AZ蹴baycan respublンkasi 鄭Z蹴baycan elmン-T愁Qンqat V
Yüklə 0.51 Mb.
səhifə7/9
tarix22.02.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TYqdim olunan proqram enerjisistemin elektrik コYbYkYlYrinin gYrginliyi 110 kV-dan 輟x olan hava xYttlYrindY tac hadisYsindYn yaranan texniki enerji itkilYrinin hesablanmas© çn nYzYrdY tutulmuコdur.

Proqram©n istifadY etdiyi verilYnlYr bazas©nda 110 kV vY daha yksYk gYrginlikli xYtlYr haqq©nda tac hadisYsi itkilYrini hesablamaq çn tYlYb olunan btn mYlumatlar: nominal gYrginliyi, uzunlu, mxtYlif hava コYraitlYrinin davametmY mddYtlYri, tac hadisYsinin mxtYlif hava コYraitindY xsusi itkilYri vY s. mYlumatlar xsusi cYdvYllYrdY saxlan©l©r.

ェYk.8.7-dY 典ACproqram©nda hesabat©n nYticYlYrinY bax©コ çn gYrginlik sinfinin se輅lmYsi, コYk. 8.8-dY isY hesabat©n nYticYlYrinin ekran formas© gtYrilmiコdir. Hesabatlar©n nYticYlYri btlkdY vY ayr©-ayr© gYrginlik siniflYri zrY verilir.

典ACproqram©nda yerinY yetirilmiコ hesabatlar©n nYticYlYrini btlukdY vY ya ayr©-ayr© gYrginlik siniflYri zrY 軋p etmYk çn xsusi hesabat formalar© realizY olunmuコdur.

ェYkil 8.7. 典ACproqram©nda ilkin mYlumatlar©n ekran formas©

ェYk.8.8. 典ACproqram©nda hesabat©n nYticYlYrinY bax©コ formas©


添ksYk gYrginlikli elektrik コYbYkYlYrinin aktiv gc itkilYrinin normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© ィC EETS-NXproqram©


Bu proqram enerjisistemin elektrik コYbYkYlYrinin gYrginliyi 110 kV-dan 輟x olan hava xYttlYrindY aktiv gc itkilYrinin normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulmuコdur (コYk.8.11).

滴esabladymYsini s©xd©qda ekranda コYkil 8.12-dY tYsvir edildiyi kimi regressiya tYnliyinin Ymsallar© Yks olunacaqd©r.

Proqram tYminat© gc itkilYrini proqnozlaコd©rmaq çn aコadak© コYkildY reqressiya tYnliklYrini verir

µ §


burada µ §- elektrik コYbYkYsinin dynlYrindY aktiv gclYrinin cYminin (PεES) normallaコd©r©lm©コ qiymYtidir:

µ §

ェYk. 8.11. EETS ィCNX proqram© iコY sal©nd©qda ekran formas©

ェYk. 8.12. EETS ィCNX proqram©nda hesabat©n nYticYlYri


EES mumi aktiv (Pεmax=PεES) vY reaktiv (Qεmax=QεES) tYlYbatlar©n©n dYyiコmY intervallar© (PεdYy.int, QεdYy.int) faizlY monitordan verilir (コYkil 8.13).

DigYr parametrlYrin hesabat© proqramda aコadak© kimi apar©l©r:


Pεmin=(1-PεdYy.int)* PεES Qεmin=(1-QεdYy.int)* QεES .

ェYkil 8.13. EES mumi aktiv vY reaktiv tYlYbatlar©n©n intervallar©


Proqram tYminat©nda mmi aktiv gc itkilYrini proqnozlaコd©rmaq çn kalkulyator nYzYrdY tutulmuコdur (ekran©n saaコa kncndY).

NmunY çn kalkulyator bmYsindY hesabata cari rejim parametrlYri kimi PεES=3448 MVt, QεES=1755.2 MVAr qiymYtlYri daxil edib 撤roqnozdymYsini s©xd©qda regressiya tYnliyinY gY hesablanm©コ aktiv gc itkilYri Proqramda hesablanm©コ qiymYtlY st-stY dºYcYk (コYkil 8.14).


ェYkil 8.14. Kalkulyatorla gc itkilYrinin proqnozlaコd©r©lmas©
Elektrik enerjisinin burax©la bilYn qeyri-balans©n©n hesablanmas© proqram© EETS-QB enerjinin qeydiyyat© sistemlYrindY 錮 cihazlar©n©n xYtalar© ilY YlaqYdar itkilYrin vY qeyri-balanslar©n hesablanmas© çn tYyin olunmuコdur. Bu modul iki variantda iコlYnmiコdir:

Yar©mstansiyalarda burax©la bilYn qeyri-balans©n hesablanmas©

Elektrik stansiyalar©nda burax©la bilYn qeyri-balans©n hesablanmas©

Yar©mstansiyalarda burax©la bilYn qeyri-balans©n hesablanmas© proqram©n©n Ysas ekran formas© コYkil 8.15-dY tYsvir olunmuコdur.

ェYkil 8.15. Yst-QB proqram©nda ilkin verilYnlYrin daxil edilmYsi
Yuxar©da ad© 躡kilYn mYlumatlar daxil edildikdYn sonra pYncYrYnin yuxar© sakncndYki BB Q-B dymYsini s©xd©qda qeyri-balans©n hesablanmas© proqram© iコY sal©n©r. NYticYdY コYkil 8.16-dY tYsvir edildiyi kimi aコadak© nYticYlYr ekrana x©r :

-Transformatorlarda itkilYr

-EE faktiki qeyri-balans© min kVt*saatla vY faizlY

-Maksimal burax©la bilYn qeyri-balans min kVt*saatla vY faizlY

Xsusi pYncYrYdY qeydiyyat sisteminin iコi haqq©nda mYlumat Yks olunur.

Faktiki qeyri-balans©n qiymYtini hesablamaq çn iコlYnmiコ proqram©n interfeysi generatorlar©n aktiv vY reaktiv elektrik enerjisinin hasilat©na, 110, 220, 330 kV-luq hava xYtlYrindYn rlYn elektrik enerjisinY, transformatorlarda elektrik enerjisinin sYrfinY, xsusi sYrfiyyata sYrf olunan elektrik enerjisinin miqdar©n©n hesablanmas©na, transformatorlarda elektrik enerjisinin itkisinin hesablanmas©na vY nYticYlYrin monitorda Yks etdirilmYsinY mvafiq olaraq tYrtib olunmuコdur (コYk.8.17-8.19).


ェYkil 8.16. Yst-QB proqram©nda hesablamalar©n nYticYlYri

ェYkil 8.17. Generatorlar©n aktiv vY reaktiv elektrik enerjisi

ェYkil 8.18. Xsusi sYrfiyyata sYrf olunan elektrik enerjisi

ェYkil 8.19. Transformatorlarda elektrik enerjisinin itkisi

滴ava xYtti mYftilinin temperaturunun meteoroloji tYsirlYrdYn vY cYrYyan ykndYn as©l© olaraq tYyin edilmYsiproqram©


Hava xYtlYrindY elektrik enerjisi itkilYrinin dYyiコYn hissYsinin hesablanmas©n©n dYqiqliyinin art©r©lmas©n©n istiqamYtlYrindYn biri mYftillYrin aktiv mqavimYtinin onlardan axan iコ輅 cYrYyan©n qiymYtini, Ytraf mhitin temperaturunu vY klYyin srYtini nYzYrY almaqla tYyin edilmYsidir.

TYqdim olunan proqram havan©n temperaturunu, iコ輅 cYrYyan© vY klYyin srYtini nYzYrY almaqla aktiv mqavimYti hesablamaq çn nYzYrdY tutlmuコdur.

Proqramda aコadak© alqoritm realizY olunmuコdur:

EVX-nin Ytraf©ndak© mhitin meteoroloji parametrlYri haqq©nda mYlumatlar©n daxil edilmYsi;

mYftilin temperaturunun dYyiコmYsi zrY hesabatlar drnn tYコkili;

havan©n temperaturunun dYyiコmYsi zrY hesabatlar drnn tYコkili;

klYyin srYtinin dYyiコmYsi zrY hesabatlar drnn tYコkili;

EVX cYrYyan©n©n meteoroloji parametrlYrdYn as©l© olaraq qiymYtlYrinin hesablanmas© vY mvafiq cYdvYllYrin tYrtibi. EVX mYftilinin temperaturunun cYrYyandan as©l©l©n©n Yn ki輅k kvadratlar sulu ilY approksimasiyas©. Approksimasiya olunmuコ tYnliklYrdYn EVX mYftilinin temperaturunun cYrYyandan as©l© qiymYtlYrinin al©nmas© vY xsusi aktiv mqavimYtin dYqiqlYコdirilmYsi;

meteoroloji parametrlYr zrY hesabatlar©n sonu vY nYticYlYrin xar©lmas©.

Proqram tYminat©n©n 滴esabatdymYsini s©xd©qda proqram©n ekran formas©n©n aコas©nda yerlYコYn ç dzbucaql©ya hesablamalar©n nYticYlYri yklYnYcYkdir (コYkil 8.20).


ェYkil 8.20. Hesablamalar©n nYticYlYri


Hesablamalar©n nYticYlYrinY qrafik コYkildY baxmaq çn 敵rafik as©l©l©qlardymYsini s©xmaq laz©md©r. Bu zaman alan ekran formas©nda (コYkil 8.21) mYftilin temperaturunun vY xsusi mqavimYtinin cYrYyandan as©l©l© qrafik コYkildY Yks olunacaqd©r.

ェYkil 8.21. MYftilin temperaturunun vY xsusi mqavimYti qrafiklYri


Proqram tYminat©nda al©nm©コ nYticYlYrdYn istifadY etmYklY hava xYtti mYftilinin temperaturu meteoroloji tYsirlYrdYn vY cYrYyan ykndYn as©l© olaraq tYyin edilir vY mYftilin mqavimYti vY elektrik enerjisi itkilYri tempeaturdan as©l© olaraq daha dYqiq hesablan©r.

26. Gc6,3 MVA olan 10/0,4 kV gYrginlikl TM tipli transformatorda illik EE itkilYrinin hesablanmas©


Gc6,3 MVA vY yksYk gYrginliyi 10 kV olan TM tipli transformatorun yk qrafiki コYkil -dY verilmiコdir. Transformator hYmiコY qoコuldu hal çn onda illik EE itkilYrini hesablayaq.

ェYkil Transformatorun yk qrafiki


Sor mYlumatlar©na YsasYn yksz iコlYmY rejimindY belY transformatorda aktiv gc itkilYri Χミyuksuz=9 kVt-d©r. Q©sa qapanma itkilYri Χミq.q=46,5 kVt-d©r. ェYrtY gY transformatorun il YrzindY iコ saatlar©n©n say© ttr=8760-d©r.

熟 bk yklYnmYdY transformatorun yklYnmY Ymsal©:

υ=µ §

熟 bk itkilYr vaxt©n© tapaq:ä=µ § =µ § = 4483 saat

Transformatorda illik EE itkilYri:

ΧWillik=Χミyuksuz* ttr + Χミq.q*υ2*äハΟΛベΚΙΘミペハ46,5*0,7932*4483

= 209929 kVt*saat olacaq


27. 6 kV gYrginlikli kabel xYttindY EE itkilYrinin hesablanmas©
Qeyd. Kabel xYttindY EE itkilYrinin hesablanmas© çn µ §dsturundan istifadY edirlYr, burada r0 - 1 km uzunlunda kabel xYttinin mqavimYti, Om/km; L- xYttin uzunlu, km; Wa - Transformator mYntYqYsindYn aktiv enerjinin istehlak©, min kVt*saat; U ィC xYttin gYrginliyi, kV; T ィC hesabat dr saat
NmunY: Kabel xYttindY EE itkilYrinin hesablanmas©
ンlkin verilYnlYr:

ACチ6 3*185 markal© 1,5 km uzunlunda kabel xYtti;

XYttin gYrginliyi U=6 kV;

Hesabat dr 30 sutka (T=30キ24=720 saat);

Transformator mYntYqYsindYn aktiv enerjinin istehlak© 512,250 min kVt*saat.
Sor mYlumatlar©na YsasYn ACチ6 3*185 markal© 1 km uzunlunda kabel xYttinin mqavimYti r01=0,17 Om/km-dir. Paralel iコlYyYn iki kabelin mqavimYti r0=µ §=0,085 Om/km olar.

Hesabat drndY (1 ay =720 saat) YrzindY EE itkilYri:


µ §= 2.104 min kVt*saat-a bYrabYr olacaq

28. Gc transformatorunda gc vY EE itkilYrinin hesablanmas©


Gc transformatorunda gc vY EE itkilYrinin hesablanmas© çn ilkin mYlumatlar cYdvYl -dY verilmiコdir.
CYdvYl . Cc transformatorun parametrlYri
Transformatorun parametrlYriヨl錮 vahidiNominal gc (Snom)400 kVAYksz iコ rejimindY aktiv gc itkilYri (ΧPyks)0,12 kVtQ©sa qapanmada aktiv gc itkilYri (ΧPq.q)0,45 kVtYksz iコlYmY cYrYyan© (Iyks)1%Q©sa qapanma gYrginliyi (Uq.q)1%YklYnmY Ymsal© (Kykl)5Maksimal yklYnmY vaxt© (メmax)4200 saatンl YrzindY iコ saatlar© (Til)8760 saat

Gc transformatorunda mumi aktiv gc itkilYrini µ § dsturuna YsasYn hesablayaq:

ΧPtr = µ § kVt.

Gc transformatorunda mumi reaktiv gc itkilYrini µ § dsturuna YsasYn hesablayaq:

µ §= kVAr.

Transformatorda tam gcn itkilYri µ §dsturuna gY hesablan©r:


µ §µ § 鷏タ.

Aktiv enerji itkilYri µ § dsturundan tap©l©r.

µ §dsturundan tap©lan maksimal itkilYr vaxt©

µ §µ § saat olar.

Aktiv enerji itkilYrini hesablayaq:

µ §kVt*saat.

Reaktiv enerji itkilYri µ § dsturundan tap©l©r:

µ §kVAr*saat.


Tam enerji itkilYri µ § dsturundan tap©l©r:
µ §µ § kVA*saat.

29. 110 kV gYrginlikli EVX-dY hesabat sutkalar© metodu ilY EE itkilYrinin hesablanmas©


EVX-nin aktiv mqavimYti R=3 Om, aylar zrY コYbYkYyY burax©lan EE miqdar© isY aコadak© cYdvYl -da verilmiコdir.
CYdvYl . Aylar zrY コYbYkYyY burax©lan EE miqdar©
AyWa,

min kVt*saatWr,

min kVAr*saatSutkalaryanvar206701258131Fevral218751212528mart202401089031aprel178501000130may13860802031iyun12341705330iyul13150752931avgust13500770431sentyabr14100890030oktyabr201001157031noyabr223441230430dekabr250501534531CYmi215080124017365

Aylar zrY コYbYkYyY burax©lan EE miqdar©n©n diaqram© コYkil -dY verilmiコdir. Q©r©q xYtlYrlY nYzarYt 錮lYrinin vaxt© gtYrilmiコdir.


ェYkil . Aylar zrY コYbYkYyY burax©lan EE miqdar©n©n diaqram©


Dekabr ay©nda コYbYkYyY burax©lan EE miqdar©W12a = 25050 min kVt*saat vY W12r =15340 min kVAr*saat, sutkalar©n say© D12=31 olmuコdur. Dekabr ay©n©n xarakterik gnçn sutkal©q yk qrafiki nisbi vahidlYrdY cYdvYl 0-da verilmiコdir

CYdvYl 0. Dekabr ay©n©n xarakterik gnçn sutkal©q yk qrafiki


tPttPt10.5130.7620.48140.7630.46150.7840.47160.7950.47170.8260.6180.8370.819180.9200.9290.9210.91100.8220.91110.78230.7120.75240.5

Qeyd: Pnisbi = µ §, burada i=1,2,3,.........24)

Hesabat ay©, yYni dekabr ay© çn orta sutkal©q burax©lan EE-nin miqdar©:

µ §808,0645 min kVt*saat

µ §495 min kVAr*saat olar.

Burax©lan EE-nin miqdar© orta sutkal©q burax©lan EE-nin miqdar©na bYrabYr yk qrafikini hesablamaq çn nYzarYt sutkas© YrzindY aktiv gcn nisbi qiymYtlYrinin orta qiymYtini tapaq: µ §=0,733

Aktiv vY reaktiv gclYrin orta qiymYti: µ § 33,669 min kVt vY µ §= 20,625 min kVAr tYコkil etmiコdir.

NYzarYt sutkas© YrzindY aktiv vY reaktiv gclYrin orta qiymYtY gYtirilmiコ mtlYq qiymYtlYri (i=1,2,....24) µ §; µ § dsturlar© ilY hesablan©r. DynlYrindY yk qrafiklYrinin konfiqurasiyas© hesabat ay©n©n nYzarYt sutkas©n©n 錮lYrinY mvafiq vY burax©lan EE-nin miqdar© µ §-ya bYrabYr olan コYbYkYdY hesabat ay©n©n sutkas© YrzindY EE itkilYri hesablan©r. Gc itkilYri µ §dsturu ilY hesablan©r. NYticYlYr cYdvYl 1-dY verilmiコdir:


CYdvYl 1. Aktiv, reaktiv gclYr vY gc itkilYri
tPi ,

MVtQi,


MVArトPi,

MVttPi ,

MVtQi,

MVArトPi122.9714.070.1801334.9121.390.416222.0513.510.1661434.9121.390.416321.1312.940.1521535.8321.950.438421.5913.230.1591636.2922.230.449521.5913.230.1591737.6723.080.484627.5616.880.2591838.1323.360.496736.7522.510.4611945.9428.140.720841.3425.330.5832042.2625.890.609941.3425.330.5832141.8025.610.5961036.7522.510.4612241.8025.610.5961135.8321.950.4382332.1619.700.3531234.4521.110.4052422.9714.070.180トPcYmi = 9.755 MVtMaksimal qiymYtlYr Pmax=45.94, Qmax=28.14. Hesabat ay©n©n sutkas© YrzindY EE itkilYri トWsutka=µ §=9.755 milyon kVt*saat olmuコdur.

Ekvivalent gnlYr say© µ §=196-ya bYrabYrdir

Hesabat drndY EE itkilYriトWil= トWsutka*µ §= 9.755*196=1912 min kVt*saat vY ya il YrzindY burax©lan EE-dYn faizlY トWil,% = µ § tYコkil edir.

30. 10 kV gYrginlikli paylay©c© elektrik コYbYkYsindY EE itkilYrinin hesablanmas© nmunYsi


ェYkil -dY mYftillYrin uzunluqlar© vY markas©, paylay©c© transformatorlar©n gcgtYrilmYklY paylay©c© elektrik コYbYkYsinin sxemi tYsvir edilmiコdir.

ェYkil . 10 kV-luq paylay©c© radial elektrik コYbYkYsinin sxemi


Paylay©c© transformatorlar©n pasport gtYricilYri vY 0.4 kV tYrYfdY yklYrin qiymYtlYri cYdvYl 2-dY verilib. YklYr paylay©c© transformatorlar©n orta gcnn baコ hissYnin ykndY pay©n© gtYrYn Ki iコtirak etmY Ymsal© コYklindY verilmiコdir.

Elektrik コYbYkYsinin baコ hissYsindY gYrginliyin orta sYviyyYsi 10,5 kV, baコ hissYdYn elektrik コYbYkYsinY ay YrzindY burax©lm©コ elektrik enerjisinin aktiv vY reaktiv hissYlYrinin qiymYtlYri 450000 kVt*saat vY 225000 kVAr*saat olmuコdur. Hesabat dr31 sutka vY ya 744 saat-d©r.


CYdvYl 2. Paylay©c© transformatorun pasport gtYricilYri vY

0,4 kV-luq コinlYrdY yklYr


Transformator mYntYqYsinin

ケ-siSnom, kVAナ %Pq.q, kVtPyuksuz, kVtンyuksuz, %ハi2-64004,55,71,02,10,3443-72504,63,950,722,30,2154-81604,62,880,52,40,1384-101004,62,120,342,60,0865-92504,63,950,722,30,21511604,62,880,52,40,138

10 kV gYrginlikli paylay©c© elektrik コYbYkYsindY EE itkilYrinin hesablanmas© qaydas© aコadak© kimidir:

1) Paylay©c© radial elektrik コYbYkYsi haqq©nda mYlimatlar proqram tYminat©n©n verilYnlYr bazas©na aコadak© コYkildY verilmiコ formada daxil edilir:

Fiderin ad©: TEST-1

Hesabat ili: 2014

Baコ hissYdY gYrginlik: 10 kV

Baコlan Sonu Markas© Uzunlu Budan nGYrginlik

1 2 AC-50 0.2000 HX 10.0

2 3 AC-50 0.2200 HX 10.0

3 4 AC-50 0.2200 HX 10.0

4 5 AC-50 0.2500 HX 10.0

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

13 14 メフ-400 0.0000 メミ 10.0

15 16 メフ-630 0.0000 メミ 10.0

17 41 メフ-400 0.0000 メミ 10.0

--------------------------------------------------------------------------


2) 竣Yz sxeminin (bax©lan halda elektrik veriliコ xYtti vY paylay©c© transformatorlar©n) parametrlYri hesablan©r, belY ki, paylay©c© transformatorlar©n aktiv vY reaktiv ke輅riciliklYri 10 kV gYrginlikdY hesablan©r.

Budaqlar uzre melumatlar Duyunler uzre melumatlar

NN duyun R X KT * ケ duyun U ハモ P Q

1 2 2.760 1.122 0.000 * 2 10.50 0.000 0.000 0.000

2 3 2.300 0.935 0.000 * 3 10.50 0.000 0.000 0.000

3 4 2.560 0.770 0.000 * 4 10.50 0.000 0.000 0.000

4 5 5.120 1.540 0.000 * 5 10.50 0.000 0.000 0.000

2 6 3.438 11.250 0.040 * 6 0.38 0.345 0.209 0.104

3 7 5.920 18.000 0.040 * 7 0.38 0.216 0.130 0.065

4 8 10.352 28.125 0.040 * 8 0.38 0.138 0.083 0.042

4 10 19.700 45.000 0.040 * 10 0.38 0.086 0.052 0.026

5 9 5.920 18.000 0.040 * 9 0.38 0.216 0.130 0.065

______________________________________________________________________________

Cemi duyunler 10 Budaqlar 9 Tr-lar 5 Shuntlar 0

Guclerin cemi 0.6048 MVt 0.3024 MVAr QM gerginliyi 10.50 kV
3) Paylay©c© transformatorlar©n hesabat yklYri tYyin edilir. Hesabat rejimi kimi baコ hissYnin maksimal yknY mvafiq olan rejim se輅lir.
cosÚr qiymYti btn yklYr çn eyni qYbul edilir vY hesabat drndY baコ hissYdYn burax©lan EE miqdar©na YsasYn hesablan©r:
cosµ §
4)Paylay©c© elektrik コYbYkYsinin sadYlYコdirilmiコ sxeminin parametrlYri tYyin edilir.

5) Gc ax©nlar© hesablan©r.

6) Gc itkilYri hesablan©r.

7) Enerji itkilYrinin baza tYコkiledicisi hesablan©r.

8) Ayr©-ayr© dynlYrdY yk qrafiklYrinin mxtYlifliyi nYzYrY al©n©r.
Aコada AzET vY LA Eン proqram© zrY 10 kV gYrginlikli paylay©c© elektrik コYbYkYsindY EE itkilYrinin hesablanmas© nmunYsindY yerinY yetirilmiコ hesablamalar©n nYticYlYri verilmiコdir.

_______________________________________________________________

Budaqlar uzre hesabatin neticeleri Duyunler uzre hesabatin

(kVt.kVAr.タ) nYticeleri (kVt.kVAr.ハツ)


NN PEVX QEVX Qdol IEVX Pitki Qitki Ndyn Pyk Qyk U FAZA
1 2 631.5 327.8 -0.89 39.13 12.67 5.15 2 0.0 0.0 10.299 0.10

2 3 408.5 212.6 -0.72 25.81 4.60 1.87 3 0.0 0.0 10.188 0.16

3 4 272.3 141.8 -0.56 17.40 2.32 0.70 4 0.0 0.0 10.109 0.25

4 5 132.8 69.4 -1.10 8.56 1.12 0.34 5 0.0 0.0 10.032 0.33

5 9 131.7 69.1 0.00 8.56 1.30 3.95 9 130.4 65.2 0.393 -0.81

2 6 210.4 110.2 0.00 13.31 1.83 5.98 6 208.6 104.3 0.404 -0.99

3 7 131.6 69.0 0.00 8.42 1.26 3.83 7 130.4 65.2 0.400 -0.94

4 10 52.8 27.6 0.00 3.40 0.68 1.56 10 52.1 26.1 0.395 -0.80

4 8 84.3 44.2 0.00 5.44 0.92 2.49 8 83.4 41.7 0.396 -0.85

_______________________________________________________________

Fiderin ekviv. muqavimetinin hesabati

RekvHX= 4.4799 RekvTR= 2.1453 RekvCYmi= 6.6252

HXsay= 4 HX umumi uzunlugu 11.5km Tr sayi 5 ScYmiTR= 1160.00 kVA PcYmi,ykszTR= 4.45 kVt

_______________________________________________________________

QYrarlaコm©コ rejimin nrYsi 1

_______________________________________________________________

Budaqlarda cemi itkiler 0.0267 MVt 0.0259 MVAr

Shuntlarda itkilerin cemi 0.0046 MVt 0.0272 MVAr

EVX doldurma gucu -0.0033 MVAr

BD GUCU 0.6315 MVt 0.3278 MVAr

ITERASIYALAR SAYI 3

_______________________________________________________________

Sebeke elementlerinde aktiv guc itkileri MVt

Gerginlikler YUK. YUK. YIsleme UMUMI

_______________________________________________________________

Duyunlerde gerginlikler

10.299 2 10.188 3 10.109 4 10.032 5 0.393 9 0.404 6

0.400 7 0.395 10 0.396 8

______________________________________________________________________________

DUYUN GERGINLIK KENARA CHIXMALAR %-lY

-1.91 2 -2.97 3 -3.72 4 -4.46 5 3.49 9 6.42 6

5.18 7 4.05 10 4.23 8

_______________________________________________________________

HX ve transformatorlarda EE itkileri

_______________________________________________________________

NN DUYUN U ミ EVX Q EVX I EVX EE ITKILERI. MVt.saat

kV フVt フVAr タ Yuk altinda. Yuks.Is Umumi

1 2 10.299 0.632 0.328 39.125 9.902 0.000 9.902

2 3 10.188 0.408 0.213 25.814 3.592 0.000 3.592

3 4 10.109 0.272 0.142 17.396 1.816 0.000 1.816

4 5 10.032 0.133 0.069 8.555 0.878 0.000 0.878

5 9 0.393 0.132 0.069 8.557 1.016 0.786 1.802

2 6 0.404 0.210 0.110 13.314 1.428 1.144 2.572

3 7 0.400 0.132 0.069 8.420 0.984 0.811 1.794

4 10 0.395 0.053 0.028 3.404 0.535 0.274 0.809

4 8 0.396 0.084 0.044 5.438 0.717 0.411 1.128

_______________________________________________________________

EE umumi itkileri 20.867 3.426 24.293

_______________________________________________________________

Fiderin adi Buraxilan EE EE itkileri min kVt*saat EE itkileri, %

xetlerde transformatorlarda cemi yuksuz ish cemi

Test-10kV-10duy 450.00 16.187 4.680 20.867 3.426 24.293

______________________________________________________________________________

Bas hissede Metodiki ve informasiya OKX 0.075

Sadeleshdirilmish metodika ile OKX

Shebekenin ekvival. orta kv.xetasi

PogrVL PogrTRnagr DolyaVL PogrEkvES PogrTRxx SumPogr

0.067 0.031 0.666 0.057 0.050 0.079

_______________________________________________________________

Minimal 14.024 4.387 3.083 21.494

Orta 16.187 4.680 3.426 24.293

Maksimal 18.350 4.972 3.768 27.091

_______________________________________________________________

Umumi EE itkilerinin deyisme intervalinin hedleri ( umumi EE itkilerinin %) -11.52 % 11.52 %

Umumi EE itkilerinin deyisme intervali (Minimal-Orta-Maksimal) 21.494 24.293 27.091

Umumi EE itkilerinin deyisme intervali ( burax EE-den %) 4.78 5.40 6.02

_______________________________________________________________

Duyun yuklerinin istirak emsali

0.269 0.269 9 5

0.277 0.277 6 1

0.173 0.173 7 2

0.108 0.108 10 4

0.172 0.172 8 3

Duyun yuklerinin istirak emsallari cemi 1.0000

_______________________________________________________________

Budaqlar uzre melumatlar Duyunler uzre melumatlar

NN duyun R X KT * ケ duyun U ハモ P Q

1 2 2.760 1.122 0.000 * 2 10.50 0.000 0.000 0.000

2 3 2.300 0.935 0.000 * 3 10.50 0.000 0.000 0.000

3 4 2.560 0.770 0.000 * 4 10.50 0.000 0.000 0.000

4 5 5.120 1.540 0.000 * 5 10.50 0.000 0.000 0.000

5 9 5.920 18.000 0.040 * 9 0.38 0.269 0.163 0.081

2 6 3.438 11.250 0.040 * 6 0.38 0.277 0.168 0.084

3 7 5.920 18.000 0.040 * 7 0.38 0.173 0.105 0.052

4 10 19.700 45.000 0.040 * 10 0.38 0.108 0.065 0.033

4 8 10.352 28.125 0.040 * 8 0.38 0.172 0.104 0.052

_______________________________________________________________

Cemi duyunler 10 Budaqlar 9 Tr-lar 5 Shuntlar 0

Guclerin cemi 0.6048 MVt 0.3024 MVAr QM gerginliyi 10.50 kV

_______________________________________________________________

Budaqlar uzre hesabatin neticeleri(kVt.kVAr.タ) Duyunler uzre hesabatin neticeleri(kVt.kVAr.ハツ)
NN モヌヒホツ P EVX Q EVX Q ヌタミ I EVX P ITKI Q ITKI N DUYun P YUK. Q YUK. U FAZA

_______________________________________________________________

Fiderin ekviv. muqavimetinin hesabati

Raschet Rekv RekvVL= 4.4799 RekvTR= 2.1453 RekvSum= 6.6252

HXsay= 4 HX umumi uzunlugu 11.5km Tr sayi 5 SsumTR= 1160.00 kVA PsumXXTR= 4.45 kVt

_______________________________________________________________

ヘ黑褞 跖à ミモミ 2

_______________________________________________________________

Budaqlarda cemi itkiler 0.0306 MVt 0.0282 MVAr

Shuntlarda itkilerin cemi 0.0046 MVt 0.0271 MVAr

EVX doldurma gucu -0.0033 MVAr

BD GUCU 0.6353 MVt 0.3299 MVAr

ITERASIYALAR SAYI 1

_______________________________________________________________

Sebeke elementlerinde aktiv guc itkileri MVt

Gerginlikler YUK. YUK. YIsleme UMUMI

_______________________________________________________________

Duyunlerde gerginlikler

10.298 2 10.175 3 10.075 4 9.977 5 0.389 9 0.406 6

0.401 7 0.392 10 0.393 8

_______________________________________________________________

DUYUN GERGINLIK KENARA CHIXMALAR ツ % ホメ U ニナヒ.

-1.93 2 -3.10 3 -4.05 4 -4.98 5 2.36 9 6.81 6

5.45 7 3.07 10 3.30 8

_______________________________________________________________

HX ve transformatorlarda EE itkileri

_______________________________________________________________

NN DUYUN U ミ EVX Q EVX I EVX EE ITKILERI. MVt.saat

kV フVt フVAr タ Yuk altinda. Yuks.Is Umumi

1 2 10.298 0.635 0.330 39.363 10.023 0.000 10.023

2 3 10.175 0.454 0.237 28.702 4.440 0.000 4.440

3 4 10.075 0.342 0.180 21.953 2.891 0.000 2.891

4 5 9.977 0.167 0.088 10.806 1.401 0.000 1.401

5 9 0.389 0.165 0.088 10.809 1.621 0.778 2.399

2 6 0.406 0.169 0.088 10.664 0.916 1.144 2.060

3 7 0.401 0.106 0.055 6.751 0.632 0.809 1.441

4 10 0.392 0.066 0.035 4.294 0.851 0.272 1.123

4 8 0.393 0.106 0.056 6.856 1.140 0.408 1.548

______________________________________________________________________________

EE umumi itkileri 23.917 3.410 27.327

_______________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə