun yaradı­cılığında başlıca konsepsiyalardan biridir. Yazıçılar öz əsərlərində insan həyatını dəyişdirməyə qadir olan qəhramanın dahili mübarizəsini göstərməyə çalışmışdılar.SUMMARY

The concept of Man is one of the main concepts in Isa Huseynov and Yusif Samedoqlu creative activity. The writers tried to show the inner struggle of a hero, which can change the life of a human being.Əliyev Azər
AŞKARLIQ DÖVRÜ AZƏRBAYCAN TƏNQİDİNDƏ

YENİ ESTETİK MEYAR AXTARIŞI
Aşkarlıq və demokratikləşmə Azərbaycanın da ədəbi-mədəni həyatına, bədii yaradıcılıq sahəsinə və ədəbi-tənqidinə özünəməxsus şəkildə təzahür etmiş, ictimai-siyasi proseslər nəticəsində ədəbi-tənqid, nəzəri-estetik fikir müəyyən dəyişilmə və yeniləşmələrə məruz qalmış, bir sıra müasir ideya-bədii və fəlsəfi-etik dəyərlər əxz etmişdir. Yeni ədəbi dövrdə tənqidin də yeni mərhələsi başlamış, tənqidin vəzifələrinə yeni baxışlar və münasibətlər təşəkkül tapmışdır. Əlbətdə ki, bütün bunlar tənqidçilərimiz qarşısında həmin dövrün ədəbi-tənqidinin spesifikasını öyrənib tədqiq etmək zərurətini qoymuşdur. Məhz elə bu zərurət yaranmış zəngin ədəbi publisistik materialın təhlil və tədqiqinin aktuallığını təsdiqləyir.

1985-ci illərdə yenidənqurmanın bir ictimai-siyasi hadisə kimi yaranma şəraiti, səbəbləri, onun Azərbaycan mühitinə və cəmiyyətinə gətirdiyi faciələrlə yanaşı eyni zamanda ədəbi-mədəni mühitində də yeniliklər yaratmişdir. Bu mülahizələri dövrün ictimai-siyasi xadimlərinin, şair və yazıçıların, tənqidçilərin əsərlərinin dövrü mətbuatda, xüsusilə ədəbi-mətbu orqanlarda o illərdə dərc olunan materialların təhlilinin nəticəsidir.1 Belə ki, 1985-ci ildə və hətta sonrakı bir neçə ildə də bütövlükdə ədəbiyyat, o cümlədən ədəbiyyat elmi və ədəbi-tənqid də əvvəllər olduğu kimi, əsasən yenə də marksist-leninçi ideologiyanın «ruporu» vəzifəsini həyata keçirmiş, «yalnız sovet dövründə ən yaxşı ənənə və məziyyətlər qazanmışdır» kimi fikirlər söylənilmişdir. Bununla yanaşı elə həmin ildən də başlayaraq bəzi nəşrlərdə, az da olsa yenidənqurma və demokratikləşdirmə ilə bağlı yazılar çap olunmağa başlamış, cəmiyyətin siyasi həyatında baş verən yeniliklərin ədəbi-mədəni həyata transfer edilməsi prosesi özünü göstərirdi. Akademik B.Nəbiyevin, K.Talıbzadənin, AMEA-nın müxbir üzvləri Ə.Mirəhmədov və Y.Qarayevin müxtəlif mövzularda yazdıqları kitab və məqalələrdə bu prosesin görüntüləri aşkarlanmaqda idi.

XX əsrin 80-ci illərinin ortalarındakı ədəbi-tənqid materiallarının təhlili mürəkkəb bir mənzərənin mövcudluğundan xəbər verir. Bir tərəfdən rejimin ənənələri yasaq və ehkamları, ideoloji təpkiləri bütövlükdə ədəbiyyatdan, ədəbiyyat elmindən, o cümlədən ədəbi-tənqiddən də əl götürmək, onu «nəzarət»siz buraxmaq istəmir, digər yöndən yenilik ab-havası qarşısıalınmaz bir prosesə çevrilirdi. Cəmiyyətdə, ədəbiyyatda və ədəbiyyat elmində edilən keyfiyyət dəyişiklikləri, hətta kommunist ideologiyasına zidd fikirlər belə, qəribədir ki, «kommunist partiyasına, sosializm quruluşuna kömək» adı altında həyata keçirilirdi. Yazıçıların hadisələrin mərkəzində yer tutmaları onların vicdani borcu ilə əsaslandırılır, öz kəskin mühakimələri belə siyasi rəhbərlərdən gətirilən sitatlarla «əsaslandırılırdı». Beləliklə, ədəbi-tənqidin yeni vəzifələri gərgin müzakirələr və mübahisələr şəraitində müəyyənləşirdi.2

Sosialist realizminin tənəzzülə uğradığı illərdə ədəbi proses üçün tənqidçi şəxsiyyətinin əhəmiyyəti daha da artmışdı. Bu dövrdə yazıb yaradan tənqidçilərimiz – M.Cəfər, Ə.Ağayev, K.Talıbzadə, B.Nəbiyev, S.Əsədullayev, Q.Xəlilov, Y.Qarayev, Ş.Salmanov, Elçin, A.Səfiyev, A.Hüseynov və başqaları cəmiyyətin demokratikləşməsinə, həyatın yenidən qurulmasına, çağdaş nəzəri-estetik meyarların işlənib hazırlanmasına təkan verirdilər. Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq buxovlardan azad olaraq, milli-mənəvi dəyərlərin yenidən ön plana çıxması yoluna qədəm qoyurdu. Bu dövrdə tənqid və ədəbiy­yatşünaslıqda baş verən yeniliklər iki istiqamətdə – mədəni irsin, ədəbiyyat tarixinin yenidən nəzərdən keçirilib qiymətləndirilməsi və sosialist realiz­mindən imtina edilməsi yönundə aparılırdı. Bir tərəfdən ədəbi-tənqidin diqqət mərkəzindən kənarda qalmış Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və b. kimi ictimai xadimlər, yazıçı və publisistlər haqqında o vaxta qədər məlum olmayan faktlar üzə çıxarılır, obyektiv təhlillər aparılır, digər tərəfdən sovet ədəbiyyatşünaslığının ideoloji stereotipləri ilə dönə-dönə tədqiq edilmiş məlum klassiklərin yaradıcılığı yeni nəzəri meyarlarla tədqiqata cəlb edilirdi.

Yenidənqurma cəmiyyətin bütövlükdə iqtisadi, ictimai-siyasi həyatını əhatə etdiyi kimi, ədəbiyyat, o cümlədən ədəbiyyat elmi də mənəvi prob­lemlərin təkmilləşməsi və zənginləşməsinə yönəldilmişdi. Ş.Salmanovun qeyd etdiyi kimi «Tənqidin üzərinə xalqın mənəvi həyatının irəliləyişinə kömək etmək vəzifəsi düşür»dü. Amma o da nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, milli-mənəvi dəyərlərin bərpası prosesində sovet dövründə bu sahədəki müəyyən müsbət hadisələrin ümumilikdə aşağılanması, inkarı prosesi də baş verirdi. Fikrimizcə belədir ki, bir qədər ifrata varmaqla qətiyyətlə rədd etdiyimiz və ədəbi-bədii tarixin arxivinə atdığımız sosialist realizmi yaradıcılıq metodu həyatı və insanı daima dəyişmədə, inkişafda, yeniləşmədə götürüb təsvir və təqdim etmək kimi müsbət praktikaya malik idi. Həyatın sosial məzmunu, insanın mənəvi-əxlaqi mahiyyəti tarixi bir inkişaf prosesi kimi alınarsa, onda o dövrün adamını təcəssüm etdirən ədəbiyyatın da, ədəbi-tənqidin də heç olmasa adi inkişaf xəttilə getdiyini qəbul etməliyik.

Biz onunla da razılaşırıq ki, o illərdə mənəvi həyatımızın digər sahələrinə nisbətən söz sənətində müəyyən canlanma, irəliləyiş hiss edilirdi. Lakin ədəbiyyatın digər janrları ilə müqayisədə tənqidin addımları çox titrək idi, bəzən heç hiss edilmirdi. Yenə də tənqid təsərrüfatında çiy, zay məhsullar, zəif və orta səviyyəli resenziyalar, heç bir əməli məqsədə xidmət etməyən məqalələr, sadalamalarla dolu icmallar bol idi.

1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda baş verən iqtisadi-siyasi gərginliyi, ziddiyyət və mürəkkəblikləri ədəbiyyat və tənqid də yaşayırdı. Totalitar rejimin dağılması ilə yaranan söz və mətbuat azadlığı yasaq edilmiş fikirləri, düşün­cələri açıq deməyə, yazılmış, lakin «sandıqlarda» saxlanan əsərləri üzə çıxarmağa imkan verdi. Dissident ədəbiyyatı nümunələri işıq üzü gördü. Söz sənət sahibləri repressiya xofunu dəf edərək keçən əsrin 37-38-ci illərindən bəri bütöv bir dövrlə bağlı xatirələr yazıb, olub-keçənlərlə bağlı səmimi etiraflar etməyə başladılar. Bu etiraflar bütöv bir nəslin, bir neçə ziyalı nəslinin dramatik, faciəvi taleyindən xəbər verirdi.3

1990-cı ilin 20 yanvarında və sonrakı günlərdə Bakıya və respublikamızın digər rayonlarına rus-sovet ordusunun yeridilməsi ilə törədilən faciələr bütün sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyatda və ədəbiyyat elmində də ənənəvi sovet düşüncə tərzini məhvərindən qopardı. Faktiki olaraq 20 yanvar gecəsində çökən sovet imperiyası ilə yanaşı sovet ədəbiyyatı, sosialist realizmi metodu da tarixin arxivinə atıldı. Ədəbiyyat və ədəbiyyat elmi üzünü soykökümüzə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, cümhuriyyət dövrünün mühacirət ədəbiyyatına tutdu. Ə.Hüseyn­zadə, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Ağaoğlu, M.B.Məmmədzadə və digər «millətin qeyrətin çəkən şəxslər»in əsərləri gündəmə gəldi. «Məxvi» qrifi ilə uzun illər yasaq edilmiş arxiv sənədləri oxuculara çatdırıldı. Müstəqil dövlətin müstəqil ədəbiyyatı, elmi yaranmağa başladı. Yetmiş ildə sovet rejiminin insanları dəhşətlər içində qorxuda-qorxuda mənəviyyatlarını kütləşdirməsi, milli-mənəvi dəyərlərin unutdurulması, köləlik psixologiyası formalaşdırılmasının tənqidi ədəbiyyatın əsas mövzusuna çevrildi, «hanı bu xalqın yaddaşı?» - sualı hamını düşündürdü.

Bütün bunlar, sovet imperiyasının 70 illik tarixinin daxilən, sosial-mənəvi cəhətdən iflasa uğramasını hazırladı. Zamanın tələbi ilə ölkədə başlanan yenidənqurma bütün sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyatda da təbəddülat yaratdı. Ədəbi-tənqidin də ictimai şəraitlə əlaqədar öyrənilməsi ədəbiyyatın sosial məzmununda baş vermiş ideya-bədii dəyişiklik və yeniləşmələri izləyib tədqiq etməyə imkan vermişdir.

Bəli, ədəbi-nəzəri irsin hər bir dövrünün həm tarixi tipoloji, həm də milli-mənəvi mənafelər baxımından tədqiqi və dərki elmin inkişafını şərtləndirən başlıca amil­lərdən biridir. Ədəbiyyatşünaslığın, o cümlədən ədəbi tənqidin inkişaf istiqamətləri də, təbii ki, bu qanunauyğunluq əsasında baş verir. Doğrudur, ədəbi tənqid çağdaş bədii, da­ha doğrusu, mövcud ideoloji, siyasi sistem və rejimləri müəy­yənləşdirdiyi ədəbi proseslərə istinadən inkişaf edir. Amma o da bəllidir ki, «Elmin tarixi yoxsa, nəzəriyyəsi də yox­dur; amma elmin nəzəriyyəsi olmazsa, onun tarixini xə­ya­la belə gətirmək olmaz». Deməli, ədəbi tənqidin nəzəri-estetik meyl və meyarları onun tarixi ilə birlikdə öyrənilməli və dəyərləndirilməlidir. Çünki heç bir elm sahəsini, ədəbi abidəni, ədəbi şəxsiyyəti, o cümlədən ədəbiyyat tarixi və tənqid elmini də real tarixi gerçəklikdən ayırmaq olmaz. Azərbaycan nəzəri-estetik fikri tarixinə öz spesifikliyi ilə daxil olan və bu gün də maraq doğuran, təəssüf ki, hələ də tam, mükəmməl elmi dəyərini almayan mərhələlər az deyil. Mövcud ictimai-siyasi, mənəvi proseslərin yetir­məsi kimi meydana çıxan özünəməxsus uğurları, ziddiyyətləri və faciələri ilə fərqlənən 1985-1995-cü illərin nəzəri-estetik fikri, o cümlədən ədəbi-tənqidi sadalanan maraqlı mərhələlər sırasındadır. Beləliklə bu mürəkkəb, ziddiyyətli illər ədəbi-bədii tənqidin ideya-estetik prin­siplərinin yenidən dəyərləndirilməsi problemini yenidənqurma illərində ədəbi təndiddə yaranmış yeni ideya-estetik prinsiplərin və fəlsəfi-etik dəyərlərin araşdırılmasını ön plana çəkdi.

İctimai-siyasi şəraitin və tarixi-mədəni mühitin məhsulu olan ədəbi-tənqid həmin illər ərzində daha çox publisistik ruh və ovqatlar aşılanmış, Azərbaycanda gedən sosial və ədəbi hadisələrə adekvat şəkildə cavab verə bilmişdir.

SUMMARY

In this article is investigated searching new theoretical aesthetic criterion of Azerbaijan glasnost epoch at 1985-1995 years of XX centuries. And the role of criticism in literary process of new period is defined. Peculiarities of appeal literature to national-spiritual past are showed in theoretical thought. Also is followed process of formation new methodological bases.РЕЗЮМЕ

В этой статье исследован новый теоретический, эстетический критерий эпохи гласности Азербайджана в 1985-1995 годов XX столетия, определена роль критики в литературном процессе нового периода. Объясняются особенности обращения литературы к национально-духовному прошлому в теоретической мысли. Также исследуется процесс формиро­вания новых методологических оснований.Алиев Эльнур
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В УДИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Удийцы – один из коренных народов Кавказа. Основная часть удинов населена в селе Нидж Габалинского района и в районном центре Огуз (Варташен) Азербайджана; кроме того, небольшое число удин проживает в селе Зинобиани (Октомбери) Кварельского района, Грузии. Село Зинобиани было основано удинами – переселенцами из Огуза в 1922 г.

Удийский язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанской (восточно-кавказской) семье. Имеет два диалекта: ниджский и варташенский (варташенско-октомберийский).

Воздействие исторических отношений, «связь с азербайджанской культурой сказывается на всех сторонах жизни удийского народа». Так же можно отметить языковые взаимоотношения между этими народами. «Среди них (удин) широко распространен азербайджанский язык» (Народы Кавказа IIт, М., 1962, стр.195).Азербайджанские слова проникли почти во все пласты лексики удийского языка. Предполагаемые азербайджанские заимствования в удинском языке можно разделить на некоторые группы:

 1. Термины родства: Ата-баба – ata-baba – предки, деды; АЬмик1 - əmi, atanın qardaşı – дядя, брат отца; АЬмиогъли – əmioğlu – двоюродный брат, сын дяди (по отцу); Баба//Бава – ata, dədə, əcdad – отец, папа, предок; Бабалуг//Бавалуг – atalıq, ögey ata – отчим, неродной отец; Йезна – yeznə, kürəkən – зять; КЪаин – qayın, arvadın qardaşı – шурин, брат жены; КЪуда – quda – сват(ья); Наьваь (-ух//-хо) – nəvə - внук, внучка; Т1айи – dayı – дядя (брат матери); Хала – xala – тетя (по матери); и др.

 2. Название частей тела: Йумбуругъ – yumruq – кулак; Буд – bud – бедро, ляжка; Дабан – pəncə, ayaq – лапа; КЪаш – qaş – брань; КЪурсагъ – mədə - желудок; и др

 3. Названия животных и птиц: АЬлбиз – ilbiz – улитка; Бугъа – buğa – бык, бугай; Буьлбуьл, Билбил – bülbül – соловей; Даьлаь – dələ – белка, куница; Заьли – zəli – пиявка; Ҝуьрзаь – gürzə - гадюка; Меймун – meymun – обезьяна; ОЬрдаьй – ördək – утка; Пишик1 – pişik – кошка, кот; Сыгъырчи – sığırçın – скровец; Фил – fil – слон; и др.

 4. Названия орудий труда и хозяйственного инвентаря: Араба – araba – арба, телега; Йаба – yaba – вилы; Каьндуьр – kəndir – веревка; и др.

 5. Название деревьев и их частей, растений и плодов: АЬрриҝ, АЬруьг – ərik – абрикос, курага; Зира – zirə – тмин; Зокъ//Зогъ – zoğ – побег, росток, отросток; Зокъал – zoğal – кизил; Йонджа – yonca – клевер. Дарчин – darçın – корица; КЪангъал – qanqal – чертополох (растение); КЪаргъодали ,КЪардали – qarğıdalı – кукуруза; Т1уъп – turp – редька, редиска; ДЖалагъ – calaq, qələm (bitkiləri calaq etmək) – прививка, окулировка (растений); и др.

 6. Названия танцев и музыкальных инструментов: Зурна – zurna – зурна; Йаьлли – yallı (rəqs) – хороводная пляска; Нагъара – nağara – барабан; Нагъара-зырна – nağara-zurna – барабан с зурной; Саз – saz – саз (музыкальный инструмент); и др.

 7. Название одежды: Куьрк – kürk – тулуп, шуба; КЪайинш – qayış, kəmər, toqqa – ремень, пояс; Папакъ – papaq – папаха, шапка, головной убор; Ш1ал – şal, baş şalı – шаль; и др.

 8. Название металлов и минеральных изделий: Даьмир – dəmir – железо; Ҝуьмуьш – gümüş – серебро; КЪалай – qalay – олово; и др.

 9. Названия предметов домашнего обихода: Заьнбил – zənbil – корзина; Кульчаь – külçə - слиток; КЪачи – qayçı – ножницы; Лаьмпаь – lampa, çıraq – лампа; Палаз – palaz – вид ковра без ворса, палас; Сини – sini – круглый медный поднос; Фаьнаьр – fənər – фонарь; Чаьмчаь – çömçə – черпак деревянный; Чаьнгаьл – 1) paltarasan – вешалка; 2) çəngəl – вилка; и др.

 10. Названия болезней: Балгъам – bəlğəm – мокрота; КЪыздырма – qızdırma, isitmə - малярия, лихорадка; Санджи – sancı, ağrı – острая боль, резь; Тырыгъ – ishal, dezenteriya – дизентерия; расстройство желудка; и др.

 11. Слова, обозначающие природные явление и связанные с ландшафтом: Даьрйаьн//Даьрҝаьн – dəniz, dərya – море, океан; Заьлзаьлаь – zəlzələ - землетрясение; Йамандж – yamac – склон горы, откос; Йаьйлагъ (-хо) – yaylaq – эйлаг, летнее пастбище; Сел – sel, axın – поток, наводнение; и др.

 12. Название профессий и должностей: Алим – alim – ученый; Ашп1аз – aşpaz, xörək bişirən – повар, кулинар; Ашугъ – aşıq – народный певец, ашуг; Даьллаьг//Даьллаьй – bərbər, dəllək – цирюльник, парикмахер(ша); Даьмирчи//Даьмуьрчи – dəmirçilik – кузнец; Даьрзи – dərzi – портной, портниха; Дилбанд – tərcüməçi, mütərcim – переводчик; Дуьлҝаьр – dülgər – плотник, столяр; Налбаьнд – nalbənd – коваль (подковывающий лошадей); Пейлуван – pəhləvan – силач, борец, богатырь; и др.

 13. Слова, обозначающие признаки и качества: Авам – avam, savadsız, kəmsavad, biliksiz, təcrübəsiz – неграмотный, не обладающий познанием, невседущый; неопытный, темный; Авара – avara, tənbəl, əlindən iş gəlməyən, veyl, vecsiz (adam) – бродяга, лодырь, бездельник, праздношатающийся; Архаин – arxayın, sakit – спокойный, уверенный; Ахсагъ – axsaq, çolaq, topal, ayağı şikəst (adam, heyvan) – хромой, калека, увечный; Борджлу – borclu – должник; Даьрдлу – dərdli, qəmli, qüssəli – страдающий, горюющий, скорбящий; Диндж – dinc, sakit – тихий, спокойный; Каьчаьл – keçəl – плешивый; Касиб – kasıb – бедный, бедняк; Фагъыр – fağır, zavallı, biçarə - бедный, беспомощный, тихий; и др.

 14. Название чисел и гамма цветов: АЬлли – əlli – пятьдесят; Боз – boz – серый; Дохсан – doxsan – девяносто; и др.

 15. Диалектические слова (в эту группу входят и архаические слова, не используемые на сегодняшний день и слова, которые, под влиянием грамматических норм удийкого языка, заимствованы с фонетическими изменениями) : Андер, Андыр – andır (sahibsiz) – без хозяина; Бейван, Бейванга – biyaban (çöl, səhra) – пустыня, степь, безлюдное место; Ираьгьаьт – rahat (arxayın) – спокойный, удобный; Кульфаьт – külfət (ailə) - семья, семейство; Лазум – lazım (gərək) – нужный, нужно; Маиф – mayıf (şikəst, əlil) – инвалид, калека; Маджал – macal (imkan; asudə vaxt) – возможность (о времени), свободное время; Хурдхашил – xurd-xaşıl (əzik-üzük) – размозженный, разбитый; и др.

 16. Ученые, изучающие лексическое влияние азербайджанского языка на языки малочисленных народов Азербайджана, отмечают: «Нет никакого сомнения, что многие слова арабо-персидского происхождения вошли в языки через посредство азербайджанского». В том числе и в удийском языке. Среди заимствований встречаются исламские, религиозные термины. Если учесть, что удины исповедуют христианство, то значит, эти слова также заимствованы из азербайджанского языка. Например: Ахырзаман – axırzaman (axirət; tufan) – конец света, всемирный потоп; Валла уст. – Vallah, Allah haqqı – ей-богу; Ваькил – vəkil, qəyyum – адвокат, опекун; Ҝавур//Ҝаур – kafir, atəşpərəst – гяур, огнепоклонник; Тавакъа – təvəqqə, xahiş – просьба, ходатайство; ДЖаьннаьт – cənnət – рай; ДЖин – cin – джинн; Шейтан – şeytan – шайтан, сатана, демон; и др.

В удийско-азербайджанско-русском словаре выдающегося удийского ученого Г.Ворошила, входит приблизительно 4 тысяч слов, где нами зафиксированы свыше 700 азербайджанских заимствований. Из наших исследований можно прийти к выводу, что изучение тюркизма в удийском языке является актуальной темой для ученых языковедов.

В заключении выражаю искреннюю благодарность доц. Э.Шукюрову, доц. Ш.Гусейнову и другим сотрудникам Учебно-Культурного Центра «Азербайджановедение» в Бакинском Славянском Университете за поддержку в проведении лингвистических исследований в названном центре. Искренне благодарю также профессора Ц.Барамидзе и доцента Н.Рухадзе за полезные советы и прочтение рукописи статьи.


ЛИТЕРАТУРA

 1. Ворошил Г., Удинско-азербайджанско-русский словарь. Изд-во «Элм», Баку, 1974.

 2. Народы Кавказа II т., под редакцией: Б.А.Гарданова, А.Н.Гулиева и др., Изд-во Академии Наук СССР, Москва, 1962.

 3. Удинский сборник: Грамматика, Лексика, История языка (Исследования и материалы по языкам Кавказа. Выпуск 1), составители Д.С.Гененков, Ю.А.Диллер, Т.А.Майсак, Москва, 2008.

 4. Панчвидзе В.Н., Джейранишвили Е.Ф. Удинский язык // Языки народов СССР. IV т., Иберийско-Кавказские языки. Москва, 1967.

 5. Джейранишвили Е.Ф. Удинский язык: Грамматика, Хрестоматия, Словарь. Тбилиси, 1971. [На груз. яз.]

 6. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, I-IV cildlər, Bakı, 2006.

 7. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. (akademik A.Axundovun redaktorluğu ilə). Bakı, 2004.

 8. M.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1967.

 9. M.Şirəliyev. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı, 1964.

 10. Ислам – Энциклопедический словарь. Москва, 1991.

 11. Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. (tərt. A.V. Babayev, C.B. İsmayılzadə). Bakı, 1966.


Əliyev Məmməd
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В отличие от ХIХ века, когда интерес к Востоку вызывался цивилизационным любопытством и исследовательским интересом, сегодня, в противоречивом мире, в эпоху глобализации и нивелирования национальных особенностей, в момент, когда человечество все больше осознает себя единым целым, диалог Востока и Запада объясняется стремлением наладить контакты между различными культурами, религиями, осмыслить своеобразие и нужность каждой локальной культуры, осознать оригинальность и неповторимость каждой составляющей духовного целого человечества. Особенно это важно в контексте межрелигиозного диалога, когда во многом из-за традиционно сложившейся ксенофобии, нетерпимости происходят локальные конфликты, чреватые большим противостоянием.

В свете этих реалий, как отмечает Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев «взаимоотношения мировых религий и национальных культур имеют важное значение в жизни общества, происходящих в мире общественно-политических процессах и межцивилизационном диалоге в целом. Без учета роли данного фактора трудно представить эффективную форму международных отношений, сотрудничества между народами, культурно-духовной интеграции» [1,1].

История человечества показывает, что между религиями возникали и враждебные, нетерпимые отношения. Вместе с тем достаточно примеров мирного сосуществования их. Диалог религий, несмотря на его сложность, представляется вполне приемлемым вариантом взаимоотношения между конфессиями, ибо он не предполагает отрицания различий, их нивелирования, но в контексте реалий современного мира, актуализирует стремление к глубокому осмыслению принципиальных разногласий, поиску общей основы диалога разных религиозных мировоззрений, а также исследование причин конфликтов между религиями и конфессиями. Выявляется, что чаще всего причины неприятия лежат не в мировоззрении, а в политических и социально-экономических факторах.

Так, в Азербайджане и России носители традиционных религий веками мирно сосуществовали при сохранении своей самобытности. Совместное проживание больших общностей православных и мусульман в этих странах иллюстрирует отсутствие какого-либо противостояния. Подобные отношения объясняются традиционным прамонотеизмом («теория происхождения религии, построенная на утверждении единобожия в качестве начальной ступени истории религиозного развития») [4,801] в этих странах.

Толерантность как стремление к сосуществованию обладает важной особенностью: она в равной мере и исследует, и творит диалог. Это не только наука о диалоге, но и наука диалога. Осмыслить сложный исторический опыт сосуществования религий - задача трудная. Вместе с тем, межрелигиозное взаимодействие позволяет понять трудности, как богословского характера, так и социально-исторического порядка, которые вытекают из существующих культурных, политических и экономических противоречий. Межрелигиозный диалог должен строиться по определенным правилам. Во-первых, следует уважать убеждения сторон. Во-вторых, в ходе диалога меняются наши оценки, и это углубляет понимание собственной веры. В-третьих, подлинный диалог предполагает равенство сторон. Быть может, здесь и заключена главная составляющая диалога. Нелегко примирить верность своей вере с восприятием позиции другого, если не помнить, что в Своей любви к людям Господь никого не лишает духовных даров. Диалог может начаться ради преодоления страха и недоверия, которые достались нам в наследство от прошлых эпох. Наступает пора, когда мы вынуждены задуматься: что же произойдет, если мы не научимся сосуществовать, вести диалог для того, чтобы жить в мире?

Диалог - это также путь к самопознанию. Что имеется в виду? Есть два возможных способа понимания. Во-первых, под диалогом религий можно понимать любое соприкосновение различных религиозных традиций вне зависимости от формы такового, будь то конфронтация или мирная встреча или ассимиляция. Когда мы так понимаем межрелигиозный диалог, это означает, что взаимоотношения различных религий исторически имеют диалогическую природу. Во-вторых, диалог религий понимается как необходимый результат современных процессов глобализации и миграции, в результате которых происходит процесс взаимодействия и взаимопроникновения культур. Но и есть обратная сторона этого процесса – размывание границ культурной и религиозной идентичности, ведущее к обострению конфликтов, интолерантности и фанатизму. Тогда межрелигиозный диалог является незаменимым средством преодоления не только религиозной, но и политической и социальной конфронтации.

Решением всех этих важнейших философских вопросов и проблем заняты все религии на Земле. Ислам и христианство как две крупнейшие мировые теологические системы не только не могут отказаться от их решения, но, напротив, базируются на вариантах ответа на них. Более того, они активно вмешиваются в эти и многие другие сопутствующие проблемы по той естественной причине, что генетически связаны между собой.

Специфика ислама заключается, прежде всего, в том, что это не столько религия в традиционном понимании этого слова, сколько образ жизни, тип культуры, мышления и поведения.

Поэтому проблемы, связанные с исламом, привлекают на современном историческом этапе многих писателей, культурологов, философов, религиоведов, историков и общественных деятелей во всём мире. Объективно признано, что ислам на сегодняшний день является одной из многочисленных религий. Более того, эта религия активным образом влияет на современную политику, экономику различных государств, а также оказывает заметное воздействие на динамику массовых социальных движений во многих странах и регионах. Само собой разумеется, что эта религия существенным образом влияет и на общую атмосферу христианского движения, тем более что на сегодняшний день и в России, и во многих других западноевропейских странах проживает немалое количество мусульман.

Примечательно, что не только в Азербайджане и на всём мусульманском Востоке, но и в России, и странах СНГ в последние годы ХХ и первые несколько лет XXI столетий заметно возрастает роль ислама как важной идеологической силы. К исламу всерьёз обращаются представители различных политических партий и национальных движений. К дискуссии о роли ислама в современном мире активно подключаются не только религиозные деятели, но и философы, историки, литераторы, политики и др.

Исследование этих проблем происходит и сегодня: проводятся встречи глав конфессий, конференции с участием представителей различных религий и религиозных организаций. Можно с уверенностью сказать, что определяющая черта и назревшая необходимость нашей эпохи – диалог религий. Важность диалога определяется духовно-историческим аспектом взаимодействия этих религий, их социально-обусловленным сосуществованием, начиная с VII века до сегодняшнего дня. Историческая ретроспектива этих взаимоотношений раскрывает современному религиоведу сложность и неоднозначность взаимодействия и сосуществования христианства и ислама, где наряду с экономическими, социальными, политическими и культурными связями, существовали непонимание и неприятие,

В обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему «Роль средств массовой информации в развитии толерантности и взаимопонимания» говорится: «Будучи исламской страной, Азербайджан в то же время является светским и многоконфессиональным государством. Ислам в нашей стране воспринимается как неотъемлемая часть духовно-исторического наследия, культуры, национального менталитета. …Азербайджан - одна из немногих стран, где на протяжении всей истории нет конфронтации и дискриминации на национально-религиозной почве. Представители различных народов, религиозных конфессий веками жили здесь в условиях мирного сосуществования и спокойствия. Сформировалось общество, обладающее религиозно-этническим разнообразием, богатыми национально-духовными ценностями, и атмосфера толерантности, гражданское согласие стало нерушимой нормой общежития в нашей стране» [1,1].

Ислам в Азербайджане специфичен не только главенством шиизма, но и мирным сосуществованием с другими религиозными организациями. В Баку функционируют помимо Управления Мусульман Закавказья, Русская православная церковь, Церковь Михаила Архангела, Церковь Адвентистов 7-го дня, Синагога Европейских евреев, Синагога Горских евреев, Международное общество "Кришна", Международная Библейская организация "Животворящая Благ" и др.

Ярким доказательством может служить тот факт, что шейх всех мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Пашазаде в сентябре 2005 года был награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского. На церемонии награждения патриарх московский и всея Руси Алексий II подписал документ, в котором отмечается, что такая встреча лидеров религиозных организаций «позволит достичь серьёзных сдвигов в диалоге между традиционными религиями с целью достижения мира между людьми, народами и цивилизациями» [5,2].

В русле избранной нами темы отметим, что цель этой ужасной вакханалии очевидна: Западу желательна не сильная и процветающая, а именно Россия, измученная внутренними неурядицами. Известный польский политолог Збигнев Бжезинский полагает, что нужно быть до слепоты наивным человеком, чтобы продолжать верить в искренность «дружеских чувств», о которых говорят современные «западные партнеры». Конечно, нужно стараться «быть в мире со всеми людьми», да и запад отнюдь не однороден, но вспоминается горькая фраза Александра III Миротворца: «У России друзей нет», и его же горькая шутка: «У России все-таки есть два друга – это ее армия и ее флот». Однако многими веками раньше, во времена Святой Руси прозвучали также иные слова – это завет благоверного великого князя Александра Невского: «Крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке». Это не столь мрачно, как изречение предпоследнего российского монарха. Россия действительно при желании может обрести искренних друзей в исламском мире, - прежде всего, конечно, в мусульманских странах Содружества. В Обращении главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина к единоверцам по случаю Курбан-байрама 19 декабря 2007 года отмечается: «Последователи основных религий нашей России - Православия и Ислама - всегда были вместе во все трудные и счастливые периоды жизни нашего государства. На протяжении веков Россия была общим домом для последователей различных конфессий, которые совместно трудились над созиданием ее духовного могущества, укрепляли государственность, защищали священные рубежи. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы на наши головы никогда не обрушивались войны и бедствия, чтобы для мусульман России новые времена стали периодом дальнейшего возрождения духовности, культуры и традиций» [3]. Или же: «Мусульмане России на протяжении веков и тысячелетий живут на родных землях, соблюдая предписания религии, добровольно избранной нашими предками, соблюдая и чтя законы мирного сосуществования с соотечественниками. Родившись на этой земле, мы помним: в России могилы наших предков, с Россией мы связаны многовековыми узами.
Для мусульман, воспитанных на учении Корана, во все времена были священными понятия "родная земля", "родина предков", и ею для нас наша Отчизна - Россия. Мусульмане всегда руководствовались учением Ислама, согласно которому защита Родины является частью веры. Вот почему мусульманское население близко к сердцу воспринимало все события, которые происходили в нашем государстве, вместе с другими народами активно участвовали в решении важных задач и преодолении сложных периодов. Также небезразлична мусульманам судьба нашей России и сегодня. Мусульмане многократно доказывали свою верность Отечеству, честно служили интересам России, доблестно защищали свою Родину.

Современные реалии динамичного развития общества и взаимодействия промышленных структур, взаимопроникновения капитала, в условиях, когда становится экономически не выгодным жить в окружении слабых соседей, когда выгоднее развивать и привлекать ресурсы в развивающихся странах, ставят все государства перед выбором: продолжать жизнь в изоляции, отставая в своем развитии, как это было в Японии в начале ХХ века, либо же включиться в экономический прогресс, пытаясь найти свое место в сложном и развивающемся мире. В контексте этой перспективы, встает проблема религиозного взаимодействия, как важной части менталитета.

Ибо невозможность толерантности в отношениях между людьми, в свою очередь сказывается на экономическом благополучии общества в целом. Именно в этом контексте государственная политика Азербайджана является наиболее продуманной и мудрой. Распад содружества ознаменовался множеством межнациональных конфликтов, которые носили не только территориальный, но и межконфессиональный характер. Азербайджан, население которого состоит из множества наций и народностей, в этой ситуации смог найти наиболее оптимальное решение. Так, с целью налаживания межкультурного и межрелигиозного диалога, в Азербайджане были восстановлены многие синагоги, церкви и соборы, разрушенные во время господства социализма в республике. Закрытый в 1920 году и за 70 лет, пришедший в упадок собор Святых Жен Мироносиц, передан русской православной конфессии в 1991 году. И во время визита Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II было совершено освящение храма и присвоение ему статуса кафедрального собора. Нельзя забывать при этом тот факт, что вся работа по возрождению этого храма была произведена за счет личных средств бизнесмена - мецената Айдына Курбанова. А в 1999-2001 году в Баку был реконструирован другой православный храм - Собор Рождества Пресвятой Богородицы. 7 марта 2008 года в Баку состоялась официальная церемония открытия католической церкви Пресвятой Девы Марии. В церемонии открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Наряду с этим, было построено новое здание синагоги, выдержанное в стиле традиционной еврейской архитектуры. Строительство синагог продолжается также в регионах компактного проживания иудеев.

Если строительство церкви и синагоги исторически объяснимо, в связи с большой диаспорой, проживающей в стране, то строительство католического и протестантского соборов являются данью уважения жителей республики к появившимся в связи с нефтяным бумом представителям западноевропейских стран. Не случайно 22 июня 2004 года в Международном пресс-центре города Баку состоялся семинар «Роль ислама в формировании толерантности на Южном Кавказе», организованный Фондом Фридриха Наумана (Германия) и Американским еврейским комитетом (США) и др. Посол Германии в Азербайджане Клаус Гревлих, выступая на этом семинаре, отметил, что «модель Азербайджана в области взаимоотношений государства и религии может быть экспортирована в другие страны. Религиозная толерантность и терпимость являются вашим богатством» [6,4].

Эту же мысль о высокой религиозной терпимости азербайджанцев высказал Патриарх Рима Варфоломей I, посетивший в 2003 году нашу республику: «Я удовлетворен уровнем толерантности здесь. В Азербайджане каждый может исповедовать религию и отправлять обряды по своему желанию» [6,4].

Еще раз, подчеркивая стремление к межрелигиозному диалогу, правительство республики во главе с Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым в 2002 году организовало визит в республику Папы Римского Иоанна Павла II. Посещение Папы вызвало большой резонанс. Во встрече с ним приняли участие представители всех религиозных конфессий Азербайджана - глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде, епископ Бакинский и Каспийский Русской православной церкви Александр, председатель религиозной общины горских евреев Семен Ихиилов. Выражая свое отношение к насильственным конфликтам на Кавказе, Папа римский Иоанн Павел II заявил: «Никто не вправе представлять религии или использовать их как орудие нетерпимости, как средство для агрессии, насилия или смерти. Наоборот, их дружба и взаимоуважение составляют богатый источник подлинного прогресса и мира» [6,4].

На сегодняшний день в Азербайджане прошли регистрацию более двухсот религиозных организаций. И это обстоятельство является ярким подтверждением религиозной толерантности в современном демократическом Азербайджане. Сегодня необходимо наладить межконфессиональный диалог, который нужно противопоставить идеологам экстремизма, использующим чувства верующих. У проповедников конфронтации нет ничего общего с истинными целями религиозных объединений. Разные народы в силу своих религиозных и культурных традиций имеют отличающиеся правовые и политические уклады. Сегодня современный мир столкнулся с новыми угрозами, делаются попытки расколоть его по религиозному или этническому признаку, вбить клин, прежде всего, между христианским и исламским сообществами. Или говоря иначе, навязывается конфликт цивилизаций, и надо в полной мере отдавать себе отчет к каким катастрофическим последствиям такая конфронтация могла бы привести. И сегодня все научные конференции, саммиты религиозных лидеров затрагивают не только религиозно-богословские темы, но и актуальные проблемы - противостояние международному терроризму и экстремизму, корень которых - в нетерпимости к людям других взглядов, в неуважении к их традициям. Идеологи террора строят свои спекуляции не только на острых социальных проблемах, но и на религиозной безграмотности, сепаратистских и националистических настроениях. Незнание элементарных основ религиозной культуры делает человека уязвимым перед лицом опасных экстремистских течений, а падение нравственных начал в обществе во многом является причиной ксенофобии и расовой розни.

В современном Азербайджане толерантность и веротерпимость являются основой гражданского мира, важным фактором социального прогресса, отношения религиозных объединений и государства в стране строятся на принципах свободы совести и вероисповедания, на равенстве всех религиозных организаций перед законом, невмешательстве государства в их деятельность.

«Только тогда межрелигиозный диалог будет иметь значение и давать положительный импульс обществу, когда граждане…будут ощущать свою принадлежность либо к православию, либо к исламу, либо к буддизму. Иначе религиозный диалог сведется лишь к взаимному общению между религиозными лидерами и впоследствии утратит свое значение» [2].

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   62


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə