Aydın Xan (Əbilov) Dünyanın Kulturoloji Dərki
Yüklə 1.68 Mb.
səhifə1/9
tarix05.03.2016
ölçüsü1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Aydın Xan (Əbilov)
Dünyanın

Kulturoloji Dərki • Ümumi kulturologiya

 • Humanitar kulturologiya

 • Filoloji kulturologiya

 • EsseYeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

Association of New Writers and Artist
İntellektual və Kulturoloji Ədəbiyyat Kitabxanası” № 3
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurası və Tənqid Seksiyasının qərarlarıyla nəşr olunur.
Redaksiya heyəti: Elçin Əfəndiyev, Nizami Cəfərov (sədr), Çingiz Əlioğlu, Niza­məddin Şəmsizadə, Aydın Xan (Əbilov) (məsul redaktor), Arif Əmrahoğlu, Tehran Əlişanoğlu, Azər Turan, Bəsti Əlibəyli (məsul katib), Elçin Hüseynbəyli, Səlim Babullaoğlu, Nərgiz Cabbarlı
Elmi redaktor: Nizami Cəfərov, AMEA-nın müxbir üzvü,

filologiya elmləri doktoru, professor

Rəyçi: Nizaməddin Şəmsizadə, filologiya elmləri doktoru, pro­fessor
Kitab Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə nəşr olunur. Nazirliyin əməkdaşlarına, eləcə də cənab nazir

Azad Rəhimova yaradıcı gənclərə göstərilən diqqət və qayğıya görə

təşəkkürümüzü bildiririk.
Dünyanın kulturoloji dərki” toplusu Prezident təqaüdçüsü, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İctimai Qurumlarla Əlaqə və Analitik-İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri, istedadlı yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) sayca dördüncü kitabıdır. Müəllifin ölkə hümanitar-ədəbi ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanmış, bir hissəsi xarici dillərə çevrilmiş, İnternetdə geniş yayımlanan əvvəlki “Kulturoloji – alternativ düşüncələr” kitabındakı filologiya – estetika məsələlərinə həsr olunmuş əsərlərin davamı kimi bu nəşrdəki elmi məqalələrin hamısı həm dövri mətbuatda, həm də çoxsaylı şəbəkə resurslarında yerləşdirilmiş, ölkəmizin ədəbi-mədəni dairələri tərəfindən maraqla qarşılanmış, qızğın polemikalara, diskussiyalara yol açmışdır. Ümumi və humanitr kulturoloji problemləri, ədəbiyyat məsələlərini, ədəbi-tənqidi polemikaları əhatələyən bu yazılarda çağdaş düşüncə sahibi olaraq fərdi və fərqli mövqe nümayiş etdirən Aydın Xan (Əbilov), eyni zamanda Azərbaycanda yeni intellektual düşüncə sahəsi sayılan milli kulturologiya elminin inkişafına təkan vermiş olur.

Kitab mədəniyyət, ədəbiyyat və humanitar düşüncə problemləri ilə maraqlananlar, kulturoloqlar və ədəbi-mədəni ictimaiyyətin nümayəndələri, eləcə də sənətsevər oxucular üçün maraqlı elmi mənbə sayıla bilər.
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.
©Aydın Xan (Əbilov), 2008

©YYSQ – “İKƏK” seriyası - 2008
Ümumi

Kulturologiya

 • Азярбайъан телеканаллары: юзялликляри, эюзялликляри, гцсурлар...

 • Интеллеэент вя интеллектуалларын миссийасы

 • Dцйанын йени – културоложи дярки

 • Мцлтимядяниййят: глобаллашманын поетикасы

 • Virtual Azяrbaycan: e-real Dцnyanыn real imkanlarы...

 • Ustad Vaqif Mustafayev: milli mяdяniyyяtimizin

liberal-intellektual kinofilosofu

 • Йарадыъы эянъляря гайьы: габагъыл тяърцбялярдян бящряляняк

 • Интеграсийа чаьынын ядябиййаты

 • Културоложи туризм

 • Глобаллашан дцнйада милли Àçÿðáàéúàí

 • Мядяниййятдя шябякяляшмя: чаьымызын дигтяси


Азярбайъан телеканаллары: юзялликляри, эюзялликляри, гцсурлар...

(Ы аналитик йазы)
Боз совет щяйат тярзинин сонларында гярибя бир ъанлан­май­ла дирчялмяйя башлайан Азярбайъан локал милли ефир мя­ка­ны­ны Дювлят Телеканалынын иъазяли верилишляри, радионун фолклорвари-муьам цстцндя гурулма сясли-мусигили информатив сусгунлу­ьуй­ла ХХ ясря ялвида дейян, Даьлыг Гарабаь мцщарибяси, 20 Йан­вар - Хоъалы фаъияляри, дювлят мцстягиллийинин уйушдуруъу ро­ман­тикасы, базар игтисадиййатынын гярибя - бир гядяр дя вящши-йер­ли варианты, капитализм гуруъулуьу, интеграсийа ойунлары, нефт дол­ла­рынын эятирдийи эялирляр, глобаллашманын эеосийаси дальасы, интернетин виртуализми, Авропанын ачыг ъямиййяти, демократийа лайлалары, бейнялхалг истиляшмя вя башга бу кими шокларла Ийирми биринъи йцзиллийя аддымлайырды.

Беля бир дюврдя Азярбайъанын милли ефир мяканы эениш­лян­мяли, инкишаф етмяли, йени теле-гуруъулуг ислащатларына эетмяли, гло­бал информасийа технолоэийаларына, форматлара, фяргли теле­ви­зи­йа стилиня, фялсяфясиня йийялянмялийди. Биз щяля йени телевизийа ес­тетикасы, кцтляви иътимаи дцшцнъя сярбястлийи, чевик апараъы мя­дяниййяти, тамашачы зювгцнц йцксялтмяк, йени маарифчилик мис­си­­йасыны йериня йетирмяк, ъямиййяти дцшцндцрян иътимаи-сосиал, ин­­теллектуал-културоложи, елми-мядяни, демократик мясяляляри йай­­маг, бейнялхалг алямдя милли-мядяни имиъин формалаш­дыр­маг, глобал информасийа йарышмасында иштирак, йени телевизийа кадр­ларынын йетишдирмяк, тарихи-мяняви сярвятлярин эяляъяк нясил­ля­риня чатдырмаг, мядяниййят вя ана дилимизин инкишафы кими те­ле­каналларымызын цзяриня дцшян ъидди вязифяляр барядя йазмагла арашдырмамызы аьырлашдырмырыг...

Телевизийанын бюйцк бир информатив цнсиййят васитяси ол­ду­ьуну, интеграсийа дюврцнцн юзялликлярини бирляшдирдийини ща­мы­мыз билирик, амма онун щям дя тарихи вя архив мащиййятиня бир еля дя фикир вермирик. Цмумиййятля, биз о миллятлярдян сайылырыг ки, тарих йаратсаг да, щеч заман ону йазмаг щявясиндя ол­ма­мы­шыг. Рамиз Фятялийев (киностудийа), Елшад Гулийев (Дювлят теле­визийасы), Ъинэиз Мустафайев, Алы Мустафайев (мцстягил теле­жур­налистляр), щямчинин диэяр дяйярли инсанларын хидмятляри олма­сайды, визуал информасийайа даща чох инанан ХХ-ХЫХ ясрин дцн­йа иътимаиййятиня ня Гарабаь щягигятлярини, ня 20 (Гара) Йанвар фаъиясини – щадисялярини, ня дя Хоъалы сойгырымы, ейни заманда бу кими актуал тарихи щадисяляри чатдыра билярдик.

Телевизийа каналларымызын сон 20 илиня гысаъа нязяр салаг: те­летамашачыларымыз ясасян Азярбайъан дювлят телевизийасынын щяр ики каналы, АНС ТВ, Сара ТВ, Заман ТВ, "АБА" ТВ, "Спа­­ъе" ТВ, Лидер ТВ, Азад Азярбайъан ТВ, Хязяр ТВ, Сум­га­йыт ТВ, Саман йолу ТВ, Иътимаи ТВ вя башга каналлары таны­йыр, башга сюзля десяк, адысадаланан каналлар телемяканы­мыз­да вя теледцшцнъямиздя юзцнц тясдигляйя билмиш, артыг чаьдаш мя­дя­ниййятимизин визуал гаты кими културоложи-щуманитар фикир тари­хи­мизя дцшцбляр.

Бцтцн тяряфлярдян тянгид вя иътимаи гынаглара бахма­йа­раг, милли телеканалларымыз (радио каналлар айрыъа полемика вя араш­дырма мювзусудур) чаьдаш Азярбайъан ъямиййятинин эюрян эю­зц, ешидян гулаьы, данышан дили, динлянилян сюзц, эюстярян эцз­эц­­сц, хябяр апаран ъарчысы, електрон чапары, башга сюзля, тяд­ги­гат­­чыларын хошладыьы ифадяйля йазсаг, евимизя сохулан мави пян­ъя­ряйя чеврилмякдядир.

АР Милли Телевизийа вя Радио Йайымлары Шурасынын сон гя­рар­лары ися - бахмайараг ки, телетологлар (йени анлам: теле­ви­зийа билиъиляри) бу гярарлары мцхтялиф йеря йозурлар: мясялян, яъ­няби телеканалларын йайымына гадаьаны кабел телейайымы фирма­ла­рынын инщисарына, ефирин анадилиляшдирилмясини дуб­ли­йаж студийа­ла­ры­нын мянфяят эцдмясиня хидмят етдийини, цмумиляшдириъи фикир, юл­­кя­нин - бюлэянин реклам, шоу-бизнес сянайесиня йийялянмяк вя б. - яслиндя, мянтиги олараг, мили телеефир гуруъулуьуну даща да сц­рятляндирир.

Йерин сцни пейкляри васитясийля планетимизи ящатя едян глобал телемяканда - биз щяля мобил тв, интернет тв, рягямсал технолоэийаларын инкишафына тохунмуруг - милли телеефиримизи пис щалда горумалы, йахшы мянада неъя габаьа апармалы ки, щям бу йе­ни мядяниййят тясисатыны инкишафыны стимуллашдырмаг, щям дя кюв­ряк тамашачы кцтлясини милли-мяняви аурада сахламаг мцм­кцн - асан олсун.

Йахын Шярг - "ял-Ъязиря" ТВ тяърцбяси, йохса Аз ТВ-нин му­ьам мцсабигяси, Тцрк Дцнйасы - Тцркийя каналларынын дини-ях­лаги верилишляри, йа да Азад Азярбайъан ТВ-нин "Йени улдуз" те­леформаты, Гярб алями - ЪНН ТВ-нин теледяйярляри вя йа АНС ТВ-нин ифрат сийасиляшмя модели, МДБ мяканы - Русийа – Мя­дя­ниййят каналынын естетик сольунлуьу, бялкя "Спаъе" ТВ-нин алтернатив верилишляри, сийаси силаща чеврилмиш ОРТ ТВ (Русийа), еляъя дя полемика вя дискуссийалара мейилли Лидер ТВ-нин фяа­лий­йяти, мусигини креатив-мядяни, мящсула чевирмиш Авропа Бир­ли­йиня Азярбайъаны мусиги иля ъаламаьа чалышан Иътимаи ТВ-нин сяй­ляри: гяти фикир сюйлямяк чох чятин олса да, дцшцнцрцк ки, мул­тимядяниййят дюврцндя синтезляшдирмяйя мейл даща доьру ме­тод сайыла биляр.

Онсуз да тарихян вя эцнцбуэцн дя Азярбайъан Шярг вя Гярб аляминин сярщядляри, Авропа иля Асийа мядяниййятляринин го­вуш­дуьу тямас йери, мцсялман-хачпяряст дцнйаэюрцшцнцн гар­шы-гаршыйа дурдуьу бюлэя кими таныныб, бир сюзля глобал, ин­те­гра­сиййайа ачыг, мултимядяниййятли дцнйанын кичик модели кими ад чыхармышыг. Щеч дя ябяс йеря дцнйа динляринин бцтцн ясаслы гол­лары - зярдцштлцк, буддизм, одпярястлик, танрычылыг, хачпя­ряст­лик-христианлыг, Ислам илк дяфя мящз бурада - Бцтюв Азяр­бай­ъа­ны­мызын мяркязиндя, Урмийа эюлц ятрафында тяшяккцл тапыб, ин­ки­шаф едиб, йайылыб...

Беляликля, милли телеканалларымызын ефир фяалиййятляриня диг­гятимизи ъямляйирик.

Демяк олар ки, яксяр телеканалларын "Хябярляр" бурахылышы (шоу-бизнеся хидмят едян верилишляря тохунмуруг, ня гядяр тяяъ­­ъцблц эюрцнся дя, онлар сивил дцнйа тяърцбясинин кобуд ва­риан­тыны биздя тятбиг едирляр) ефир базарына чеврилиб - мцяййян щагг юдямяк, танышлыг, телегрупаны хцсуси няглиййат васитясиля апа­­­рыб-эятирмяк, инщисарларын мараьына тохунмамаг, сийаси-иг­ти­са­ди сензура, стандарт чярчивяляри даьытмамаг вя даща башга ъя­­щят­ля­ря диггят вермяк лазымдыр ки, щяр щансы бир информасийа мил­­ли те­ле­ефирдя эюрсянсин. Иш о йеря чатыб ки, ъямиййятин мцх­тя­лиф тя­бя­гяляри, щятта дювлят гурумлары (пулумуз йохдур, бцд­ъя­дян кя­нар лайищяляри малиййяляшдиря билмярик вя б. бящанялярля гу­­лаг­ларымызы дуйунлямиш мямурлар телечякилишляря 100-800 ма­на­ты щарадан тапырлар эюрян?!) бу аъы реаллыгла барышмалы олублар.

Мараглыдыр, телеканаллара сонрадан сатмагла газанъ ялдя ет­мяк имканыны верян информасийа фактларына эюря мянфяят бир йа­на дурсун, щеч олмаса, зийана дцшмямякля баьлы чаьдаш ъя­мий­йятимиз щяля дя щеч бир оптимал формат тапа билмир. Дцн­йанын щеч бир йериндя беля гейри-сивил мцнасибятляр системи мюв­ъцд дейил. Ялбяття, биз ону да баша дцшцрцк ки, Азяр­бай­ъанда нормал теле-рекламдан газанъ ялдя едя билмяйян теле­ка­нал­ларымыз бязян кюлэя игтисадиййатынын методларындан йарарлан­ма­ьа цстцнлцк верирляр. Фягят онлар(ын сащибляри) унудурлар ки, бу биснес мядяниййятини юзляри формалашдырмалыдырлар.

Биздя ися щяр сащядя олдуьу кими, бу мясялядя дя инщи­сар, щяр шейи мян газаным, бу эцн олсун, сабаща ъящяннм кими вящ­ши капитализм цсуллары дябдядир...

Дцнйанын ян бащалы интеллектуал-информатив малына чев­ри­лян хябярляри биздя алвер малына чевирибляр...

Башга мараглы бир мягам: телеефирдя зорракылыьын ялейщиня бц­тцн дцнйада мцбаризя апаран бир вахтда милли каналларымыз эц­­­нцн эцнорта чаьында Азярбайъан филимляриндя ушаг вя йени­йет­­мялярин психасына, тярбиййясиня дящшятли-даьынтылы тясирляр-тяз­йиг­ляр эюстярян филмляр - биз щяля реал-криминал хябярляри де­ми­рик - телеефирляйирляр. Американын саваш вя дящшят филмляриндяки ган­лы сящняляри тянгид едянляр, нядянся "Дядя Горгуд" фил­мин­дя ни­зя­лярля, охларла дешмя сящнялярини, "Йедди оьул истярям" (йаныл­мы­рыгса, сабиг ССРИ-дя илк саваш филимляриндян сайылыр ки, йа­ра­ды­ъылыг тясирляри эедиб "Йедди самурай" филминя чыхыр) фил­мин­дяки эцллялянмя епизодларыны йаддан чыхарырлар...

Яксяр телеканалларымызын СМС хястялийиня, теле-гумара, уъуз шоуйа вя яъняби телесериалларына севэисини – мейлини – аза­ры­ны чох эцман ки, милли телевизийа мядяниййятинин инкишафына дюв­­лят дястяйи програмыны щазырлайыб эерчякляшдирмякля саьалт­маг мцмкцн олаъаг.

Фикримизъя, информасийа тящлцкясизлийи, информасийа ъя­мий­йятиня кечид, електронлашма вя виртуаллашма кими глобал бас­гы­ларындан чыхыш йолу кими дювлятимиз телеканалларымызы ращат биз­нес, фаизсиз кредит, ядалятли реклам бюлцмц, мцдахилясиз инки­шаф, йарадыъылыг имканлары кими мясялялярдя стимуллашдырыъы ад­дым­ларын ящатя олундуьу Милли Телевизийа Консепсийасынын – Дюв­лят Програмынын щазырланмасы мягамы йетишиб.

Тящлил, тянгид, тювсиййяляримизи телейарадыъылыгла мяшьул олан достларымыза эярякли сайыб бура ялавя едирик…

Рясми дювлят телеканалы имиъиндян щеч ъцр гуртула бил­мя­йян Аз ТВ, бцтцн сяйляря бахмайараг, ХХЫ ясрин ефир есте­ти­ка­сына кечя билмир. Бахмайараг, шяхсян бизим хариъдяки бир сыра та­нышларымыз, о сырадан Тцркийя телевизийа билиэиляри бойунларына алыр­лар ки, юзляринин милли телеефириндян дойанда, Аз ТВ-нин халг му­сигиси вя арт-верилишляриня тяряф нязяр-диггят айырырлар. Бу йер­дя бир ъящяти унутмамаг ясас шяртдир: яънябиляр бизим йаьлы ка­бабы, аьыр плову хошласалар да. щямишя ону щязм етмяйя ща­зыр дейилляр.

Аз ТВ-дя баш верян сон просесляр техноложи-йарадыъы исла­щат­­лардан чох ямлакын мянимсянилмясиня охшайыр: инсафян, ора­дакы бир сыра културоложи йениликляр, шяхсян бизи севиндирмяйя бил­­мяз. Милли-мяняви дяйярляри тяблиьиндяки ролу, халг мусигиси, ин­ъя­сянятин вя ядябиййатын танынмасы кими дяйярли ъящятляриня бах­­майараг дювлят телевизийасы щяля дя ефир бузуну яридя бил­мяйиб...

АНС ТВ-нин сон реал теле-шоулары теле-полемикалардан чох баш­га рягибляри реклам базарындан мяьлуб етмяк, диэяр теле­ка­нал­ларын тамашачыларыны зорла да олса, юзцнцкцляшдирмякдир. Илк гий­мятин аьырлыьына бахмайараг бу каналын йени Азярбайъан мил­ли-щуманитар дцшцнъясинин формалашдырылмасындакы ролуну дан­­маг гейри-мцмкцндцр. Аз ТВ-йя ряьмян, АНС ТВ о гя­дяр щярарятлидир ки, мяишятдя баш верян зорракылыг щалларыны беля ефиря эятирмякдян чякинмир...

Иътимаи ТВ-нин ефир-дискуссийа мейданына истига­мят­лянмиш сяйляри тякрарчылыьа ряваъ верся дя, милли иътимаи-сосиал, елми-мя­дяни дцшцнъянин мянтигли давамы олан сийаси полемикаларын ка­садлыьы, сюзцн щягиги мянасында ъямиййятин бцтцн тябя­гя­ля­ринин телемяканына чеврилмяли електрон тясисатын фяалиййятиндя ча­­тышмайан тяряфляр сайылыр. Амма Авропа мусиги байрамы-мц­са­бигясиня гатылаъаг намизядлярин ахырынъы сечим мярщялясиня щяср олунмуш аншлаглы консерт-тядбир бир даща сцбутлады ки, истяк оланда, щеч бир проблем манечилик тюрятмяз...

"Спаъе" ТВ йаваш-йаваш мядяниййят телеканалына чеврил­мя­кдядир: йягин директорунун сяняткар олмасы юз тясирини дигтя едир. Дцнйа мядяниййяти, киносу, милли инъясянят, муьам вя ядя­биййата хярълянян ефир вахтлары - бейнялхалг тяърцбя дя сц­бут едир - имиъэятириъи амил олса да, ону йени телевизийа формат вя технолоэийалары, електрон тяляблярля цзлашдырмайанда аъына­ъаг­лы нятиъяляр ортайа чыхачаг...

"Азад Азярбайъан" ТВ сявиййямизя уйьун "Муз ТВ"йя че­врилмякдядир: щеч бир иътимаи иддиа олмадан шоубизнеси мцасир те­ле­технолоэийаларла бирляшдирмяйя чалышан бу каналын тама­ша­чы­лары эет-эедя эенишлянир: халгымыз чалыб-охумаьы севяндир ахы. Ел­чин Ялибяйлинин "Ел ичиндя" верилиши беля каналын имиъини хилас ет­мякдя аъиздир. Каналын бизим милли симамызы юзцмцзя эюстяр­мяк бахымындан щазырладыьы лаьлаьы верилишляр, ня гядяр гярибя сяслянся дя, дцнйа тяърцбясиндян гайнагланыр: ян азы Русийа вя Тцркийя телемяканына баш чякмяк кифайятдир ки, буну йахшы ан­ла­йасан - амма сурятчыхарма форматы иля баш гатмаьын агибяти щеч дя йахшы нялярися вяд етмир...

"Лидер" телеканалынын "Азярбайъан" студийасында щазырла­нан верилишлярин рянэарянълийи, сявиййяси ня гядяр йцксяк олса да, бу каналын щазыркы дуруму интеллектуал тамашачылары чох гай­ьыландырыр. Сон вахтлара гядяр милли телемяканымызда бир сыра йе­ни­ликляр етмиш бу телеканалын тамашачылары оланлар артыг диэяр ря­гиб каналларын дцймяляриня юйряширляр. "Машын" типли мешшанлыьын тяблиьиня хидмят едян канал тамашачыларын ъибиня ъириб онсуз да пис йашамайан сянятчи алверчилярин рекламыны рясмиляшдирмякля щансы мягсяд эцддцйцнц анламаг чох чятиндир...

"Хязяр" ТВ йени йаранса да, илк аддымларынын яйри атма­м­а­сы цчцн бир гядяр дцнйявиляшмяйя истигамят эютцрмяйи мяс­ля­­щят­дир. Сюзцн доьрусу, техники-йарадыъы чатышмазлыьыны инфор­ма­­тивлийи вя эянъ ямякдашларынын зящмятсевярлийи иля юрт-басдыр ет­мяйя чалышан канал чаьдаш телевизийа стандартларына уйьун те­ле-фяалиййятя ещтийаъ щисс олунмагдадыр...

Бцтцн бу садаланан кям-кясирляря бахмайараг, милли те­ле­каналларымызын чаьдаш иътимаи-културоложи дцшцнъясиндяки – мил­ли мядяниййятимиздяки ролуну унутмаг олмаз вя онларын эюр­дцйц чох ишляр ясл тамашачы - халг севэисиня лайигдир...

П.С. Бизим бцтцн телеканалларла нормал ялагяляримиз вар, онларын яксяриййяти цчцн арзуолунан експерт сайылырыг, бу вя диэяр верилишлярдя вахташыры чыхышлар едирик. Бу анализ йазы­мыз ися милли телевизийа мядяниййятимизин хейриня дцшцняряк гя­ля­­мя алдыг. Дцшцнцрцк ки, достларымызын щеч бири биз­дян ин­ъи­мяз, яксиня, тянгиди гейдляримиздян нятиъя чыхар­магла, милли те­ле­визийамызын сявиййясини даща да галдыраъаг, дцнйа ефир мя­канында йеримизи мющкямляндирярляр.
П.П.С. Телевизийачы достларымыз, эюрясян, бцтцн сивил юл­кя­лярдя олдуьу кими, биздя дя гонаг чаьырнда – верилишляри­ни­зин рейтингини артырдыьыныз, реклам имканларынызы эенишлян­дир­ди­йи­низ заман експертляринизя гонорар веряъяксиниз, йа щяля чох эюзлямяли олаъаьыг..


Интеллеэент вя интеллектуалларын миссийасы
Кянд миллятин кечмиши, шящярся эяляъяйидир: сивилизаси­йа­нын йазылмамыш бу аъы щягигяти чаьымызда даща актуал сяслянир. Сон статистик мялуматлара эюря, Азярбайъан Рес­пуб­ликасынын яща­­ли­синин йарысындан чоху Бакы вя пайтахтятрафы яра­зилярдя мяс­­кунлашыб. Демяли, сийаси-игтисади, сосиал-иъти­маи, елм-тящсил, инфор­масийа-билэи, мядяниййят-ядябиййат вя инъясянят мяр­кязи олараг Бакы, Азярбайъанымызын дю­йц­нян цряйиня, дцшцнян бей­ниня, ишляйян голларына чеврилиб. Ур­ба­низасийа просесляри кянд мядяниййятиня галиб эялдийи бир за­манда кечмишимизи го­руйа билярикми? Аталарымызын-бабаларымызын, щачанса йашамыш улу нясилляримизин эенетик код­ларыны эяляъяйя ютцрмяк имканларымыз вармы? Глобалла­шан дцнйада милли-мяняви дяйярляримизи бяшя­рий­йятин сивил стан­дартлар системиня ъалайа билярикми!? Ъавабы ят­рафында билим­сал дартышмалар, елми полемикалар тяляб едян бу ъцр про­б­лематик мясяляляр ъямиййятимизин бцтцн тябягялярини дц­шцн­дцрмялидир: бу заман аьбирчяк няняляримиздян та дц­шцн­ъя адамларына, садя инсанлардан тутмуш сийасятчиляря, тял­я­бядян баш­ламыш интеллектуаллара кими яксяр азярбайъанлылар тарихйцклц бу просеслярля баьлы юз мювгелярини, фикирлярини ортайа – замана гар­шы гоймалыдырлар...

Бцтцн дцнйада шящярляшмя просеси ясасян ХЫХ йцз­илл­ик­дян эцълянди вя индийя гядяр дя, йяни ХХЫ ясря кими дя о мц­ряк­кяб глобал щадися давам едир. Бязи юлкялярдя юз тябии ахары иля эедян бу глобал просес бир сыра дювлятлярдя чох аьрылы щади­ся­лярля, бязян ися фаъиялярля, кцтляви гырьын вя мящялли мц­наги­шя­лярля мцшащидя олунду. Щиндистан вя Пакистан, кечмиш Йу­гос­ла­вийа республикаларында, Молдова, Ъянуби Гафгаз дювлятляриндя баш верян мялум милли мцнагишяляр нятиъясиндя милйонларла ин­сан юзцнцн исти оъагларындан дидярэин салынды, гейри-тябии шящяр­ляш­мяйя мящкум олундулар.

Ютян ясрин сонларына доьру яввялъя Гярби Азярбайъандан – Ермянистандан говулмуш 200 миндян чох инсан, даща сонра гяс­бкар гоншу дювлят тяряфиндян юлкямизин ийирми фаиз торпаг­ла­ры­нын ишьал едилмяси нятиъясиндя йцз минлярля азярбайъанлы – бун­лара игтисади-сосиал проблемляря эюря бюлэялярдян пайтахта ахы­шанлары да ялавя етсяк – йашадыглары доьма дийарлардан онлар цчцн щеч дя ращат олмайан урбанизасийа мяркязиня – ясасян Бакыйа топлашды. Тарихян кянд вя шящяр мядяниййяти щямишя ря­габятдя олса да, бу щадисядя урбанизасийа технолоэийасы уду­зур­ду: чцнки щяр ил узагбашы он мин бюлэя инсаныны ичиндя «ярит­мяйя» габил олан пайтахт – шящяр бирдян-биря йцз минлярля ин­са­на шящяр мядяниййятини, етик-естетик дяйярляр системини «щязм ет­дирмякдя» чятинлик чякди вя йахын он илдя бу проблемин щял­линин чятинликляри эюз юнцндядир. Беляликля, Азярбайъанда суб­йек­тив вя обйектив сябябляря эюря сцни шящярляшмя просеси эет­ди­йиндян миллятин кечмиши иля эяляъяйи аз гала тоггушма щяд­диня эялиб чатмышды...

Чцнки кянддян – бюлэялярдян эялянляр шящярляшмя стан­дарт­ларыны гябул етмяйя тялясмирди: урбанизасийа сакинляри ися як­­синя, сявиййя ашынмасына юйряшмяйя – уйьунлашмаьа башла­ды­лар. Пайтахтымызын кцчяляриндя мал-гара сцрцсцнц эюрмяйя, мик­рорайонларда тойуг-ъцъя сясини ешитмяйя артыг адяткар ол­мамызы да мящз бу сябябдян иряли эялир. Бу ися, юз нюв­бя­син­дя, чаьдаш Азярбайъан сивилизасийасынын эерилямясиня, аз гала баш­га инкишаф етмиш юлкялярдян дала галмасына сябяб олаъагды. Йахшы ки, ъя­мий­йятин дцшцнян бейинляри буна тез реаксийа вер­ди…

Беля бир чятин – мцряккяб заманда бюлэяляримиздя йаша­йан тяк-тцк йарадыъы инсанларын тарихи зийалы – интеллеэент мис­си­йасынын эцъляндирилмясиня бюйцк ещтийаъ дуйулмаьа башлады. Бюлэ­ялярдя йашайан йарадыъы инсанын интелеэентя, шящярдя естетик са­щялярля мяшьул оланларын интеллектуал дцшцнъя адамына чеврил­ди­йи дюврдя ъямиййятин бир сыра ъидди дяйярляринин дяйишилмяси, иъ­тимаи шцурун йениляшмяси, заманын тялябляриня уйьунлашмасы про­сеси гачылмаздыр. Бир сыра проблемлярин актуаллыьы йарадыъы ин­санлары мяъбур едир ки, кянддя интеллеэент, шящярдя ися интел­лек­туала чеврилсин. Щярянин юз миссийасы, вязифяси, тарих гаршысында мясулиййяти вар. Интеллеэент щяля дя кянддя маарифчилийини да­вам етдирмяли, милляти дярк етмяли, интеллектуал ися дцнйаны юй­рян­мяли, бизи кянарда танытмалыдыр...

Шяхсян мян, кяндляр бир йана галсын, щеч бюлэя мяркяз­ля­риндя интеллеэентлярин юз миссийаларыны лайигинъя давам ет­дирмяляриня шцбщяйля йанашырдым: дцшцнцрдцм ки, амансыз эц­зя­ран гайьылары онлары да яйиб, тарихи вязифялярини йериня йетир­мя­йя мане олур. Амма бу эцнлярдя ялимя кечян бир гязет бу­рахылышындакы шаир щаггында материалларла, онун дцшцнъяляри, ядя­би-поетик нцмунялярийля йахындан таныш оландан сонра щеч дя щяр шейин итмядийини анладым. Мещман Гараханоьлу имзалы бу гялям адамы вя кянд мцяллиминин йазыларында Шащ Исмайыл Хя­таи­дян цзцбяри йаранан доьма Азярбайъан ирфани мятн­ляриндян – билэиляриндян сезилян халгпярястлик, инсансевярлик енержисини эюрдцм.

Мяндя беля бир тяяссцрат ойанды ки, доьма юлкямизин щяр йе­риндя бу ъцр интеллеэентлярин, интеллектуалларын йашамасы-йарат­ма­сы, ятрафа зийа, нур сачмасы, яслиндя, кечмишимиз иля эяля­ъя­йи­мизин бирляшмясиня хидмят едяр. Демяк, бизим щяля бу дцн­йа­йа веряъяйимиз чох нясняляр щям кяндляримиздя, щям бюлэя­ля­римиздя, щям дя Бакымызда – пайтахтымызда щяля чохдур: йе­тяр ки, бир гядяр севэийля юзцмцзя, инсанымыза, миллятимизя, та­ри­химизя вя замана диггят айыраг...
П.С. Беля чыхыр ки, интеллеэентляримиз кечмишимизи го­ру­­­йанлар, интеллектуалларымыз ися эяляъяйимизи йарадан­лар­дыр.
Dцйанын йени – културоложи дярки
Инди тянбяллийин дашыны атамаьы баъаранларын яксяриййяти чаь­даш милли фикри формалашдыран биз дцшцнъя адамларыны тянгид ет­мяйи хошлайыр: Азярбайъан иътимаи-елми, мядяни-ядяби фик­ри­нин сявиййяси дцнйа стандартларындан чох эери галыр; биздя нийя дцнйашющрятли философлар йохдур; бейнялхалг алямдя гябул едилян йарадыъы фярдляримиз, танынмыш интеллектуалларымыз эюрцн­мцр; беля эется, мцхтялиф сащяляр цзря Нобел мцкафаты аланымыз ола­ъагмы!?

Кифайят гядяр кяскин сяслянся дя, субйектив ирадлардыр вя бу йердя дцшцнъя адамларымыз, мцхтялиф бящаняляр эятирсяляр дя, сонда биръя мясялядя разылашмалыдырлар: билэини, елми, Интел­лек­ти, бир сюзля, иътимаи-мядяни фикри халг, кцтля дейил, айры-айры се­чилмиш пешякар фярдляр инкишаф етдирир, зянэинляшдирир, сивили­за­сийа мящсулуна – бяшяри уьура чевирир...

Сон илляр щяйатымыз кими, елм вя техника, инсан дцшцн­ъя­синин мцхтялиф сащяляри чох сцрятля инкишаф едир, ъанлы организм ки­ми дурмадан ирялийя доьру щярякятдядир. Азярбайъан топлуму ола­раг заманын диктясини йериня йетирмясяк, йяни глобал про­сес­ляр­дян биръя аддым кянара галсаг, ортайа чыхаъаг учуруму яср­ляр бойу долдура билмярик.

Бу мянада вурьуламаг йериня дцшяр ки, дцнйада йаранан йени дцшцнъя технолоэийаларыны елми-мядяни дцшцнъямиздя ча­ьын­да тятбиги мясяляси йеня дя юз актуаллыьыны вя кяскинлийини сах­ламагдадыр. Инсан шцурунун диэяр истигамятляри барядя мц­ла­щи­зяляр сюйлямяк имканымыз олмаса да, щуманитар сащямизя аид мараглы бир проблем барядя фикирлярими бюлцшмяк истяйирям.

Бяшяр сивилизасийасынын тарихиня екскурс едяндя эюрцрцк ки, йашадыьымыз дцнйанын дярки вя иникасы иля баьлы мцхтялиф фор­ма, еляъя дя фяргли технолоэийалар мювъуд олуб: реаллыьын мифо­ло­жи, дини, ядяби, бядии, елми, фялсяфи, рийази, щятта поетик иникасы мя­сяляси ясрляр бойу дцшцнъя адамлары арасында бюйцк по­ле­ми­ка­лара, елми мцбащисяляря, щятта фикри мцнагишяляриня сябяб олуб. Заман-заман бу форматлар – дцшцнъя технолоэийалары йер­лярини, мювгелярини дяйишмиш, бязиляри узун мцддят, диэярляри ися мцяййян вахт ярзиндя иътимаи-щуманитар дцшцнъядя бирин­ъи­ли­йи ялиндя сахламышдыр. Гейд етмяк дя йериня дцшяр ки, онларын бир чоху (дини, елми, ядяби-бядии) бяшяр тарихиндя – сивилизасийа эе­дишатында нязярячарпаъаг чеврилишляря, нящянэ йениляшмяляря тя­кан вермишдир.

Сон ялли илин дцшцнъя технолоэийаларынын ичиндя мараглы ща­дися – дцнйанын културоложи дярки мясяляси ятрафында бей­нял­халг интеллектуал-йарадыъы чевряляр гызьын полемикалара эиришибляр. Дцнйанын, эерчяклийин, щяйатын, ябядиййятин вя заманын култу­ро­ложи дярки, тящлили вя инкасы проблемляри яксяр сивилл юлкялярин ин­тел­лектуалларынын, йарадыъы-елми даиряляринин, философ вя алим­ля­ри­нин мцзакиря обйектиня чеврилмишдир.

Тяссцфляр олсун ки, бизим мядяни-интеллектуал чевря­ля­ри­миз щяля дя бу глобал бейин-билэи просесляриня гошулмайыб вя кул­туролоэийаны йалныз мядяниййятшцнаслыг кими гябул етмяк мейл­ляри кими комплекслярдян узаглаша билмяйибляр.

Интеллектуал ядябиййатларда бир елм сащяси олараг културо­ло­эийанын ващид тярифи ятрафында щяля дя мцбащисяляр эется дя, енсик­лопедик лцьятлярдяки мцяййян мялуматлардан бязи мяся­ля­ляри айдынлашдырмаг мцмкцндцр. Сосиал вя щуманитар билик­ля­рин вящдяти нятиъясиндя инсан, еляъя дя ъямиййят щяйатыны юй­ря­нян елм сащяси кими културолоэийа бюйцк мянада мядяниййяти вар­лыьын ялащидя тамлыьы кими юйрянир. Културоложи елмляр дейил­дик­дя ися цч билэи системи – щуманитар културолоэийа, сосиал кул­ту­ролоэийа вя тятбиги културолоэийа нязярдя тутулур: нязяря ал­маг лазымдыр ки, бу бюлэц културолоэийаны бир елм кими дярк едян­дя ишляк сайылыр. Юз нювбямдя ону да ялавя етмяк ис­тя­йи­рям ки, эениш мянада, йяни фялсяфи вя поетик тяряф­ля­риня, билэи-дцшцнъя технолоэийасы кими эютцряндя, култу­роло­эи­йа дар чяр­чи­вя­дян чыхыб, глобал сивилизасийа формасына – дцн­йа­эю­рцшцня чев­ри­лир. Бу заман ондан йарарланараг индийя гядяр дярк едил­мя­йян бир чох глобал проблемляря йени вя фяргли ба­хыш­ларла нязяр салмаг, ябяди суалларын садя ъавабыны тапмаг мцм­кцндцр.

Тякрарян гайыдырыг културоложи елмляря, йахуд елмин кул­туроложи дяркиня, тящлилиня. Дцнйа културолоэийа елми сон 50-60 ил­дя чох бюйцк бир инкишаф мярщяляси кечиб ки, вахтиля вя ин­ди­нин юзцндя дя Русийа, рус дили васитясиля онун бязи гатлары баря­дя информатив билэиляр ялдя едирик.

Щуманитар културолоэийанын истигамятляри чох эенишдир: цму­ми профили тарихи-мядяни арашдырмалар; ментал мядяниййятин тяд­гиги; дини аспектлярдян мядяниййятин юйрянилмяси; мядя­ний­йят тарихинин ядябиййатшцнаслыг бахымындан тядгиги; ми­фоложи мя­дяниййятин тарихи; етнолингвистик вя семиотик нюгте­йи-нязяр­дян тящлил; сянятшцнаслыг вя естетика кими сащяляринин гар­шылаш­ды­рыл­масы нятиъясиндя ялдя едилян билэиляр вя б.

Сосиал вя мядяни антрополоэийа; мядяни-тиположи истига­мят; мядяни-психоложи истигамят; културоложи-еколожи вя б. голлар ися културолоэийанын сосиал-елми профили сайылыр.

Ян эениш йайылан тятбиги културолоэийа да мцхтялиф исти­га­мят­ляр цзря инкишаф едиб: мядяниййят институтларынын фяалиййяти вя мядяниййят сийасятинин нязяриййяси; сосиал-мядяни прог­ноз­лар, лайищяляшдирмя вя тянзимлямя методлары; тящсилин културо­ло­жи­ляш­ди­рилмяси; шяхсиййятин сосиаллашдырылмасы вя сосиал-мядяни пе­да­гоэика; мядяни ирсин горунмасы формалары; музей иши; ди­йар­шц­наслыг вя б. Бцтцн бу садаланан истигамятляр цзра дцн­йа­нын айры-айры юлкяляриндя културоложи мяктябляр, интеллектуал чев­ря­ляр, елми-фялсяфи институтлар, тядгигат мяркязляри фяалиййят эюс­тярир.

ÕÕ-ÕÕЫ ÿñðèí ïñèõîëîæè ìÿêòÿáëÿðèíäÿí — êóëòóðî-òàðèõè ïñè­õîëîýèéà, ïñèõîàíàëèçì, àíàëèòèê ïñèõîëîýèéà, èíäèâèäóàë ïñè­õîëîýèéà, ùóìàíèòàð âÿ êîãíèòèâ ïñèõîëîýèéà, ùÿì÷èíèí þòÿí éö­çèëèí ÿí ìàðàãëû, äÿáäÿ îëàí ôÿëñÿôÿ èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí — ôåíî­ìå­­íîëîýèéà, ôóíäàìåíòàë îíòîëîýèéà, ùåðìåíåâòèêà, Ôðàêôóðò ìÿ­ê­òÿáèíèí òÿíãèäè ôÿëñÿôÿñè, ïîñòñòðóêòóðàëèçì, ïîñòìîäåðíèçì, àíà­ëè­òèê ôÿëñÿôÿ êèìè èíòåëëåêòóàë ñàùÿëÿðäÿêè ôÿëñÿôè-íÿçÿðè, åë­ìè-åñ­òåò­èê äöøöíúÿäÿ дцнйанын културоложи дяркинин ìöõòÿëèô òÿ­ðÿô­ëÿ­ðè­íè, òÿáèÿòèíè âÿ технолоэийасыны à÷àí ìàðàãëû, áÿçÿí èñÿ áèð-áèðèíÿ çèää ìåòîäëàðà, ìöëàùèçÿëÿðÿ ðàñò ýÿëìÿê ìöì­êöí­äöð.

Бизим ися щямишя олдуьу кими, йеня дя чох мясяляляр­дян хябярсизик...


П.С. 2007-ъи илдя АР Мядяниййят вя Туризм Назирли­йинин тяш­­ки­­лат­­чы­лыьы иля Юлкя Културологларынын Ы Форуму кечирилди. Бу фак­тын юзц дя сцбут едир ки, артыг дювлят тяряфиндян кул­ту­ро­ло­эи­­йайа хцсуси диггят эюстярилир вя йахын эяляъякдя иътимаи-ин­тел­лектуал дцшцнъямиздяки бошлуглар тезликля арадан эютцрц­ля­ъяк­дир...

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə