AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu əlyazması hüququnda
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə9/9
tarix22.02.2016
ölçüsü0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ə D Ə B İ Y Y A T
Azərbaycan dilində

1. Abbaslı İ. İbtidai dini-mənqəbəvi görüşlər və onların xalq yaradıcılığında izləri / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, VIII kitab. Bakı: Səda, 1999, s. 5-23

2. Abdulla B. Azərbaycan mərasim folkloru. Bakı: Qismət, 2005, 208 s.

3. Ağbaba A. Ağbaba-Şörəyel bölgəsində Novruz adətləri / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 91-99

4. Albalıyev Ş. İlaxır çərşənbələr Novruzqabağı çillələrdir! / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 100-116

5. Albalıyev Ş. Novruz – təbiətlə cəmiyyətin bütövləşməsi bayramı! / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXIV kitab. Bakı: Nurlan, 2011, s. 46-54

6. Albalıyev Ş. Qədim dünyamızın sehrli səsi – Novruz / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXIX kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2012, s. 54-65

7. Allahverdiyev R. Azərbaycan təqvim miflərinin semantikası: Fil. üzrə fəl. dok. ...dissertasiya. Bakı, 2011, 158 s.

8. Altaylı S. Novruz və “Ərgənəkon” dastanı arasındakı oxşarlıqlar // “Dədə Qorqud” jur., 2008, № 2, s. 80-86

9. Aslan V., İsayeva X. Folklorumuzda mifik alma // “Dədə Qorqud” jur., 2003, № 4, s. 82-87

10. Aslanov E. El-oba oyunu, xalq tamaşası. Bakı: İşıq, 1984, 275 s.

11. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. I cild. Bakı: Elm, 2004

12. Azərbaycan folkloru antologiyası. I cild. Naxçıvan folkloru / Tərtib edənlər: T.Fərzəliyev, M.Qasımlı. Bakı: Sabah, 1994, 388 s.

13. Azərbaycan folkloru antologiyası. II cild. İraq-türkman cildi / Tərtibçilər: Q.Paşayev, Ə.Bəndəroğlu. Bakı: Ağrıdağ, 1999, 467 s.

14. Azərbaycan folkloru antologiyası. III cild. Göyçə folkloru / Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi H.İsmayılov. Bakı: Səda, 2000, 767 s.

15. Azərbaycan folkloru antologiyası. IV cild. Şəki folkloru / Tərtib edənlər: H.Əbdülhəlimov, R.Qafarlı, O.Əliyev, V.Aslan. Bakı: Səda, 2000, 497 s.

16. Azərbaycan folkloru antologiyası. V cild. Qarabağ folkloru / Toplayanlar: İ.Abbaslı, T.Fərzəliyev, N.Nazim (Quliyev). Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: İ.Abbaslı. Bakı: Səda, 2000, 413 s.

17. Azərbaycan folkloru antologiyası. VI cild. Şəki folkloru / Toplayanı, tərtib edəni, söyləyicilər, toplayıcılar, qaynaqlar haqqında məlumatın, qeyd və şərhlərin müəllifi: H.Əbdülhəlimov. Bakı: Səda, 2002, 494 s.

18. Azərbaycan folkloru antologiyası. VII cild. Qaraqoyunlu folkloru / Toplayıb tərtib edənlər: H.İsmayılov, Q. Süleymanov. Bakı: Səda, 2002, 463 s.

19. Azərbaycan folkloru antologiyası. VIII cild. Ağbaba folkloru / Toplayıb tərtib edənlər: H.İsmayılov, T.Qurbanov. Bakı: Səda, 2003, 475 s.

20. Azərbaycan folkloru antologiyası. IX cild. Gəncəbasar folkloru / Tərtib edənlər: H.İsmayılov, R.Quliyeva. Bakı: Səda, 2004, 521 s.

21. Azərbaycan folkloru antologiyası. X cild. İrəvan çuxuru folkloru / Toplayıb tərtib edənlər, ön sözün, qeyd və izahların müəllifləri: H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli. Bakı: Səda, 2004, 471 s.

22. Azərbaycan folkloru antologiyası. XI cild. Şirvan folkloru / Toplayanı: S.Qəniyev. Tərtib edənlər: H.İsmayılov, S.Qəniyev. Bakı: Səda, 2005, 442 s.

23. Azərbaycan folkloru antologiyası. XII cild. Zəngəzur folkloru / Toplayıcılar: V.Nəbioğlu, M.Kazımoğlu, Ə.Əsgər. Tərtibçilər: Ə.Əsgər, M.Kazımoğlu. Bakı: Səda, 2005, 463 s.

24. Azərbaycan folkloru antologiyası. XIII cild. Şəki-Zaqatala folkloru / Tərtibçilər: İ.Abbaslı, O.Əliyev, M.Abdullayeva. Bakı: Səda, 2005, 549 s.

25. Azərbaycan folkloru antologiyası. XIV cild. Dərbənd folkloru / Toplayıcılar: H.İsmayılov, S.Xurdamiyeva. Tərtib edənlər: H.İsmayılov, T.Orucov. Bakı: Səda, 2006, 429 s.

26. Azərbaycan folkloru antologiyası. XV cild. Dərələyəz folkloru / Toplayıb tərtib edənlər: H.Mirzəyev, H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli. Bakı: Səda, 2006, 483 s.

27. Azərbaycan folkloru antologiyası. XVI cild. Ağdaş folkloru / Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəmzadə. Bakı: Səda, 2006, 495 s.

28. Azərbaycan folkloru antologiyası. XVII cild. Muğan folkloru / Toplayanı B.Hüseynov. Tərtib edəni və ön sözün müəllifi H.İsmayılov. Bakı: Nurlan, 2008, 447 s.

29. Azərbaycan folkloru antologiyası. XIX cild. Zəngəzur folkloru / Toplayanı və ön sözün müəllifi R.Təhməzoğlu. Tərtib edənlər: H.İsmayılov, R.Təhməzoğlu, Ə.Ələkbərli. Bakı: Nurlan, 2009, 415 s.

30. Azərbaycan folkloru antologiyası. XXI cild. Qazax örnəkləri / Toplayanı M.Həkimov. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, 376 s.

31. Azərbaycan folkloru antologiyası. XXII cild. Borçalı-Qarapapaq folkloru / Toplayıb tərtib edən və ön sözün müəllifi V.Hacılar. Bakı: “Nurlan”, 2011, 444 s.

32. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naxçıvan folkloru. I cild / Tərtib edənlər: M.Cəfərli, R.Babayev. Naxçıvan. “Əcəmi”, 2010, 512 s.

33. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naxçıvan folkloru. II cild / Tərtib edənlər: M.Cəfərli, Y.Səfərov, R.Babayev. Naxçıvan. “Əcəmi”, 2011, 496 s.

34. Azərbaycan folkloru antologiyası. Naxçıvan folkloru. III cild / Tərtib edənlər: M.Cəfərli, R.Babayev. Naxçıvan. “Əcəmi”, 2012, 560 s.

35. Azərbaycan mifoloji mətnləri / Tərtib edəni Arif Acalov. Bakı: Elm, 1988, 1976 s.

36. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, II cild. Bakı: Elm, 1998, 596 s.

37. Babək A. Azərbaycan folklorunda su ilə bağlı inamlar. Bakı: Nurlan, 2011, 212 s.

38. Bayat F. Yeni gün/Novruz bayramının sosial-iqtisadi və fəlsəfi təməli / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 24-42

39. Bəydili (Məmmədov) C. Dağ əyəsi Sarı qız / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab. Bakı: Səda, 2000, s. 154-169

40. Bəydili (Məmmədov) C. Türk mifoloji sözlüyü. Bakı: Elm, 2003, 418 s.

41. Bəydili (Məmmədov) C. Yaz bayramı ilə bağlı bir sıra mifoloji obraz və anlayışların simvolikasından // “Dədə Qorqud” jur., 2003, № 1, s. 89-105

42. Borçalı folklor örnəkləri. I kitab. Toplayanlar: V.Hacılar, E.Məmmədli. Tərtib edəni: E.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 328 s.

43. Cəfərzadə Ə. Unudulmuş əziz günlərimizdən // “Azərbaycan” jurnalı, 2001-ci il, № 9, s. 159-177

44. Cəfərzadə Ə. Novruz bayramı // “Dədə Qorqud” jur., 2004, № 1, s. 160-163

45. Cəlil F. Folklorda magiya və mantika (Türk və skandinav eposlarının müqayisəsi əsasında). Bakı: Mütərcim, 2010, 120 s.

46. Çəmənzəminli Y.V. Vəsfi-hal / Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri. 3 cilddə, III cild. Məqalə, oçerk və xatirələr. Bakı: Elm, 1977, s. 74-77

47. Çəmənzəminli Y.V. Azərbaycanda zərdüşti adətləri / Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri. 3 cilddə, III cild. Məqalə, oçerk və xatirələr. Bakı: Elm, 1977, s. 82-89

48. Çəmənzəminli Y. V. Əsərləri. 3 cilddə. III cild. Bakı, Avrasiya Press. 2005, 440 s.

49. El düzgüləri, elat söyləmələri. Toplayıb tərtib edəni M.Qasımlı. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1993, 176 s.

50. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1981, 403 s.

51. Əliyev H. Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrik. 19 mart 2000-ci il

52. Əliyev H. Novruz bayramı münasibətilə keçirilən ümumxalq şənliyində nitq. 21 mart 2002-ci il

54. Əliyev O. Nağılda qız və ya oğlan seçmə motivi / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XVI kitab. Bakı: Səda, 2005, s. 30-45

55. Əliyev R. Ölüb-dirilmə motivinin tipləri və tipikləşdirilməsi haqqında // «Dədə Qorqud» jur., 2005, № 3, s. 36-49

56. Əliyev R. Əfsanə və nağıllarda ağac kultunun struktur-semantik funksiyaları / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XX kitab. Bakı: Səda, 2006, s. 75-87

57. Əliyev R. Əfsanələrdə dağ kultunun struktur-semantik funksiyalarına dair / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXI kitab. Bakı: Səda, 2006, s. 15-28

58. Əliyeva S. “Xanbəzəmə” mərasimi / Folklorşünaslıq məsələləri, VI buraxılış. Bakı: Nurlan, 2007, s. 106-108

59. Əlizadə R. Azərbaycan folklorunda təbiət kultları. Bakı: Nurlan, 2008, 174 s.

60. Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər. Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 304 s.

61. Göyər, səmənim, göyər. Folklor nümunələri / Tərtib edəni Bəhlul Abdulla. Bakı: Gənclik, 1993. 184 s.

61a. Hacıyeva M. Ən qədim xalq bayramı // Ədəbi düşüncələr. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2003, s. 43-52

61b. Hacıyeva M. Novruz Azərbaycan və türk salnaməsində // Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. V Uluslaralası folklor konfransının materialları. Bakı: AMEA Folklor İnstitutu, 724 s.

62. Hacılı A. Mifopoetik ənənədə dünya ağacı / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XI kitab. Bakı: Səda, 2002, s. 55-73

63. Hüseynoğlu K. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. Bakı: M.B.M, 2006, 120 s.

64. Xəlil A. Novruz bayramının arxaik ritual əsasları / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 43-86

65. Xəlil A. Türk xalqlarının yaz bayramı və Novruz. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 144 s.

66. Xürrəmqızı A. Azərbaycan mərasim folkloru (Türk və dünya xalqları folkloru ilə tarixi-müqayisəli araşdırma). Bakı: Səda, 2002, 210 s.

67. İbrahimov M. Novruza layiqli hədiyyə / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 48-50

68. İmanquliyeva A. Novruz Şərq ölkələrində / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 51-57

69. İslamzadə K. Azərbaycan folklorunda yalan / Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası (məq. məcm.). Bakı: BDU-nun nəşri, 2003, s. 87-91

70. İsmayılov H. Novruz bayramı: tarixi-mədəni mahiyyəti və semantik strukturu / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 3-13

71. Kazımoğlu M. Xalq gülüşünün magik mahiyyəti // “Dədə Qorqud” jur., 2004, № 1, s. 68-82

72. Kazımoğlu M. Gülüşün arxaik kökləri. Bakı: Elm, 2005, 186 s.

73. Kazımoğlu M. Xalq gülüşünün poetikası. Bakı: Elm, 2006, 268 s.

74. Kazımoğlu M. Ordubadda Novruz bayramı / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 88-91

75. Qafarlı R. Mif, əfsanə, nağıl və epos (şifahi epik ənənədə janrlararası əlaqə). Bakı: ADPU nəşri, 2002, 758 s.

76. Qafarlı R. Novruz – yaranış, oyanış və yeniləşmə bayramı // “Xalq qəzeti”, 20 mart 2013

77. Qafarlı R. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 540 c.

78. Qasımlı M. Novruz mərasim kompleksinin tarixi-mifoloji anlamı / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. VIII kitab. Bakı: Səda, 1999, s. 50-57

79. Qasımov C. Novruz bayramı milli-mənəvi dəyərlərin repressiyası kontekstində / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 14-23

80. Quba-Şabran folklor örnəkləri. 1-ci kitab. Tərtib edənlər: M.Əliyev, Ə.Ələkbərli. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 328 s.

81. Qurbanov N. Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər. Bakı: AFpoliQRAF, 2011, 143 s.

82. Mücazi Ə. Azərbaycanın güney mahalı Şəbüstərdə “Axır çərşənbə” mərasimi // “Dədə Qorqud” jur., 2006, № 1, s. 178-185

83. Nəbiyev A. El nəğmələri, xalq oyunları. Bakı: Azərnəşr, 1988, 167 s.

84. Nəbiyev A. İlaxır çərşənbələr. Bakı: Azərnəşr, 1992, 62 s.

85. Nəbiyev A. İlin əziz günləri. Bakı: Maarif, 1999, 104 s.

86. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. I hissə / Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Turan, 2002, 680 s.

87. Nəbiyev A. Novruz sülh, dostluq və humanizm bayramıdır / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 72-80

88. Nəbiyev B. Novruz bayramınız mübarək / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 10-12

89. Nərimanoğlu K.V. Özümüz, sözümüz. Bakı: Çinar-Çap, 2005, 621 s.

90. Novruz Bayramı Ensiklopediyası. Tərtib edənlər: Bəhlul Abdulla, Tofiq Babayev. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, 208 s.

91. Orucov T. Qaravəlli adının etimologiyasına dair // «Dədə Qorqud» jur., № 2, 2003, s. 65-71

92. Orucov T. Lətifə, yoxsa qaravəlli // «Dədə Qorqud» jur., № 2, 2005, s. 62-78

93. Paşabəyli Ə. İlin axır çərşənbəsi // “Dədə Qorqud” jur., 2009, № 1, s. 112-115

94. Paşayeva Ə. Novruz dünyanı bəzəyir / Azərbaycanda Novruz (toplu). Toplayanı, nəşrə hazırlayanı və elmi redaktoru Azad Nəbiyev. Bakı: Çıraq, 2012, s. 13-15

95. Paşayeva M. Novruz mərasimlərində etnik ənənələr // “Dədə Qorqud” jur., 2011, № 1, s. 36-44

96. Rəcəbli Ə. Qədim türk yazısı abidələri. 4 cilddə. III cild. Qədim uyğur yazısı abidələri. I hissə. Bakı: Elm və təhsil, 2010, 664 s.

97. Rəşidəddin. Oğuznamə. Anadolu türkcəsindən Azərbaycan dilinə çevirən, ön söz və göstəricilərin müəllifi və biblioqrafiyanın tərtibçisi İ.M.Osmanlı. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası N-PB, 2003, 108 s.

98. Rzasoy S. Novruz bayramının konseptual-fəlsəfi əsasları / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 87-90

99. Rzasoy S. Oğuz mifologiyası. Bakı: Nurlan, 2009, 363 s.

100. Sadıq İ. Bahar (Novruz) bayramı şumer qaynaqlarında / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 129-140

101. Salmanlı İ. Lənkəran bölgəsində Novruz bayramı // “Dədə Qorqud” jur., 2013, № 1, s. 110-113

102. Sarabski H. Köhnə Bakı. Bakı: Yazıçı, 1982, 253 s.

103. Seyidov M. Yaz bayramı. Bakı: Gənclik, 1990, 96 s.

104. Səfərova A. Neftçala-Salyan regionunda Novruz bayramı // “Dədə Qorqud” jur., 2008, № 1, s. 118-121

105. Süleymanova L. Şəkidə Novruz // “Dədə Qorqud” jur., 2012, № 1, s. 105-112

106. Şamil Ə. Novruz bayramında “Xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXI kitab. Bakı: Nurlan, 2009, s. 117-128

107. Şardən J. Parisdən İsfahana səyahət. Amsterdam. 1711. Bakı: Elm, 1994, 96 s.

108. Şəhriyar Q. Elimizə bahar gəlir // “Dədə Qorqud” jur., 2006, № 1, s. 173-177

109. Şərəfxanlı N. Ergənəkon bayramı – Novruz // “Dədə Qorqud” jur., 2003, № 2, s. 50-57

110. Şükürov A., Abdullazadə G. Azərbacan fəlsəfəsi (qədim dövr). Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1993, 93 s.

111. Tantəkin M. Məqalələr. Bakı: Şirvannəşr, 2006, 209 s.

112. Təhmasib M. Xalq ədəbiyyatımızda mərasim və mövsüm nəğmələri: Fil. elm. nam. ...dissertasiya. Bakı, ADU kitabxanası, 1945, 133 s.

113. Təhmasib M. Adət, ənənə, mərasim, bayram // «Ədəbiyyat və incəsənət» qəz., 1966; Təkrar nəşri: Təhmasib M. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, I cild, Bakı: Mütərcim, 2010, s. 107-116

114. Vəliyev K. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı: Gənclik, 1987, 280 s.

115. Yoloğlu G. Mövsüm mərasimləri. Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2009, 218 c.
Türk dilində

116. Aliyeva M. Evrenin Spiral Şekilli Devri ve Nevruz (Novruz) Bayramının Ezoterik Özelliği / III Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Türk Dünyasında Bayramlar. Yayına hazırlayan İrfan Ünver Nasrettinoğlu. Fethiye, 21-23 Mart 2011, s. 1-21

117. Aytaç P. Nevruz Üzerine Bir Söhbet / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 111-118

118. Bayat F. Türk Mitolojik Sistemi. Cilt 1. İstanbul: Ötüken, 2007, 380 s.

119. Çay A.M. Nevruz – Türk Ergenekon Bayramı. Sekizinci Baskı. Ankara, 1999, 579 s.

120. Güngör H. Önasya Kültürlerinde Yeniden Doğuş ve Türklerde Nevruz / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 31-36

121. Heyət C. Nevruz Bayramı İranda / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 117-124

122. Hüseyin N. Uygurlarda Nevruz / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 315-321

123. İdrisi H. Safevi ve Kacar Sultanlarının Saraylarındakı Nevruz Ayinleri / Nevruz ve Renkler. Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 mart 1996). Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. Sadik Tural-Elmas Kılıç. Ankara, 1996, s. 199-208

124. İndraliyev İ. Nevruz Bayramında Nogay Halk Adetleri / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 151-153

125. İsmayıl M. Azerbaycan Türklerinin Bahar Bayramı – İlahır Çarşanbasının Mitolojik Kökleri / III Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Türk Dünyasında Bayramlar. Yayına hazırlayan İrfan Ünver Nasrettinoğlu. Fethiye, 21-23 Mart 2011, s. 145-155

126. Kafalı M. Türk Kültüründe Novruz ve Takvim / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 25-29

127. Kafarlı R. Bahar Önü İlahır Çerşenbeler ve Novruz Bayramlarının Mitolojik Kaynakları / III Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Türk Dünyasında Bayramlar. Yayına hazırlayan İrfan Ünver Nasrettinoğlu. Fethiye, 21-23 Mart 2011, s. 271-278

128. Kazımova F. Nahçıvanda Novruz – İlkin Stihiyaların Simvollaşması / III Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Türk Dünyasında Bayramlar. Yayına hazırlayan İrfan Ünver Nasrettinoğlu. Fethiye, 21-23 Mart 2011, s. 183-191

129. Kuzgun Ş. İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nevruz Bayramı / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 105-109

130. Muratoğlu M. Nevruz ve Onun Özbek Halk Edebiyyatında Terennüm Edilişi / Nevruz ve Renkler. Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 mart 1996). Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. Sadik Tural-Elmas Kılıç. Ankara, 1996, s. 282-292

131. Nuraniye-Erkin H.Ekrem. Uygurlarda Nevruz Kutlamaları / Nevruz. Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara, 20-22 mart 1995). Yayına hazırlayan Prof.Dr. Sadik Tural. Ankara, 1995, s. 155- 165

132. Nurmemmet A. Türkmenlerde Renk Dünyası ve Nevruz / Nevruz ve Renkler. Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 mart 1996). Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. Sadik Tural-Elmas Kılıç. Ankara, 1996, s. 75-83

133. Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), I cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, 644 s.
Rus dilində

134. Басилов В.Н. Су иясе / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Изд. «Советская энциклопедия», 1982, с. 474

135. Бируни А. Избранные произведения. Том 1. Ташкент: Издательство Академии Наук Узбекской ССР, 1957, 485 с.

136. Брагинский И.С. Очерк «Джамшид» / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 1. Москва: Советская энциклопедия, 1980, с. 372

137. Иванов В.В. Лунарные мифы / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 78-80

138. Мелетинский Э.М. Поетика мифа. Москва: Наука, 1976, 407 с.

139. Олеарий А. Подробное описание путешествия в Московию и через Московию в Персию. Москва: Императорскоe Общество Истории и Древностей России при Московском Университете. 1870, 1038 (32) с.

140. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Москва: Наука, 1976, 325 с.

141. Рабинович Е.Г. Земля / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 1. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 466-467

142. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. Москва: Политиздат, 1989, 574 с.

143. Тернер В. Символ и ритуал. Москва: Наука, 1983, 277 c.

144. Токарев С.А. Ранние формы религии. Москва: Политиздат, 1990, 622 с.

145. Топоров В.Н. Еда / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 1. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 427-429

146. Топоров В.Н. Праздник / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 329-331

147. Топоров В.Н. Яйцо мировое / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Советская энциклопедия, 1980, с. 681

148. Хаййам О. Трактаты. Москва: Издательство восточной литературы, 1961, 339 с.

149. Хождение купца Федота Kотова в Персию. Москва: 1958, 111 с.

150. Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Лениниград: Наука, 1936, 572 с.151. Элиаде М. Аспекты мифа. Москва, «Академический проект», 2001, 240 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə