Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fonduna
Yüklə 151.01 Kb.
tarix11.03.2016
ölçüsü151.01 Kb.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 08 noyabr tarixli 175 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

(Fiziki şəxslər üçün)

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fonduna
Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatın verilməsi üçün

Ə R İ Z Ə

__________________________________________________________________

(müraciət edənin adı, soyadı və atasının adı)__________________________________________________________________
Xahiş edirik bizə, Ətraf Mühitə dair

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ informasiya verilməsi üçün göstəriş verəsiniz.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin Seriya və nömrəsi:

_______________________________

Vəsiqəni verən orqanın adı və tarixi:

___________________________________

Etibarlılıq müddəti: __________________________

Hüquqi ünvanı:

__________________________________________________

VÖEN:_____________________________

Bankın

adı:_____________________________________________________

Hesablaşma hesabının

nömrəsi:____________________________________

Tel: _______________________________

Faks: ______________________________

E-mail:_____________________________

____________________ ____________________________________

(müraciət edənin imzası)            (Adı, soyadı, atasının adı)

M.Y 

“ ____ “ ____________ 20 ___il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 08 noyabr tarixli 175 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

(Hüquqi şəxslər üçün)

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fonduna


Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatın verilməsi üçün

Ə R İ ZƏ
__________________________________________________________________

(müraciət edənin tam adı)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, adı, soyadı və atasının adı)

Xahiş edirik bizə, Ətraf Mühitə dair

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ informasiya verilməsi üçün göstəriş verəsiniz.Təşkilati-hüquqi forması:

Hüquqi ünvanı:

VÖEN:_____________________________

Bankın adı:__________________________________________________________________

Hesablaşma hesabının nömrəsi:

Tel: _______________________________

Faks: ______________________________

E-mail:_____________________________

____________________ ____________________________________

(müraciət edənin imzası)            (Adı, soyadı, atasının adı)

M.Y 

“ ____ “ ____________ 20 ___ilAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ

ƏTRAF MÜHİT VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR ÜZRƏ

DÖVLƏT İNFORMASİYA – ARXİV FONDU
« » №-li MÜQAVİLƏ
Bakı şəhəri « » 20 -ci il
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 15 aprel 2002-ci il tarixli 1306/ü saylı əmri ilə təsdiq edilmiş Nizamnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən və gələcəkdə «İcraçı» adlanan Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya - Arxiv Fondunun rəisi şəxsində bir tərəfdən və gələcəkdə «Sifarişçi» adlanan________________________________________________ ______________________________ şəxsində digər tərəfdən aşağıdakılar barədə müqavilə imzaladıq
1. Müqavilənin məzmunu
«İcraçı» informasiyanı hazırlayır və «Sifarişçi» yə təqdim edir.

1.1.İnformasiyanın adı________________________________________________________________ ________________________________________________________________________1.2. İnformasiyanın verilmə forması: ümumi tanışlıq, qısa məlumat, müəyyən hissəsinin surətinin çıxarılması, tam surətinin çıxarılması

1.3. İnformasiyadan istifadəyə görə haqqın miqdarı onun xarakterindən və ərazidə aparılmış işlərin mərhələlərindən asılı olaraq hesablanır.

1.4. Müqavilənin qiyməti:

____________________________________________________________

1.5. Ödəniş forması ___________________________________________

1.6. Müqavilənin müddəti _____________________________________


2. Tərəflərin öhdəlikləri
2.1. «İcraçı» sifariş verilən informasiyanı keyfiyyətlə hazırlayır və müqavilədə göstərilən müddətdə «Sifarişçi» yə təqdim edir.

2.2. İnformasiya «Sifarişçi»yə informasiyanın haqqı ödənildikdən sonra verilir.

2.3. «Sifarişçi» İnformasiyanın keyfiyyətini yoxlayaraq qəbul edir. «Sifarişçi»nin informasiyanın keyfiyyəti haqqında onu qəbul etdikdən sonra iddia hüququ yoxdur.

2.4. «Sifarişçi» İnformasiyanı kommersiya məqsədi ilə ötürə, sata, çoxalda və dərc edə bilməz.


3. Tərəflərin məsuliyyəti

3.1. Müqavilədə göstərilən öhdəliklər bu və ya digər qaydada yerinə yetirilməzsə «İcraçı» və «Sifarişçi» qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən məsuliyyət daşıyırlar.


4.Tərəflərin hüquqi ünvanı


«ИЪРАЧЫ»
Ятраф Мцщит вя Тябии Сярвятляр цзря Дювлят Информасийа - Архив фонду

ВЮЕН:1300421701

щ/щ: 33020019441020230102

«КапиталБанк» Бакы шящяр филиалы

код: 200026 ВЮЕН: 9900003611

м/щ: АЗ81НАБЗ01350100000003001944 SWIFT: АЫЫБАЗ 2Х ___________________________ «____»______________20 –ъи ил

«СИФАРИШЧИ»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ «____»______________20 –ъи ил

Qiymətlərin razılaşdırılması haqqında protokol əlavə edilir.
Qiymətlərin razılaşdırılması haqqında
PROTOKOL
« » 20 -ci il tarixli « » №-li müqavilə üçün

Biz aşağıda imza edənlər, «İcraçı» şəxsində Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya - Arxiv Fondunun rəisi «Sifarişçi» şəxsində _________________________________________________________________________________ təsdiq edirik ki, tərəflər sifariş olunan informasiyanın xarakterinə və ərazidə aparılmış işlərin mərhələlərinə uyğun olaraq müqavilə qiymətinin həcmi barədə razılaşma əldə ediblər:İn İnformasiyanın adı

Aparılmış işin

mərhələsiİnformasiyanın xarakteri

Geoloji-kəşfiy-

yat işləri-

nə sərf edilən xərc.

manat


Sifariş edilən informa-siyanın

işin tam həcmin-

dən %-lə miq-

darı


Məbləğ

(AZN-lə)


1

2

3

4

5

6

7

1.2.3.4.5.6.7.

CƏMİ:
Cəmi sözlə

Bu Protokol qarşılıqlı hesablaşmalar və ödəmələr aparmaq üçün əsas sayılır.
«ИЪРАЧЫ»
Ятраф Мцщит вя Тябии Сярвятляр цзря Дювлят Информасийа - Архив фонду

ВЮЕН:1300421701

щ/щ: 33020019441020230102

«КапиталБанк» Бакы шящяр филиалы

код: 200026 ВЮЕН: 9900003611

м/щ: АЗ81НАБЗ01350100000003001944 SWIFT: АЫЫБАЗ 2Х ___________________________ «____»______________20 –ъи ил


«СИФАРИШЧИ»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «____»______________20 –ъи илFiziki şəxslər üçün
Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Milli Hidrometeorologiya Departamentinə

Hidrometeoroloji məlumatın verilməsi üçün

Ə R İ Z Ə

__________________________________________________________________

(müraciət edənin adı, atasının adı, soyadı)_________________________________________________________________
Fəaliyyət növü: Hidrometeoroloji məlumatların verilməsi
Ünvan:

Tel: _____________________

Faks: _____________________

________________ (müraciət edənin imzası)                   “ ____ “ ____________ 20 __(Hüquqi şəxsin blankında)

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Milli Hidrometeorologiya Departamentinə
Hidrometeoroloji məlumatın verilməsi üçün
Ə R İ Z Ə

__________________________________________________________________

(müraciət edənin tam adı)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)Təşkilati-hüquqi forması:

Hüquqi ünvanı:

Fəaliyyət ünvanı:

Fəaliyyət növü: Hidrometeoroloji məlumatların verilməsi

Hesablaşma hesabının nömrəsi:

Bankın adı:

Tel:

Faks:

____________________ __________________________________

(müraciət edənin imzası)            (rəhbərin adı, soyadı)

 

“ ____ “ ____________ 20 __Qeyd: Ərizə möhürlə təsdiq olunmalıdır.
M Ü Q A V İ L Ə N_____ ____

İnformasiya məhsulunun yaradılması (verilməsi) barədə

___------------_____________

(gün, ay, il)

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Milli Hidrometeorologiya Departamenti

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 mart 2003-cü il tarixli 177/ Ü saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş "Əsasnamə"sinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən və gələcəkdə "İcraçı" adlanan Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru--------------------_­­­­­­­­­­­­­­­­ şəxsində bir tərəfdən


_____----------------------------------------------------------------------------------------------------______________________ ( təşkilatın adı)

"Əsasnamə"sinə (Nizamnaməsinə) uyğun olaraq fəaliyyət göstərən və gələcəkdə "Sifarişçi" adlanan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________ ( vəzifəsi, adı, soyadı)

şəxsində digər tərəfdən bu Müqaviləni hidrometeoroloji informasiya təminatı məqsədi ilə bağlayırlar.
 1. İŞİN GÖRüLMƏ QAYDASI

1.1"Sifarişçi" həvalə edir, "İcraçı" isə öz üzərinə aşağıdakı informasiyanı verməyi götürür. __


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( informasiyanın a dı)


1.2 Tərəflərin münasibəti iqtisadi əsaslar üzərində qurulur. Belə ki, müqavilə şərtləri yerinə yetirilməzsə tərəflər iqtisadi məsuliyyət daşıyırlar.


 1. İŞİN DƏYƏRİ VƏ HESABLANMA QAYDASI

2.1. Hazırkı müqaviləyə əsasən "Sifarişçi" görülmüş iş üçün "İcraçı"nın hesabına _--------__(sözlə yazmaq)__AZN məbləğində pul keçirir.


2.2. Ödəmə qaydası: birdəfəlik, mərhələlərlə ( qeyd etməli)


 1. İŞİN TƏHVİLİ VƏ QƏBULU QAYDALARI

3.1 İşin görülməsi, "İcraçı" tərəfindən "Sifarişçiyə" təhvil verilməsi qaydaları və Müqavilənin başa çatması vaxtı bu Müqavilənin bir hissəsi olan------------------tarixli təqvim planı ilə müəyyən edilir.

3.2 İşin qurtarması ilə əlaqədar olaraq "İcraçı" "Sifarişçi"yə informasiya məhsulunun (xidmətin) təhvili-qəbulu haqqında akt təqdim edir.


 1. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

4.1 Bu Müqavilədə göstərilən öhdəçiliklər bu və ya digər qaydada yerinə yetirilməzsə "İcraçı" və "Sifarişçi" qüvvədə olan qanunlar əsasında məsuliyyət daşıyırlar.

4.2 "İcraçı" informasiyanın keyfiyyətli olmasına və vaxtında verilməsinə cavabdehdir.

4.3 "Sifarişçinin" aldığı hidrometeoroloji informasiyanı başqasına verməyə hüququ yoxdur.

4.4 "Sifarişçi" bu Müqavilənin 4.3 bəndini pozarsa, "İcraçı" başqa təşkilata ("İcraçı"nın icazəsi olmadan) verilmiş hidrometeoroloji informasiyanın tam haqqını "Sifarişçi"- dən almaq hüququna malikdir.


 1. XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

5.1. Hər iki tərəfin Müqavilənin fəaliyyətini dayandırmaq hüququ var. Müqavilənin fəaliyyətini dayandırmaq istəyən tərəf o, biri tərəfi bir ay qabaqcadan xəbərdar etməlidir

5.2. Preyskurant qiymətlərinə hidrometeoroloji informasiyaların əldə olunmasına sərf olunan xərclərdən asılı olaraq (normativlərin, qiymətlərin, tariflərin dəyişməsi, inflyasiya və i.a.) yenidən baxılmalıdır.


  1. Əlavə öhdəliklər_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________

6. Tərəflər Müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsində razılığa gəlməzlərsə bu məsələnin həllinə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunları əsasında İqtisad məhkəməsində baxılır.

7. MÜQAVİLƏNİN FƏALİYYƏT MÜDDƏTİ

VƏ TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANLARI


  1. Müqavilənin fəaliyyət müddəti

"_” ” ’’ ___il tarixdən başlayır

"_” ” ’’ __ il tarixdə qurtarır


  1. Tərəflərin ünvanları və dövlət bankında hesablaşma hesabları

"İcraçı"nın: Heydər Əliyev prospekti 50 Milli Hidrometeorologiya Departamenti


Adı: Dövlət Xəzinədarlıq İdarəsi

Kodu 210005

Hesab №45090269441800007118

Müxbir hesabı

AZ85NABZ01360100000003003944

S.W.I.F.T. CTRE AZ22

VÖEN 1401555071
 Alan müştəri
 Milli Hidrometeorologiya Departamenti

Hesab № 2197705

Büdcə təsnifat kodu 142319

Büdcə səbiyyə kodu 3

VÖEN 1500356981
"Sifarişçi"nin:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
___ Müqaviləyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
1 . Hidrometeoroloji məlumatların siyahısı və preyskurant qiymətləri

2. Hidrometeoroloji məhsulun yerinə yetirilməsi və verilməsinin təqvim planı

İcraçı tərəf: Sifarişçi tərəf:
___________ ___________


Əlavə 1
«Təsdiq edirəm»

Milli Hidrometeorologiya

Departamentinin direktoru


_________________ -------------------------

«------- » ------------- ci il

_________________
-------------------- lazım olan hidrometeoroloji

informasiyanın siyahısı və preyskurant qiymətləri
SıraMəlumatın adı

Bir məlumatın dəyəri

AZN

Məlumatın illik


miqdarı

/illik /

Ümumi


dəyər

AZN

1.Jəmi

ƏDV 00%

Ümumi jəm

____________ _____________


Əlavə 2.


saylı _________tarixli

Müqaviləyə


---------------- veriləcək informasiyanın
TƏQVİM PLANI


/01.01.2012- 31.01.2012/


Sıra

N


Müqavilə üzrə veriləcək

informasiyanın növüİcra müddəti

İnformasiya hansı üsulla verilir

1.2


İnformasiyanın çatdırılması (ötürülməsi) üçün məsul şəxslər.
İcraçı“ tərəfdən
_________________

“Sifarişçi“ tərəfdən

______________


Fiziki şəxslər üçün


Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinə
Ətraf mühitin monitorinqi üzrə məlumatların verilməsi üçün

Ə R İ Z Ə


________________________________________________________________________

(müraciət edənin adı, atasının adı, soyadı)

________________________________________________________________________
Fəaliyyət növü:________________________________
Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar
Seriya və nömrə: “ ”

Nə vaxt və kim tərəfindən verilib:

Ünvan:

Tel:


Faks:

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik

___________________

(müraciət edənin imzası) “ ____ “ ____________ 20 __


(Hüquqi şəxsin blankında)


Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinə
Ətraf mühitin monitorinqi üzrə məlumatların verilməsi üçün

Ə R İ Z Ə

________________________________________________________________________

(müraciət edənin tam adı)

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)

Təşkilati-hüquqi forması:

Hüquqi ünvanı:

Fəaliyyət ünvanı:

Fəaliyyət növü:

__________________________________________________________
Hesablaşma hesabının nömrəsi:

Bankın adı:

Tel:

Faks:


Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik

____________________ ________________________

(müraciət edənin imzası) (rəhbərin adı, soyadı)

“ ____ “ ____________ 20 __

Qeyd: Ərizə möhürlə təsdiq olunmalıdır.

Müqavilə №

Bakı şəhəri “ ____ " ___________2012-ci il

Gələcəkdə “Sifarişçi” adlanacaq

____________________________________________ Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən ____________________________________________ şəxsində bir tərəfdən və gələcəkdə “İcraçı” adlanacaq Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən departamentin direktor əvəzi Ə.H.Həsənovun şəxsində digər tərəfdən bu müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə bağladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. “Sifarişçi” nin sifarişi əsasında

_________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ “İcraçı” tərəfindən aparılmış monitorinq məlumatlarını “İcraçı” həyata keçirir.


2. Tərəflərin Öhdəlikləri
2.1. “ İcraçı”nın öhdəlikləri :

-“Sifarişçi”nin sifarişi əsasında bu müqavilənin 1.1 bəndində göstərilən işləri həyata keçirir.

- Monitorinq məlumatlarını 1 (bir) ay müddətində təhvil-qəbul aktı ilə “Sifarişçi”yə təhvil verir.

2.2. “Sifarişçi”nin öhdəlikləri :

Göstərilən xidmətə görə işin təhvil-qəbulu aktına əsasən bu müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan müqavilə qiymətinin razılaşma protokoluna uyğun olaraq ödəniş məbləğinin 10 (on) gün müddətində “İcraçı”nın hesablaşma hesabına köçürülməsini həyata keçirir.
3. Görülən işlərin qiyməti və ödənilmə qaydası
3.1. “İcraçı” tərəfindən bu müqavilənin 2.1-ci bəndində göstərilən monitorinq məlumatların hazırlanmasına və “Sifarişçi”yə təhvil verilməsinə görə müqavilənin dəyər qiyməti ____________________________________________________________ məbləğində olmasına tərəflər razılaşırlar.

3.2. Bu müqavilənin 2.1-ci bəndin ikinci hissəsində göstərilən müddətdə xidmət işinin tam yerinə yetirilməsindən sonra işin dəyəri təhvil-qəbul aktına əsasən “Sifarişçi” tərəfindən müqavilənin 2.2-ci bəndində göstərilən müddətdə “İcraçı”nın hesabına köçürülməsini həyata keçirir.


4. Tərəflərin məsuliyyəti
4.1. Tərəflər müqavilə üzrə üzərilərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə görə məsuliyyət daşıyırlar.

4.2. “Sifarişçi” müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlər üzrə təhvil-qəbil aktı və hesabat sənədləri imzalayıb qaytardıqdan sonra müqavilədə göstərilən məbləği 1 (bir) ay müddətində ödəyir.


5. Mübahisələrin həlli qaydası
5.1. Hazırkı müqavilədən irəli gələn, yaxud onunla əlaqədar yaranan bütün mübahisələr, fikir ayrılıqları və münaqişələr imkan daxilində tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir.

5.2. Tərəflər razılığa gələ bilmədiyi halda, mübahisəli məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada aidiyyəti Məhkəmələr tərəfindən həll ediləcəkdir.


6. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
6.1. Bu müqavilə imzalandığı gündən 31.12.20-ci il tarixinə qədər qüvvədədir.

6.2. Bu müqavilənin qüvvədə olma müddətinin başa çatmasına 10 (on) iş günü qalanadək “Tərəf”lər hər hansı bir səbəbdən öz etirazını bildirmədikdə müqavilənin müddəti eyni şərtlərlə növbəti il üçün uzadılmış hesab olunur.

6.3. Bu müqavilələr Azərbaycan dilində 2 (iki) eyni hüquqi qüvvəyə malik nüsxədə, hər tərəf üçün bir nüsxə olmaqla tərtib olunmuşdur.
7. Tərəflərin hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri

İcraçı”


Adı: Dövlət Xəzinədarlıq İdarəsi

Kodu 210005

Muxbir hesabı

AZ85NABZ01360100000003003944

S.W.I.F.T. CTRE AZ22

VÖEN 1401555071


 Alan müştəri
Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti

Hesab № 2197707

Büdcə təsnifat kodu 142319

Büdcə səbiyyə kodu 3

VÖEN 1500504881

Sifarişçi”


İcraçı” “Sifarişçi”

Ətraf Mühit üzrə Milli MonitorinqDepartamentinin Direktor əvəzi
_____________________ Ə.H.Həsənov


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə