Avrupanin yaban hayati ve yaşama ortamlarini koruma sözleşmesi rg tarihi: 20. 02. 1984-No: 18318
Yüklə 229.74 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü229.74 Kb.
AVRUPANIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA

ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ


RG Tarihi: 20.02.1984-No: 18318

Sözleşmenin Kabul Tarihi ve Yeri: 19.09.1979, Bern

Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Türkiye'nin

İmza Tarihi: 19.09.1979
Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı
Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 09.01.1984-Sayısı: 84/7601

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.1984-No: 18318
İhtirazi Kaydı: Ek Liste II’de yer alan, ancak ülkemiz şartlarında Kesin Koruma Altına Alınmayacak Fauna Türleri ile Ek Liste IV’de yer alan Av Metot ve Araçlarına Dair İhtirazi Kayıt Listesi olarak belirlenen iki adet liste Sözleşmenin ekinde yer almaktadır.
Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 84/7601
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve 24/12/1979 tarihli ve 7/18658 sayılı Kararname ile imzalanması uygun görülen “Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”nin, ekli listede belirtilen ihtirazi kayıtlarla, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/12/1983 tarihli ve EİUE/VI-2960/3165 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 9/1/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
---------------------------------------------------
Avrupa Konseyi'ne üye Devletler ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler:
Avrupa Konseyi'nin, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek amacını dikkate alarak;
Avrupa Konseyi'nin, doğa koruması alanında diğer Devletlerle işbirliği yapma arzusunu gözönünde tutarak;
Yabani flora ve faunanın, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli, estetik, bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir miras oluşturduğunu takdir ederek;
Biyolojik dengelerin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü bilerek;
Yabani flora ve faunanın bir çok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek,
Doğal yaşama ortamlarının muhafazasının, yabani flora ve faunanın koruma ve muhafazasında hayati önemi olduğunun bilinciyle;
Yabani flora ve faunanın muhafazasının, hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin gerekliliğini takdir ederek,
Hükümetler ve uluslararası kuruluşlardan gelen ortak uygulamalara ilişkin talepleri, özellikle 1972 deki Birleşmiş Milletler Beşeri Çevre Konferansı ve Avrupa Konseyi Danışma Meclisince dile getirilen talepleri hatırda tutarak,
Yaban hayatının muhafazası konusunda, Avrupa İkinci Çevre Bakanlar Konferansı, 2 No.lu Tavsiye Kararlarının, özellikle izlenmesi dileğiyle,
Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir;
BÖLÜM I : Genel Hükümler
Madde 1 -
1. Bu Sözleşmenin amacı; yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin muhafazasını sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir.
2. Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlere, özellikle göçmen olanlarına özel önem verilir.
Madde 2 -
Akit Taraflar, ekonomik ve rekreasyonel gereksinmeleri ve yerel olarak risk altında bulunan alt türler, varyeteler veya formların isteklerini dikkate alırken, yabani flora ve fuananın, özellikle ekolojik, eklolojik bilimsel ve kültürel gereksinmelerini de karşılayacak düzeyde, populasyonlarının devamı veya bu düzeye ulaştırılması için gerekli önlemleri alacaktır.
Madde 3 -
l. Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna ile doğal yaşama ortamlarının, bilhassa nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik olanlarının ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştireceklerdir.
2. Her Akit Taraf, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken ve kirlenme ile mücadele önlemleri alırken, yabani flora ve faunanın muhafazasına özen göstermeyi taahhüt eder.
3. Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna ile bunların yaşama ortamlarının muhafazasının gerektirdiği eğitimi ve genel bilgi yayımını geliştirecektir.
BÖLÜM II : Yaşama Ortamlarının Korunması
Madde 4 -
1. Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna türlerinin yaşama ortamlarının, özellikle I ve II nolu ek listelerde belirtilenlerin ve yok olma tehlikesi altında bulunan doğal yaşama ortamlarının muhafazasını güvence altına almak üzere, uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
2. Akit Taraflar, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken, önceki paragraf uyarınca korunan sahaların muhafaza gereksinimlerine, bu gibi yerlerin her türlü tahribattan uzak veya tahribatın mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına özen göstereceklerdir.
3. Akit Taraflar, II ve III nolu ek listelerde belirtilen göçmen türler için önem taşıyan ve kışlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değiştirme yönünden göç yollarına uygun ilişki konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler.
4. Akit Taraflar, bu maddede değinilen doğal yaşama ortamlarının korunması için bunların sınır bölgelerinde bulunması halinde, çabalarını uyumlu kılmak yönünden eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.
BÖLÜM III : Türlerin Korunması
Madde 5 -
Her Akit Taraf, l nolu ek listede belirtilen yabani flora türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu bitkilerin kasıtlı olarak koparılması, toplanması, kesilmesi veya köklenmesi yasaklanacaktır. Her Akit Taraf uygun hallerde, bu türlerin elde bulundurulmasını veya alım - satımını yasaklayacaktır.
Madde 6 -
Her Akit Taraf, II nolu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;
b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;
c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;
d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek.veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak;
e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti.
Madde 7 -
1. Her Akit Taraf, III nolu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
2. III nolu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.
3. Alınacak önlemler;
a) Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,
b) Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
c) Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını,
Kapsayacaktır.
Madde 8 -
III nolu ek listede belirlenen ve II nolu ek listede belirlenmiş olup, 9 uncu madde uyarınca istisnalar uygulanması söz konusu olan yabani fauna türlerinin yakalanması ve öldürülmesi konusunda ise, Akit Taraflar, bu türlerin populasyonlarının yerel olarak yok olmasına veya ciddi şekilde tedirgin edilmesine neden olacak her türlü ve özellikle IV nolu ek listede belirlenen yakalama ve öldürme yollarının ve araçlarının kullanılmasını yasaklayacaklardır.
Madde 9 -
1. Her Akit Taraf 4, 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerine ve 8 inci maddede ifade edilen usullerin ve araçların kullanımının yasaklanması hükmüne uygun başka bir çözüm yolu olmadığı ve istisnai uygulamanın, bahis konusu populasyonun devamlılığına zarar vermeyeceği hallerde;
- Flora ve faunanın korunması için,
- Tarım ürünlerine, hayvancılığa, ormanlara, balıkçılığa, sulara ve diğer arazi kullanım şekillerine yönelebilecek ciddi zararları önlemek için;
- Genel sağlık ve güvenlik, hava güvenliği veya diğer kamu yararı hallerinde;
- Araştırma eğitim amaçlarıyla, kaybolmuş türlerin yeniden getirilmesi, yeniden yerleştirilmesi ve gerekli beslenmenin sağlanması için;
- Belirli yabani hayvan ve bitkilerin az miktarda alımı, saklanması veya diğer akılcı kullanımlarına, çok sıkı gözetim altında, selektif ve sınırlı olmak kaydıyla izin verilmesi yönünden,
istisnalar getirebilir.
2. Akit Taraflar, önceki paragrafa uygun olarak uyguladığı istisnalar hakkında Daimi Komiteye her iki yılda bir rapor gönderecektir. Bu raporlarda:
- İstisna kapsamına alınan veya daha önce alınmış olan populasyonlar ve mümkün olduğu takdirde bunların sayısı,
- Kullanılmasına izin verilen yakalama ve öldürme şekilleri,
- Bu istisnanın uygulanmasına izin verilen hallerde risk olasılığı ve yer ve zaman koşulları,
- Koşulların yerine getirildiğini açıklayabilecek ve kullanılabilecek araçlar, sınırlamalar ve bunları izleyecek elemanlar yönünden karar alabilecek yetkili makam,
- Yapılan kontroller;
Belirtilecektir.
BÖLÜM IV : Göçmen Türlere İlişkin Özel Hükümler
Madde 10 -
Akit Taraflar, 4, 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen önlemlere ek olarak II ve III nolu ek listelerde belirtilen göçmen türlerden, yayılım alanı kendi topraklarına girenlerin korunması yönündeki çabalarında eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.
Akit Taraflar, 7 nci maddenin 3 a paragrafı uyarınca tayin edilmiş bulunan ava kapalı sezonlar ve/veya işletmeyi düzenleyecek diğer esasların III nolu ek listede belirlenen göçmen türlerin gereksinmelerini karşılamak yönünden yeterli ve uygun biçimde düzenlenmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alacaklardır
BÖLÜM V : Tamamlayıcı Hükümler
Madde 11 -
1. Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında Akit Taraflar;
a) Uygun ve gerekli olduğunda ve özellikle bu Sözleşmenin diğer maddelerine uygun olarak alınmış önlemlerin etkinliğinin arttırılması yönünde işbirliği yapmayı,
b) Bu Sözleşmenin amaçlarına ilişkin konularda araştırma çalışmalarını teşvik etmeyi ve eşgüdümü sağlamayı,
Taahhüt ederler.
2. Her Akit Taraf;
a) Diğer Akit Tarafların deneyimlerinin ışığı altında yapılan bir etütle etkin ve kabul edilebilirliği saptanan yeniden yerleştirme çalışmalarının tehlikeye maruz bir türün muhafazasına katkısı olabileceği durumlarda, yabani flora ve fauna yerli türlerinin yeniden yerleştirilmesini teşvik etmeyi,
b) Yerli olmayan türlerin getirilmesinin kesin kontrol altına alınmasını,
Taahhüt eder.
3. Her Akit Taraf, I ve II nolu ek listelere dahil edilmemiş bulunan ve fa­kat kendi ülkelerinde mutlak koruma altına alınan türleri Daimi Komiteye bildirecektir.
Madde 12 -
Akit Taraflar, yabani flora ve fauna ile bunların yaşama ortamlarının korunması için bu Sözleşme ile getirilen hükümlerden daha sıkı önlemler alabilirler.
BÖLÜM VI : Daimi Komite
Madde 13 -
1. Bu sözleşmenin amaçları için bir Daimi Komite oluşturulacaktır.
2. Her Akit Taraf Daimi Komitede bir veya daha fazla delege ile temsil edilebilir. Her delegasyon bir oy hakkına sahip olacaktır. Avrupa Ekonomik Topluluğu kendi uzmanlık alanı dahilinde, bu Sözleşmeye taraf olan üye ülkelerinin sayısına eşit sayıda oy hakkı kullanacaktır, Avrupa Ekonomik Topluluğu, üye ülkelerinin oy hakkını kendilerinin kullanmaları halinde, o üye ülke adına oy kullanmayacaktır, aynı şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğunun, adına oy kullandığı ülke, tekrar oy kullanamayacaktır.
3. Avrupa Konseyinin Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir üye devleti, Komitede bir gözlemci ile temsil edilebilir.
Daimi Komite, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devleti, toplantılarından birinde bir gözlemci tarafından temsil edilmek üzere davet etmeye oybirliği ile karar verebilir.
Yabani fauna ve flora ile bunların yaşama ortamlarının korunması, muhafazası veya yönetiminde teknik yönden uzmanlaşmış olan ve aşağıdaki kategorilerden birine dahil olan;
a) Hükümet içi veya dışı organlardan oluşan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile, Hükümete bağlı ulusal kurum ve kuruluşlar,
b) İçinde yer aldığı Devlet tarafından bu yönlü amaçlan onaylamış bulunan Hükümet dışı, ulusal kurum ve kuruluşlar.
Komite toplantısında gözlemci olarak temsilci bulundurmak isteklerini en az üç ay öncesinden Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirebilirler. Akit Tarafların üçte birinin, Genel Sekretere toplantıdan en geç bir ay öncesinde, karşıt görüşlerini bildirmemeleri halinde, bu kurum veya kuruluşlar Komite toplantısına katılabileceklerdir.
4. Daimi Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılacaktır. Komite, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini takip eden bir yıl içinde ilk toplantısını yapacaktır. Bundan sonraki toplantılar en azından her iki yılda bir ve bunun dışında Akit Tarafların çoğunluğunun istemde bulunması halinde yapılacaktır.
5. Daimi Komite, Akit Tarafların yeter çoğunluğu ile toplanacaktır.
6. Daimi Komite, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendi çalışma kurallarını belirleyecektir.
Madde 14 -
1. Daimi Komite bu Sözleşmenin uygulanmasını izlemekle yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük özellikle;
- Sözleşme hükümlerini, eklerini ve değişiklik gereklerini kapsayacak şekilde sürekli gözden geçirmek,
- Bu Sözleşmenin amaçları için alınacak önlemlerle ilgili olarak Akit Taraflara tavsiyelerde bulunmak,
- Bu Sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek yönünden uygun önlemleri önermek,
- Avrupa Konseyine üye olmayan devletlerin bu Sözleşmeye katılmak üzere davet edilmeleri yönünden Bakanlar Komitesine önerilerde bulunmak,
- Türler ve tür gruplarının etkin muhafazasına ulaşmayı sağlamak üzere, Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerle anlaşmalar yapmak konusundaki öneriler de dahil olmak üzere, Sözleşmenin etkinliğini arttıracak her türlü öneride bulunmak,
Hususlarını kapsayabilir.
2. Daimi Komite, fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla kendi inisiyatifi ile Uzmanlar Grubu Toplantıları düzenleyebilir.
Madde 15 -
Daimi Komite, her toplantısından sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında bir rapor sunacaktır.
BÖLÜM VII : Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi
Madde 16 -
l. Bir Akit Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından bu Sözleşme maddelerine yapılan her değişiklik önerisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletilir ve bu teklif Genel Sekreter tarafından, Daimi Komite toplantısından en geç iki ay önce, Avrupa Konseyine üye Devletlere, her imzacı devlete, her Akit Tarafa, Sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen her Devlete, ve Sözleşmenin 20 inci maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılmaya davet edilen her Devlete bildirilir.
2. Yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak getirilen değişiklik önerileri, Daimi Komite tarafından incelenerek;
a) 1-12 inci maddelerle ilgili olan değişiklikler için Komitede dörtte üç oy çokluğu ile benimsenen metin, kabul için Akit Taraflara sunulacaktır.
b) 13-24 üncü maddelerle ilgili olarak 3/4 oy çokluğu ile kabul edilen değişiklik metni Bakanlar Komitesinin tasvibine sunulacaktır. Bu tasvip işleminden sonra söz konusu metin Akit Tarafların kabulüne sunulacaktır.
3. Her değişiklik, bütün Akit Tarafların değişiklik metinlerini kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden sonraki 30 uncu günde yürürlüğe girecektir.
4. Bu maddenin l, 2 a ve 3 üncü paragraflarında yer alan hükümler, Sözleşmeye yeni eklerin kabul edilmesine uygulanacaktır.
Madde 17 -
Bir Akit Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından bu Sözleşmenin eklerine yapılan her değişiklik önerisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletilir ve bu teklif Genel Sekreter tarafından Daimi Komite toplantısından en geç iki ay önce Avrupa Konseyine üye Devletlere, her imzacı Devlete, her Akit Tarafa, Sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen her Devlete ve Sözleşmenin 20 nci maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılmaya davet edilen her Devlete bildirilir.
2. Yukarıdaki paragraf hükümleri uyarınca getirilen değişiklik önerileri Daimi Komite tarafından incelenecektir. Komite Akit Tarafların 2/3 oy çokluğu ile bu değişiklik önerilerini kabul edebilir. Kabul edilen metin Akit Taraflara iletilecektir.
3. Akit Tarafların 1/3 ü karşıt görüş bildirmedikçe, her değişiklik, Daimi Komite tarafından kabulünden 3 ay sonra, karşıt görüş bildirmeyen Akit Taraflar bakımından yürürlüğe girecektir.
BÖLÜM VIII : Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 18 -
1. Daimi Komite, bu Sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü sorunun dostane çözümünü kolaylaştırmak için en üst düzeyde çaba sarf edecektir.
2. Bu Sözleşmenin yorumu ve uygulamasında Akit Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ve yukarıdaki paragraf hükümleri içinde veya ilgili Taraflar arasında görüşmelerle esasları belirlenmemiş anlaşmazlıklar için, ilgili Taraflar başkaca bir yöntemi öngörmemişse, bunlardan birinin istemi üzerine, hakemliğe başvurulacaktır. Her Taraf bir hakemi ve bu iki hakemde üçüncü bir hakemi tayin edeceklerdir. Bu maddenin 3 üncü paragrafı hükümleri uyarınca, Taraflardan biri, hakemliğe başvurma istemini takip eden üç ay içinde kendi hakemini tayin etmezse, diğer Tarafın istemi üzerine, bu hakem Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi Başkanı tarafından, müteakip üç ay içinde tayin edilecektir, İlk iki hakem üçüncü hakemin seçiminde kendi tayinlerini takip eden üç ay içinde görüş birliğine varamazlarsa, yine aynı yöntem izlenecektir.
3. Biri Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi iki Akit Taraf arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, sadece Sözleşmeye taraf Devlet, hakemliğe başvurma istemini hem üye Devlete hem de Topluluğa iletecek, Üye Devlet ve Topluluk müştereken veya ayrı ayrı anlaşmazlığa taraf olup olmayacaklarını, istem tarihinden itibaren iki ay içinde bildireceklerdir. Belirtilen bu süre içinde böyle bir bildirimin vaki olmaması halinde, üye Devlet ve Topluluk, Hakemlik Mahkemesinin oluşturulması ve işleyişine ilişkin hükümlerin, bu anlaşmazlığın giderilmesine uygulanmasında tek ve aynı taraf olarak mütalaa edileceklerdir. Üye Devlet ve Topluluk, müştereken anlaşmazlığa taraf olduklarını bildirdiklerinde de aynı işlem uygulanacaktır.
4. Hakemlik Mahkemesi, çalışma kurallarını kendisi belirleyecektir. Kararlar oy çokluğuyla alınacaktır. Bu kararlar kesin ve bağlayıcıdır.
5. Anlaşmazlık halindeki her Akit Taraf kendi hakeminin masraflarını karşılayacak, üçüncü hakemin ve Hakemlik Mahkemesinin diğer masrafları, her iki tarafça eşit paylar halinde karşılanacaktır.
BÖLÜM IX : Son Hükümler
Madde 19 -
1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyine üye Devletler ve Avrupa Konseyi üyesi olmayıp Sözleşmenin hazırlığına katılan Devletler ile, Avrupa Ekonomik Topluluğunun imzasına açılacaktır.
Sözleşme, yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Bakanlar Komitesi tarafından davet edilen diğer devletlerin de imzasına açık olacaktır.
Sözleşme, onay, kabul veya tasvibe sunulur. Onay. kabul veya tasvip belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii edilecektir.
2. Sözleşme, en az 4'ü Avrupa Konseyi üyesi olan 5 devletin, yukarıdaki paragraf hükümlerine göre Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiklerini kesin olarak bildirdikleri tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
3. Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiklerini sonradan bildiren her devlet veya Avrupa Ekonomik Topluluğu için Sözleşme, onay, kabul veya tasvip olunduğunu belirten belgenin Genel Sekretere ulaştığı tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 20 -
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa. Konsey i Bakanlar Komitesi, Akit Taraflara danışarak, 19 uncu madde hükümlerine göre Sözleşmeyi imzalamaya davet edilip de henüz imzalamamış olan veya diğer Konsey üyesi olmayan devletleri Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2. Katılan her devlet için sözleşme, kabul belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ulaştığı tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 21 -
1. Her devlet, imza anında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında bu Sözleşmeyi uygulayacağı ülke alanını alanın veya alanlarını belirtebilir.
2. Herhangi bir Akit Taraf, onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bildirim ile Sözleşmenin uygulama alanını, bildirimde belirteceği diğer alanlara ve uluslararası ilişkilerden sorumlu bulunduğu veya adına yetki kullandığı alanlara yaygınlaştırdığını belirtebilir.
3. Yukarıdaki. paragraf a göre Sözleşme uygulamasına alınan bazı alanlar Genel Sekretere gönderilecek bir bildirim ile uygulama dışına çıkarılabilir. Bu çıkarma işlemi, Genel Sekreterce bu bildirimin alındığı tarihten sonraki 8 aylık dönemin sona ermesini takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerlidir.
Madde 22 -
l. Her devlet, imza anında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında I, II, III nolu ek listelerde belirtilen muayyen türlerle ilgili bir veya daha fazla çekinceler koyabilir ve/veya çekince ya da çekincelerde anılan türler için IV nolu ek listede yer alan muayyen bazı öldürme, yakalama ve diğer işletme yöntemleri konusunda çekince veya çekinceler koyabilir. Sözleşmeye genel anlamda çekince konamaz.
2. 21 nci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen bildirimle, bu Sözleşmenin uygulamasını yaygınlaştıran Akit Taraf, bu alanlara ilişkin olarak yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun, bir veya daha fazla çekince koyabilir.
3. Belirtilen bu çekincelerden başka bir çekince konulmaz.
4. Bu maddenin l ve 2 nci paragraflarına göre bir çekince koyan Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekincesini kısmen veya tamamen geri alabilir. Geri alma işlemi, çekincenin geri alındığına dair duyurunun Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren geçerlidir.
Madde 23 -
1. Her Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmeden çekildiğini her an bildirebilir.
2. Bu çekilme işlemi, bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden altı aylık dönemden sonra gelen ayın ilk gününde geçerlilik kazanacaktır.
Madde 24 -
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye devletlere, Sözleşmeyi imzalayan her devlete, bu Sözleşmeyi imzalamış ise, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve her Akit Tarafa;
a) Her imza işlemini,
b) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdi edildiğini,
c) 19 ve 20 inci maddeler uyarınca, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihlerini,
d) 13 üncü maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca gönderilen her türlü bilgileri.
e) 15 nci madde hükümleri uyarınca düzenlenecek her türlü raporu,
f) 16 nci ve 17 nci maddelere göre kabul edilen her türlü değişiklik veya yeni ekler ile, bu değişiklik veya yeni eklerin yürürlüğe giriş tarihlerini,
g) 21 nci maddenin 2 ve 3 üncü paragraf hükümleri uyarınca yapılan her türlü bildirimi,
h) 22 nci maddenin l ve 2 nci paragraf hükümleri uyarınca konulan her türlü çekinceyi,
i) 22 nci maddenin 4 üncü paragrafı uyarınca geri çekilen her türlü çekinceyi,
j) 23 üncü madde hükümleri uyarınca yapılan her türlü çekilme bildirimi ve bu bildirime göre çekilmenin geçerlilik tarihini.
Bildirecektir.
Bu Sözleşme, aşağıda imzalan bulunan yetkililerin huzurunda imzalanmıştır.
1979 Eylül'ünün 19 uncu günü Bern'de imzalanmış olan bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri, aslına uygun olup, tek kopya halinde Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, tasdik edilmiş birer nüshayı Avrupa Konseyine üye her devlete, Sözleşmeyi imzalayan her devlete, eğer imzalamış ise, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve bu Sözleşmeyi imzalamaya veya kabul etmeye davet edilen her devlete yollayacaktır.
EKLER
EK LİSTE I -
Kesin olarak koruma altına alman flora türleri
PTERIDOPHYTA
Aspıdıaceae
Diplazium caudatum
(Cav.) Jermy
Kuyruklu Diplazyum
PTERIDACEAE
Pteris serrulata - Forssk
Küçük testere dişli Kanat Eğreltisi
GYMNOSPERMAE
Pınaceae
Abies nebrodensis
(Lojac.) Mattei
Nebroden Göknarı
ANGIOSPERMAE
Ahsmataceae
Alisma wahlenbergii
(O.R. Holmberk) Juzeçozuk
Kurbağa Kaşığı
BERBERIDACEAE
Gymnospermium altaicum
(Pallas) Spach
BORAGINACEAE
Anchusa crispo Viv.
Kıvırcık Sığır kuyruğu
Myosotis rehsteineri Wartm.
Unutma Beni
Omphalodes littoralis Lehm.
Kumsal beni an
Onasma caespitosum Kotschy
Çim yalancı havacıva
Onasma troodi Kotschy
Çim yalancı havacıva
Solenanthus albanicus
(Değen et al.) Değen, Baldacci
Arnavut Solenantus'u
Symphytum cycladense Pawl.
Kara kafes
CAMPANULACEAE
Campanula sabatia De Not.
Çan çiçeği
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria lithops
Heywood ex McNeill
Kum otu
Gypsophila papillosa P. Porta
Bahar Yıldızı (alçı otu)
Leoflingia taveresiana
G. Samp.
Silene orphanidis Boiss
Yapışkan otu (Nakil)
Si lene rothmaleri Pinto de Silva
Yapışkan otu (Nakil)
Silene velutina
Pourret ex Loisel.
Yapışkan otu (Nakil)
CHENOPODIACEAE
Kochia saxicola Guss.
Kohya
Salicornia veneta
Pignatti, Lausi
Salikorn
CISTACEAE
Tuberaria majör
(Willk,) Pinto da Silva
Kum gölcüğü
COMPOSİTAE
Anacyclus alboranensis
Esteve Chueca, Varo
Bertram
Anthemis glaberrima
(Rech. f.) Greuter
Köpek papatyası
Artemisia granatensis Boiss
Granada Pelini
Artemisia laciniata Wild
Yırtmaçlı Pelin
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
Prene saraypatı
Aster sibiricus L.
Sibirya Saraypatı
Centaurea balearica
J. D. Rodriguez
Balear Peygamber Çiçeği (Gelin düğmesi)
Centaurea haldreichii Halacsy
Gelin Düğmesi
Centaurea horrida Badaro
Korkunç Gelin düğmesi
Centaurea kalambakensis
Freyn, Sint.
Gelin düğmesi
Contaurea laotiflora Halacsy
Sütbeyaz çiçekli Peygamber çiçeği
Centaurea Iniaresii Lazaro
Peygamber çiçeği
Centaurea megarensis
Halacsy, Hayek
Peygamber çiçeği
Centaurea niederi Heldr.
Peygamber Çiçeği
Centaurea peucedanifolia
Boiss. Orph.
Peygamber çiçeği
Centaurea princeps
Boiss Heldr.
Prens peygamber çiçeği
Crepis crocifolia
Boiss, Heldr.
Hindiba
Lamyropsis microcephala
(Moris) Dittrich, Greuter
Leontodon siculus
(Guss) Finch, Sell
Arslan dişi
Logfia neglecta
(Soy-Will.)
Holub Seneçio alboranicus Maire
Kanarya otu
CONVOLACEAE
Convolvulus argyrothamnos
Greuter
Kahkaha Çiçeği
CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum
B. L. Burtt.
Kuduz otu
Alyssum fastigiatum Heywood
Sivri tepeli kuduz otu
Arabis kennedyae Meikle
Kaz teresi
Biscutella neustriaca Bonnet
Biskutella
Brassica hilarionis Post
Hilarianus lahanası
Brassica macrocarpa Guss.
Büyük meyveli lahana
Braya purpurascens
(R. Br.) Bunge
Coronopus navasii Pau
Diplotaxis siettiana Maire
Diplotoksis
Enarthrocarpus pterocarpus D. C.
Hutera rupestris P. Porta
İberis arbuscula Runemark
Hünkarbeğendi (İberya)
lonopsidium aceule
(Desf.) Reichenb
Yalancı hercai
Ptilotrichum pyrenaicum
(Lapeyr) Boiss
Rhynchosinapis johnstonii
(G.Samp.) Heywood
Sisymbrium matritense
P. W. Ball, Heywood
Bülbül otu
EUPHORBIACEAE
Euphorbia ruscinonensifi
Boiss
Sütleğen
GRAMINEAE
Stipa bavariea
Martinovsky, H. Ssholz
Songuç otu
GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli
HYPERICACEAE
Hypericum aciferum
(Greuter) N.K.B. Robson
İRİDACEAE
Crocus cyprius
Boiss, Kotschy
Kıbrıs safranı
Crocus hartmannianus
Holmboe
Safran
LABIATAE
Amaracus cordifolium
Montr., Auch.
Micromeria taygetea
P.H. Davis
Güvercin otu
Ne peta sphaciotica P.H. Davis
Kedi otu (Kedi nanesi)
Phlomis brevibracteata Turrill
Kısa brakteli Kudüs Adaçay (Dodak) Phlomis cypria Post
Kıbrıs Dodağı
Salvia crassifolia
Sibth Smith
Kalın yapraklı Adaçayı
Sideritis cypria Post
Kıbrıs dağ çayı
Thymus camphoratus
Hoffmanns, Link
Kafura benzer kekik
Thymus carnosus Boiss
Etli kekik
Thymus cephalotos L.
Başlı kekik
LEGUMINOSAE
Astragalus alprarbiensis
Coss. ex Bunge
Algarbien Geveni
Astragalus aquilinus Anzalone
Kartal geveni
Astragalus maritimus Moris
Sahil Geveni
Astragalus verrucosus Moris
Yumrulu geven
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
San Salkım
Ononis maweana Ball
Kayışkıran (öküz çanı)
Oxytropis deflexa (Pallas) DC.
Oksitropis
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina
Sibth. Smith
Yağ otu
LILLIACEAE
Androcymbium rechingeri
Greuter
Chinodoxa lochiae Meikle
Kar Yıldızı
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Misk soğanı
Scillalmorrisii Meikle
Ada soğanı
ORCHIDACEAE
Ophrys Potschyi
Fleischm. Soo
PAPAVERACEAE
Rupicapnos africana
(Lam.) Pomel
PLUMBAGINACEAE
Armeria rouyana Daveau
Çim menekşe
Limonium paradoxum Pugsley
Limonium recurvum
C. E. Salmon
POLYGONACEAE
Rheum rhaponticum L.
Işğın (Çim Ravendi)
PRİMULACEAE
Primula apennina Widmer
Apenin Çuha çiçeği
Primula egaliksensis Wormsk.
Egaliksen çuha çiçeği
RANUNCULACEAE
Aquilegia cazorlensis
Heywood
Haseki küpesi
Aquilegia kitaibelii Schott
Haseki Küpesi
Consolida samia P.H. Davis
Delphinium caseyi B.L. Burtt.
Hezeran
Ranunculus kykkoensis Meikle
Düğün çiçeği
Ranunculus weyleri Mares
Düğün çiçeği
RUBİACEAE
Galium litorale Guss.
Yoğurt otu
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Arslan ağzı
Euphrasia marchesettii
Wettst. oex Marches.
Gözlük otu
Linaria algarviana Chav
Nevruz
Linaria ficalhoana Rouy
Nevruz
SELAGINACEAE
Globularia stygia
Orph. ex Boiss.
Küre çiçeği
SOLANACEAE
Atropa beatica Wilk
THYMELAEACEAE
Daphne rodriguezii Texidor
Yabani defne
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Farklı meyveli Melek otu
Angelica palustris
(Besser) Hoffmann
Bataklık
Bupleumum kakiskalae Greuter
Tavşan kulağı
Ferula cypria Post
Kıbrıs çakışırotu
Laserpitium longiradium
Boiss.
Enğuban
Oenanthe conioides Lange
At Tohumu
VALERIANACEAE
Valeriana longi lora Wilk.
Uzun çiçekli Kedi Otu
VIOLACEAE
Viola hispida Lam.
Sert saçlı Menekşe
Viola jaubertiana
Mares, Vigineix
Jobertian Menekşesi
EK LİSTE II -
Kesin koruma altına alınan fauna türleri
MEMELİLER
INSECTIVORA (BÖCEKGİLLER)
Talipıdae (Köstebekgiller)
Desmana Pyrenaica
(Galemys pyrenaicus)
MICROCHIROPTERA (KÜÇÜK YARASALAR)
Pipistrelus pipistrellus (Cüce Yarasa) hariç bütün türler.
RODENTIA (Kemiriciler)
Sciuridae (Sincapgiller)
Citellus citellus (Tarla sincabı)
CRİCETİDAE
Cricetus cricetus (Hamster) cırlak sıçan
HYSTRlClDAE (Oklu kirpigiller)
Hystrix cristata (Oklu kirpi)
CARNIVORA (Etçiller)
Canidae
Canis lupus (Kurt)
Alopex lagopus (Kutup tilkisi, mavi tilki)
Ursidae (Ayıgiller)
bütün türler
MUSTELİDAE (Sansargiller)
Lutreola (Mustela) lutreola (Bataklık samuru)
Lutra lutra (Su samuru)
Gulo gulo (Kutup porsuğu, obur)
FELİDAE (Kedigiller)
Lynx pardina (pardellus)
Panthera pardus (Leopar)
Panthera tigris (Kaplan)
ODOBENİDAE (Morsgiller)
Odobenus rosmarus (Mors) Ayıbalığı
PHOCİDAE (Fokgiller)
Monachus monachus (Akdeniz fok balığı)
ARTIODACTYLA (Çift Parmaklılar)
Bovıdae (Boynuzlugiller)
Capra aegagrus (Yaban keçisi)
Rupicapra rupicapra ornata (Çengel boynuzlu dağ keçisi)
Ovibos moschatus (Misk sığırı)
ODONTOCETI (Dişli Balinalar)
Delphmıdae (Yunus balığıgiller)
Delphinus delphis (Yunus balığı)
Tursiops truncatus (tursio)
Phocaenıdae
Phocaena phocaena
MYSTACOCETI (Dişsiz balinalar)
BALAENOPTERIDAE (Çatal kuyruklu balinagiller)
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
(Gök balina)
Megaptera novaengliae (longimana, nodosa)
(Kambur balina)
Balaenıdae
Eubalaenea glacialis
Balaena mysticetus
KUŞLAR
Gavııformes
Gavııdae
bütün türler
PODICIPEDIFORMES
Podıcıpedıdae (Yumurtapiçigiller)
Podiceps griseigena (Kızıl boyunlu Dalgıç kuşu)
Podiceps auritus (Kularlı dalgıç kuşu)
Podiceps nigricollis (caspicus) (Kara boyunlu Dalgıç kuşu)
Pediceps ruficollis (yumurta piçi)
PROCELLARIIFORMES (Fırtına kuşları)
Hydrobatıdae
Bütün türler
Procellariidae (Fırtına kuşugiller)
Puffinus puffinus (siyah gagalı yelkovan)
Procelaria diomedae
PELECANIFORMES (Pelikansılar)
Phalacrocoracıdae (Karabatakgiller)
Phalocrocorax pygmaeus (Küçük karabatak)
PELECANIDAE (Pelikangiller)
bütün türler
CICONIIFORMES (Leyleksiler)
Ardeıdae (Balıkçıgiller)
Ardea purpurea (Erguvani balıkçıl)
Casmerodius albus (Ergtetta alba)
(Büyük beyaz balıkçıl)
Egretta garzetta (Küçük beyaz balıkçıl)
Ardeola ralloides (Alaca Balıkçıl)
Bulbucus (Ardeola) ibiş (özük Balıkçılı)
Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı)
Ixobrychus minutus (Cüce Balaban)
Botaurus stellaris (Balaban)
CICONIIDAE (Leylekgiller)
bütün türler
THRESKIORNITHIDAE
bütün türler
PHOENICOPTERIDAE (Flamingogiller)
Phoenicopterus ruber (Flamingo)
ANSERIFORMES (Kazsılar)
Anatıdae (ördekgiller)
Cygnus cygnus (ötücü kuğu)
Cygnus bewickii (columbianus) (bodur ötücü kuğu)
Anser erythropus (küçük sakarca)
Branta leucopsis (Ak yanaklı kaz)
Branta ruficollis (Sibirya kazı)
Tadorrîa tadorna (Suna) (Kuşaklı ördek)
Tardona ferruginea (Angıt)
Marmaronetta (Anas) angustirostrıs (Yaz ördeği)
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Histrionicus histrionicus
Bucephala islandica
Mergus albellus (Sütlabi)
Oxyura leucocephala (Dikkuyruk)
FALCONIFORMES (Kartallar)
bütün türler
GRUIFORMES (Bataklık kuşları)
Turnıcıdae (Üç parmaklı bıldırcıngiller)
Turnix sylvatica (Üç parmaklı bıldırcın)
Gruıdae (Turnagiler)
bütün türler
Rahdae (Sutavuğugiller)
Porzana porzana (Benekli su tavuğu)
Porzana pusula (Kurşini bataklık su tavuğu)
Porzana parva (Küçük su tavuğu)
Crex crex (Bıldırcın kılavuzu)
Porphyrio porphyrio (Saz horozu)
Fulica cristata (Sakarmeke)
Otıtıdae (Toygiller)
bütün türler
CHARADRIIFORMES (Yağmur kuşları)
Charadridae (Yağmurkuşugiller)
Hoplopterus spinosus (Mahmuzlu kız kuşu, dikenli kız kuşu)
Charadriushiaticula (Halkalı yağmurcun)
Charadrius dubius (Küçük halkalı yağmurcun)
Charadrus alexandrinus (Yarım halkalı yağmurcun)
Charadrius leschenaulti (Büyük yağmurcun)
Eudromias morinellus (Damgalı yağmurcun)
Arenaria interpres (Taşçeviren)
Scolo lacıdae (Çullukgiller)
Gallinago media
Numenius tenuirostris (incegagalı kervan çulluğu)
Tringa stagnatilis (Bataklık düdükçünü)
Tringa ochropus (Yeşil düdükçü)
Tringa hypleucos (Beyaz karınlı yeşil bacak düdükçün)
Tringa glareola (Orman düdükçünü)
Tringa cinerea (Sarı düdükçün)
Calidris minuta (Küçük kum kuşu)
Calidris temmincki (Temmink kumkuşu)
Calidris maritima
Calidris alpina (Dağ kumkuşu)
Calidris ferruginea (Kırmızı kumkuşu)
Calidris alba (Çakıl kuşu)
Limicola falcinellus (Balçık kuşu)
Recurvırostndae
bütün türler
Phalaropodıdae
bütün türler
Burhınıdae
Burhinus codicnemus (Kocagöz)
Glareolıdae (Bataklık kırlangıcıgiller)
bütün türler
Larıdae (Martıgiller)
Pagophila eburnea (Pembe gagalı martı)
Larus audouinii (Pembe gagalı martı)
Larus melanocephalus (Akdeniz martısı)
Larus genel (ince gagalı martı)
Larus minutus (Küçük martı)
Larus (Xenia) Sabini
Chlidonias niger (Siyah deniz kırlangıcı
Chlidonias leucopterus (Akkanatlı deniz kırlangıcı)
Chlidonias hybrida (Bıyıklı deniz kırlangıcı)
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia (Hazer kırlangıcı)
Sterna hirundo (Adi deniz kırlangıcı)
Sterna paradisaea (macrura) (Kıyı kırlangıcı)
Sterna dougallii
Sterna albifrons (Ak alınlı Deniz kırlangıcı)
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES (Güvercinler)
Pteroclıdıdae
bütün türler
CUCULIFORMES (Guguksular)
CUCULIDAE (Gugukkuşugiller)
Clamator glandarius (Tepeli guguk)
STRIGIFORMES (Baykuşlar)
bütün türler
CAPRIMULGIFORMES
(Çobanaldatanlar)
CAPRIMULGIDAE
(Cobanaldatangiller)
bütün türler
APODIFORMES
APODIDAE
Apus pallidus
Apus melba (Ak karınlı sağan)
Apue caffer
CORACIIFORMES (Kuzgunumsular)
ALCEDINIDAE (Yalı Çapkını, dere kuşu)
Alcedo atthis
MEROPIDAE
Merops apiaster (Arı kuşu)
CORAClDAE (Gök kuzgunugiller)
Coracias garrulus (Gök kuzgun, mavi kuzgun, yeşil karga)
UPOPİDAE
Ppopa epops (ibibik) (Hüthüt, Çavuş kuşu)
PICIFORMES
bütün türler
PASSERIFORMES (ötücü kuşlar)
ALAUDIDAE (Tarlakuşugiller)
Calandrella brachydactyla (Kısa parmaklı tarla kuşu)
Calandrella rufescens (Küçük tarla kuşu)
Melanocorypha calandra
(Boğmaklı kuş)
Melanocorypha leucoptera
(Akkanatlı tarla kuşu)
Melanocorypha yeltoniensis
(Kara tarla kuşu)
Galerida theklae (Tepeli tarla kuşu)
Eremophila alpestris
(Kulaklı tarla kuşu)
HIRUNDINIDAE (Kırlangıçgiller)
bütün türler
MOTACILLIDAE (Kuyruksallayangiller)
bütün türler
Lanııdae (örümcekkuşugiller)
bütün türler
Bömbycıllıdae (ipekkuyruk kuşugiller)
Bombycilla garrulus (ipekkuyruk kuşu)
Cinclıdae (Su Karatavuğugiller)
Cinclus cinclus (Su Karatavuğu)
Troglodytıdae (Çit Kuşugiller)
Troglodytes troglodytes (Çit kuşu)
Prunellıdae (Şarkıcıkuşugiller)
bütün türler
Muscıcapıdae (Sinekkapangiller)
Turdınae (Ardıç kuşugiller)
Saxicola rubetra (Vınlayan kuyrukkapan)
Saixcola torquata (Takırdayan kuyrukkapan)
Oenanthe oenanthe (Kuyrukkapan)
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Oenanthe hispanica (Kara kulaklı taş öpen)
Oenanthe isabellina (Taş öpen)
Oenanthe leucura
Cercotrichas galactotes (Yelpaze kuyruklu bülbül)
Monticola saxatilis (Kaya ardıcı)
Monticola solitarius (Gök ardıç)
Phoenicurus ochruros (Ev kızılkuyruğu)
Erithacus rubecula (Nar bülbülü)
Phoenicurus phoenicurus (Bahçe kızılkuyruğu)
Luscinia megarhynchos (Bülbül)
Luscinia luscinia (Ardıç bülbülü)
Luscinia (Cyanosylvia) svecica (Buğdaycıl Bülbül)
Tarsiger cyanurus
SYLV1INAE (Ötegengiller)
bütün türler
REGULINAE (Çalıkuşugiller)
bütün türler
MUSCICAPINAE (Sinekkapangiller)
bütün türler
TIMALIINAE
Panurus biarmicus (Bıyıklı baştankara)
PARIDAE (Baştankaragiller)
bütün türler
SITTIDAE (Sıvacıkuşugiller)
bütün türler
CERTHIIDAE (Tırmaşıkkuşugiller)
bütün türler
EMBERIZIDAE (YelvegiUer)
Emberiza citrinella (San yelve)
Emberiza leucocephala (Akbaşlı yelve)
Emberiza cirlus (Kara gerdanlı kiraz kuşu)
Emberiza cineracea (Kül rengi yelve)
Emberiza caesia
Emberiza cia (Kara yelvesi)
Emberiza schoeniclus (Sazlık yelvesi)
Emberiza melanocephala
(Kiraz kuşu)
Emberiza aureola
Emberiza pusula (Cüce yelve)
Emberiza rustica
Pleotrophenax nivalis
(Kar yelvesi)
Calcarius lapponicus
FRINGILL1DAE (İspinozgiller)
Carduelis chloris (Flurya)
Carduelis carduelis (Saka kuşu)
Carduelis spinus (Kara başlı iskete)
Carduelis flavirostris (Sarı gagalı keten kuşu)
Carduelis cannabina (Kenevir kuşu)
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Serinus citrinella
Serinus serinus (iskete)
Loxia curvinobkna (Çaprazgaga)
Loxia pityopsittacus
(Çaprazgaga ispinoz)
Loxia leucoptera
(Çift çizgili Çapga. İspi.)
Pinicola enucieator (Çam ispinozu)
Carpodacus erythrinus
(Al renkli şakrak kuşu)
Rhodopechys githaginea
Coccothraustes coccothraustes (Kocabaş)
Ploceıdae.
Petronia petronia (Kaya serçesi)
Montrifringilla nivalis (Kar ispinozu)
STURNIDAE (Sığırcıkgiller)
Sturnus unicolor (Kara sığırcık)
Sturnus roseus (Pembe sığırcık)
ORIOLIDAE (San asmagiller)
Oriolus oriolus (Sarı asma)
CORVIDAE (Kargagiller)
Perisoreus infaustus (Sibirya kargası)
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes (Köknar kargası)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Kırmızı gagalı dağ kargası)
Pyrrhocorax graculus (Sarı gagalı dağ kargası)
REPTILES (SÜRÜNGENLER)
Testudınes (Kaplumbağalar)
Testudınıdae (Karakaplumbağagiller)
Testudo hermanni (Hermann kaplumbağası)
Testudo graeca (Yunanistan kaplumbağası)
Testudo marginata
EMYDIDAE (Tatlı su kaplumbağasıgiller)
Emys orbicularis (Avrupa bataklık kaplumbağası)
Mauremys caspica (Bataklık kaplumbağasıgiller)
Dermochelys coriacea (Dev deniz kaplumbağası)
CHELONIIDAE (Deniz kaplumbağaları)
Caretta caretta (Karet Kaplumbağası)
Lepidochelys kempii (Atlas Okyanusu kurşini deniz kaplumbağası)
Chelonia mydas (Çorba kaplumbağası)
Eretmochelys imbricata (Kiremitli kaplumbağa)
SAURIA
GEKKONIDAE (Gekogiller)
Cyrtodactylus kotschyi (Yaprak parmak Geko)
CHAMAELEONTIDAE (Bukelemungiller)
Chamaeleo chamaeleon
(Bukelemun)
LACERTIDAE
(özkertenkelegiller)
Algyroides marchi
Lacerta lepida
(Cüce çit kertenkelesi)
Lacerta parva (Cüce.çit kertenkelesi)
Lacerta simonyi
(Küçük kertenkele)
Lacerta princeps
(Zagros Kertenkelesi)
Lacerta viridis
(Yeşil kertenkele)
Podarcis muralis
(Duvar kertenkelesi)
Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
SCINCIDAE
Ablepharus kitaibeili
(Johannis Kertenkelesi)
OFHIDIA (Yılanlar)
COLUBRIDAE (Su yılangiller)
Coluber hippocrepis
Elaphe situla
Elaphe quatu erlineala
(Dört çizgili yılan)
Elaphe longissima
(Eskülap yılanı)
Çoronella austriaca
(Taçlı yılan)
VIPERİDAE (Engerekgiller)
Vipera ursinii (Çayır engereği)
Vipera latasti
Vipera ammodytes
(Akdeniz, kum engereği)
Vipera xanthina (Engerek)
Vipera lebetina (Sarı engerek)
Vipera kaznakovi
(Kafkas Engereği)
AMPHİBİANS (iki Yaşamlılar)
CAUDATA (Kuyruklular)
SALAMANDRIDAE
(Semendergiller)
Salamandra
(Mertensiella) luschani
(Luschan Semenderi)
(Karasemenderi)
Salamandrin terdigitata (Gözlüklü semender)
Chioglossa lusitanica (Portekiz semenderi)
Triturus cristatus (Taraklı Semender Pürtüklü semender)
PROTEIDAE (Mağara Semendirigiller)
Proteus anguinus (Mağara semenderi)
ANURA (Kuyruksuz kurbağalar - Kuyruksuzlar)
DIECOGLOSSIDAE (Teker dilli kurbağagiller)
Bombina variegata (San karınlı teker dilli kurbağa)
Bombina bombina (Kırmızı kurbağa)
Alytes obstetricans (Ebe kurbağa)
Alytes cisternasii
FELOBATIDAE (Çamur kurbağasıgiller)
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus (Sarımsak kurbağası)
BUFONIDAE (Kara kurbağasıgiller)
Bufo calamita (Haçlı karakurbağası)
Bufo viridis (Yeşil Karakurbağası- Gece kurbağası)
HYLIDAE (Ağaçkurbağasıgiller)
Hyla arborea (Ağaç kurbağası)
RANIDAE (Su kurbağasıgiller)
Rana arvalis (Magrip Kurbağası)
Rana dalmatina (Çevik su kurbağası)
Rana latastei
EK LİSTE III -
Korunan Fauna Türleri
MEMELİLER
INSECTIVORA (Böcekçiller)
ERINACEIDAE (Kirpigiller)
Erinaceus europaeus (Kirpi)
SORICIDAE
bütün türler
MICROCHIROPTERA (Küçük Yarasalar)
VESPERTILIONIDAE (Yassı burunlu yarasagiller)
Pipistrellus pipistrellus (Cüce Yarasa)
DUPLICIDENTATA (Çift dişliler)
LEPORIDAE (Tavşangiller)
Lepus timidus (Kara tavşanı)
Lepus capensis (europaeus) (Tavşan)
RODENTIA (Kemiricigiller)
SCIURIDAE (Sincapgiller)
Sciurus vulgaris (Sincap)
Marmota marmota (Dağsıçanı)
CASTORIDAE (Kunduzgiller)
Castor fiber (Kunduz)
GLIRIDAE (Yedi uyuklayangiller)
bütün türler
MICROTIDAE
Microtus ratticeps (Oeconomus)
Microtus nivalis (leburnii)
CETACEA (Balinalar)
Ek liste II'de belirtilmiyen bütün türler
CARNIVORA (Etçiler)
MUSTELJDAE (Sansargiller)
Meles meles (Porsuk)
Mustela erminea (Kakum)
Mustela nivalis (Gelincik)
Putorius (Mustela) putorius
(İltis, kokar gelincik)
Martes martes (Ağaç sansarı)
Martes foina (Kaya sansarı, ev sansarı)
VIVERRIDAE (Misk kedisigiller)
bütün türler
FELIDAE (Kedigiller)
Felis catus (silvestris)
(Yaban kedisi)
Lynx Iynx (Vaşak)
PHOCIDAE (Fokgiller)
Phoca vitulina (Fok)
Pusa (Phoca) hispida
Pagophilus groenlandicus
(Phoca groenlandica)
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus)
Cystophora cristata (Balonlu fok)
ARTIODACTYLA (Çift parmaklılar)
SUIDAE (Domuzgiller)
Sus scrofa meridionalis (Yaban domuzu)
CERVlDAE (Geyikler)
bütün türler
BOVIDAE (Boynuzlugiller)
Ovis aries (musimon, ammon)
(Tahndağı koyunu)
Capra ibex (Alp keçisi)
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra (Dağ keçisi)
KUŞLAR
Aşağıdakiler hariç Ek Liste II'de belirtilmiyen bütün türler.
Larus marinus (Büyük karabaşlı martı)
Larus fuscus (Karamartı)
Larus argentatus (Gümüşsel martı)
Columba palumbus (Tahtalı güvercin)
Passer domesticus (Serçe)
Sturnus vulgaris (Sığırcık)
Garnüus glandarius (Kestane kargısı)
Pica pica (Saksağan)
Corvus monedula (Küçük karga)
Corvus frugilegus (Ekin kargası)
Corvus corone (corone and cornix)
(Leş kargası)
SÜRÜNGENLER
Ek liste II'de belirtilmeyen bütün türler.
AMFİBİALAR (iki yaşamlılar)
Ek liste II'de belirtilmiyen bütün türler.
EK LİSTE IV -
Yasaklanan Av Metot ve Araçları ile Diğer Yasak İşletme Şekilleri
MEMELİLER
- İlmek kapanlar
- Gözleri körletilmiş ve sakat edilmiş mühre olarak kullanılan canlı hayvanlar
- Teypler
- Öldürücü veya uyuşturucu elektrikli aletler
- Yapay ışık kaynakları
- Aynalar ve göz kamaştırıcı diğer cisimler
- Hedef aydınlatıcı aletler
- Gece atışları için kullanılan, hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan dürbünleri)
- Patlayıcı maddeler
- Ağlar
- Sandık tuzaklar
- Zehirli veya bayıltıcı yemler
- Gazlama veya tütsüleme
- Şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yarı otomatik veya otomatik silahlar
- Uçaklar
- Hareket halindeki motorlu araçlar
KUŞLAR
- İlmek tuzaklar
- Ökseler
- Oltalar
- Gözleri kör edilmiş veya sakat edilmiş mühre ve çığırtkan olarak kullanılan canlı kuşlar
- Teypler
- Öldürücü veya bayıltıcı elektrikli aletler
- Yapay ışık kaynaklan
- Aynalar veya göz kamaştırıcı diğer cisimler
- Hedefi aydınlatan aletler
- Gece atışları için kullanılan hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan dürbünleri)
- Patlayıcı maddeler
- Ağlar
- Sandık tuzakları
- Zehirli veya bayıltıcı yemler
- Şarjörü iki kartuştan fazla alabilen yarı otomatik veya otomatik silahlar
- Uçaklar
- Hareket halindeki motorlu araçlar
EK LİSTE II'DE YER ALAN - ANCAK ÜLKEMİZ ŞARTLARINDA KESİN KORUMA ALTINA ALINAMAYACAK FAUNA TÜRLERİ İLE EK LİSTE IV' DE YER ALAN AV METOD VE ARAÇLARINA DAİR İHTİRAZÎ KAYIT LİSTESİ

EK LİSTE II -


EK LİSTE II'DE YER ALAN - ANCAK ÜLKEMİZ ŞARTLARINDA KESİN KORUMA ALTINA ALINAMAYACAK FAUNA TÜRLERİ İLE EK LİSTE IV'DE YER ALAN AV METOD VE ARAÇLARINA DAİR İTİRAZİ KAYIT
LİSTESİ EK LİSTE II
Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
A - MEMELİLER:
RODENTIA
Sciuridae
Citellus Citellus
Tarla Sincabı
CARNIVORA
Canidae
Canis Lupus
Kurt
Ursidae
Ayıgiller
ARTİODACTYIA
Bovidae
Capra aegagrus aegagrus
Yaban keçisi
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Yaban domuzu
B - KUŞLAR
A.NSERIFORMES
Anatidae
Anser erytropus
Küçük sakarca
Tadorna tadorna
Suna
Tadorna ferruginea
Angıt
Oxyura' leucocephala
Dikkuyruk
CHARADRIIFORMES
Seolopacidae
Callinago media
Sultani su çulluğu
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
Pterocles alchata
Kıkırlık
Pterocles orientalis
Kum bağırtlağı
C - SÜRÜNGENLER
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo hermanni
Hormann Kaplumbağası
Testudo graeoa
Yunan Kaplumbağası
Testudo marginata
D - KURBAĞALAR
ANURA
Ranidae
Rana arvalis
Magrip kurbağası
Rana dalmatiana
Çevik su kurbağası
Rana latastei
EK LİSTE IV -
Yasaklanan Av Metot ve Araçlar ile Diğer Yasak işletme Şekilleri
MEMELİLER
Şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yan otomatik veya otomatik silahlar.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə