AZ蹴baycan respublンkasi 鄭Z蹴baycan elmン-T愁Qンqat V
Yüklə 0.51 Mb.
səhifə6/9
tarix22.02.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ンAT-nin yerinY yetirilmYsinY sYrf olunan vYsaitin effektivliyinin qiymYtlYndirilmYsi. 熟 sadY kriteriya  xYrcini YmY mddYtidir. Tutaq ki, EE itkilYrinin illik azald©lmas© µ §kVt*saat, avadanl©q al©narkYn EE qiymYti b manat/ kVt*saat vY avadanl©n qiymYti Q manat, amortizasiya ay©rmalar©, avadanl© xidmYt vY onun cari tYmirinY illik xYrclYr p% - d©r. Bu halda  xYrcini YmY mddYti - T aコadak© dsturla tap©la bilYr:


µ §
burada M ィC nYqliyyat xYrclYri, quraコd©r©lma vY montajla ba© YlavY xYrclYr, ンeff- manatla iqtisadi effektdir.
23. Elektrik enerjisi itkilYrinin normalaコd©r©lmas©
ワmumi mddYalar
Elektrik enerjisinin istehsal©na vY tYlYbatlara 軋td©r©lmas©na 躡kilYn xYrclYrY onun elektrik コYbYkYlYri ilY nYqlinY sYrfin (itkilYrin) dYyYri dY daxildir. EE tariflYri mYyyYn edilYrkYn tarifY daxil edilYn itkilYrin Ysasl© olmas©n© tYhlil etmYk laz©md©r. Aコkard©r ki, enerjitYchizat tYコkilatlar©nda itkilYrin azald©lmas© ehtiyatlar© mcuddur vY tarifY onlar©n faktiki qiymYtlYrinin daxil edilmYsi itkilYrin azald©lmas© zrY Ysasland©r©lm©コ tYdbirlYrin glmYsinY stimul yaratm©r. Bununla YlaqYdar olaraq tarifY Ysasland©r©laraq daxil edilYn itkilYrin (itkilYrin normativi) tYyin edilmYsi mYsYlYsi yaran©r. NormativdYn art©q itkilYr enerjitYchizat tYコkilatlar©n©n gYliri hesab©na YnilmYlidir.

ェYbYkYlYrin strukturunda vY 錮lYrindY YhYmiyyYtli fYrqlYr oldu çn hYr bir enerjitYchizat tYコkilat© çn itkilYrin normativi elektrik コYbYkYlYrinin sxemi vY rejimlYri, daxil olan, burax©lan EE u輟tunun xsusiyyYtlYri nYzYrY al©naraq tYyin edilYn fYrdi qiymYtY malik olur.

Elektrik enerjisi itkilYrinin normativi anlay©コ©. Normativ dedikdY mYssisYnin tYsYrrfat fYaliyyYtinin planlaコd©r©lmas© vY idarY olunmas©nda istifadY olunan maddi resurslar©n hesabat qiymYtlYri baコa dºlr. NormativlYr elmi cYhYtdYn Ysasland©r©lm©コ vY dinamik olmal©d©r, yYni istehsalatda tYコkilat-texniki dYyiコikliklYr mcud olduqda yenidYn nYzYrdYn ke輅rilmYlidir. Perspektiv vY cari normativlYri fYrqlYndirirlYr. Onlar©n tYyin edilmYsi çn praktikada ç metod istifadY olunur.

Analitik-hesablama metodu daha mtYrYqqi vY elmi cYhYtdYn Ysaslanm©コd©r. Bu metod ciddi texniki-iqtisadi hesablamalarla istehsal コYrtlYri vY maddi mYsrYflYrY qYnaYtin ehtiyatlar©n©n tYhlilinY Ysaslan©r.

TYcrbi-istehsalat metodundan texniki-iqtisadi hesablamalar©n yerinY yetirilmYsi hYr hans© sYbYbdYn mmkn olmad©qda (belY hesablamalar©n metodikas© olmad©qda vY ya mrYkkYb olduqda, obyektiv ilkin mYlumatlar©n al©nmas©nda 躡tinliklYr olduqda) istifadY olunur. NormativlYri s©naqlar Ysas©nda tYyin edirlYr.

Hesabat-stastistik metod Yn az Ysasland©r©lm©コd©r. NbYti plan drçn normalar bitmiコ drdY materiallar©n sYrfi mYlumatlar© haqq©nda hesabat-statistik mYlumatlara YsasYn tYyin olunur.


ンtkilYrin normalaコd©r©lmas© prinsiplYri
Yk itkilYri EE istehlak©ndan kvadratik as©l©d©r. YksYk gYrginlikli elektrik コYbYkYlYri EE-nin haz©rda oldundan daha bk istehlak©na hesablanaraq tikildiyi vY uzun mddYt dYyiコmYz qalmal© oldu çn EE-nin mºahidY olunan ilbYil artan istehlak© obyektiv olaraq yk itkilYrinin artmas©na gYtirYcYk. ンstismar olunan avadanl©qda yksz iコlYmY itkilYri praktiki olaraq sabit qalacaq. Bununla yanaコ© kiコik biznesin inkiコaf© ilY ba© daha ki輅k, YsasYn 0.4 kV gYrginlikli コYbYkYlYrin mYyyYn inkiコaf© mmkndr. Yeni 0.4 kV xYtlYrin tikilmYsi yk itkilYrinin kvadratik as©l©l© nisbYtYn azalmas©na gYtirir, xYtlYrin yeni mYntYqYlYrinin YlavY olunmas© isY kvadratik as©l©l© nisbYtYn artmas©na gYtirir.

Yk itkilYrinin artmas©n©n mtlYq vahidlYrdY kvadratik as©l©l© nisbi vahidlYrdY (faizlYrlY) xYtti as©l©l© mvafiqdir. MYsYlYn, tutaq ki, istehlak©n baza sYviyyYsi 100 vahiddir vY bu halda yk itkilYri 10 vahiddir (faizlY bu 10% edir). Tutak ki, istehlak artaraq 120 olub (yYni 1.2 dYfY art©b). BelY halda yk itkilYri 1.22=1.44 dYfY artaraq YvvYlki 10 vahiddYn artaraq 10*1.44=14.4 vahid olacaq. ンtki faizi isY µ § olacaq.

Yksz iコlYmY itkilYri mtlYq vahidlYrdY sabit qal©r, nisbi vahidlYrdY isY xYtti olaraq azal©r. NYzYri olaraq yk itkilYri vY yksz iコlYmY itkilYri bir-birinY bYrabYr olduqda mumi nisbi itkilYr istehlak©n artmas©na baxmayaraq sabit qala bilYr.

EE hesaba al©nmamas© cihazlar dYyiコmYdikdY mtlYq vahidlYrdY artacaq, CT-nin yklYnmYsinin artmas© ilY YlaqYdar olaraq nisbi vahidlYrdY bir qYdYr azalacaqd©r.

Praktikada yk itkilYri yksz iコlYmY itkilYrindYn 輟xdur, ona gY dY texnoloji itkilYrin btlkdY artmas© tendensiyas© var. 夙Yr itkilYrin azald©lmas© ehtiyatlar© nYzYrY al©nmazsa obyektiv olaraq itkilYrin normativinin ildYn-ilY artmas© ilY raz©laコmaq laz©md©r.

Bununla yanaコ© enerjitYchizat tYコkilatlar©nda itkilYrin btn tYコkiledicilYrinin, xsusilY kommersiya tYコkiledicisinin iqtisadi Ysasland©r©lm©コ azald©lmas© imkanlar© mcuddur. EE itkilYrinin normalaコd©r©lmas©n©n Ysas mYqsYdi hesabat itkilYrinin azald©lmas© trendinY nail olmaqd©r.

NormativlYrin verilmYsinin iki sulu mmkndr. Birinci halda normativ baza ilinin itkilYrinin azald©lm©コ qiymYti kimi tYyin olunur. HYr tYコkiledicinin azalmas© dYrYcYsi perspektiv normativin sYviyyYsinY nail olmaq çn tYyin edilYn hesabat drnn davametmY mddYtindYn as©l© olaraq tYyin olunur. Bu halda ンAT çn vYsaitin ayr©lmas© enerjitYchizat idarYsinin iコidir.

ンkinci halda ンAT çn maliyyY vYsaitinin tYlYbatlar©n hesab©na, onlar©n mara tYmin olunmaqla ayr©lmas©n© vY bu vYsaitin Ysas istehsal avadanl©n©n yenilYnmYsinY 躡kilYcYk xYrclYrdYn daha tez qaytar©lmas©n© nYzYrdY tutur.


24. ンtkilYrin normativ xarakteristikalar©
Radial コYbYkYlYr çn yk itkilYrinin xarakteristikas© aコadak© コYkildYdir [1-7]:
µ § (7.1)
BelY xarakteristika olduqda hesabat drnn davametmY mddYti D sutka YrzindY yk itkilYrini yaln©z コYbYkYyY burax©lan EE miqdar© W-yY gY tYyin olunur. A Ymsal©n© tapmaq çn yk itkilYrinin hesablanm©コ qiymYtindYn istifadY olunur:
µ § (7.2)
Yksz iコlYmY itkilYrinin xarakteristikas© aコadak© コYkildYdir:
µ § (7.3)
Bu dstura daxil olan C Ymsal© EE itkilYrinin avadanl©qda faktiki gYrginliklYr nYzYrY al©nmaqla hesablanm©コ qiymYtinY YsasYn

µ § (7.4)


dsturu ilY vY ya yksz gc itkilYrinY YsasYn aコ©dak© kimi tap©l©r:
µ § (7.5)
Radial コYbYkYdY itkilYrin normativ xarakteristikas© aコadak© コYkildYdir:

µ § (7.6)


burada µ § - hesaba al©nmayan EE; µ §- tac itkilYri; µ § - izolyatorlardan s©zma cYrYyanlar© nYticYsindY itkilYr; µ §- yar©mstansiyalar©n xsusi ehtiyaclar©na sYrf olunan EE-dir.

Radial コYbYkYlYr çn texniki itkilYrin xarakteristikalar©n©n sadYliyi (bilavasitY itkilYrin hesablanmas©n©n nYticYlYrinY gY) onunla izah olunur ki, bu コYbYkYlYrdY yk itkilYri yaln©z bir faktordan ィC コYbYkYyY burax©lan EE miqdar©ndan as©l©d©r.

Qapal© (bYslYyici) コYbYkYlYrdY isY itkilYr 輟xlu sayda faktorlardan as©l©d©r. Bundan YlavY belY コYbYkYlYrin rejimlYrinin xsusiyyYtlYrinY gY yk itkilYrinin as©l©l©nda xYtti hYdlYr vY sabit toplanan da mcud olur. Bununla YlaqYdar olaraq Ysas コYbYkYnin normativ xarakteristikalar© mrYkkYb コYkildY olur:
µ § (7.7)
Aij vY Bi Ymsallar©n©n al©nmas© çn bu halda bir hesablama kifayYt deyil vY faktorlar©n mxtYlif qiymYtlYrindY bir s©ra hesablamalar tYlYb olunur.

ンtkilYrin normativ xarakteristikalar© hYm輅nin tranzit ax©nlardan yaranan itkilYri dY tapma imkan verir. Bunun çn (6.6) dsturundan istifadY etmYklY itkilYri iki dYfY hesablay©rlar: tranzit mcud olduqda vY olmad©qda. ンki dYfY hesablanm©コ itkilYrin fYrqi tranzit itkilYri olacaq.

Misal. D=30 sutka YrzindY radial コYbYkYyY burax©lan EE miqdar© 500 milyon kVt*saat, yk itkilYri 25 milyon kVt*saat, yksz iコlYmY itkilYri 12 milyon kVt*saat olarsa itkilYrin normativ xarakteristikas©n© tap©n.

HYlli: (7.2) vY (7.4) dsturlar©na gY:

µ §

µ §


ンtkilYrin normativ xarakteristikas© aコadak© コYkildY olacaq:
µ §

25. ンtkilYrin hesablanmas©, tYhlili vY normalaコd©r©lmas© çn EETS proqram kompleksi


Yuxar©da ad© 躡kilYn metodlar Ysas©nda vY DELPHン proqramlaコd©rma sistemindY iコlYnmiコ 兎lektrンk enerjンsンnンn nYqlンnY sYrf olunan texnolojン ンtkンlYr -2010(EETS-2010) kompleksi texnoloji gc vY enerji itkilYrinin btn tYコkiledicilYrinin, yar©mstansiyalarda xsusi sYrfiyyat©n normalar©n©n, enerji tYsYrrfatlar©n©n faktiki vY burax©la bilYn qeyri-balanslar©n©n, gc vY enerji itkilYrinin normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn tYyin olunmuコdur [12-15].

Proqram kompleksinin tYtbiq etmY sahYlYri operativ-dispe軻r, enerjinin sat©コ©, metroloji xidmYtlYr, PEェ, REェ, reqional DlYtenerji nYzarYtinin コYlYridir.

Enerji itkilYrinin hesabat©, tYhlili vY normalaコd©r©lmas© çn iコlYnmiコ proqram kompleksi aコag©dak© modullardan ibarYt olmal©d©r [3-5]:

EETS - 110-500, gYrginliyi 110 kV-dan 輟x olan qapal© elektrik コYbYkYlYrinin texniki enerji itkilYrinin hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS -TAC, gYrginliyi 110 kV-dan 輟x olan EVX-dY tac hadisYsindYn yaranan texniki enerji itkilYrinin hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-110, gYrginliyi 35-110 Â olan radial elektrik コYbYkYlYrinin texniki itkilYrinin vY normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-10, gYrginliyi 6-35 kV olan elektrik コYbYkYlYrinin texniki itkilYrinin vY normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-04, gYrginliyi 0.4 kV olan elektrik コYbYkYlYrinin texniki itkilYrinin vY normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-XS, elektrik コYbYkYlYrinin vY yar©mstansiyalar©n avadanl©qlar©nda texniki itkilYrin vY yar©mstansiyalarda xsusi sYrfiyyat©n normativlYrinin hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-NX, gYrginliyi 110 kV-dan 輟x olan qapal© elektrik コYbYkYlYrinin gc vY enerji itkilYrinin normativ xarakteristikalar©n©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-QB, enerjinin qeydiyyat© sistemlYrindY 錮 cihazlar©n©n xYtalar© ilY YlaqYdar itkilYrin vY qeyri-balanslar©n hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.

EETS-HF, hesabat formalar©n©n gtYricilYrinin hesablanmas© çn nYzYrdY tutulur.


Enerjisistemin gYrginliyi 6-10 kV olan elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin nYqlinY sYrf olunan texnoloji sYrfin hesablanmas© proqram tYminat© 摘ETS 6-10”
6-10 kV vY 35-110 kV radial elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin rlmYsi çn texnoloji sYrfin hesablanmas© vY tYhlili proqram© ilkin mYlumatlar©n verilmYsindY qeyri-mYyyYnliyin nYzYrY al©nmas©na vY elektrik enerj©s© itkilYrinin qeyri-mYyyYnlik intervallar©n©n al©nmas©na, qYrarlaコm©コ rejimlYrin 輟xvariantl© hesabatlar© Ysas©nda itkilYrin hesabat©ndak© xYtalar© tYyin etmYyY imkan verir.

Radial elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin rlmYsi çn texnoloji sYrfin hesablanmas© vY tYhlili proqram© aコadak© hesabatlar© yerinY yetirir:

DynlYr vY budaqlar zrY daxil edilmiコ mYlumatlar©n tYhlili Ysas©nda bYzi mumi gtYricilYri (dynlYrin, budaqlar©n say©, gclYrin cYmi)

GYrginliklYr, element qruplar© (xYtlYr vY transformatorlar) zrY itkilYrin strukturunu, itkilYrin mYnbYyini (yk itkilYri, yksz iコlYmY itkilYri)

Fiderin dynlYrindY gYrginliklYri, budaqlarda aktiv vY reaktiv gc ax©nlar©n©, budaqlarda aktiv gc itkilYrini

Proqram hesabatlar© aコadak© ard©c©ll©qla yerinY yetirir:

fiderlYr zrY mYlumatlarln daxil edilmYsi

fiderlYr zrY sxemin formalaコmas©

fiderin dynlYri zrY aktiv vY reaktiv gclYrin formalaコmas©

fiderin qYrarlaコm©コ rejiminin hesablanmas©

fider zrY itkilYrin hesablanmas©

qidalanma mYnbYyi zrY itkilYrin ard©c©l yerinY yetirilmYsi

paylay©c© コYbYkY zrY hesabatlar©n ard©c©l yerinY yetirilmYsi

YGEェ zrY hesabatlar©n ard©c©l yerinY yetirilmYsi

ェYkil 8.1-dY PEェ-dY EE itkilYrini hesablamaq çn model verilmiコdir.

ンコlYnmiコ proqram tYminat©n©n iコinin drstlynyoxlamaq çn test sxeminY uyn fiderin birxYtli sxemi コYkil 8.2-dY verilmiコdir.

Fider haqq©nda mumi mYlumat pYncYrYsindY onun ad©, baコ hissYsindYn burax©lan enerji daxil edilir.

Fiderin sxemi haqq©nda mYlumatlar xYttin baコlanc© vY sonunun nrYsi, xYttin tipi (hava xYtti vY ya transformator) vY uzunlu, mYftilin markas©, transformatorlar©n yk balans mYnsubiyyYti コYklindY daxil edilir.


ェYk.7. EE itkilYrinin hesabat© çn verilYnlYr bazas©n©n haz©rlanmas©n©n blok-sxemi


ェYkil 8.1 PEェ-dY EE itkilYrini hesablamaq çn model

ェY麒l.8.2. Fiderin birxYtli sxemi.


Gc itkilYrinin hesablanmas© ilY yanaコ© olaraq elektrik enerjisi itkilYri dY hesablan©r. HYr bir fider zrY mYlumatlar cYdvYllYrdY saxlan©l©r, sonra isY qidalanma mYrkYzlYri, elektrik コYbYkY rayonlar©, btlkdY elektrik コYbYkYlYri zrY cYmlYnir ki, bu da nYticYlYrin tYhlilini asanlaコd©r©r.

Bu mYlumatlardan bir ne躡si (fiderin ad©, baコ hissYsindYn burax©lan enerji, hava xYttinin uzunlu) klaviaturadan YllY daxil edilir, qalanlar© YvvYlcYdYn haz©rlanm©コ mYyyYn siyah©lardan se輅lir vY ya sor sistemindYn rlr.

Fider zrY hesabatlar yerinY yetirildikdYn sonra hYmin pYncYrYdY EE itkilYrinin qiymYti dY Yks olunur.

RedaktY oluna bilYn sor sistemindYn istifadY olunmas© elektrik コYbYkYsinin sxeminin haz©rlanmas© vY hesablanmas© ©コini xeyli sadYlYコdirir vY srYtlYndirir.

Qeyd etmYk laz©md©r ki, ilkin mYlumatlar© daxil edYrkYn xYttin uzunlu, markas© vY digYr mYlumatlarda sYhv olarsa hesabatlardan YvvYl hYmin sYhvlYr haqq©nda mYlumatlar avtomatik olaraq verilir vY onlar©n aradan qald©r©lmas© tYlYb olunur.

Sor sistemi bmYsindY hava xYtlYri, transformatorlar vY s. コYbYkY elementlYri haqq©nda tipik mYlumatlar toplanm©コd©r (コYk.8.3). Bu bmY sxemin tYrtib olunmas© iコini asanlaコd©rmaq çn nYzYrdY tutulmuコdur. BelY ki, コYbYkYnin elektrik sxemi haqq©nda mYlumatlar© daxil edYrkYn bu bmYdYn hava xYtlYri, transformatorlar haqq©nda mYlumatlar se輅lYrYk avtomatik rlr vY sxemin haz©rlanmas© zaman© YllY y©lm©r. Qeyd etmYk laz©md©r ki, avadanl©n texniki xarakteristikalar© haqq©nda mYlumatlar©n topland© sor kitablar©ndan fYrqli olaraq bu bmYlYrdY yaln©z hesabatlar çn zYruri mYlumatlar daxil olunmuコdur. Hal-haz©rda enerjisistemdY xaricdYn al©nm©コ transformatorlar vY mYftillYrdYn dY istifadY olundu çn istifadY輅nin yeni al©nm©コ vY ya digYr elementlYr haq©nda mYlumatlar© da daxil edY bilmYsi imkan© vard©r.

ェYk.8.3. Sor sisteminin transformatorlar zrY mYlumatlar©

Yks etdirYn ekran formas©.


GYrginliyi 35-110 kV olan radial elektrik コYbYkYlYrindY texniki itkilYrin hesablanmas© proqram©
35-110 kV gYrginlikli radial elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin rlmYsi çn texnoloji sYrfin hesablanmas© vY tYhlili proqram© ilkin mYlumatlar©n verilmYsindY qeyri-mYyyYnliyin nYzYrY al©nmas©na vY elektrik enerj©s© itkilYrinin qeyri-mYyyYnlik intervallar©n©n al©nmas©na, qYrarlaコm©コ rejimlYrin 輟xvariantl© hesabatlar© Ysas©nda itkilYrin hesabat©ndak© xYtalar© tYyin etmYyY imkan verir.

GYrginliyi 35-110 kV olan radial elektik コYbYkYlYri nYzarYt 錮 gnlYri zrY vY digYr mYlumatlar mcud olmad© hallarda hesabatlar EETS 35-110 proqram tYminat© vasitYsilY apar©l©r. Bu halda hesabatlar radial elektik コYbYkYnin baコ hissYsindY mYlum nYzarYt 錮 gnlYri zrY mYlumatlara YsasYn hesablanm©コ btn sxemY aid edilYn forma Ymsal©na YsasYn yerinY yetirilir. ンlkin sxem haqq©nda mYlumatlar©n daxil edilmYsi vY hesablamalar©n yerinY yetirilmYsi EETS 6-10 proqram tYminat©na yax©nd©r. Proqramda reaktiv elektrik enerjisinin verilmYsindYki qeyri-dYqiqliklYr nYzYrY al©nm©コd©r.

35-110 kV gYrginlikli radial elektrik コYbYkYsinin nYzarYt 錮 gnlYri zrY mYlumatlar tYqdim olundu halda hesabatlar EETS 110-500 proqram tYminat© vasitYsilY apar©l©r.

EETS-35-110 proqram© ilkin mYlumatlar©n drstlynn yoxlanmas©, yklYrin paylanmas© Ymsallar©n©n modellYコdirilmYsi, 35-110 kV gYrginlikli radial Eェ qYrarlaコm©コ rejimlYrinin hesabat©, sahY zrY EE itkilYrin hesablanmas©, EE itkilYrinin qeyri-mYyyYnlik intervallar©n©n hesablanmas©, 35-110 kV gYrginlikli sahY zrY nYticYlYrin xar©lmas©, YGEェ zrY itkilYrin cYmlYnmYsi, YGEェ zrY itkilYrin hesablanmas©, 35-110 kV gYrginlik siniflYri zrY EE itkilYrinin strukturunun xar©lmas© bloklar©ndan ibarYtdir.

Fiderin sxemi haqq©nda mYlumatlar コYkil 8.4-dY verilmiコdir.

ェYkil 8.4. Fiderin sxemi haqq©nda mYlumatlar.


Sxemin tYrtib olunmas© iコini asanlaコd©rmaq çn コYbYkYnin elektrik sxemi haqq©nda mYlumatlar© daxil edYrkYn sor bmYdYn hava xYtlYri, transformatorlar haqq©nda mYlumatlar se輅lYrYk avtomatik rlr vY sxemin haz©rlanmas© zaman© YllY y©lm©r. Qeyd etmYk laz©md©r ki, avadanl©n texniki xarakteristikalar© haqq©nda mYlumatlar©n topland© sor kitablar©ndan fYrqli olaraq bu bmYlYrdY yaln©z hesabatlar çn zYruri mYlumatlar daxil olunmuコdur.
Enerjisistemin bYslYyici elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin nYqlinY sYrf olunan texnoloji sYrfin hesablanmas© proqram tYminat© 摘ETS 110-500”
110 kV vY daha yksYk gYrginlikli qapal© elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisi itkilYrinin hesablanmas© çn YvvYlcY yay vY q©コ xarakterik sutkalar©nda hYr bir saat çn 輓YlYri nYzYrY almaqla qYrarlaコm©コ rejimlYrin 輟xvariantl© hesabatlar© yerinY yetirilir.

Ekran formas©ndak© ンtkilYr-DeltaP-QR dymYsini s©xd©qda yay vY q©コ nYzarYt 錮lYri Ysas©nda hesablanm©コ gc itkilYrinin nYticYlYri mvafiq xanalara yklYnir (コYk.8.5).

ェYk.8.5. Yay vY q©コ nYzarYt 錮lYri Ysas©nda hesablanm©コ gc itkilYri
Hesabat©n nYticYlYri gYrginlik siniflYri vY tYrkb hissYlYrinY gY aコadak© コYkildY verilir:

Transformatorlarda, hava xYtlYrindY yk itkilYri;

110 kV vY daha yksYk gYrginlikli hava xYtlYrindY tac hadisYsi itkilYri;

Yar©mstansiyalar©n xsusi sYrfiyyat©

ヨl錮 transformatorlar©ndak© itkilYr

TYlimatlata gY bYslYyici elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin itkilYri xarakterik sutkalar metodu ilY yerinY yetirilir. Bu halda hesabatlar©n Ysas©n© yay vY q©コ nYzarYt-錮 gnlYrinin hYr bir saat©nda gYrginliyin, aktiv vY reaktiv gclYrin 錮lmº qiymYtlYri tYコkil edir.

ェYk.8.6. Hesabat drndY bYslYyici コYbYkYlYrdY elektrik enerjisi itkilYrinin strukturu
Hal-haz©rda 鄭zYrenerjiASC-dY nYzarYt-錮 gnlYrindY q©コ (dekabr ay©n©n 31-dY 04, 10, 19) vY yay (iyul ay©n©n 31-dY 04, 10, 22 saatlar©nda) minimal, orta vY maksimal rejimlYrY uyn olan 錮lYr emal olunur.

AzYrenerj© ASC zrY 輹lYr Ysas©nda emal olunmuコ mYlumatlar minimal, maksimal vY orta rejimlYrY mvafiq olaraq 2008-ci ilin yay nYzarYt 錮lYri çn Pm瑾=2418.8 MVt, Por=2064.8 MVt フツ Pmin=1606.4 MVt フツvY メm瑾=6 saat, メor=13 saat, メmin=5 saat mvafiqdir.

Q©コ yk qrafiki çn Pm瑾 =3423 MVt, Por =3062 MVt, Pmin =2218 MVt vY Tmax=7 saat, メor=12 saat, メmin=5 saat.

Bununla YlaqYdar olaraq yay vY q©コ sutkal©q 錮lYrY YsasYn EE itkilYrinin hesabat© bu ç rejim çn apar©l©r. Sutkan©n qalan saatlar© çn rejimlYrin modellYコdirilmYsi EES-nin mumi sutkal©q yk qrafikinin orta ykY nisbYtYn Ymsallar©na mvafiq yerinY yetirilir.

Elektrik enerjisi itkilYrinin hesablanmas© çn sutkal©q yk qrafikinin xarakterik hissYlYri metodundan istifadY olunmuコdur:
µ § (8.1)
burada ki, トWymin , トWyor , トWymax ィC コYbYkYnin dynlYrindY mYlum yklYrY YsasYn rejimin hesabat© proqram© ilY hesablanm©コ minimal, orta, maksimal rejimlYrin itkilYr, Te黐min , Te黐or ,Te黐max - nYzarYt sutkas©nda qrafikin xarakterik hissYsinin ekvivalent davametmY mddYtidir (saatlar©n say©).

µ § (8.2)


Xarakterik q©コ sutkas© çn gc vY enerji itkilYrinin hesabat©.

Xarakterik q©コ sutkas©n©n 04, 10 vY 22 saatlar©n©n yklYri çn gc vY enerji itkilYrinin hesabat© yerinY yetirilmiコdir ki, bu hesabatlar©n da nYticYsi vY gc itkilYrinin strukturu cYdvYl 8.1, 8.2, 8.3-dY verilir. Bu rejimlYrdY Ysas generasiya dynlYrinin gYrginliyi optimal qiymYtY yax©n verilmiコdir.


CYdvYl 8.1.Aコberon YGEェ xarakterik q©コ sutkas©n©n saat 04 çn (2218.30 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

______________________________________________________

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14

220 1.98 0.72 2.87 3.59 0.00 0.00 0.00 5.57

330 0.89 0.36 0.88 1.23 0.00 0.00 0.00 2.12

500 2.02 0.26 0.48 0.74 0.00 0.00 0.00 2.77

Sum 12.03 1.34 4.23 5.57 0.00 0.00 0.00 17.60
CYdvYl 8.2. Abコeron YGEェ xarakterik q©コ sutkas©nda saat 10 çn (3062.5 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

_________________________________________________________

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.61

220 4.51 1.39 2.71 4.10 0.00 0.00 0.00 8.60

330 4.38 0.43 0.84 1.27 0.00 0.00 0.00 5.64

500 7.40 0.72 0.46 1.18 0.00 0.00 0.00 8.57

Sum 24.89 2.54 4.00 6.54 0.00 0.00 0.00 31.43

CYdvYl 8.3. Abコeron YGEェ xarakterik q©コ sutkas©nda saat 19 çn (3423 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

_______________________________________________________

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67

220 7.93 2.02 2.60 4.63 0.00 0.00 0.00 12.56

330 3.04 0.42 0.81 1.23 0.00 0.00 0.00 4.27

500 5.29 0.56 0.45 1.02 0.00 0.00 0.00 6.31

Sum 25.93 3.01 3.86 6.88 0.00 0.00 0.00 32.80


Xarakterik q©コ sutkas©n©n eneri itkilYrinin cYdvYl 8.1, 8.2, 8.3-dY verilYnlYrY YsasYn hesabat©n©n nYticYlYri cYdvYl 7.4-dY verilir.
CYdvYl 8.4. Abコeron YGEェ xarakterik q©コ sutkas©nda enerji itkilYrinin strukturu, min kVt*saat
ェYbYkY, kVHXTr.yk.Tr.ykszCYmi110204.1800204.18220 113.5833.1265.34212.0433076.149.8420.22106.2500132.6613.5611.10157.32CYmi526.56§56.52§96.66§679.74§

Xarakterik yay sutkas© çn gc vY enerji itkilYrinin hesabat©.

CYdvYl 8.5., 8.6, 8.7-dY generasiya dynlYrindY gYrginliklYr 2008-ci ilin iyul ay©ndak© nYzarYt 錮lYrinY YsasYn verildikdY yerinY yetirilmiコ hesabatlar©n nYticYlYri verilir.
CYdvYl 8.5. Abコeron YGEェ xarakterik yay sutkas©n©n saat 04 çn (1606.4 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87

220 1.89 0.62 2.71 3.33 0.00 0.00 0.00 5.22

330 0.27 0.25 0.85 1.10 0.00 0.00 0.00 1.37

500 0.65 0.16 0.48 0.64 0.00 0.00 0.00 1.30

Sum 9.69 1.03 4.05 5.07 0.00 0.00 0.00 14.76


CYdvYl 8.6. Abコeron YGEェ xarakterik yay sutkas©n©n saat 10 çn (2064.8 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

_______________________________________________________________

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17

220 1.35 0.65 2.62 3.27 0.00 0.00 0.00 4.63

330 0.34 0.14 1.14 1.28 0.00 0.00 0.00 1.61

500 0.62 0.15 0.49 0.64 0.00 0.00 0.00 1.25

Sum 9.48 0.95 4.24 5.19 0.00 0.00 0.00 14.66
CYdvYl 8.7. Abコeron YGEェ xarakterik yay sutkas©n©n saat 22 çn (2418.8 MVt) gc itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

_______________________________________________________________

Aktiv itkilYr

ェYbYkY HX Tr.yk. Tr.yksz. Tr.cYmi Reaktor KB vY SK Tac CYmi

110 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40

220 2.29 0.83 2.75 3.58 0.00 0.00 0.00 5.87

330 0.26 0.23 0.88 1.11 0.00 0.00 0.00 1.37

500 0.66 0.15 0.49 0.64 0.00 0.00 0.00 1.30

Sum 12.61 1.21 4.11 5.32 0.00 0.00 0.00 17.93
Xarakterik yay sutkas©n©n enerji itkilYrinin cYdvYl 8.5, 8.6, 8.7-dY verilYnlYrY YsasYn hesabat©n©n nYticYlYri cYdvYl 8.8-dY verilir.
CYdvYl 8.8. Abコeron YGEェ xarakterik yay sutkas©nda enerji itkilYrinin strukturu, min kVt*saat

ェYbYkY, ÂHXTr.yk.Tr.ykszCYmi110186.1900186.1922041.6816.7164.24122.633307.254.5424.0935.8850015.313.6511.7130.67CYmi250.43§24.9§100.04§375.37§

ェYk.1. EE itkilYrinin hesabat© çn verilYnlYr bazas©n©n haz©rlanmas©n©n blok-sxemi

Enerjisistemin bYslYyici elektrik コYbYkYlYrindY elektrik enerjisinin nYqlinY sYrf olunan texnoloji sYrfin hesablanmas© proqram© gc vY enerji itkilYrinin hesablanmas©, コYbYkY elementlYri zrY struktur tYhlili çn istifadY oluna bilYr.


添ksYk gYrginlikli hava xYtlYrindY tac hadisYsindYn yaranan texniki enerji itkilYrinin hesablanmas© - TACproqram tYminat©
AzYrbaycan Elmi TYdqiqat vY LayihY Axtar©コ Energetika ンnstitutunda iコlYnmiコ vY ifrat yksYk gYrginlikli elektrik veriliコ xYttindY tac hadisYsi zaman© gc vY enerji itkilYrinin hesabat© çn nYzYrdY tutulmuコ 典ac hadisYsinin xsusi xarakteristikalar©proqram© fazalar©n iコ輅 tutumlar©n©n, mYftillYrdY elektrik sahYsinin baコlanc vY ekvivalent tutumlar©n©n fazalar©n vY troslar©n istYnilYn konstruksiyalar© çn hava xYttindY tac hadisYsi itkilYrinin xsusi xarakteristikalar©n©n tYyin edilmYsinY; 4 Ysas vY 6 YlavY hava コYraiti çn dzYn vY da©q HX-dY tac hadisYsi itkilYrinin xsusi xarakteristikalar©n©n gYrginlikdYn as©l© olaraq cYdvYl, 4-ctYrtib polinom vY qvvYt funksiyalar© コYklindY al©nmas©na; mYftillYrdY tac hadisYsi zaman© YlavY tutumun tYyin edilmYsinY imkan verir.

HYmin proqramdan istifadY edilYrYk hava コYraitindYn as©l© olaraq 110, 220, 330 vY 500 kV gYrginlikli hava xYtlYri mYftillYrinin mxtYlif konstruksiyalar© çn tac hadisYsindYn yaranan xsusi itkilYrin gYrginlikdYn as©l© xarakteristikalar© al©nm©コd©r.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə