AZƏrbaycanşÜnasliğin aktual problemləRİ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci
Yüklə 7.97 Mb.
səhifə17/62
tarix22.02.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   62

ƏDƏBİYYAT


 1. Петрушевский И.П. Государства Азербайджана в XV в. ССИА, вып. 1. – Баку, Издательство АН Азербайджанской ССР, 1949.

 2. Бартольд В. В. Историко-географический обзор Ирана. СПБ, 1903

 3. Şeyx Səfi Təzkirəsi. “Səfvətüs-səfa”nın XVI əsr türk təcrüməsi. Bakı, Nurlan, 2006.

 4. Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Bakı, Azərnəşr,1993 səh.33-35, Abbaslı. M. “Səfəvilərin mənşəyi məsələsinə dair”. “Azərb. SSR EA Xəbərləri, ədəbiyyat, dil və incəsənət” seriyası 1973, № 2, səh.40-45.

 5. Бартольд В. Сочинения, т.II, ч.1. - М., 1963.

 6. Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Bakı, Azərnəşr,1993.

 7. Abbaslı M. “Səfəvilərin mənşəyi məsələsinə dair”. //Azərb. SSR EA Xəbərləri, ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. 1973, № 2.

 8. Qacar Ç. Qədim və orta əsrlərdə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri. B.: Nicat, 1997.

 9. Anadoluda Safevilik. http://www.alevibektasi.org/tarihi9.htm.

 10. Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе. М., Наука, 1989.

 11. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

 12. Эфендиев Октай, Фарзалиев Акифю. Введение к кн.: Книга Орудж-бека Байата Дон-Жуана Персидского. Б.: Язычы, 1988.

 13. http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/tongay/logid/1142832/Şah+İsmayıl+Xətai+1.

 14. Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870–ci iləqədər. (Red. S. Əliyarlı). Bakı 1996.

 15. Belyayev Y.A. Müsəlman təriqətləri (tarixi oçerklər). Bakı,”Qızıl şərq”, 1958.

 16. Əhədov Abdulla. Azərbaycanda islamın modernləşdirilməsi. Bakı, Azərnəşr, 1995.

 17. İsmayılzadə Mirzə Rəsul. Səfəviyyə ideologiyası necə formalaşmışdır? // İRS. - 2005. - №1.

 18. Хунджи ибн Рузбихан Фазуллах. Тарих-и алам-ара-йи Амини. Баку: Элм, 1987.РЕЗЮМЕ

Суфийское братство Сефевийа было образовано в городе Ардебиль (Южный Азербайджан). Образование братства Сефевийа во многом связано с сухровердийской школой ат-Тасаввуф. Сефевийа являлся одним из суфийских братств шиитского толка, они возводили свое силсилэ, т. е. цеп духовной преемственности, к первому шиитскому имаму Али ибн Абу Талибу. В основе военно-идеологической доктрины Сефевидов стояли принципы суфийского братства кызылбаш (Сефевийа).SUMMARY

The Sufi brotherhood of Sefeviyya has been formed in the city of Ardebil (Southern Azerbaijan). Formation of a brotherhood of Sefeviyya is in many respects connected with sukhroverdi school at-Tasawwuf. Sefeviyya was one of sufi brotherhoods of Shia sense, they erected the silsilie, that is a chain of spiritual continuity, to the first Shia imam Ali ibn Abu Talib. At the heart of the military-ideological doctrine of sefevids there were principles of sufi brotherhoods Kyzylbash (Sefeviyya) .Əhmədova Şəhla
AZƏRBAYCAN DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Müstəqil bir ölkənin dövlət dili statusunu qazandıqdan sonra Azərbaycan dilinə maraq güclənmişdir. Dilimiz müxtəlif məqsədlərlə və müxtəlif insanlar tərəfindən öyrənilir. Bu dili öyrənənlər sırasında Azərbaycanda yaşayan əcnəbi vətəndaşlar, başqa millətdən olan vətəndaşlarımız, yay məktəbinin müdavimləri və s. vardır. Auditoriyanın müxtəlif cinsli olması proqramın və tədris yollarının rəngarəngliyini zəruri edir. Dilin tədrisi öyrənənin səviyyəsinin müəyyənləş­dirilməsindən və bu səviyyəyə uyğun proqramın tərtibindən başlanır. Dili bilməyin səviyyəsini müəyyən edərkən Avropada qəbul edilmiş meyarlardan bəhrələnmək məqsədəuyğundur. Bu meyarlar dilbilmənin elementar, müstəqil və sərbəst dilbilmə kimi 3 səviyyəsini nəzərdə tutur:

I - Elementar dilbilmə.

1) Bu qrupa daxil olanlar söhbətin nədən getdiyini başa düşür, zəruri tapşırıqları yerinə yetirmək üçün tanış ifadələr işlədə bilir. Özünü və başqalarını təqdim edir, yaşayış yeri, tanışları və s. haqqında sual verməyi və sualı cavablandırmağı bacarır. Əgər həmsöhbəti aramla, aydın danışırsa və kömək etməyə hazırdırsa, çətin olmayan söhbətdə iştirak edir.

2) Bu qrupa daxil olanlar həyatın əsas sahələri ilə (məsələn, ailə, peşə) bağlı ayrı-ayrı cümlələri və tez-tez rast gəlinən ifadələri başa düşürlər. Tanış olan məişət mövzüsunda məlumat mübadiləsi apara bilir, sadə ifadələrlə özü, doğmaları, yaxınları haqqında danışa bilir, gündəlik həyatın əsas sahələrini təsvir edə bilirlər.

II - Müstəqil dilbilmə səviyyəsi. Bu səviyyədə olanları aşağıdakılar səciyyələndirir:

1) İşdə, təhsildə, asudə vaxtda və s. meydana çıxan müxtəlif mövzularda söhbətlərin əsas ideyasını başa düşür. Xarici ölkədə olarkən baş verə biləcək əksər situasiyalarda ünsiyyət saxlaya bilir. Tanış olan və ya onu maraqlandıran mövzuda məlumat verə bilir. Təəssüratlarını, arzularını, fikirlərini ifadə edir, əsaslandırır.

2) Mürəkkəb mətnlərin, o cümlədən dar ixtisas sahəsinə aid mətnlərin ümumi məzmununu başa düşür. Dilin daşıyıcıları ilə daima ünsiyyət saxlamaq üçün çətin olmayan müxtəlif mövzularda aydın, müfəssəl məlumat verməyi bacarır. Əsas problemə öz baxışını ifadə edə bilir. Müxtəlif rəylərin, fikirlərin üstün və çatışmayan cəhətlərini göstərməyi bacarır.

III - Sərbəst dilbilmə səviyyəsi:

1) Böyük həcmli və müxtəlifv mövzuda mürəkkəb mətnləri başa düşür, gizli mənaları dərk edir, söz və ifadə seçməkdə çətinlik çəkmədən danışır. Elmi və peşə fəaliyyətində bu dildən istifadə edir.

2) Praktik olaraq istənilən şifahi və yazılı məlumatı, nitqi başa düşür, əlaqəli mətn qura bilir. Yüksək sürətlə və dəqiqliklə ən mürəkkəb situasiyalarda danışa bilir.

Hər dil səviyyəsinin müvafiq proqramı olsa da, tədris proqramının baza əsası eynidir və bu eyniliyi qrammatik sistem təşkil edir. Görkəmli dilçi alim prof. M.T.Tağıyevin qeyd etdiyi kimi, dilin tədrisinə “turist səviyyəsində” deyil, kompleks məsələləri nəzərə almaqla nail olmaq mümkündür.
РЕЗЮМЕ

В докладе рассматриваются проблемы изучения азербайджанского языка, как иностранного на уровне фонетики и грамматики. Указываются пути обучения специфических категорий, в частности принадлежности и сказуемости (предикативности).SUMMARY

This article deals with the problems in the learning of Azerbaijani as a foreign language on the level of phonetics and grammar. The ways of learning specific categories such as predicative and possessivness are being shown.
Алекперова Хумара
ГЛАГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ С ЗАИМСТВОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА
В течение последних десятилетий ученые уделяют большое внимание проб­леме изучения синтаксических моделей речи. В центре внимания при изучении этих моделей стоит глагол, так как по сравнению с другими час­тя­ми речи глаголу в наибольшей степени присуща высокая частоупот­ре­би­тель­ность и способность выступать центральным словом в словосо­чета­нии [1].

В работе ставится задача выявить специфику функционирования в азер­байд­жанской разговорной речи (АРР) некоторых глагольных образо­ваний – гла­го­лов и глагольных конструкций (ГК), производящей основой ко­то­рых яв­ля­ют­ся заимствованные из русского языка лексемы (имена су­щес­тви­тельные и гла­го­лы), описать особенности их употребления в момент реа­ли­зации разговорной ре­чи.

Такие характеристики разговорной речи, как спонтанность и неофи­ци­аль­ность общения во многом определяют разнообразие и неоднород­ность словообразовательных процессов, адекватное описание которых далеко не всегда можно свести к анализу бинарных отношений: производящее – произ­водное.

Поясним это на конкретных примерах, позволяющих выявить причины и конкретные условия возникновения производных глаголов в АРР, которые можно разделить на 4 основные группы по способу образования.

П е р в у ю г р у п п у составляют двукомпонентные ГК, которые легко появляются в речи, создаваясь по конкретному образцу: заимствованное из русского языка существительное + вспомогательный глагол азербайджан­ского языка eləmək. Они обозначают действие, поведение, поступок и т.п. Это конструкции: зафтрак eləmək (завтракать), диктофка eləmək (диктовать), дабафка eləmək (добавлять), дапрос eləmək (допрашивать), заказ eləmək (заказывать), канфискација eləmək (конфисковывать), нападени elə­mək (нападать), абгон eləmək (обгонять), абед eləmək (обедать), аблицофка elə­mək (облицовывать), абмен eləmək (обменивать), атказ eləmək (отказы­вать), палирофка eləmək (полировать), пиривод eləmək (переводить), паддершка eləmək (поддерживать), примерка eləmək (примерять), праписка eləmək (прописывать), раскрутка eləmək (раскручиваться), ригистрација eləmək (регистрировать), ригулирофка eləmək (регулировать), римонт eləmək (ремонтировать), сартирофка eləmək (сортировать), спор eləmək (спорить), упакофка eləmək (упаковывать), штраф eləmək (штрафовать), економија eləmək (экономить).

Рассмотрим передачу в АРР глаголов русского языка завтракать, обедать, отказывать, полировать, спорить.Завтракать Mən зафтрак eləməmişəm.

В азербайджанском языке – səhər yeməyi yemək.

ГК зафтрак eləmək активно используют в АРР в основном нерусско­языч­ные бакинцы среднего возраста и молодежь.

Эквивалентом глагола завтракать – в азербайджанском является слово­со­четание səhər yeməyi yemək. Однако в АРР часто можно услышать ГК заф­трак eləmək, параллельно употребляющуюся с выражением səhər çörəyi ye­mək, где çörək, ’хлеб, любая еда вообще’. Ср. Mən зафтрак eləməmişəm =Mən səhər çörəyimi yeməmişəm (Я не завтракал = Я утром ничего не ел).

Добавим, что русское слово завтрак, являющееся основным ком­по­нен­том ГК, употребляется в АРР и самостоятельно, без сопроводителя eləmək в зна­чении ’еда‘. Ср. Ушаглар мәктәбә зафтрак апарыр =Uşaqlar məktəbə yemək aparır (Дети берут в школу еду, т.е. какой-нибудь бутерброд).

ОбедатьOnlar абед eləməyə getdilər.

В азербайджанском языке: nahar eləmək.

ГК абед eləmək активно используется в АРР представителей различных возрастных категорий и социальных слоёв, практически вытеснив эквивалент азербайджанского языка nahar eləmək.

В азербайджанском языке для обозначения понятия ’пища, блюдоۥ су­щес­твует и словоформа хюряк, которая также используется в АРР в значении ‛обед’. Ср. Хюряйи щазырладым. (Приготовила обед) //Anam dadlı xörəklər bişirir (Моя мать готовит вкусные обеды). Интересно, что лексема обед выступает для обозначения понятий ’приём пищи, обычно в середине дня’, ۥпища, при­го­товленная для еды в это время дня‛ и функционирует в АРР как са­мос­тоятельно, так и в составе ГК, сочетаясь с вспомогательным глаголом азербайджанского языка eləmək. Ср. Onlar абед елямяйя getdilər. (Они пошли обедать) // Bizi абедә çağırıblar (Нас пригласили на обед) //Абед vaxtıdır (Время обеда).ОтказыватьOndan kömək istədim, amma o mənə атказ elədi.

В азербайджанском языке: rədd etmək, rədd cavabı vermək, imtina etmək; (техн.) dayanmaq, işləməmək.

В АРР эта ГК используется практически всеми носителями азербайд­жан­ского языка. В литературном азербайджан­ском язы­ке, как правило, употребляется эквивалент rədd etmək, который, означает еще и понятия ‛удалить, устранить, отвергнуть, согнать’ и звучит категорично и резко. Ср. Rədd olun! (Убирайтесь!) //Onları oradan rədd etmək lazımdı. (Их нужно согнать оттуда).

В АРР активно употребляется ГК с заимствованной из русского языка словоформой отказ, которая более нейтральна, но, вместе с тем, несёт смысловую нагрузку, ‛ответить отрицательно на просьбу, требование’. Ср. Ondan kömək istədim, amma o mənə атказ elədi: (Попросил у него помощи, а он мне отказал) // Ondan kömək istədim, amma o xahişimi rədd etdi. (Попросил у него помощи, а он отверг мою просьбу). Как видим, во втором примере заявителю не просто отказывают в просьбе помочь, а делают это как бы в грубой форме. Эту отрицательную окраску фразе придает выражение rədd etmək, которое является одним из соответствий русского глагола отказывать в азербайджанском языке.

ГК атказ eləmək используется в АРР и в значении ‛перестать действовать в результате порчи’: Xəstənin vəziyyəti: ağırdır, həkimlər deyirlər ki, böyrəkləri атказ eləyə bilər (Состояние больного тяжелое, врачи говорят, что почки могут отказать).

Полировать Stolun üstü xarab olmuşdu, usta gəldi, yenidən палирофка elə­di.

В азербайджанском языке: pardaxlamaq, parıldatmaq, hamarlamaq, cilala­maq.

Приведенные эквиваленты глагола полировать в азербайджанском практически не используются в речи азербайджанцев-монолингвов, их можно встретить в книжной речи, языке республиканской периодической печати и т.д. Дело в том, что азербайджанские соответствия заимствованного из русского языка глагола вошли в повседневную речь азербайджанцев в совокупности значений ‛полировать, наводить лоск, глянец, делать гладким, ровным, гладить, разглаживать, выравнивать, шлифовать’. Несмотря на такое количество приведенных соответствий рассматриваемого глагола, в раз­говоре о мебели (о поверхности мебели) в АРР часто употребляется ГК па­лирофка eləmək со значением ‛придавать блестящий, гладкий вид чему-нибудь’, ‛полировать, покрывая мебель лаком, лакировать: Ср. Stolun üstü xarab olmuşdu, usta gəldi, yenidən палирофка elədi. (Поверхность стола испор­ти­лась, пришел мастер и заново покрыл лаком, отполировал).

Можно предположить, что употребление рассмотренной ГК связано с контактами азербайджанцев с мастерами-мебельщиками, лицами неазербайд­жан­ской национальности, на протяжении многих лет работающими в Баку и других городах и поселках городского типа в республике и говорящими по-русски. Отсюда и ГК палирофка eləmək, которую используют в АРР практически все азербайджанцы – мополингвы и билингвы.СпоритьSən həmişə mənimlə спор eləyirsən.

В азербайджанском языке: mübahisə etmək, bəhs etmək, höcətləşmək, deyişmək, sözə gəlmək, çəkişmək, bəhsə girişmək, mərcləşmək, mərc bağlamaq, mərc gəlmək.

В АРР в республике эта ГК активно употребляется представителями всех возрастов и различных социальных слоёв в значении ’вести спор, возражать, доказывая что-нибудь’. Ср. Sən həmişə mənimlə спор eləyirsən. (Ты всегда со мной споришь).

Наряду с употреблением в составе ГК заимствованная из русского языка словоформа спор способна выступать в качестве производной основы однословного глагола, образованного с помощью словообразовательных элементов азербайджанского языка. Ср. Sən həmişə mənimlə sporraşırsan.

В приведенном глаголе с русской основой наблюдается нефонетическое чередование согласных (ассимиляция), что характерно для орфоэпических норм азербайджанского языка (Ср. fikirrəşmək vm. fikirləşmək, birrəşmək вм. birləşmək) и т.п.

Добавим, что в АРР параллельно с ГК спор eləmək употребляются исконно азербайджанские соответствия mərcləşmək или mərc gəlmək, которые по своей семантике близки к понятию ۥдержать пари’. Ср. Gəl mərcləşək (mərc gələk), Arif birinci olacaq! (Давай поспорим, Ариф будет первым!=Держу пари, Ариф будет первым!).В т о р у ю г р у п п у составляют двукомпонентные ГК, созданные по образцу: заимствованный из русского языка глагол в форме инфинитива+вспомогательный глагол азербайджанского языка елямяк. Эти ГК обозначают действие, поведение, экспрессивно-эмоциональное состояние и т.п. Это конструкции балеть eləmək (болеть), вастанавить eləmək (восстанавливать), дабивацца eləmək (добиваться), заставить eləmək (заставлять), атвичат eləmək (отвечать), аформит eləmək (оформлять), пајать eləmək (паять), пириживать eləmək (переживать), падвадить eləmək (подводить), пакрывать eləmək (покрывать), признавать eləmək (признавать), проб eləmək (пробовать), служить eləmək (служить), сарват eləmək (срываться), сахранить eləmək (сохранять), списать eləmək (спи­сывать), успеть eləmək (успевать), експлуа­ти­­ровать eləmək (эксплуати­ро­вать).

Рассмотрим передачу в АРР глаголов русского языка болеть, отвечать, подводить, покрывать.Болеть Мян Бразилийанын командасына балеть еляйяъяйям.

В азербайджанском языке: (мәс.) щяйяъан кечирмяк, марагланмаг.

В своем основном (первом) значении ’быть больным, переносить какую-нибудь болезнь‛ этот глагол в АРР не употребляется. ГК балеть eləmək вошла в речь носителей азербайджанскго языка разных возрастов в переносном значении ‛будучи чьим-нибудь сторонником, поклонником, остро переживать их успехи и неудачи’, например, какого-нибудь спортивного общества или команды КВН. Ср. Сян кимя балеть еляйяъяксян? (За кого ты будешь болеть?).

Любопытно привести случай употребления в АРР ГК балеть eləmək в зна­че­нии ’нравиться‛, не отмеченном в двуязычных словарях. Опишем си­туацию. Молодой человек говорит о девушке, с которой не знаком, но часто наблюдает за ней визуально, когда она проходит недалеко от дома, где он живет: Мян бу гыза балеть еляйирям, что соответствует выражению Мяним бу гыздан хошум эялир (Мне нравится эта девушка).

Приведенный пример свидетельствует о расширении семантики русско­го глагола болеть в азербайджанском языке: болеть душой- не быть безраз­личным – нравиться.

Считаем уместным отметить, что наряду с ГК балеть eləmək в АРР активно используется и заимствованная из русского языка лексема болельщик в значении ’любитель спорта, а также вообще человек, болеющий за кого-что –н’. Ср. МәнСпартак”ын балельщикыјам. (Я болельщик «Спартак»а, т.е., футболь­ной команды «Спартак». Иногда в АРР параллельно употребляется искон­но азербайджанский эквивалент азаркешфутболун азаркеши, нярдин азар­кеши и т.п.ОтвечатьСян няйя атвичат еляйирсян?

В азербайджанском языке: ъаваб вермя, ъавабдещ олмаг, мясулиййят дашымаг, мцвафиг олмаг, уйьун эялмяк.

В своем основном (первом) значении глагол отвечать в АРР не упот­реб­ляется. Ср. Я ответил на их вопросы=Мян онларын суалларына ъаваб вердим .

ГК атвичат eləmək используется в АРР лиц среднего возраста в значении ’быть ответственным, нести ответственность за кого-нибудь, за что-нибудь’. Ср. Сян няйя атвичат еляйирсян? (За что ты отвечаешь?=За что ты несешь ответственность?).

Интересно отметить случай употребления в АРР спрягаемой формы этого русского глагола без сопроводителя eləmək: Сян няйя атвичатсан?. При­веденный пример построен по грамматической модели образования в азербайджанском языке глаголов настоящего времени, т.е. путем прибав­ления к основе (русского) глагола окончания 2-го лица ед.числа. Ср. Сян няйя атвичат-сан?.(За что ты отвеча-ешь?).

ПодводитьО мяни падвадить еләди.

В азербайджанском языке: алдатмаг, пис вязиййятдя гоймаг.

Эквиваленты глагола подводить в азербайджанском алдатмаг и пис вязийятдя гоймаг, означающие в русском соответственно ’обмануть‛ и ’оставить в плохом положении‛, не используются в АРР, т.к. не точно передают специфику семантических и стилистических особенностей высказывания. Употребление ГК падвадить eləmək в разговорной речи носителей азербайджанского языка говорит об их тонком знании русского. Ср. О мяни алдатды=Он меня обманул// О мяни пис вязиййятдя гойду =Он меня оставил в плохом положении// О мяни падвадить еләди.=Он, обманув мои ожидания и надежды, поставил меня в трудное положение, т.е. подвел.

Добавим, что рассмотренная ГК активно используется в АРР представи­те­лей всех возрастов и социальных слоев.Покрывать- Онун бцтцн хошаэялмяз ишлярини гардашы пакрывать еляйирди.

В азербайджанском языке: юртмяк, бцрцмяк, чякмяк, вурмаг, юдямяк, тямин етмяк, йерини долдурмаг, юрт-басдыр етмяк, цстцнц пярдялямяк, эизлятмяк, эцъ эялмяк, цстцн эялмяк, биабыр етмяк, йол эетмяк.

ГК пакрывать eləmək часто используется в АРР лиц старшего и среднего возраста параллельно с эквивалентом азербайджанского языка юрт-басдыр елямяк. Ср. Онун бцтцн хошаэялмяз ишлярини гардашы юрт-басдыр еляйирди. (Все его неприглядные дела покрывал его брат).

Нами отмечанные и случаи употребления этой ГК в значении ‛юдямяк’. Опишем ситуацию. На конечной остановке диспетчер обращается к водителю подъехавшего маршрутного автобуса: – Эеъикмисян, – на что водитель отвечает: – Йахшы, йахшы, щечня олмаз, бу дяфя пакрывать еляйярям.

Водитель автобуса имеет в виду, что он покроет, возместит время, на которое он опоздал, за счет увеличения скорости движения автобуса или сокращения времени стоянок. Использование ГК пакрывать елямяк вместо эквивалента в азербайджанском юдямяк можно объяснить тем, что глагол юдямяк, как правило, употребляется в АРР в значениях ’погашать, оплачивать денежный долг‛, а также ’погашать имеющиеся задолженности по учебным дисциплинам’ (например, в вузах). Ср. Боръуму банка юдядим. (Я погасил свой долг в банке) //Физикадан боръуну юдядин? (Ты погасил задол­женность по физике?).

Отметим, что в АРР в республике активно функционируют словоформы пакрышка, которую используют мужчины всех возрастов с ударением на последнем слоге в значении ’чехол из толстой резины, надеваемый на шину автомашины‛, и пакрывал, употребляемую практически всеми женщинами в форме мужского рода для обозначения понятия ‛ткань, которой покрыто что-нибудь’. Добавим, что словоформы покрышка- ‛юртцк’, ‛цз’ и покрывало - ‛юртцк’ имеют непосредственное отношение к первому значению глагола покрывать – ‛юртмяк’.


Описанный языковой материал позволяет сделать некоторые выводы.

1. Глагольные образования с заимствованными из русского языка эле­мен­тами закрепились в АРР в результате длительных и тесных контак­тов с русскоязычным населением.

2. Основным способом образования глаголов в АРР явился суффик­саль­ный.

3. Наблюдения показали, что в АРР употребляется более 70 гла­голь­ных образований, большинство из которых является двукомпонент­ны­ми. В качестве второго компонента ГК используются вспомогательные глаголы азер­байджанского языка eləmək, реже olmaq.

4. В отдельных случаях в качестве первого компонента ГК выступает заим­ствованная из русского языка производная основа без наличия суф­фик­сальных элементов (проб eləmək).

5. Заимствованные из русского языка глаголы в форме инфинитива, являющиеся первым компонентом ГК, имеют в АРР разный звуковой облик: одни глаголы произносятся с мягким конечным – ть, как и в русском ( балеть eləmək, успеть eləmək), другие- с твёрдым конечным – т

(атвичат eləmək, аформит eləmək). Это является свидетельством того, что заимствования из русского языка проникают в АРР различными путями:

а) через речь азербайджанцев – монолингвов;

б) через речь азербайджанцев – билингвов;

в) посредством телевизионных передач на русском языке.

Другой причиной могут явиться индивидуальные слухопроизно­си­тель­­ные особенности говорящих и слушающих.

6. В процессе формообразования у некоторых глаголов с заимствованной из русского языка основой наблюдается нефонетическое чередование сог­лас­ных (ассимиляция), что характерно для орфоэпических норм азер­байд­­жанского языка (споррашмаг).

7.У разных глаголов и ГК с заимствованными из русского языка элемен­тами разная аудитория:

а) одни глаголы активно употребляются в речи старшего и среднего поколения ( абед eləmək, списать eləmək);

б) другие- только в речи молодёжи ( раскрутка eləmək);

в) третьи употребляются как в речи старшего поколения, так и в речи молодёжи ( балеть eləmək, спор eləmək).

Отмеченные нами глагольные образования, появившиеся в АРР мно­го лет назад, стали устойчивыми, обычными обозначениями опреде­лён­ных понятий, популярными и распространёнными. Будучи близкими духу бе­сед­ы и своей формой, и своим содержанием, в иных случаях они спо­соб­ствуют конкретизации сказанного, необходимы для большей ясности в кон­тексте.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   62


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə