AZ蹴baycan respublンkasi 鄭Z蹴baycan elmン-T愁Qンqat V
Yüklə 0.51 Mb.
səhifə3/9
tarix22.02.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11. Hava xYtlYrinin izolyatorlar©nda s©zma cYrYyanlardan yaranan itkilYr
TYlimatlara uyn olaraq s©zma cYrYyan©n©n izolyatorla minimal yolu atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsindYn as©l© olaraq normalaコd©r©l©r. Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsi artd©qca zYncirdY izolyatorlar©n say© da mvafiq olaraq artmal©d©r. Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsi çn yeddi sYviyyY tYyin edilmiコdir (cYdvYl 2.4) [7]:

- 1-ci n rayonlar sYnaye vY tYbii mYnコYli 輅rklYnmY mYnbYlYrinin tYsir zonas©na daxil olmayan meコYlYr, tundra, bataql©qlar, duzlaコmam©コ glYr;

- 2-ci n rayonlar - zYif duzlaコm©コ torpaql© rayonlar vY kimyYvi gbrYlYrin vY YkinlYrin kimyYvi emal©n©n tYtbiq olundu rayonlar;

- 3-7-ci n rayonlar - mxtYlif intensivlikli sYnaye tipli 輅rklYnmY mYnbYlYrinin tYsiri zonas©ndak© rayonlar.


CYdvYl 2.4 Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin mxtYlif sYviyyYlYri çn s©zma cYrYyanlar©n©n minimal yolunun nisbi qiymYtlYri
Atmosferin

輅rklYnmY dYrYcYsinin sYviyyYsiMxtYlif gYrginlikli xYtlYr çn s©zma cYrYyanlar©n©n minimal yolunun nisbi qiymYtlYri6-35 kV110-220 kV330-750 kV1111211.141.0731.181.361.2941.371.611.6151.631.861.8661.842.212.2172.202.642.64

Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin sYviyyYsindYn as©l© olaraq mxtYlif gYrginlikli xYtlYr çn zYncirdY izolyatorlar©n orta say© cYdvYl 2.5-dY verilmiコdir

Bir izolyatorda ayr©lan gc aコadak© dsturla tYyin olunur:


µ § ( 2.27 )
burada Uiz ィC bir izolyatora dºYn gYrginlik, kV; Riz ィC izolyatorun mqavimYti, kOm.

CYdvYl 2.5. Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin sYviyyYsindYn as©l© olaraq mxtYlif gYrginlikli xYtlYr çn zYncirdY izolyatorlar©n orta say©

Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin sYviyyYsiMxtYlif gYrginlikli xYtlYr çn zYncirdY izolyatorlar©n orta say©6102035110220330500111236121825211237151927311238162030411341020253552234102028406 2245122434497224615294059

Bir izolyatora dºYn gYrginliyin qiymYti cYdvYl 2.6-da verilmiコdir.


CYdvYl 2.6 Bir izolyatora dºYn gYrginliyin qiymYti
Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin sYviyyYsiMxtYlif gYrginlikli xYtlYrdY bir izolyatora

dºYn gYrginliyin qiymYti, kV610203511022033050013.55.85.86.710.610.610.611.623.55.85.86.79.18.58.510.733.55.85.86.77.97.97.99.643.55.85.85.16.46.46.48.251.82.92.95.16.46.46.47.26 1.82.92.94.05.35.35.35.971.82.92.93.44.24.44.44.9

重Ybiyyatda izolyatorun mqavimYti haqq©nda verilmiコ mYlumatlar bir-birindYn 輟x fYrqlidir vY atmosferin 輅rklYnmY sYviyyYsi ilY ba© deyildir.

Atmosferin 輅rklYnmY sYviyyYsindYn as©l© olaraq izolyatorun mqavimYtini hesablamaq çn aコadak© dstur tsiyY olunur:


µ § (2.28)
burada Np-atmosferin 輅rklYnmY sYviyyYsidir.

Bu dstura gY atmosferin 7-ci 輅rklYnmY dYrYcYli コYraitindY izolyatorlar©n normal iコi 55 kOm-a, 2-ci 輅rklYnmY dYrYcYli コYraitindY isY 1130 kOm-a mvafiqdir.

ンzolyatorda gYrginliyin sYviyyYsi aコadak© kimi tYyin edilir:
µ §
burada Unom-xYttin nominal gYrginliyi, Niz- fazada izolyatorlar©n say©d©r. Onda s©zma cYrYyanlar© ilY YlaqYdar izolyatorlarda EE itkilYrini aコadak© dsturla hesablamaq olar:
µ § (2.29)
burada Tm-hesabat drndY rtubYtli havan©n (duman, コeh, yaコ) davametmY mddYti, Nz- zYncirdY izolyatorlar©n say©d©r.

ンzolyator zYncirindY izolyatorlar©n say©n© tYyin edYndY nYzYrY almaq laz©md©r ki, hYr bir dayaqda ç YdYd izolyator zYnciri mcuddur. ヌay ke輅dlYri, avtomobil, dYmir yolu ke輅dlYrindY qoコa izolyator zYncirindYn istifadY olunur. MYsYlYn, 500 kV-luq anker dayanda 18 izolyator zYnciri (hYr fazada bir YdYd izolyator zYnciri) olur.

QiymYtlYndirmY hesabatlar© yerinY yetirYrkYn mxtYlif gYrginlikli hava xYtlYrindY 1 km-dY dayaqlar©n orta say©ndan istifadY etmYk olar. Bu halda izolyator zYncirlYrinin xsusi say©n© (nzYn) cYdvYl 2.7-yY YsasYn tYyin etmYk olar:
CYdvYl 2.7. MxtYlif gYrginlikli hava xYtlYrindY 1 km-dY dayaqlar©n orta say©
HX gYrginliyi, kV220110 35 20-6nzYn, YdYd/km9,8 12,9 23,4 46,8

Misal. Atmosferin 輅rklYnmY dYrYcYsinin 2-ci sYviyyYsinY uyn 110 vY 220 kV-luq 100 YdYd aral©q dayaqda (300 izolyator zYnciri) illik EE itkilYrini hesablamaq tYlYb olunur.

HYlli. (2.37) dsturuna YsasYn

µ § Î


2.10 cYdvYlinY YsasYn 2-ci 輅rklYnmY dYrYcYsinY uyn 110 kV xYttin fazas©nda -7 YdYd, 220 kV xYttin fazas©nda -15 YdYd izolyator olmal©d©r. Yaコ, コeh vY duman コYraitindY mumi davamiyyYt mddYtini 450 saat (5.14 % vaxt YrzindY) qYbul etsYk (2.38) dsturu ilY tYyin edirik:

µ § min.kVt.saat


µ § min.kVt.saat
12. Tranzit itkilYr
Elektrik gcvY enerjisinin tranzit ax©nlar©ndan yaranan gc vY enerji itkilYrinin hesabat© elektrik enerjisinY gY maliyyY (kommersiya) hesabatlar©n© yerinY yetirmYk vY EE ilY gc balanslar©n© proqnozlaコd©rmaq çn yerinY yetirilir [7].

Elektrik gcvY enerjisinin tranzit ax©nlar©ndan yaranan gc vY enerji itkilYrini aコadak© kimi hesablamaq olar:

-retrospektiv verilYnlYrY gY (retrospektiv hesabatlar);

-perspektivY (ay, rb, il) proqnozlaコd©r©lan verilYnlYrY gY (perspektiv hesabatlar).

Retrospektiv hesabatlar elektrik gcvY enerjisinin tranzit ax©nlar©ndan yaranan gc vY enerji itkilYrini ax©nlar©n faktiki qiymYtlYrinY gY tYyin etmYk vY bazar subyektlYrinY itkilYrY gY kompensasiyan©n hesablanmas© çn yerinY yetirilir.

Perspektiv hesabatlar elektrik gcvY enerjisinin tranzit ax©nlar©ndan yaranan gc vY enerji itkilYrini enerjisistemin iコ rejimlYrini planlaコd©rarkYn topdansat©コ bazar©n iコtiraklar©na itkilYrin kompensasiyas©n©n qiymYtini nYzYrY almaq çn yerinY yetirilir.

Elektrik gcvY enerjisinin tranziti dedikdY elektrik gcvY enerjisinin bir enerjisistemdYn digYrinY çncenerjisistemin elektrik コYbYkYlYri ilY rlmYsi baコa dºlr.

ヨz コYbYkYlYrindYn elektrik gcvY enerjisinin tranzitini hYyata ke輅rYn subyekt tranziter (tranziter-enerjisistem) adlan©r.

Tranzit gc tranziter-enerjisistemin gcY gY defisit hal©nda tranziter vY qYbul edYn enerjisistem aras©nda mumi gc ax©n©na; tranziter-enerjisistemin art©q gcY malik oldu hal©nda tranziter vY gctranziterin コYbYkYsinY rYn enerjisistem aras©nda mumi gc ax©n©na bYrabYrdir.

Bu tYrifdYn ayd©n olur ki, tranzit gc iki qiymYtdYn, yYni al©nan vY verilYn gcn Yn ki輅yinY bYrabYrdir.

Tranzit gc itkilYrini tranziterin コYbYkYsindY tranzit gc rejimindY vY tranzit gc olmad©qda yk itkilYrinin fYrqi kimi tYyin edirlYr. Onlar©n hesablanmas© aコadak© metodlarla yerinY yetirilY bilYr [7]:

-birbaコa hesablama metodu: コYbYkYnin hesabat sxemi vY tele錮 sistemlYrindYn al©nan dynlYrin rejim parametrlYrinY gY hYr bir saat kYsiyindY orta gc itkilYri tYyin edilir vY hesabat drndY elektrik enerjisi itkilYri gc itkilYrinin cYmi kimi tYyin hesablan©r:


µ §,
µ §
burada µ § vY µ § tranzit gc rejimindY vY tranzit gc olmad©qda gc itkilYri, t isY bax©lan zaman interval©d©r.

-gc (enerji) itkilYrinin normativ xarakteristikalar©na gY: tranziter コYbYkYsi rejimlYrinin variant hesablamalar© Ysas©nda tYyin olunan approksimasiyas©na gY itkilYrin gc (enerji) ax©nlar©ndan as©l©l©:


µ §,
adYtYn aコadak© formada ifadY olunur
µ §,
burada Ptr ィC tranzit gc, a1 vY a2 ィC sistemin mxtYlif rejimlYri çn bir s©ra hesabatlar©n nYticYlYrinin Yn ki輅k kvadratlar sulu ilY tYyin olunmuコ ikinci dYrYcYli polinomun Ymsallar©d©r;

-tranzit gc (enerji) ax©nlar©n©n normativlYrinY gY: mvafiq tranzit ax©nlara mtYnasib olaraq


µ §

burada µ §- digYr tranzit ax©nlar 0 olduqda i-ci tranzitin yaratd© itkilYr, µ §isY n sayda µ §-nin cYmidir.

Tranzit ax©ndan (i-ci) yaranan nisbi itkilYri aコadak© dsturla tYyin olunur:
µ §
Tranzit ax©n©n qiymYtindYn as©l© olan mumi tranzit itkilYr aコadak© dsturla tYyin olunur:
µ §
Birinci metod sutkan©n hYr saat© çn elektrik rejiminin iki hesabat©n© (tranzit ilY vY onsuz) tYlYb edir.

ンkinci metod elektrik rejimlYrinin birdYfYlik 輟xvariantl© hesabatlar©n© vY onlar©n Ysas©nda itkilYrin tranzit ax©nlardan as©l© xarakteristikas©n©n qurulmas©n© vY ya mxtYlif zaman kYsiklYri çn bir ne躡 xarakteristikas©n©n qurulmas©n© tYlYb edir.

ワ錮ncmetod tranziterin elektrik コYbYkYlYrinin kifayYt qYdYr stabil rejimlYri vY tranzit ax©nlar©nda mYqsYdYuyndur.

夙Yr hYr hans© zaman drndY enerjisistemin sxemi vY ya rejimi normativlYrin tYyin edildiyi sxem vY ya rejimdYn fYrqlYnirsY bu dr çn itkilYr bilavasitY hesablanmal©d©r.

Tranzit itkilYrin tYyin edilmYsi çn hesabat sxemi aコadak© コYrtlYri YmYlidir:

-tranzitin yerinY yetirildiyi btn コYbYkY elementlYrini ndY Yks etdirmYlidir;

-dalan dynlYri olmamal©d©r;

-hYr bir qonコu enerjisistem onunla tranziter enerjisistem aras©nda YlaqY xYtlYrindY gclYrin paylanmas©n© mYyyYn edYn fraqmentlY tYsvir olunmal©d©r.

13. Enerji itkilYrinin amper*kvadrat*saat funksiyal© elektron sayclar© ilY hesablanmas©
Masir elektron sayclar nYinki elektrik enerjisinin u輟tunu, hYm輅nin bir s©ra YlavY funksiyalar© yerinY yetirmYyY imkan verir [11].

Praktiki olaraq dnyan©n btn apar©c© istehsallar©n©n mikroprosessor sayclar© 妬tkilYrin hesablanmas©funksiyas©n© hYyata ke輅rmYyY imkan verir. Aコada yk rejimindY texniki itkilYrin hesabat©na imkan verYn sayclar©n Rusiyada Yn geniコ yay©lm©コ nmunYlYri verilmiコdir (xaricdY bu cr sayclar© YsasYn コYbYkY sayclar© adland©r©rlar).

摘ster MetronikaコirkYtinin sayclar©nda itkilYrin hesabat© alqoritmi. Gc transformatorlar©nda vY elektrik veriliコ xYtlYrindY elektrik enerjisi itkilYrinin dolay© yolla 錮lmYsi Alfa A1800, Alfa A3, Alfa A2 sayclar©n©n funksiyalar©ndan biridir.

摘nerqomerakonserninin C304 aktiv vY reaktiv EE sayclar©, EE cYrYyan drYlYrindYki btn istiqamYtlYrindY enerji itkilYrini tYyin edir ( http://www.energomera.ru/documentation/ce304_ot.pdf).

Frunze ad©na Nijniy Novqorod zavodu 輟xfunksiyal© EE sayclar©: マラム-4メフ.05フ. ェYbYkYnin hYr fazas©nda dYyiコYn cYrYyan©n bir periodu çn aktiv vY reaktiv gc itkilYrinin hesablanmas© bu dsturlarla apar©l©r:
µ §µ §

burada I, U ィC dYyiコYn cYrYyan©n periodunda cYrYyan©n vY gYrginliyin 錮lmº orta kvadratik qiymYtlYri; Inom, Unom ィC dYyiコYn cYrYyan©n periodunda cYrYyan©n vY gYrginliyin nominal orta kvadratik qiymYtlYri; -µ § EVX-dY nominal aktiv gc itkilYri; µ § - transformatorda nominal aktiv gc yk itkilYri; µ § - transformatorda nominal aktiv yksz iコlYmY itkilYri; µ § - EVX-dY nominal reaktiv gc itkilYri; µ §- transformatorda nominal reaktiv gc itkilYri; µ §- transformatorda nominal reaktiv yksz iコlYmY itkilYridir.

Sayc©n pasportunda verilmiコdir ki, itkilYrin 錮lmYsindY Ysas nisbi xYtan©n faizlY yol verilYn hYddi belY tYyin olunur:
µ §, µ § (3.1)
burada µ § - uyn olaraq cYrYyan©n vY gYrginliyin 錮lmYsindY yol verilYn Ysas nisbi xYtan©n hYddidir. Aktiv vY reaktiv gc itkilYrini 躡ndY yol verilYn Ysas nisbi xYtan©n hYddi ア2%-dYn art©q deyil.

鈍nkoteksistehsal© Merkuriy 233ART EE sayclar©. Texniki tYsvirY YsasYn (http://www.incotexcom.ru) bu sayc EVX vY gc transformatorlar©nda itkilYri qeyd etmYyY imkan verir. ンtkilYrin hesab© çn, EVX vY gc transformatorlar©n©n pasport mYlumatlar© vY ya コYbYkYnin 錮lmº parametrlYrindYn Ysas mYlumat kimi istifadY edilir.

ArbiterSistems3 コirkYtinin 1133A modelli 輟xfunksiyal© etalon sayc©. Haz©rda Rusiya bazar©nda olan Yn dYqiq EE sayclardan biridir: aktiv gcn 錮lmYsindY Ysas nisbi xYtan©n hYddi 0,025%-Y qYdYrdir.

Landis+Gir コirkYtinin 銅YbYkYsayclar©nda itkilYrin hesabat© funksiyas© (line and transformer loss measurement) ZxQ,E850 seriyal© cihazlar©nda mcuddur.

Elektrik enerjisinin intellektual u輟tu sistemlYrindY sayclar©n yerlYコdirilmYsindY hYmin sayclar©n 妬tkilYrin hYsabat©funksiyas©n©n olmas©na diqqYt yetirmYk vY コYbYkY elementlYrindY itkilYrin hesabat©na praktikada mmkn qYdYr yksYk dYqiqliklY nail olmaq laz©md©r.

HYr bir elektrik veriliコ xYttindY enerji itkilYri belY ifadY olunur:


µ §
Elektrik veriliコ xYtlYri çn aktiv (PX) vY reaktiv (QX) gc itkilYri A2 sayc© ilY bu cr hesablan©r:
µ § µ §
burada Ii ィC zaman©n i an©nda tam cYrYyan©n qiymYti; RX ィC xYttin aktiv mqavimYti; XX ィC xYttin induktiv mqavimYtidir.

Sayclarda istifadY olunan hYsabat alqoritmi transformatorlarda itkilYri ayr©ca vY xYttdYki itkilYrlY birgY hesablama imkan verir.

Bundan baコqa elektrik enerjisi tYchizatlar© vY tYlYbatlar aras©nda mqavilYnin コYrtlYrinY gY, itkilYri hYm 杜sbYt iコarYsi ilY, hYm dY 杜YnfiiコarYsi ilY nYzYrY almaq olar.
14. Saycla gc transformatorunda itkilYrin hesabat©
Saycla gc transformatorunda itkilYrin hesabat©, bu itkilYrin transformatorun nominal gcnY faizlY nisbYti コYklindY verilir vY aコadak© kimi mYyyYn olunur. Aktiv itkilYr (µ §) gc transformatorda aktiv itkilYrin cYmi kimi mYyyYn olunur
µ §
burada µ §- aktiv yk itkilYri; µ §- aktiv yksz iコlYmY itkilYri.

Aコadak© alqoritmlYr Alfa A3, Alfa A2 tipli sayclar©n rYsmi tYlimatlar©ndan gYtirilib. ンtkilYrin, aktiv vY reaktiv enerji itkilYrinin qiymYtinin nYzYrY al©nmas© rejiminin qoコulmas© Alphaplus LV proqram paketinin kYyi ilY yerinY yetirilir.

ンtkilYr belY heablan©r. Proqramla transfotmatorun gcnn nominal qiymYti S濵 cYrYyan vY gYrginliyin nominal qiymYtlYrini nYzYrY almaqla, dolaqda µ § vY nvY i輙ikdY µ § nominal S濵gcndYn faizlY itkilYr daxil edilir; dolaqda yk itkilYrinin Snom nominal gcnY gYtirilmiコ µ § qiymYti hesablan©r:

µ §


Verilmiコ faizlYr (µ §) nYzYrY al©nmaqla i輙ikdY nominal Snom gcnY gYtirilmiコ yksz itkilYr µ § hesablan©r:
µ §

ンstifadY olunmuコ tarif zonalar©n© nYzYrY alsaq, yuxar©da gtYrilmiコ hesablamalar (Alfa A1800, Alfa A3, Alfa A2) sayclarla daim 錮lr vY se輅lmiコ variantdan as©l© olaraq 錮lmº enerji ilY cYmlYnY vY ya ondan x©la bilYr.

Reaktiv enerji itkilYri analoji hesablan©r. ェYrti sabit reaktiv yksz iコlYmY itkilYri gc transformatorunun x©コ©ndak© gYrginliyin ddncdYrYcYdYn as©l©l© kimi qYbul olunub.

CYrYyan© kYsilmYz funksiya ilY tYsvir edYndY elektrik enerjisi itkilYrini belY ifadY etmYk olar

µ §

burada Iokv ィC cYrYyan©n orta kvadratik qiymYtidir.鄭mper-kvadrat saatfunksiyas© adi elektrik enerji sayclar©n©n mYlum gtYricilYri ilY yanaコ© olaraq, cYrYyan©n aコadak© dsturla hesablanan ortakvadratik qiymYtini mYyyYn etmYyY imkan verir:

µ §


NYticYdY paylay©c© elektrik コYbYkYlYrinin fiderlYrindY elektrik enerjisi itkilYrinin hesablanmas© çn 輟x YhYmiyyYtli olan yk qrafikinin forma Ymsal©n© aadak© kimi tYyin etmYk olur:

µ §.


Sayclarda vY 錮 sistemlYrindY 澱irbaコaelektrik enerjisinin 錮lmYsinY aid olmayan, hesablanma funksiyalar© コYbYkY modelinin olmas©n© nYzYrdY tutur.

Masir sayclarda çfazal© コYbYkYnin hYr fazas© çn コYbYkY elementinin ddqtblmodeli istifadY olunur:

µ § (3.2)
ェYbYkYnin uzununa elementindY, 錮 mddYtindY elekrtrik enerjisi itkilYri µ § aコadak© kimi olacaqd©r:
µ § (3.3)
ェYbYkYnin eninY elementlYrindY itkilYrin hesablanmas©nda dual dYyiコYnlYr istifadY olunur: fazalar©n 鍍orpaqke輅riciliyi vY faza gYrginliklYrinin volt-kvadrat-saat istilik impulslar©:
µ § (3.4)

Bu halda コYbYkYnin eninY elementlYrindY itkilYr µ §bu cr ifadY olunar:


µ § (3.5)
15. Yar©mstansiyalar©n xsusi ehtiyaclar© çn elektrik enerjisi sYrfi
Yar©mstansiyalar©n xsusi ehtiyaclar© yar©mstansiyada quraコd©r©lm©コ vY onun avadanl©n©n normal iコini vY xidmYt heyYtinin hYyat fYaliyyYtini tYmin edYn elektrik qYbuledicilYri tYrYfindYn elektrik enerjisinin istehlak©d©r [1-7].

Xsusi ehtiyac elektrik qYbuledicilYri 6-10/0,4 kV, gclyar©mstansiyalarda isY 35/0,4 kV gYrginlikli xsusi ehtiyac transformatorundan 380/220 V gYrginliklY qidalan©rlar.

Xsusi ehtiyaclar çn elektrik enerjisinin sYrfi bu transformatorlar©n 0,4 kV tYrYfindY quraコd©r©lm©コ saycla qeydiyyata al©n©r.

Yar©mstansiyalar©n xsusi ehtiyaclar© çn elektrik enerjisi sYrfinin normalaコd©r©lmas© ona nYzarYt vY planlaコd©rma, hYm輅nin qeyri-rasional sYrfiyyat yerlYrinin aコkar edilmYsi çn yerinY yetirilir. SYrfiyyat normalar© qvvYdY olan tYlimatlarda il YrzindY vahid avadanl©q çn vY ya bir yar©mstansiya çn min kVt*saatla verilir. HYmin tYlimatlarda hYm輅nin illik sYrfin mxtYlif tYコkiledicilYrinin aylar zrY paylanmas© da verilmiコdir.

Normalar©n YdYdi qiymYtlYri iqlim コYrtlYrindYn as©l©d©r. ヨlkYnin Yrazisi mxtYlif iqlim コYraitinY malik rayonlara bnr. Xsusi ehtiyaclar çn elektrik enerjisi sYrfinin bYzi tYコkiledicilYri btn rayonlar çn verilir. DigYr elektrik qYbuledicilYri çn sYrfin normalar© mlayim iqlim rayonu çn verilir vY digYr rayonlar çn bu normalar© tapmaq çn mlayim iqlim rayonu çn olan normalar© mvafiq temperatur Ymsallar©na vururlar. Temperatur Ymsallar© binalar©n q©zd©r©lmas© ィC kt1 vY avadanl©n q©zd©r©lmas© çn - kt2 verilmiコdir.

TYlimata gY yar©mstansiyada mxtYlif texnoloji YmYliyyatlar© hYyata ke輅rYn vY normalaコd©rma sullar©na gY iki qrupda birlYコdirilYn 23 n elektrik qYbuledicisini fYrqlYndirirlYr.

Birinci qrupa elektrik enerjisinin yksYk gYrginlikdYn as©l© olaraq bir yar©mstansiya çn normalaコd©r©ld© elektrik qYbuledicilYri aiddir.

Bu 16 elektrik qYbuledicisinin siyah©s© texnoloji funksiyalardan as©l© olaraq aコada verilmiコdir:

1. Binalar©n q©zd©r©lmas©

塾Yliyyat idarY etmY mYntYqYsinin (醤M) q©zd©r©lmas©

塾Yliyyat - sYyyar briqadalar©n (輯B) binas©n©n q©zd©r©lmas©

Qapal© paylay©c© quruluコlar©n (QPQ) q©zd©r©lmas©

Kompressor binas©n©n q©zd©r©lmas© (hava a軋rlar©n©n istifadY edildiyi yar©mstansiyalarda)

Havatoplay©c©lar©n q©zd©r©lmas©

1.6. YannsdrmY nasos binas©n©n q©zd©r©lmas© (220 kV vY daha yksYk gYrginlikli yar©mstansiyalarda)

1.7. Sinxron kompensatorlar©n yard©m qurlar©n©n binas©n©n q©zd©r©lmas©.

2. Ventilyasiya vY iコ©qland©rma

塾Yliyyat idarY etmY mYntYqYsinin ventilyasiya vY iコ©qland©r©lmas©

Xarici iコ©qland©rma

Akkumulyator binas©n©n ventilyasiyas©

Kompressor binas©n©n ventilyasiyas©

DigYr sYrf。ェki輅k tYmirlYr, gYrginliyin yk alt©nda tYnzimlYnmYsi qurlar©, distilyatorlar, qapal© paylay©c© quruluコlar©n ventilyasiyas©, aral©q otan ventilyasiyas© vY q©zd©r©lmas©.

Yar©mstansiyan©n idarYetmY sisteminY vY sinxron kompensatorun yard©m qurlar©na EE sYrfi .

Doldurma-bald©lma qurlar©na (sabit YmYliyyat cYrYyanl© yar©mstansiyalarada) EE sYrfi

塾Yliyyat drYlYrinY vY idarYetmY drYlYrinY (dYyiコYn YmYliyyat cYrYyanl© yar©mstansiyalarada) EE sYrfi

RabitY vY telemexanika aparatlar©na EE sYrfi

Sinxron kompensatorun yard©m qurlar©na EE sYrfi

ンkinci qrupa elektrik enerjisinin gYrginlikdYn as©l© olaraq bir avadanl©q çn normalaコd©r©ld© 23 n elektrik qYbuledicilYri aiddir.

Avadanl©n soyudulmas© vY q©zd©r©lmas©na sYrf.

Transformator vY avtotransformatorlar©n frlmYsi vY soyudulmas©

A軋rlar©n q©zd©r©lmas©

Ay©r©c© vY q©saqapay©c©lar©n intiqallar©n©n q©zd©r©lmas©

Q©zd©r©lmayan otaqlarda komplekt paylay©c© qurlar©n oyuqlar©n©n, rele コkaflar©n©n vY elektrik sayclar©n©n q©zd©r©lmas©

5.5. Ay©r©c©lar©n mhYrrik intiqallar©n©n q©zd©r©lmas©.

Hava a軋rlar© kompressorlar©n©n mhYrriklYrinin vY yaa軋rlar©n©n pnevmatik intiqallar©na EE sYrfi

Kompressorlar©n elektrik mhYrriklYrinY EE sYrfi.

Yaa軋rlar©n©n pnevmatik intiqallar©na EE sYrfi.

VerilYn siyah©da tYコkiledicilYr onlara iqlim コYrtlYrinin tYsir dYrYcYsinY gY verilmiコdir. TYlimata gY illik normalar©n aylar zrY 4 cr paylanmas© cYmi 1-Y bYrabYr olan 12 Ymsalla tYyin olunmuコdur.

binalar©n q©zd©r©lmas© çn ィC km1;

avadanl©n q©zd©r©lmas© çn ィC km2;

iコ©qland©rma çn ィC km3;

bYrabYr ィC km4.

EE sYrfinin obyektlYr zrY qruplaコd©r©lmas© daha praktikidir. MYsYlYn, hava a軋rlar©n©n istismar© ilY ba© tYコkiledicilYrin bir qrupda, sinxron kompensatorlarla ba© tYコkiledicilYrin digYr qrupda birlYコdirilmYsi. Bu nteyi-nYzYrdYn xsusu sYrfin alt© tYコkiledicisini ay©rmaq olar:

ワmumi stansiya sYrfi -1.1。ェ1.3, 1.6, 2.1,2.2 vY 3.

Transformatorlar©n frlmYsi vY soyudulmas©na EE sYrfi -5.1.

Avadanl©n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi - 5.2-5.5.

Hava vY pnevmatik intiqall© yaa軋rlar©n©n iコinin tYminat©, kompressor binas©n©n q©zd©r©lmas© vY ventilyasiyas©na EE sYrfi - 1.4, 1.5, 2.4, 6.1 vY 6.2.

Sinxron kompensatorlar©n yard©m qurlar©na vY yard©m qurlar©n binalar©na EE sYrfi - 1.7 vY 4.4

Yar©mstansiyan©n idarYetmY sisteminY sYrf ィC 2.3, 4.1 - 4.3

Normalar gc transformatorlar©n©n gYrginliyinY (35; 110; 110/35; 220; 330; 500 kV) mvafiq olaraq 6 n yar©mstansiya vY 5 n avadanl©q (35; 110; 220; 330; 500 kV) çn tYyin olunmuコdur.


EE mumi yar©mstansiya zrY sYrfi
CYdvYl 4.1-dY mumi yar©mstansiya zrY sYrfin normalar© verilmiコdir. 7 tYコkiledicidYn 5-i zrY normalar bilavasitY btn alt© n yar©mstansiya çn, YmYliyyat idarY etmY mYntYqYsinin q©zd©r©lmas©, onun ventilyasiyas© vY iコ©qland©r©lmas© çn sYrf isY yaln©z birinci iki n yar©mstansiya çn verilmiコdir. DigYr dd n çn bu qiymYtlYr ayr©ca cYdvYldY binan©n tipi vY 錮sndYn as©l© olaraq verilmiコdir. Xsusi sYrfin normas© praktiki mYqsYdlYr çn 0,143 min kVt*saat/m2 qYbul edilY bilYr.
CYdvYl 4.1. ワmumi yar©mstansiya zrY sYrfin normalar©

ケSYrfin


tYコkiledicisiMxtYlif n YS-da sYrfin illik normalar©, min kVt*saat1234561醤M q©zd©r©lmas©, ventilyasiyas©, iコ©qland©r©lmas©14,320,20.143F0.143F0.143F0,143F2輯B binas©n©n q©zd©r©lmas©7,011180003QPQ q©zd©r©lmas©4,04,04,04,0444Xarici iコ©qland©rma00014,414,4165YannsdrmY binas©n©n q©zd©r©lmas©0,41,5361224,16DigYr sYrflYr2,22,23,37,17,47,47ンコaqland©rma vY digYr sYrflYrY, cYmi2,63,76,313.119,431,48醤M-li YS-da binalar©n q©zd©r©l-mas©na , cYmi18,324,24 + 0,143F18,4 +

0,143F18,4 + 0,143F20+

0.143F9輯B-l© YS-da cYmi binalar©n q©zd©r©lmas©na 111522000
HYr n YS-da mumi yar©mstansiya zrY sYrfin normalar©n© aコadak© dsturla tYyin edirlYr [7]:
Wµ §=µ §(n醤M+n輯B) µ §[µ § n醤M+ µ §n輯B+143µ §]µ §
burada n醤M vY n輯B 醤M-li vY 輯B-l© YS-©n say©, a7 vY a9 cYdvYldYki 7-ci vY 9-cu bYndlYrY mvafiq qiymYtlYr, C-8-ci bYnddY sabit tYコkiledici, F isY verilmiコ tip yar©mstansiyan©n binalar©n©n mumi sahYsidir.
Transformatorlar©n frlmYsi vY soyudulmas©na EE sYrfi
Transformatorlar©n frlmYsi vY soyudulmas©na EE sYrfi aコadak© xYtti as©l©l©qlardan tap©la bilYr:

-D tip soyutma sistemli transformatorlar çn µ §

-ヨ vY トヨ tip transformatorlar çn µ §

burada n vY µ §- mvafiq n transformatorlar©n say© vY mumi gcdr.


Avadanl©n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi
Hava vY yaa軋rlar©n;n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi cYdvYl 4.2-dY verilmiコdir.
CYdvYl 4.2. A軋rlar©n (hava/ya q©zd©r©lmas©na EE sYrfi normalar©
ンqlim rayonuEE sYrfi normalar©, ildY min kVt*saat /YdYd, avadanl©n kV-la verilmiコ gYrginliyindY

35110220330500ヌox soyuq13/1214/6517/18030/035/0Soyuq10/510,5/1815/7020/025/0Mlayim soyuq 9/0,79/2,212/1016/020/0Mlayim soyuq rtubYtli8,2/0,58,2/1,410/615/018/0Mlayim isti6/0,026 / 0,068/0,312/016/0Mlayim isti rtubYtli8,2/0,28,2 / 0,4510/2,015/020/0ンsti rtubYtli 5,3/05,3/06/09/014/0Q©zmar quru 4,2/0,014,2 / 0,026/0,19/012/0

Komplekt paylay©c© qurlar©n oyuqlar©n©n, xaricdY quraコd©r©lan rele コkaflar©n©n vY sayclar©n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi normalar© cYdvYl 4.3-dY verilmiコdir. Ayl©q sYrfi tapmaq çn hYmin qiymYtlYr km2 Ymsal©na vurulur.

Ay©r©c© vY q©saqapay©c©lar©n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi normalar© 35-110 kV avadanl©qlar çn ildY 1,1 min kVt*saat; 220 kV avadanl©qlar çn ildY 1,8 min kVt*saatd©r. Ay©r©c©lar©n, elektrik mhYrriklYri intiqallar©n©n q©zd©r©lmas© yaln©z 330-500 kV-luq YS-da hYyata ke輅rilir, normas© ildY 1,4 min kVt*saatd©r.

CYdvYl 4.3. Komplekt paylay©c© qurlar©n oyuqlar©n©n, xaricdY quraコd©r©lan rele コkaflar©n©n vY sayclar©n q©zd©r©lmas©na EE sYrfi
ヌox soyuqRele mhafizYsi vY avtomatika aparatlar©, sayc- lar vY a軋rlar©n ol-du oyuqRele mhafizYsi vY avtomatika aparatlar©n©n oldu oyuq Q©zd©r©lma-yan binada sayclar©n oldu oyuq

A軋rl© oyuqSoyuq2,00,91.53,3Mlayim soyuq 1,20,40,61,7Mlayim soyuq rtubYtli1,20,450,71,8Mlayim isti0,70,20,351.0Mlayim isti rtubYtli0,30.10,20,6ンsti rtubYtli 0,70,20,351,0Q©zmar quru 0,30,1ホト0,5

Hava a軋rlar© vY pnevmatik intiqall© yaa軋rlar©n©n iコinin tYminat© çn EE sYrfi
Hava a軋rlar© vY pnevmatik intiqall© yaa軋rlar©n©n iコinin tYminat© çn EE sYrfi a軋r©n tipindYn vY kompressorlar©n say©ndan as©l©d©r. Praktiki hesablamalar çn cYdvYl 4.4-dYn istifadY etmYk olar.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə