AZƏrbaycanşÜnasliğin aktual problemləRİ Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci
Yüklə 7.97 Mb.
səhifə1/62
tarix22.02.2016
ölçüsü7.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi


Bakı Slavyan Universiteti

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Gəncə Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN

AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının87-ci

ildönümünə həsr olunmuşI Beynəlxalq elmi konfrans

3 – 8 may, 2010-cu il
Bakı-Naxçıvan-Gəncə

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ


K.M.Abdullayev -

İ.Ə.Həbibbəyli


E.İ.Məmmədov


M.A.Əliyev
S.Ə.Qafarova

A.A.Kazımov

N.V.İbadov
E.Ə.Şükürlü
R.M.Qeybullayeva

Q.N.Barxalov

İ.Z.Qasımov

A.Ə.Rəcəbli

A.F.Namazlı


Bakı Slavyan Universitetinin rektoru,

Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir

üzvü, filologiya elmləri doktoru,

professor

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru

Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi

üzvü, filologiya elmləri doktoru,

professor

Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru

kimya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin elmi işlər üzrə

prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin beynəlxalq

əlaqələr üzrə proprektoru, filologiya elmləri doktoru, professor

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Gəncə Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru,

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzinin müdiri, filologiya elmləri namizədi, dosent

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin Ölkəşünaslıq elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr və regionşünaslıq fakültəsinin dekanı, tarix elmləri namizədi, dosent

Təşkilat komitəsinin məsul katibi

İÇİNDƏKİLƏRАббасова Зибейда

Некоторые аспекты развития

туризма в Aзербайджане ..............................


13
Abdullayev Çingiz

Alamniyada Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə maraq .......................................

18
Abdullayeva Gültəkin

İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin

ifadəlilyi üzrə işin təşkili ……………….........


21
Abdullayeva Ruhəngiz


Alman və Azərbaycan dilləridə

frazeoloji çoxmənaliliq və frazeoloji variantliq ..........................................................24
Абдулла-заде Сара


Измена и верность в контексте

моральных ценностей общества

(на основе художественной прозы) .............


29
Абдуллабекова Гюляр


К истории зарождения и развития

Азербайджановедения в польше

XIX-XX века ..................................................


29
Ağamirzəyev Əliş

Azərbaycan Respublikasi prezidentinin sərəncamları ilə nəşr olunan latın

qrafikalı kitablar arasında

Rus ədəbiyyatı nümunələri .............................

33
Агасиева Эльшана


Формирование и развитие

национальной идеи азербайджанцев ……...


38
Ağayev Əjdər

Ədaləti QulamhüseynMəhəmmədhüsеyn Şəhriyаr

yаrаdıcılığındа Azərbаycаn ............................


44
Ağayev İmran


Baki şəhərində əhalinin məşğulluğunun

Yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri ................


45
Аllаhvеrdiyеvа Fəridə


Mürəkkəb siintаktik bütövün

kоmpоnеntləri аrаsindа

sintаktik əlаqə vаsitələri .................................


50
Алиев Октай


Национальные и международные

последствия этнических чисток и геноцида: case-study – ходжалы и

сребреница .....................................................


55
Aslanova Nailə


Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında insan

taleyi və müəllif “mən”-inin ifadəsi .............

62
Ахундова Алла

Оранта нахичеванская ...................................

69Ашумова Афаг

Синтез национальной ладовой основы с современной техникой композиторского письма в поэме с.ибрагимовой

«ithaf» для органа и вокального дуэта .........


76
Babayeva Məryəm

Rəşid Behbudovun Azərbaycan

musiqi mədəniiyətində rolu .............................80Babayev Rafiq

Bəzi inanclar: görünən və görünməyən tərəflər (Naxçıvan materialları əsasında)..........

85
Babayeva Rəsmiyyə

Müasir azərbaycan-ingilis dil

əlaqələrinin qarşılıqlı xüsusiyyətləri ................


89
Bağirov Adil


Naxçivan ərazisində bəzi toponimlərin

yaranma və formalaşma yolları .......................


95
Bağırova Sevinc

Baloniya təhsiil prosesi və

Azərbaycan reallığı ..........................................


100
Бархалов Галиб


«Феномен «человек-природа»

в культурном контексте эпохи ……………


105
Байрамова Нигяр


Принципы межгосударственного

сотрудничества Азербайджана в

сфере борьбы с международным

терроризмом ………………………………...


109
Bayterekova Jeneşkul


Репрессированные тюркологи

Азербайджана и Казахстана ……………….


115
Cahangirzadə Səadət


Hüseyn Cavid poeziyasında

romantizm və psixologizm ..............................


120
Camalov Kamal


Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili ..............

125Cavadova Yeganə

İngilis dilində məkan onillikləri və

onlarin Azərbaycan dilində ifadəsi …………


129
Джаванширова Нурлана

Внешняя политика карабахского

ханства в контексте усиления

русского проникновения на

Южный Кавказ в начале

80-х годов XVIII века ...................................


134Cəfərli Məhərrəm

Aşıq ədəbiyyatında buta .................................

137Cəfərov Rafiq

Tərcümə nəzəriyyəsi və fransiz

dilindən Azərbaycan dilinə

tərcümənin əsas prinsipləri ..............................


141
Dadaş-zadə Aqşin


Azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafında

milli dramaturgiyanın rolu

(xx əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərində milli

xarakterin yeni tipləri timsaında) .....................147Eyüp Zengin


Haydar Aliyev dönemi

Azernbaycan ekonomisi ..................................


150
Əhədzadə Məleykə

Azad Əliyev yaradıcılığının aktuallığı ............

154Əhməd Əsgər

XIII-XV əsrlərdə Azərbaycan ictimai fikrinə səfəviyyə təriqətinin təsiri ...............................

158
Əhmədova Şəhla

Azərbaycan dilinin xarici dil kimi

tədrisi məsələləri ..............................................


166
Ələkbərova Xumara

Глагольные образования в азербайджанской разговорной речи с заимствованиями элементами с русского языка ………………………………………...

167
Əliyev Ədalət

Əliyev NizaməddinAzərbaycan məktəblərində yeni texnologiyalardan istifadənin pedaqoji-psixoloji problemləri .......................................

174
Əlixanlı Ayna

Azərbaycandakı yəhudillər:

məskunlaşma və yerdəyişmələr .......................


176
Əliyeva Xuraman

Концепция человека в творчестве

Юсифа Самедоглу и Исы Гусейнова ...........


181
Əliyev Azər


Aşkarlжq dövrü Фzərbaycan tənqidində

yeni estetik meyar axtarışı ............................


184
Алиев Эльнур


Азербайджанские заимствования в удийском языке ..............................................

188
Əliyev Məmməd


Религиозная толерантность в

современном Азербайджане .......................


191
Əliyev Şirinbəy

Gəncə Şəddadilər əmirliyinin xarici siyasətində Gürcü feodal dövlətləri

(X-XI əsrlər) ....................................................197
Əliyeva Hökümə

T.Bakixanovun instrumental konsertlərində solist-orkestr «münasibətlərinə» dair ..............

205
Əliyeva Leyla


Azərbaycan torpaqlarında erməni

vilayətinin yaradılması ....................................


209
Алиева Лейла

О проблемах современного

переводоведения в Aзербайджане

(из опыта работы над «переводческой

энциклопедией») ............................................


213
Əliyeva Zəhra

Qrammatik interferensiyaya dair .....................

216Əmrayeva Dilbər

Azərbaycan dili və onun lüğət tərkibində işlənən ingilis və başqa qərb mənşəli terminlərin işlənməsi .......................................

221
Əsədov Araz

Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında folklorumuzdakı məhəbbət fenomenləri ..........

226
Əsədova Məhəbbət

Əvəzliklərdə cəm mənasının ifadəsi

(Azərbaycan və ingilis dilinin

materialları əsasında) .......................................


229
Əsədova Nüşabə

S.Tahir lirikasında mübarizə motivləri ............

234Əziz Boran

Parlament sənədləri qaçqinlar

problemini öyrənən mənbə

kimi (1918-1920) .............................................


239
Farzieva Səadət

Azərbaycanin Talış folklorunda

halay rəqs-mahnıları ........................................


241
Герайзаде Малахат

Игра с романтичностью и со словом

в романе сабира ахмедли

«запрещенная игра»

(“yasaq edilmiş oyun”) ....................................247Hacıyev Asif

Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq

araşdırmalarında rolu .......................................252
Hacıyeva Kifayət

Təkrarların mürəkkəb sintaktik bütövün yaranmasında rolu (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) .......................

254
Hacıyeva Nazəndə


Cabir Novruzun yaradıcılığında

Azərbaycançılıq ideyasının tərənnümü ...........


259
Heydərova Elmira

Место русского русского языка в соврменном общстве ……………………….

263
Həbibbəyli İsa

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq təlimi - ədəbi düşüncədən dövlət ideologiyası səviyyəsinə ......................................................

266
Həsənova Pərişan

“Kitabi–dədə qorqud” abidəsi

azərbaycanşünaslığın

tədqiqat obyekti kimi …………………………


272
Həsənova Şərgiyyə

Лексика, обозначающая нравственно-волевые качества характера

человека в азербайджанском языкe ………279
Hüseynova İradə


Azərbaycan musiqisinin inkişafında

Azərbaycan-rusiya musiqi

əlaqələrinin rolu ...............................................


284
Hüseynov Şaban

Sultanov SəbuhiFrazeoloji birləşmələrin daxili forması ...........

288Hüseynova Ramilə

Azərbaycandilli diskursun tipoloji xarakteristikası .................................................

289
Hüseynova Yeganə

İngilis və Azərbaycan dillərində zoometaforizmlərin

semantik xüsusiyyətləri ...................................294
Xəlilova Aynur


Azərbaycan pianizm incəsənətinin

ənənəsi olaraq bədii yanaşma və texnikanın vəhdəti ..........................................299
Xudanlı Faiq


Frankfurt məktəbində sağlam

cəmiyyət və Azərbaycançılıq ideyası ..............


303
Халилова Гюльбениз


Сравнительный анализ

азербайджанского языка

c закатальским диалектом

аварского языка .............................................


308
Халипаева Империат

Мифологические представления

древних и современных тюрков

о воде и земле .................................................


312
İbrahimov Abbas


Orta əsr ərəb abidəsi “xəridət əl-əcaib və fəridət Əl-qəraib” azərbaycan dilində ............

319
İsmayılova Ləman

Kamal Abdullanın «Şah İsmayil və

yaxud «hamı səni sevənlər burdadı...», «casus» və «beyrək» pyeslərində postmodernist əlamətlər ...................................


323
İsmayılova Nigar


Azərbaycan Demokrati Respublikasi hökumətinin təhsilin milliləşdirilməsi siyasətində ibtidai təhsilin yeri ........................

330
İsmayılzadə Xəyyam

Tur Heyerdal və Azərbaycan ...........................

336Kərimova Maya

Rabiitəli nitqin inkişafi üzrə aparılan işlərdə uşaq bağçasi ilə məktəb arasında varisliyin imkanları və yolları ............................................

339
Кишиева Maya

Структурно-семантическая

классификация названия игр

(по дивану хагани) .........................................


345
Kavaliaskus Vidas


Страницы истории Азербайджанско-литовских культурных связей ……………..

351
Кулиева З.

Гусейнзаде Ч.
Экономика и география Азербайджана в контексте обучения студентов-иностранцев на подготовительном факультете …………………………………..

357
Qafarov Namiq

Azərbaycan dili şivələrində işlənən feli adların semantikasına dair ...............................

360
Кафарова Наргиз

Азербайджан в системе

международной защиты прав человека …...


362
Qəniyeva Jalə


Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində düzəltmə zərflər ...............................................

369
Quliyev İlkin

XIV əsr Azərbaycan ədəbi dilinin

sintaksisinə dair ……………………………...


373
Кулиева Севиндж

Особенности описания союзов в

русско-азербайджанских словарях ………..


374
Kурбанов Тофиг

О некоторых экологических

проблемах Азербайджана ………………….


378  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə