Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası Neft Daşları Biblioqrafik vəsait
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə3/12
tarix22.02.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
mövcud olacaqdır. Biz bu bölgədə yaşayırıq və bölgədə gedən prosesləri yaxşı bilirik. Bilirik ki, bu xüsusiyyətlər həmişə olacaqdır. Ancaq biz son illər ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü bir daha təsdiq etdik. Bir daha göstərdik ki, Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaxşı yaşaya bilər, öz milli maraqlarını qoruya, müdafiə edə bilər. Azərbaycanın inkişafı üçün nə lazımdır, onu edəcəyik.

Mən bu əziz gündə, əziz neftçilər və Azərbaycan neft sənayesinin bütün işçiləri, bir daha sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm, sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən həmişə sizinlə olacağam. Mən sizin dəstəyinizi həmişə hiss edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, siz də hər zaman mənim dəstəyimə arxalana bilərsiniz. Bir daha bayramınız mübarək olsun, sizə cansağlığı, yeni uğurlar arzulayıram.

(Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi böyük diqqətlə dinlənildi və dəfələrlə gurultulu alqışlarla qarşılandı).

AzərTAc

Azərbaycan.- 2009. - 6 noyabr.- s. 1-2.

31

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


Azərbaycanda Neft və qazçıxarmanın qisa tarixi

Azərbaycan dünyada neftçıxarma üzrə liderlərdən biri kimi tanınmış, maddi və mənəvi sərvətlərlə zəngin və neftçıxarma sahəsində ən qədim təcrübəyə malik olan bir ölkədir.Azərbaycanda neft hasilatı haqqında məlumatlar erkən orta əsr alim və səyyahlarının əsərlərində dəfələrlə qeyd olunmuş və bu qeyri-adi məhsulun böyük gəlirlər gətirdiyi bildirilmişdir. Lakin o dövrlər neft ancaq məişətdə yanacaq kimi tibbi və hərbi məqsədlər üçün istifadə olunurdu. XVIII-XIX əsrlərin sənaye inqilabı neftə tələbatı kəskin artırdı və onu ölkənin inkişafı üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik strateji məhsula çevirdi. Dünyada neft “bum”u başladı. Azərbaycanın neftçıxarma sahəsində xarici sərmayə axını başladı. Qədim neftçıxarma ənənələrinə malik Bakı qazma, neftçıxarma və neft emalı sahəsində ən yeni texnologiyaların ixtirası və ilkin tədbiq meydanına çevrildi. 1847-ci ildə dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə, sonra isə Balaxanıda texnikanın tətbiqi ilə neft quyuları qazılmışdır. 1901-ci ildə Azərbaycan 11,5 mln ton neft hasil edərək dünyada birinci yere çıxmışdır (ABŞ-da həmin ildə 9,1 mln ton neft hasil edilmişdir).

1941-ci ildə Azərbaycanın neft hasilatı tarixində (2009-cu il istisna olmaqla) maksimum miqdarda- 23,5 mln ton neft çıxarılmışdır və bu da bütün keçmiş Sovetlər Birliyi neftinin 71,4%-ni təşkil etmişdir. Belə yüksək hasilat SSRİ-nin İkinci dünya müharibəsindəki qələbəsini təmin etmiş, ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran bir çox məsələlərin həllində neftin xüsusi rolunu daha da artırmışdır.

Azərbaycanda dünyada ikl dəfə olaraq dənizdə neftin çıxarılmasına başlanılmış və Xəzərin Azərbaycan sektorunda bir-birinin ardınca “Gürgan-dəniz”, “Pirallahı”, “Çilov adası” kimi yataqların mənimsənilməsinə başlanılmışdır. 1949-cu ilin 7 noyabırında açıq dənizdə sahildən 40 km və Bakıdan 90 km aralı “Neft

32

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


Daşları” yatağının aşkar edilməsi Azərbaycanı və Xəzəri bütün dünyada məşhur etdi.

1970-ci illiərin sonu 1980-cı illərin əvvəllərində dənizin 80-350 metr dərinliklərində indi adları bütün dünyada məhşur olan “Azəri”, “Çıraq”, “Kəpəz” və “Günəşli” kimi yataqlar aşkar edildi.

1994-cu ilin 20 sentyabrında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq”, və “Günəşli” (suyun dərin hissəsi) yataqların birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında”, sonradan “Əsrin müqaviləsi” adını almış Sazişin imzalanması həyata keçirildi.Bu müqaviləni dünyanın 8 ölkəsindən 11 iri neft şirkəti imzalamışdır.

Dünyanın ən iri və aparıcı dövlətlərinin neft şirkətlərilə belə bir Sazişin imzalanması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin, uzaqgörənliyinin və siyasi cəsarətinin ifadəsi idi. Saziş demək olar ki, bütün dünya dövlətlərinin Azərbaycana inamını artırdı və sonradan dünyanın ən böyük və tanınmış neft şirkətlərinin ölkəmizə axınıns şərait yaratdı.Bununla da Azərbaycan öz qapılarını xarici sərmayələr üçün taybatay açdı.

Bu vata qədər ARDNŞ və xarici neft şirkətləri arasında “Hasilatın pay bölgüsü” tipli 31 saziş imzalanmışdır.Bunlardan 17 saziş Xəzərin Azərbaycan sektorunu 14 saziş isə quru sahələrini əhatə edir.

01.01.2010-cu il tarixinə qədər respublika neft sənayesinə 32,4 mlrd ABŞ dolları miqdarında xarici sərmayə qoyulub.


33

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


Brıef Hıstory of Oıland Gas Recovery in Azerbaıjan
Azerbaijan is a recognized country as one of leaders on oil recovery in the world being enriched with material values and spiritual knowledge and experienced in oil production.Information about crude oil recovery in Azerbaijan was repeatedly mentioned in art works of scientists and travelers of the early Middle Ages and it was noted that such uncommon product would generate a significant income.But at that times oil was only used for fuel, medical and military purposes. In the XVIII-XIX centuries the industrial revolution caused a sharp rise in oil demand and transformed it into a strategic output being essential for development of the country. Subsequently it leaded to an oil boom all over the world. A flow of foreign investments occurred in oil production of Azerbaijan. Having ancient oil extraction traditions Baku city became a center of invention and initial application of high technologies in boring, oil recovery and refinery. For the first time in the world oil wells were drilled in Bibiheybat in 1847, then in Balakhani by application of technique. In 1901 Azerbaijan took the first place in the world by producing 11.5 mln tons of oil (in the same year 9.1 mln tons of oil was produced in USA). In the history of (with the exception of 2009) Azerbaijan Republic 23.5 mln tones of oil-to the maximum extent was extracted in 1941 and it constituted 71% of overall oil output of former Soviet Union. Such high production ensured the victory of the Soviet Union in Second World War and promoted more the particular role of oil resource in solution of many problems faced with economics. Offshore oil recovery originated in Azerbaijan and exploration of fields such as “Gurgan-deniz”, “Pirallahi and Chilov adasi” started one after another in Azerbaijan sector of Caspian Sea. Discovery of offshore oil field “Neft Daslari” 40 km far from shore and 90 km from Baku on 7 November 1949 led the Republic of

34

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


Azerbaijan and Caspian Sea to reach worldwide fame.

At the end of 1970 s 1980 years. At the depths of 80-350 metres currently worldwide-renown fields such as “Azeri”, “Chirag”, “Kapaz” and “Gunashli” field were discovered.

Signing of Agreement on “Joint development of” “Azeri”, Chirag” and “Gunashli” fields (deepwater sections) and production sharing,” then socalled “Contract of the Centry” was implemented on 20 September 1994. 11 major oil companies representing 8 countries of the world signed this Contract.

Singning of such Contract with the oil companies of the largest and advanced countries was incarnation of wise policy, vision and political will of National Leader of the Azeri people Heydar Aliyev. The Contract almost gained the trust of the whole world countries in Azerbaijan and thereafter enabled a flow of the dominating and well-known oil countries into our country. Later the Republic of Azerbaijan was thrown open to foreign investments.

31 contracts “Production Sharing Agreement” have been signed between the SOCAR and foreign oil companies since. 17 agreements out of these cover Azerbaijan sector but 14 agreements cover onshore fields of the Caspian.

Foreign investment to the extent of 32.4 billion USD was laid on nationwide oil industry up to 01 Janurary, 2010.

35

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------

Neft Daşları haqqında nə oxumalı

Azərbaycan dilində

Kitablar

1. Əliyev H. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. /Heydər Əliyev; tərt. ed. İlham Əliyev, Akif Muradverdiyev: 5 cilddə. C. 1-5.- Bakı: Azərbaycan, 1997.-

478 s.

Kitabda “Əsrin müqaviləsi”nə, neftin daşınması problemlərinə, Xəzər dənizinin hüquqi statusuna və Bakıda neft və qaz üzrə keçirilmiş beynəlxalq sərgilərə dair materiallar verlimişdir.


2. Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: 2 hissədə. 1-2 hissə. /Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.- Bakı: Nural, 2001.- 491 s.
3. Azərbaycan nefti dünya siyasətində: 5 cilddə. 1-5 kitablar. /İ.Əliyev, A. Muradverdiyev.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 237 s.

Çoxcildliyin hər bir cildi Azərbaycan neft sənayesinin müxtəlif problemlərinə həsr edilmişdir.


4. Hüseyn M. Qara Daşlar: roman /M.Hüseyn.- Bakı: Azərnəşr, 1971.- 450 s.
5. Bayramov B. Neft Daşları-Tufanlar qoynunda həyat. /Bayram Bayramov.- Bakı, 2008.

6. Dəniz. Neft. İnsanlar. /Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 71 s.


7. Əliyev A. Xəzər neftçiləri neft uğrunda mübarizədə. /A.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- s. 49-57.

36

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


8. Əliyev İ. Neft Daşları yatağı misalında dinamik üsulu əsasında neft qazçıxarma prosesli effektivliyinin artırılması: texnika elmləri üçün təqdim edilmiş dis.-nın aftoreferatı 05.15.12. /İ.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neftin, Qazın Qeotexnoloji Problemləri ETİ.
9. Əsgərov Ə. Açıq dənizdə: oçerklər. /Ə.Əsgərov.- Bakı: Azərnəşr, 1954.-

76 s.
10. Əsrin müqaviləsi. /Buraxılışa məsul: R.Mehdiyev; tərt. ed.: H.Orucov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1996.- 110 s.

11. Hüseynoğlu G. Xəzərin qoynunda: oçerk. /Gülhüseyn Hüseynoğlu.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 48 s.
12. Xəzər dənizi və neft (1954-2002): biblioqrafik göstərici. /tərt. ed.: N.İsmayılov; bur. məs.: Y.Sadıqova.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 48 s.
13. Katibli M. Xəzəri fəth edənlər. /M.Katibli.- B., 1966.
14. Qasımov Ə. Neft. /Ə.Qasımov.- Uşaqgəncnəşr, 1958.- 88 s.

Kitabda neftin istehsal edilmə texnikasından bəhs edilir.


15. Quliyev İ.P. Dənizdə quyuların qazılması və neftin çıxarılması. /İ.P.Quliyev.- Bakı, 1960.- 36 s.

37

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


16. Mehdi H. Dəniz qəhrəmanları: oçerklər. /H.Mehdi.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952.- 40 s.
17. Mehdiyev Ş.F. Azərbaycan neft xəzinəsidir. /Ş.F.Mehdiyev, V.Q.Zavriyev.- Bakı, Azərnəşr, 1956.- 158 s.
18. Məhəmədoğlu Y. Dəniz də dağlar kimidir. /Y.Məhəmmədoğlu; red. T. Məmmədli.- Baki: Ünsiyyət, 2009.- 247 s.
19. Mirbabayev M.F. Azərbaycan neftinin qısa tarixi. /M.F.Mirbabayev.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 296 s.
20. Mirzəyev M. “Qara qızıl” ağ səadət rəngində. /M.Mirzəyev, C. Mirzəliyev.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 336 s.

Kitabda “Əsrin müqaviləsi”nin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, Möcüzələr Adasının – Neft Daşlarının neft uğrunda mübarizədə müvəffəqiyyəylərindən bəhs edilir.


21. Nəsibzadə L. Xəzərin “qara qızılı”. /Loğman Nəsibzadə.- Bakı: Elm, 1974.- 36 s.
22. Sadıqoğlu A. Dəniz kimi məğrur insan. /A.Sadıqoğlu; red. R. İmrani.- Bakı: Araz, 2000.- 136 s.
23. Salayev S.H. Neft axtarışlarının çətinlikləri və romantikası. /S.H.Salayev.- Bakı: Elm, 2001.- 96 s.

Kitabda Xəzər dənizində neft kəşfiyyatçılarının işlərindən bəhs edilir.

38

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
24. Sultanov M. Dənizdə neft necə çıxarılır. /M.Sultanov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 56 s.- (Gənc fəhlənin kitabxanası)
25. Dəmirli D. Ziyalı ömrünün işıqları: publisistik qeydlər. /D.Dəmirli; red. İ. Alxazova.- Bakı: Ünsiyyət, 2006.- 76 s.
Jurnallar

1. Bayramov B. Neft Daşlarının energetika bazasının yaranması və gələcək perspektivləri. /B.Bayramov //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.- s. 43-52.


2. Eminli B. Dünyanın səkkizinci möcüzəsi. /B.Eminli //İqtisadiyyat və həyat.- 2009.- № 11-12.- s. 5-9.

3. Hüseynov V.Q. Dəniz neftçıxarmasında Azərbaycan neftçilərinin misilsiz rolu. /V.Q.Hüseynov. //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.- s. 25-27.


4. İbrahimov S.C. Neft Daşları böyük həyat və təcrübə məktəbidir. /S.C.İbrahimov. //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.- s. 20-24.
5. Qurbanov R.Ə. Neft Daşlarında neftqazçıxarmanın tarixi inkişafı. /R.Ə.Qurbanov. //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.- s. 7-10.
6. Neft Daşları //Göy qurşağı.- 2008.- №5.- s. 20-21.
7. Yaqubov N.A. Neft Daşlarında əsaslı tikintinin tarixi və inkişafı perspektivləri. /N.A.Yaqubov, H.S.Həsənov. //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.- s. 55-58.

39

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


8. Yusifzadə X. “Neft Daşları” yatağının kəşfinin Xəzərin dünya miqyasında tanınmasında rolu. /X.Yusifzadə. //Azərbaycan neft təsərrüfatı.- 1999.- № 10.-s. 1-6.
Qəzetlər

1. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın qarşısında yeni inkişaf yolu acmışdır: Neft Daşlarının 60 illki yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (5 noyabr 2009-cu il). //Azərbaycan.- 2009.- 6 noyabr.- s. 1-2.http://www.azerbaijan-news.az/
2. “Neft Daşları” yatağının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (3 noyabr 2009-cu il). //Azərbaycan.- 2009.- 5 noyabr.- s. 1.

3. Neft Daşlarının 55-ci ildönümünə həsr edilmiş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi. //Azərbaycan.- 2004.- 23 noyabr.


4. Əfqan. Nefr Daşları - Tufanlar qoynunda həyat. /Əfqan. //İqtisadiyyat.- 2008.- 1-7 may.- s. 9.

Neftçi-alim Bayram Bayramovun Neft Daşları-Tufanlar qoynunda həyat kitabı haqqında.


5. Əfsanəvi Neft Daşlarının 60 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir (5 noyabr 2009-cu il). //Azərbatcan.- 2009.- 6 noyabr.- s. 2.

40
------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


6. Abdullayev R. Azərbaycanın neft strategiyası ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. /R.Abdullayev. //Xalq qəzeti.- 2007.- 20 sentyabr.

7. Ağayev M. Əfsanəvi Neft Daşları hələ uzun illər boyu iqtisadi inkişafımıza xidmət edəcəkdir. /M.Ağayev. //Respublika.- 2008.- 14 mart.- s. 10.

”Neft Daşları” NQÇİ-nin rəisi Məhəmməd Ağayevin açıqlaması.

8. Alxazov S. Dünəndən bugünə salınmış körpü. /S.Alxazov. //Respublika.- 2010.- 24 iyul.- s. 6.


9. Alışoğlu Q. Dəmir adanın cəngavərləri. /Q.Alışoğlu. //Xalq qəzeti.- 2004.- 17 sentyabr.
10. Alışoğlu Q. “Neft Daşları” ömrümüzün bəzəyidir. /Q.Alışoğlu. //Xalq qəzeti.- 2004.- 19 sentyabr.
11. ARDNŞ-in Ekologiya İdarəsinin təşkilatçılığı ilə ictimai dinləmələr keçiriləcək. //İki sahil.- 2009.- 24 noyabr.- s.10.

Neft Daşlarında çıxan səmt qazlarının utilizə edilməsi layihəsi haqqında.


12. Bayramlı E. Uğurlu neft strategiyası: İlham Əliyev: “Azərbaycan neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edərək təkcə indiki nəslin deyil, həm də gələcək nəsillərin firavan həyatını indidən təmin edib” /E.Bayramlı. //İki sahil.- 2010.-18 dekabr.- s. 5.

41

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


13. Bədirxanov E. Əfsanəvi Neft Daşlarının avtomobil nəqliyyatı. /E.Bədirxanov //Вышка.- 1999.- 26 noyabr.
14. Bəşirqızı Z. Neftin gətirdiyi uğurlara hamıdan çox sevinməyə haqqı olan insan. /Z.Bəşirqızı //Xalq qəzeti.- 1999.- 22 oktyabr.

Neft Daşlarında çalışan Siyab Hüseynov haqqında.


15. Cabbarov Ə. İnsan zəkasının şah əsəri: Neft Daşları. /Ə.Cabbarov //Xalq qəzeti.- 1999.- 6 noyabr.
16. Cahandarov Ş. Neft Daşları: qazmaçıların uğurları artır. /Ş.Cahandarov. //Respublika.- 2009.- 21 may.- s. 6.
17. Camalov Y. Azərbaycan neft sənayesinin Heydər Əliyev erası. /Y.Camalov. //Respublika.- 2005.- 9 may.
18. Doğma Neft Daşları – həyat məktəbi //Respublika.- 1999.- 9 noyabr.
19. Dünyanın 8-ci möcüzəsi 60 illiyini qeyd edir. //Paritet.- 2009.- 24-25 sentyabr.- s. 10-11.
20. Elsevər S. Su üzərində mədəniyyət: Dünyanın 8-ci möcüzəsi hesab edilən Neft Daşları haqqında. /S.Elsevər. //Mədəniyyət.- 2009.-13 noyabr.- s. 9.

Neft Daşları böyük sənət ocağı, sənətkarların tükənməz ilham mənbəyi olub.

42

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
21. Əbdülhəsənli T. “Neft Daşları” NQÇİ-nin uğurları. /T.Əbdülhəsənli. //Respublika.- 2007.- 17 oktyabr.- s. 6.
22. Əfsanəvi Neft Daşları–50. Doğma Neft Daşları–həyat məktəbi. //Respublika.- 1999.- 9 noyabr.

23. Əliyeva Y. Neft sənayesində yeni texnologiyaların tətbiqi ARDNŞ-in beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir: şirkətin malik olduğu potensial neft strategiyası çərçivəsində xarici şirkətlərlə birgə layəhələrin uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. /Y.Əliyeva. //İki sahil.- 2010.- 6 aprel.- s. 4.


24. Əliyeva Y. Neft-kimya sənayesinin təkmilləşdirilməsi üçün geniş proqram hazırlanır: ARDNŞ-in prezidenti Rövnəq Abdullayev bununla əlaqədar görüləcək işlərin yaxın zamanlarda həyata keçiriləcəyini bildirdi. //Y.Əliyeva. //İki sahil.- 2010.- 8 aprel.- s. 4.
25. Əliyeva Y. Neft strategiyası enerji siyasətimizin prioritetlərini müəyyənləşdirdi: dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, bu gün ARDNŞ dünyanın aparıcı şirkətləri arasındadır və uğurlu əməkdaşlıq yeni, müasir texnologiyaların tətbiqini sürətləndirir. /Y.Əliyeva. //İki sahil.- 2010.- 9 sentyabr.- s. 6.
26. Əliyeva Y. ARDNŞ dünyanın aparıcı şirkətlərindəndir. /Y.Əliyeva. //iki sahil.-2010.- 2 oktyabr.- s. 10.
27. Əliyev N. 20 sentyabr neftçilərin peşə bayramıdır. //N.Əliyev. //Xalq qəzeti.- 2005.- 17 sentyabr.
43

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
28. Əliyev N. Dəniz neftinin erası Neft Daşlarından başlayıb. /N.Əliyev. //Azərbaycan.- 2004.- 19 noyabr.- s. 5.
29. Əsrdən əsrə atılmış körpü. //Azərbaycan.- 2009.- 5 noyabr.- s. 9.

30. Güliyev E. Mözüzələr adası: əfsanəvi Neft Daşlarının 55 illiyi qeyd edildi. /E.Güliyev. //İki sahil.- 2004.- 24 noyabr.- s. 2.


31. Hacıyev V. Xəzər neftinin ilk müjdəçisi. /V.Hacıyev //Respublika.- 1999.- 13 aprel.
32. Həşimov Ş. Neftin emal dərinliyi yüksək həddə çatmışdır. /Ş.Həşimov // Вышка.- 2009.- 6 fevral.- s. 4.
33. İsmayılova V. Azərbaycan zəngin dövlətə çevriləcək: “Neft Daşları”nın 55-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə bu fikir bir daha vurğulandı. /V.İsmayılova. //Azərbaycan.- 2004.- 28 noyabr.- s. 1.

34. İsmayılov F. Neft Daşlarında bir nömrəli struktur – axtarış quyusunu biz qazmışıq. /F.İsmayılov. //Respublika.- 2009.- 5 noyabr.- s. 4.

35. İsmayılov F. Neft və qaz hasilatının artmasına təsir edən amillər. /F.İsmayılov. //Respublika.- 2009.- 5 noyabr.- s. 3-4.
36. 2585 nömrəli platformanın inşası başa çatdırılmış, 2 dayaq bloku layihə yerinə nəql edilmişdir. //İki sahil.- 2011.- 16 fevral.- s. 8.
44

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
37. XX-XXI əsr Azərbaycanda Heydər Əliyev əsridir. Xəzərin nefti dünyanı fəth edir. //Azərbaycan.- 2001.- 26 may.
38. Qafar T. Qəhrəmanlıq və qürur rəmzi: Neft Daşları məhz belə tanınır: Xəzər dənizində neft çıxarılmasına başlanmasının 55 illiyi tamam olur. /T.Qafar. //İki sahil.- 2004.- 6 noyabr.- s. 5.

http://www.ikisahil.com/
39. Qafar T. Neft Daşlarının fatehlərindən biri. /T.Qafar. //İki sahil.- 2010.- 29 yanvar.- s. 11.

Neftçi-geoloq, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor Ağa Qurban oğlu Əliyev haqqında.


40. Qafar T. Dövlət Neft Şirkəti Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələri layiqincə yerinə yetirilir. /T.Qafar. //İki sahil.- 2010.- 17 aprel.- s. 3.
41. Qafar T. “Əsrin müqaviləsi” olmasaydı... /T.Qafar. //İki sahil.- 2010.- 16 sentyabr.- s. 5.
42. Məmmədli İ. Dənizdə qazmanın mahir ustası. /İ.Məmmədli. //Вышка.- 2009.- 27 fevral.- s. 7.

“Neft Daşları”na ikinci nəfəs verən şəxs – Orxan Səlimxanov.


43. Məmmədli İ. Neft Daşları – möcüzələr Adası. /İlqar Məmmədli, X.Ağayev. //İki Sahil.- 2009.- 23 iyul.- s. 6.

Neft Daşları – 60.


45

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
44. Məmmədli İ. Dəniz neftçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. /İlqar Məmmədli. //İki sahil.- 2009.- 14 oktyabr.- s. 6.
45. Məmmədli İ. Dövlət Neft Şirkətinin ekoloji proqramı uğurla icra edilir. /İlqar Məmmədli. //İki sahil.- 2009.- 27 oktyabr.- s. 4.
46. Məmmədli İ. Neft Daşlarında perspektiv proqramlar həyata keçirilir. /İ.Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 20 may.- s. 4.
47. Məmmədli İ. Neft Daşlarında “Ətraf mühitin mühafizəsi günü” /İ.Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 21 may.- s. 6.
48. Məmmədli İ. Neft Daşlarında quyular keyfiyyətlə təmir edilir. /İ. Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 8 iyun.- s. 10.
49. Məmmədli İ. “Yay təcrübəsi proqramı”nın iştirakçıları Neft Daşlarında. /İ.Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 27 avqust.- s. 10.
50. Məmmədli İ. Neftçilər peşə bayramını yüksək səviyyədə qeyd etdilər. /İ.Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 21 sentyabr.- s. 13.
51. Məmmədli İ. “Günəşli” yatağında nəzərdə tutulduğundan çox “qara qızıl” çıxarılmışdır. //İki sahil.- 2010.- 30 sentyabr.- s. 6.

46

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------


52. Məmmədli İ. Neft sənayemizin ilk naziri: ölkə Prezidenti İlham Əliyev sənayesinin korifeyi SüleymanVəzirovun 100 illik yubileyininkeçirilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. /İ.Məmmədli. //İki sahil.- 2010.- 14 noyabr.- s. 12.

53. Məmmədova N. “Əsrin müqaviləsi” /N.Məmmədova. //İki sahil.- 2010.- 22 sentyabr.- s. 7.


54. Məmmədov A. Neft Daşlarında Heydər Əliyev muzeyi. /A.Məmmədov. //Azərbaycan.- 2010.- 30 aprel.- s. 9.
55. Musayev M. İqtisadi inkişafın və tərəqqinin xidməyində. /M.Musayev. //Respublika.- 2009.- 5 noyabr.- s. 3.
56. “Neft Daşları”nda 10 quyu istismara veriləcək. //Zaman.- 2005.- 29-30 sentyabr.- s. 5.
57. “Neft Daşları” yatağında yeni quyu istismara verilmişdir. //İki sahil.- 2007.- 24 iyul.- s. 1.
58. “Neft Daşları”nda hasilat artırılır. //İki sahil.- 2008.- 22 yanvar.
59. “Neft Daşları”ndakı yataqxanalar təmir edilir. //Azərbaycan.- 2008.- 21 dekabr.
60. “Neft Daşları”nda yeni quyu istismara verilib. //İqtisadiyyat.- 2009.- 10 fevral.
47

------------------------------------------Neft Daşları-------------------------------------------
61. “Neft Daşları” yatağındakı 2415 nömrəli platforma istismara qəbul edilib. //İki sahil.- 2009.- 3 iyul.- s. 6.

62. “Neft Daşları”ndakı platformadan 18 quyu qazılıb. //Neft Daşlarında enerji sistemi yeniləşdirilir. //Вышка.- 2009.- 31 iyul.- s. 4.

63. “Neft Daşları”nda yeni quyu. //Вышка.- 2009.- 14-20 avqust.- s. 3.

64. Neft Daşlarında yüksək debitli quyu istismara verilib. //İki sahil.- 2009.- 22 oktyabr.- s.6.


65. Neft Daşlarında enerji sistemi yeniləşdirilir. //İki sahil.- 2009.- 5 noyabr.- s. 6.
66. Neft Daşları hələ uzun illər Azərbaycana çox ləyaqətlə xidmət edəcəkdir. //İki sahil.- 2009.- 7 noyabr.- s. 3,4.

67. “Neft Daşları”nda yeni quyu qazılmışdır. //İki sahil.- 2010.- 5 mart.- s. 5.

68. Neft strategiyası və müasir Azərbaycan. //İki sahil.- 2010.- 17 sentyabr.- s. 4.

www.yap.org.az

48

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə