Arazi toplulaştirmasini gerekli KILAN NEDENLER VE arazi toplulaştirmanin faydalari
Yüklə 51.66 Kb.
tarix03.04.2016
ölçüsü51.66 Kb.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINI GEREKLİ KILAN NEDENLER VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI

Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.

Bunu önlemenin yolu: öncelikle tarım arazilerindeki daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici; yasal, hukuksal düzenlemeler yapmak; sonrasında da bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin, parçalanmaların, düzensizliklerin (şekil bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu yapmanın yolu, arazi toplulaştırması dediğimiz çalışmanın yapılmasıdır.

Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları yerine, o arazinin toplamını karşılayacak kadar, en az miktarda parça arazinin (mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye verilmesidir. Böylece iş gücünden, akaryakıttan, tarla sınırlarındaki kayıplardan kar edilmiş olur; ayrıca toprağın işlenebilme süresi ve kalitesi artar. Yapılacak diğer iyileştirme (drenaj, katkı v.b.), sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi yatırımlar daha ucuza mal edilebilir.

Arazi toplulaştırılması ile küçük arazileri birbirinden ayıran, kullanılmayan arazi şeritleri azaltılarak, bunlarında tarımda kullanılması sağlanmış olur. Arazi toplulaştırması yapmak kolay değildir. Arazi toplulaştırmasını gerçekleştirebilmek bir dizi teknik, sosyal ve ekonomik çalışmaların yapılmasını gerekmektedir.

Ülkemizde az gelişmişlik sorunu genellikle kırsal kesimdeki sorunlardan ayrı olarak düşünülmekte bu durumda gerçek problemlerin düzeltilmesini engellemektedir.

Kırsal kalkınmanın sadece tarım politikaları kapsamında değil; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, nüfus, kültür, konut, enerji, turizm ve çevre sektörleri açısından da dikkate alınması gerekmektedir. Kırsal kesimdeki söz konusu potansiyelin açığa çıkarılması; kırsal kesimin ihtiyaçlarını, hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesini, kaynak kullanımının etkinliğini artırmak gerekliliği doğurmuştur.

Dünyada kırsal kalkınma alanında değişen yeni yaklaşımları dikkate alan, AB uyum sürecini kolaylaştırıcı, ancak ülkemizin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve yerel koşullarını gözeten bir Kırsal Kalkınma Planı ile yaşanabilir kırsal alanlar oluşturmak gerekmektedir.

Kırsal Kalkınma Planlarında arazi toplulaştırması etkin ve etkili bir arazi yönetim aracı olarak sadece arazi parçalanması sorunlarına çözüm getirmemekte aynı zamanda kırsal kalkınma içinde bir araç olmaktadır.

Türkiye tarım sektörünün diğer devletlerle rekabet edebilir bir duruma gelebilmesi, kırsal alanda yapılan yatırımlardan beklenen faydanın sağlanması ve tarımsal yeniliklerin parsellerin içerisine kadar götürülebilmesi için herşeyden önce tarımsal bünye bozukluğunun düzeltilmesi gerekmektedir. Öte yandan tarımsal kalkınma için Avrupa Topluluğu ülkelerinde ve ülkemizde önemli tarım politikası, tarımsal yapının entegre olarak iyileştirilmesidir. Bunlar arasında " arazi toplulaştırması " önemli bir yer almaktadır

Son yıllarda Türkiye ekonomisinde tarım kesiminin önemi göreli olarak azalmış görülse de, temel gereksinim maddelerini üretme ve istihdam olanakları nedeniyle halen göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Özellikle son dönemde somut sonuçlarını gördüğümüz küresel ısınma, iklim değişimi ve ormanların azalması tarımsal üretimin önemini daha da artırmaktadır. Giderek doğal kaynaklar kirlenmekte ve kullanılabilme olanakları azalmakta, tarım alanları çölleşmekte, küresel deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle çoğu ülke ya da bölge su altında kalma riskini taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler gıda üretimini doğrudan etkileyen kırsal kalkınma politikalarının

önemini daha da artırmaktadır. Bu bağlamda kırsal kalkınma ve arazi toplulaştırmasının tarımsal üretimi artırmak, su kaynaklarının kullanımını planlamak,

kırsal yaşam kalitesini yükseltmek için önemli araçlar olduğu değerlendirilmektedir.


ARAZİ TOPLULAŞTIRMA NEDİR?

Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması “ veya “AraziDüzenlemesi adı verilmektedir


Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları ; Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda “Arazi Toplulaştırması” veya “Arazi Düzenlemesi” adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dahilinde bulunmaktadır
ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN GEREKLİLİKLERİ

Toprak verimliliği bakımından dünyanın sayılı zenginlerinden olan ülkemiz toprak kullanımında aynı derecede verimli olamamaktadır.

Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon ha olan Türkiye’de 2004 yılı itibarı ile toplam 4,9 milyon ha arazi sulanmaktadır.

Devlet Sulama Şebekelerinde bölgelere göre sulama randımanı %20 ile %85 arasında değişmektedir. Bölgelerin sulama randımanı oranları ortalaması ise %65,1’dir.  Bu da devlet eliyle sulamaya açılan alanın, yaklaşık 1.028.000 hektarının sulanmasının projelendirildiği halde sulamanın fiilen yapılamadığı anlamına gelmektedir

Sulama şebekelerinde, sulama oranlarının ve sulama randımanlarının düşük olmasının temel nedeni, proje sahalarında arazi toplulaştırma işlemine yer verilmemesinden ve ayrıca tesviye gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Arazi ile birlikte yürütülen sulama projelerinde, her parsel yola ve kanala en uygun şekilde doğrudan doğruya bağlandığından, parsellerin yol ve kanaldan faydalanma oranları %100’lere varmaktadır.

Arazi Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan sulama projelerinde; kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlaması ve uygulanması, parsel sınırlarına bağlı kalınarak yapılmaktadır. Bu durumda parseller zaten küçük ve şekilleri de düzensiz olduğundan, kanal uzunlukları gereksiz yere uzamakta, bu da tesis maliyetlerini yükseltmektedir.

Sulama şebekelerinde, parseller çok küçük ve şekilleri düzensiz olduğundan  dolayı  sulama  kanallarına  doğrudan  doğruya bağlanmamaktadır.

Sulama şebekelerinde, parseller çok küçük ve şekilleri düzensiz olduğundan  dolayı  sulama  kanallarına  doğrudan  doğruya bağlanmamaktadır.

Sulanan  parsellerde  çukur  kısımlarında  su  birikmekte,  yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır.

Kanalların başındaki üst parsel sahipleri, alt parsellere su geçiş hakkı vermemektedir

Sonuç olarak sulama projelerinin arazi toplulaştırmalı olarak öncelikle uygulanmasında, sağlanacak faydaların yanında ekonomik yönden de zorunluluk görülmektedir

DSİ Genel Müdürlüğünce kısmen sulama inşaatları devam eden 1.402.000 hektar sahada her yıl ortalama 50.000 hektar alanın bir program dahilinde arazi toplulaştırmasının yapılması gerektiği önerilmektedir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Tarımsal faaliyetler, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan başlıca ekonomik faaliyet koludur. Dünya’nın temel sorunlarının başında, hızlı nüfus atışına karşın, tarım alanlarının genişletilememesi gelmektedir. Bu sorun ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi boyutlardadır. Sorunun kaynağında, sürekli artan nüfusa karşılık, toprak varlığının aynı kalması hatta giderek azalması yatmaktadır. Tarım yapılabilecek alanların, nüfus artışına paralel olarak arttırılması mümkün olmadığına göre, sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir (TMMOB, 2000). Bu çalışmada arazi toplulaştırma faaliyetlerinin kırsal yerleşmeler ve tarımsal üretim açısından önemi Coğrafi bir bakışla incelenmeye çalışılmıştır.

Dünyanın değişik bölgelerinde uygulanmaya başlanmış olan araziden yararlanma (land use) ilkeleri yepyeni bir düşüncenin öncüsü olmuştur. Özellikle son yıllarda dünya nüfusunun artış hızının akıl almaz boyutlara ulaşması yanında insanların doğal kaynakları kullanmasındaki aşırılığı ile meydana gelen sorunlar, telafisi mümkün olmayacak sonuçları hatta yer yer felaketleri beraberinde getirmektedir. Son yıllarda gelişen “Uygulamalı Coğrafya” dünya üzerinde yer alan mekan birimlerinin en iyi ve en verimli şekilde nasıl kullanılabileceği konularını araştırmak, yöntemler bulmak için bilimsel yararlanma metotlarını oluşturmaktadır. Ekilebilir tarım alanlarının ne kadar genişletilebileceği, tarım ürünlerinin çeşitliliğinin ve veriminin nasıl artırılabileceği sorularına cevap vermek kolay değildir. Esasen problemin iki ayrı yüzü vardır. Bunlar;

• Ekilebilir alanların çoğaltılması ve

• Bu alan üzerindeki verimin artırılması

Problemin birinci yüzü karşısında elde olan verilerden anlaşılacağı üzere ekilmekte olan toprakların, tarıma elverişlitopraklar içerisindeki oranı %100’dür. Fakat, tarıma elverişli olmayan alanlar üzerinde de tarım yapılmaktadır. İkincisi ise verimin arttırılması ve birim alandan maksimum verim alınmasını sağlamaktır.

Arazi toplulaştırma planlamasının yapıldığı alanlarda arazi daha verimli hale gelmektedir. Diğer bütün üretim sektörlerinde olduğu gibi, tarım sektöründe de başarılı bir işletmecilik için öncelikle yapısal düzenlemenin, başka bir deyişle planlamanın yapılması gerekmektedir. Cumhuriyetten sonra ülkemizde bu yönde yapılan gelişmeler göz ardı edilmemelidir. Türk çiftçisi modern tarımın gerektirdiği girdileri kullanarak üretimi arttırmak yolunda önemli adımlar attığı bilinmektedir. Ancak tarımsal işletmeler arası organizasyon olarak tanımladığımız ve mülkiyet dağılımı, parsellerin fiziki şekilleri, tarla içi yollar, sulama kanalları gibi fiziksel yapılar, arazi içi organizasyonları kısıtlamaktadır. Türkiye tarım sektörünün dünya ile rekabet edebilir bir konuma gelebilmesi, kırsal alanda yapılan yatırımlardan beklenen faydanın sağlanması ve tarımsal yeniliklerin tarlaların içerisine kadar götürülebilmesi için, her şeyden önce tarımsal yapı bozukluğunun düzeltilmesi gerekmektedir. Öte yandan tarımsal kalkınma için Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde önemli tarım politikası, tarımsal yapının uyum sağlayarak iyileştirilmesidir. Bunlar arasında “Arazitoplulaştırması” önemli bir yer tutmaktadır

Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir.

Arazi toplulaştırması, modern tarım işletmeciliği esaslarına ve kültür teknik hizmetlerinin getirilmesine elverişli olmalıdır.

Birim alandan sağlanan verimin artırılması; birtakım yeni buluşlar, kullanılan tohum, gübre, ilaç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal bünye ile yakından ilgilidir. Tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar, verimi azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır.

Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek başlıca tedbirler: Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda Arazi Toplulaştırması veya Arazi Düzenlemesi adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır.
Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynakların ekonomik şekilde tekniğine uygun olarak kullanılmasını, Türk çiftçisinin kalkınmasında en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. Çağdaş tarımın uygulanmasında sulama projeleri ile birlikte drenaj kanalları, tesviye ve tarla içi yolların yapımı gibi hizmetlerin tarım reformu ve arazi toplulaştırması ile birlikte değerlendirilmesi, çevre ve doğanın korunması, köylerin yenilenmesi, kamu yatırımlarında fiziki tesisler için arsa temini, kırsal kalkınma hedefine ulaşmadaki yegane yoldur.

Yeniden üretilemeyen ve üretimde insanoğlunun katkısı bulunmayan doğal kaynaklarımızdan olan topraklarımızın daha iyi korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasının temini için ARAZİ TOPLULAŞTIRMA çalışmalarının hızla tüm ülke geneline yayılması şarttır.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN YARARLARI

Arazi Toplulaştırma çalışmaları tarımsal faaliyetler açısından olduğu kadar kırsal alanın sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm getirmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle arazi toplulaştırması, sadece tarımsal faaliyetlere yönelik bir uygulama olarak görülmemelidir. Aynı zamanda kırsal yerleşmelerde yaşayan nüfusun çalışma şartlarını da iyileştirecek ve köyden kente göç olaylarını yavaşlatacak çok yönlü bir kırsal alan planlamasıdır. Bu çalışmayla tarımsal verim artmakta ve ürün çeşitliliği sağlanmaktadır. Yol, sulama ve tahliye kanalları gibi her türlü fiziki tesislerden herkesin eşit oranda faydalanması sağlanır. Mevcut yapılmış kadastroyu yeniler. Mülkiyet sorunu varsa ortadan kaldırabilir. Bütün parseller yollardan ve sulama kanallarından doğrudan yararlandıklarından çiftçiler arasındaki yol ve su problemleri önlenmiş olmaktadır. Mevcut durumda sulanan alanlarda çok ciddi huzursuzluklara sebep olan bu durumun önlenmesi kırsal alanlarda sosyal huzur açısından önemlidir. Mevcut tarihi ve kültürel alanların korunmasını sağlayabilir. Genç nüfusun köyde kalmasını sağlayacak iş alanları oluşturabilir. Genellikle mera arazileri, şahıs arazileri ve hazine arazileri üzerinde yaşanan işgallerin önlenmesini sağladığı vurgulanmaktadır.

Özellikle arazi toplulaştırma uygulamalarının yapıldığı kırsal yerleşmelerde, köylerde ve köy altı iskan birimlerinde altyapı çalışmaları iyileştirilerek yerleşmelerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bilinçsizce işlenen eğimli arazilerde teraslama metotları kullanılmakta ve erozyon önlenmektedir

Toplulaştırma işlemleri sırasında toprağın derinlerine kadar inilerek kırılma işlemleri yapılmakta ve toprak gevşetilerek verim artışı sağlanmaktadır.

Arazi toplulaştırma çalışmalarında planlanan, önemli olgulardan biriside, tarım arazileri içerisinde altyapısı tamamlanmış yolların yapılarak, ulaşımın ekonomik ve kolay hale getirilmesi işlemleridir. Yerleşme alanları ile tarımsal arazi arasında kat edilmesi gereken yol mesafesi azalmakta ve böylece çiftçilerin gidiş geliş için harcadığı zaman ve yakıttan tasarruf edilmektedir.

Böylelikle son derece pahalı olan baraj ve sulama yatırımlarından beklenen fayda arttırılmaktadır. Ancak bu artış yöreden yöreye değişeceğinden, Ekonomik olarak ölçmek son derece zor olduğu belirtilmektedir.

Plansız kanal ve yol inşaatı gibi devlet yatırımlarında önemli sayılabilecek azalmalar olmaktadır. Toplulaştırma işlemleri sonrasında sulu tarım arazileri artmakta, parsel sayısı toplulaştırılarak azalmaktadır. Modern ve planlı sulama kanalları oluşturulmaktadır.
Geri dönüşümü ve oluşumu mümkün olmayan ana kaynaklarımızdan olan Toprağın verimli kullanımını sağlamaktadır.

Arazi toplulaştırma uygulamaları yapılan parsellerin şekilleri genel olarak dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Şekilleri düzgün olan tarlalarda insan ve makinelerin veriminde önemli artışlar sağlanmaktadır. Ayrıca tarım makinelerinin kullanımı kolaylaşmak ta, işleme maliyetleri ve süreleri azalmaktadır.

Ayrıca, arazi toplulaştırma işlemleri kırsal yerleşmelerde sosyal ve kültürel tesislerin oluşmasına önemli katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Böylece kırsal alanlarda arazi anlaşmazlığını ortandan kaldırarak sosyal huzura alt yapı oluşturduğu savunulmaktadır. Gerekli durumlarda yapılacak kamulaştırma sorununu çözerek, devlete önemli ölçüde bir ekonomik kazanç sağladığı vurgulanmaktadır. Toplulaştırma işlemlerinden sonra kamuya ve şahıslara ait parsellerin geometrik şekilleri değişmektedir. Yeni oluşan parsellerin regresyon ve boş zamanların değerlendirilmesine olanak sağladığı belirtilmektedir. Planlanan arazi kullanımı doğal çevrenin korunmasına da katkılar sağlamaktadır.

Arazi Toplulaştırmasının faydalarını kısaca şu şekilde şu şekilde sıralanabilir:

1)Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir.
2) Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır.
3) küçük parsellere ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeni ile doğacak ürün kayıpları azalacaktır.
4) toplulaştırmadan sonra parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan,

Makinalı tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli ölçüde azalma olmaktadır.


5) Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman,işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.
6) Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır.
7) Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
8) Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır.
9) Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir.
10) Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır.
11) varsa dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirelerek dağıtıma hazır hale gelmektedir.

12) Fiziki tesislerin inşasında kolaylık ve maliyetinde tasarruf

sağlanmaktadır.
13) İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin kısalması nedeniyle işletme yönünden ve akaryakıttan tasarruf sağlanmaktadır.
14) Arazi toplulaştırması ile beraber tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı çalışmaları gibi tarla içi geliştirme hizmetleri de yapıldığından üretimin artırılması ile çiftçinin geliri artmaktadır.

15) Proje uygulaması ile Tapu Kadastro kayıtlarının yenilenmesi sağlanmış olmaktadır.
Sulama projelerinin uygulanmasında, eski dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

Örneğin; Bölge Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan Bafra sol sahil projeleri için arazi toplulaştırma olmasaydı toplam 644 ha alanın kamulaştırılması gerekmekte iken bu miktarın 120 ha alana düşeceği DSİ yetkililerince hesaplanmıştır.Bunun da Ülke ekonomisine katkısı 2012 yılı birim fiyatları ile 25-30 000 000 TL olmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır.

Ülkemizde yapılan toplulaştırma çalışmaları sonucunda toplulaştırmanın önemi ve etkinliği anlaşılmış olup, bundan sonraki toplulaştırma çalışmalarında doğa ve çevre koşullarının korunmasına da önem verilmesi şartıyla, gelecek kuşaklara daha güzel

ve daha sağlıklı bir çevre bırakmamız mümkün olabilecektir.
Araştırma;

Güneydoğu Anadolu projesi içinde yer alan ve ilk aşamada sulamaya açılması planlanan 144.000 ha’lık Urfa-Harran sulamasının 44000 ha’ alanlık bölümünde toplulaştırmaya yer verilmediği takdirde, yedek kanal, kanalet ve servis yollarından oluşan tesislerin parsel sınırlarını takip etmesi nedeniyle uzunluğunun toplulaştırmalı koşullara kıyasla % 25-30 bir artış göstereceği saptanmış ve projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 61 milyar lira olacağı hesaplanmıştır.

Projede toplulaştırma uygulandığı takdirde toplam yatırım bedelininyine yaklaşık olarak 47.5 milyar liraya inebileceği belirlenmiştir. Başka bir ifade ile toplulaştırmanın sulama şebekesi inşaatında %22 oranında bir tasarruf sağlayabileceği açıklanmıştır.


Yukarıda açıklanan bulgular, sulama projelerinin etüt ve planlama aşamasından itibaren toplulaştırma ile birlikte ele alınması halinde, DSİ ve dolayısıyla devlet bütçesinde büyük meblağlara erişen kamulaştırma bedellerinin, tersiyerlerde olduğu gibi, ana kanal ve sekonderler bazında da ortadan kalkabileceğini ve sulama yatırımlarında önemli tasarruflar sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.
Tarım İşletmelerinde Verim ve Gelir Artışı Sağlanmaktadır.

Arazi toplulaştırması proje alanlarında, toplulaştırmadan sonra işletmelerin net arazi kullanma alanının artması, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklığın azalması, parsellerin korunması için alınan önlemlerin maliyetindeki azalma, teknik tarım yöntemlerinin uygulanmasında sağlanan kolaylık, iş gücü ve zamandan sağlanan tasarruf, üretimin ve net gelirin artışını oluşturan etkenler olarak gösterilebilir. Ancak arazi toplulaştırması ile birlikte fiziksel tesislerin de yapılması, gelir artışında toplulaştırmanın ne derece etkili olduğunun ayrıca ortaya çıkarılmasını gerektirir. Bu

tip projelerde toplulaştırmanın sağladığı artışın %15 dolayında olduğunu belirtmektedir.
SONUÇ KISMI VE DEĞERLENDİRME

Arazi toplulaştırması, birçok farklı meslek grubundan uzmanların beraber çalıştıkları uygulamadır. Arazi toplulaştırma planlanmasının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan kırdan kente göçleri azalttığı belirtilmektedir. Ülkemizin de karşı karşıya olduğu en büyük

problemlerden biri ekonomik ve sosyal nedenli iç göç olaylarıdır. Arazi toplulaştırması uygulamaları kırsal alanlarda tarımsal üretim artışına neden olarak kırsal yerleşmeleri cazibe merkezleri haline getireceğinden, ülkemizde yaşanan köyden kente yoğun olan göç olayına karşı önemli bir çözüm önerisi olarak düşünülmelidir. Ayrıca topraklar, tarım, ormancılık, çayır ve mera gibi bitkisel üretimler için vazgeçilemez bir üretim kaynağı olmakla birlikte, yerleşme, turizm ve sanayi gibi birçok ekonomik sektör için de önemli bir doğal kaynak konumundadır. Günümüzde mevcut olan tarım topraklarının alansal olarak genişletilmesi mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla çalışmada, tarımsal üretimin artırılması, verimli arazi kullanımının gerekliliği

ve planlamanın önemi vurgulanmaktadır. Araştırmada arazi toplulaştırma sahalarından verilen örnekler tarımsal parsellerin birleştirilerek işlenebilir hale getirilmesi toplulaştırmanın önemini kanıtlar niteliktedir. Ayrıca arazi toplulaştırma planlaması sonucunda tarımsal işletmeler, ulaşım, sulama ve teraslama gibi birçok alt yapı hizmetlerine kavuşmaktadır. Bu imkanlar tarımsal gider

maliyetlerini azaltmakta ve işletmeleri daha karlı hale getirmektedir.
HAZIRLAYAN: Hüseyin DEMİR

081206053

KAYNAKLAR


  1. http://193.255.248.22/CBS/1.OGRETIM_ODEVLERI/091205036-13.pptx

  2. http://www.tarimreformu.gov.tr/sss.aspx

  3. http://www.karacakilavuz.bel.tr/haber/detay/id/36/default.aspx

  4. http://www.tarimkutuphanesi.com/ARAZI_TOPLULASTIRMASI_00160.html

  5. http://www.birlesimtarim.com/bilgi-ARAZI.TOPLULASTIRMA-39-tr.html

  6. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/28438.html

  7. http://www.polatliborsa.org.tr/tr/Haberler/Haberler20.htm
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə